Difference between revisions of "Otto - riadiaci program v.4"

From DT^2
Jump to: navigation, search
m
m
Line 197: Line 197:
 
   Serial.begin(9600);
 
   Serial.begin(9600);
 
   init_tone2();
 
   init_tone2();
   init_serial(57600);
+
   init_serial(9600);
 
   init_ultrasonic();
 
   init_ultrasonic();
  

Revision as of 13:13, 16 August 2018

Program umožňuje priame riadenie robota (aj cez BlueTooth). Teraz už funguje aj na pinoch 2,4 a môže sa naraz programovať aj komunikovať.

Na komunikáciu s robotom môžete použiť napr. program Putty: putty.exe.

Pripojenie na vývody Arduina:

signál pin
ľavá ruka 10
pravá ruka 11
ľavá noha 9
pravá noha 6
ľavá päta 5
pravá päta 3
TXD BlueTooth 2
RXD BlueTooth 4
TRIG Ultrazvuk 7
ECHO Ultrazvuk 8
Sirena 12

1 HC-SR04 Front Back.jpeg

Číslovanie serva v choreografii:

servo číslo serva v choreografii
ľavá ruka 5
pravá ruka 6
ľavá noha 4
pravá noha 3
ľavá päta 2
pravá päta 1
klaves servo/funkcia
a/q ľavá ruka
;/p pravá ruka
z/x ľavá noha
,/. pravá noha
d/c ľavá päta
k/m pravá päta
1/9 zníž/zvýš rýchlosť pohybu
H kalibrovať strednú polohu servomotorov
 • pomocou + a - nájdeme strednú polohu serva
 • enter potvrdí hodnotu a pokračuje sa ďalším servom
 • kalibrácia sa po vypnutí nezapamätá, pokiaľ ju neuložíte do EEPROM (pozri nižšie)
J kalibrovať limity pre všetky stupne voľnosti (len pre priame riadenie)
G zobrazenie celej kalibrácie
E celú kalibráciu je možné zapísať do trvalej pamäte EEPROM (používať opatrne! - dá sa prepísať najviac 100000-krát), po zapnutí sa automaticky načíta, treba potvrdiť veľkým Y
minus zvukový pozdrav
R ruky hore-dole
@ načítanie choreografie, pozri príklady a formát
? zobrazí načítanú choreografiu (kontrola po @)
t zatancuje načítanú choreografiu
U testuje ultrazvuk
S zobrazí aktuálnu polohu servomotorov (vhodné pri ladení choreografie)
medzera reset všetkých motorov do strednej polohy
3,...,6 zmiešaný pohyb (treba nastaviť vo funkciách kombinacia1() - kombinacia4())
v,b,n,j,h,g,f,s,l,o,i,u,y,r,e,w zvukové efekty 1-16
TAB,*,/,+ zahrá melódiu 1-4
W zapísať choreografiu do EEPROM (opatrne)
C načítať choreografiu z EEPROM
X formátovať EEPROM na zápis choreografií (opatrne)
V vypni/zapni režim nudy
A automatický štart choreografie po zapnutí

Pozrite si (a skopírujte si) príklady choreografií: Otto - príklady choreografií

Download: otto4.ino

  1 #include <Servo.h>
  2 #include <EEPROM.h>
  3 #include <avr/pgmspace.h>
  4 
  5 // odkomentujte nasledujuci riadok, ak je vas robot vytlaceny na 3D tlaciarni
  6 #define ROBOT_3D_PRINTED 1
  7 
  8 #define ECHO_BT_TO_USB 1
  9 
 10 #define US_TRIG 7
 11 #define US_ECHO 8
 12 
 13 #define BT_RX  2
 14 #define BT_TX  4
 15 
 16 #define SIRENA 12
 17 
 18 //maximalna dlzka choreografie
 19 #define CHOREO_LEN 200
 20 
 21 #define CAS_OTTO_SA_ZACNE_NUDIT 9000
 22 
 23 // cisla pinov, kde su zapojene servo motory
 24 #define PIN_SERVO_LAVA_RUKA  10
 25 #define PIN_SERVO_PRAVA_RUKA 11
 26 #define PIN_SERVO_LAVA_NOHA  9
 27 #define PIN_SERVO_PRAVA_NOHA 6
 28 #define PIN_SERVO_LAVA_PATA  5
 29 #define PIN_SERVO_PRAVA_PATA 3
 30 
 31 // tu su serva cislovane 1-6
 32 #define SERVO_LAVA_RUKA  5
 33 #define SERVO_PRAVA_RUKA 6
 34 #define SERVO_LAVA_NOHA  4
 35 #define SERVO_PRAVA_NOHA 3
 36 #define SERVO_LAVA_PATA  2
 37 #define SERVO_PRAVA_PATA 1
 38 
 39 // ak su niektore serva naopak, je tu jednotka
 40 uint8_t servo_invertovane[6] = {0, 0, 0, 0, 0, 0};
 41 
 42 // znaky, ktorymi sa ovladaju jednotlive stupne volnosti
 43 char znaky_zmien[] = {'a', 'q', ';', 'p', 'z', 'x', ',', '.', 'd', 'c', 'k', 'm' };
 44 // co robia jednotlive znaky (znamienko urcuje smer)
 45 int8_t zmeny[] = {-SERVO_LAVA_RUKA, SERVO_LAVA_RUKA,
 46          SERVO_PRAVA_RUKA, -SERVO_PRAVA_RUKA,
 47          -SERVO_LAVA_NOHA, SERVO_LAVA_NOHA,
 48          -SERVO_PRAVA_NOHA, SERVO_PRAVA_NOHA,
 49          SERVO_LAVA_PATA, -SERVO_LAVA_PATA,
 50          -SERVO_PRAVA_PATA, SERVO_PRAVA_PATA
 51         };
 52 
 53 // sem si mozno ulozit svoju kalibraciu
 54 uint8_t prednastavena_kalibracia[] = { 90, 90, 90, 90, 90, 90 };
 55 
 56 uint8_t dolny_limit[] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
 57 uint8_t horny_limit[] = {180, 180, 180, 180, 180, 180};
 58 
 59 Servo s[6];
 60 
 61 uint16_t ch_time[CHOREO_LEN];
 62 uint8_t ch_servo[CHOREO_LEN];
 63 uint8_t ch_val[CHOREO_LEN];
 64 int ch_len;
 65 uint8_t kalib[6];
 66 int stav[6];
 67 int krok;
 68 uint8_t spomalenie;
 69 uint8_t auto_start;
 70 
 71 static volatile int16_t distance;
 72 static uint32_t cas_ked_naposledy_stlacil;
 73 static uint8_t vypni_nudu;
 74 
 75 void setup() {
 76  Serial.begin(9600);
 77  init_tone2();
 78  init_serial(9600);
 79  init_ultrasonic();
 80 
 81  randomSeed(analogRead(1));
 82  s[0].attach(PIN_SERVO_PRAVA_PATA);
 83  s[1].attach(PIN_SERVO_LAVA_PATA);
 84  s[2].attach(PIN_SERVO_PRAVA_NOHA);
 85  s[3].attach(PIN_SERVO_LAVA_NOHA);
 86  s[4].attach(PIN_SERVO_LAVA_RUKA);
 87  s[5].attach(PIN_SERVO_PRAVA_RUKA);
 88  precitaj_kalibraciu_z_EEPROM();
 89  for (int i = 0; i < 6; i++)
 90  {
 91   kalib[i] = prednastavena_kalibracia[i];
 92   stav[i] = kalib[i];
 93   s[i].write(stav[i]);
 94  }
 95  ch_len = 0;
 96  krok = 7;
 97  vypni_nudu = 0;
 98  spomalenie = 6;
 99  ahoj();
 100  ruky();
 101  delay(100);
 102  serial_println_flash(PSTR("\r\n Otto DTDT"));
 103  if (auto_start > 0) 
 104  {
 105   delay(7000);
 106   while (serial_available()) serial_read();
 107   while (Serial.available()) Serial.read();
 108   precitaj_choreografiu_z_EEPROM(auto_start);
 109   zatancuj_choreografiu(ch_time, ch_servo, ch_val, ch_len);
 110  }
 111  cas_ked_naposledy_stlacil = millis();
 112 }
 113 
 114 void loop() {
 115  char z = -1;
 116  if (serial_available()) z = serial_read();
 117 #ifdef ECHO_BT_TO_USB
 118  if (Serial.available()) z = Serial.read();
 119 #endif
 120 
 121  if (z != -1)
 122  {
 123   cas_ked_naposledy_stlacil = millis();
 124   if (pohyb_znakom(z)) return;
 125   else if (pohyb_kombinacia(z)) return;
 126   else if (vydaj_zvukovy_efekt(z)) return;
 127   else if (ma_zahrat_melodiu(z)) return;
 128   else if (z == '@') nacitaj_choreografiu();
 129   else if (z == '?') vypis_choreografiu();
 130   else if (z == 't') zatancuj_choreografiu(ch_time, ch_servo, ch_val, ch_len);
 131   else if (z == '-') ahoj();
 132   else if (z == ' ') reset();
 133   else if (z == 'H') kalibruj();
 134   else if (z == 'J') nastav_limity();
 135   else if (z == 'G') vypis_kalibraciu();
 136   else if (z == 'L') nacitaj_kalibraciu();
 137   else if (z == 'E') zapis_kalibraciu_do_EEPROM();
 138   else if (z == 'R') ruky();
 139   else if (z == '9') zvys_krok();
 140   else if (z == '1') zniz_krok();
 141   else if (z == '8') zvys_spomalenie();
 142   else if (z == '7') zniz_spomalenie();
 143   else if (z == 'U') test_ultrazvuk();
 144   else if (z == 'S') zobraz_stav();
 145   else if (z == 'W') skus_zapisat_choreografiu_do_EEPROM();
 146   else if (z == 'X') skus_naformatovat_EEPROM_choreografie();
 147   else if (z == 'C') skus_nacitat_choreografiu_z_EEPROM();
 148   else if (z == 'A') nastav_automaticky_start();
 149   else if (z == 'V') prepni_nudu();
 150  }
 151  int16_t d = measure_distance();
 152  if (d < 10) menu_ultrasonic_request();
 153 
 154  skus_ci_sa_nenudi();
 155 }
 156 
 157 void nastav_automaticky_start()
 158 {
 159  serial_print_flash(PSTR("Automaticky start [1,2,3, 0=vypni]:"));
 160  char z;
 161  do { z = read_char(); } while ((z < '0') || (z > '3'));
 162  if (z == '0') EEPROM.write(1, '~');
 163  else EEPROM.write(1, z);
 164  serial_println_char(z);
 165 }
 166 
 167 void prepni_nudu()
 168 {
 169  vypni_nudu ^= 1;
 170  serial_print_flash(PSTR("ticho:"));
 171  serial_println_num(vypni_nudu);
 172 }
 173 
 174 void skus_ci_sa_nenudi()
 175 {
 176  if ((millis() - cas_ked_naposledy_stlacil > CAS_OTTO_SA_ZACNE_NUDIT) && !vypni_nudu)
 177  {
 178   uint8_t rnd = random(21);
 179   switch (rnd)
 180   {
 181    case 0: zatancuj_choreografiu(ch_time, ch_servo, ch_val, ch_len); break;
 182    case 1: zahraj_melodiu(1); break;
 183    case 2: zahraj_melodiu(2); break;
 184    case 3: zahraj_melodiu(3); break;
 185    case 4: zahraj_melodiu(4); break;
 186    case 5: for (int i = 0; i < 20; i++)
 187     {
 188      rnd = random(16) + 1;
 189      zvukovy_efekt(rnd);
 190     }
 191     break;
 192    default: zvukovy_efekt(rnd - 5); break;
 193   }
 194   cas_ked_naposledy_stlacil = millis();
 195  }
 196 }
 197 
 198 const uint8_t klavesy_efektov[] PROGMEM = {'v', 'b', 'n', 'j', 'h', 'g', 'f', 's', 'l', 'o', 'i', 'u', 'y', 'r', 'e', 'w'};
 199 #define POCET_KLAVES_EFEKTOV 16
 200 
 201 uint8_t vydaj_zvukovy_efekt(char z)
 202 {
 203  for (int i = 0; i < POCET_KLAVES_EFEKTOV; i++)
 204   if (z == pgm_read_byte(klavesy_efektov + i))
 205   {
 206    zvukovy_efekt(i + 1);
 207    return 1;
 208   }
 209  return 0;
 210 }
 211 
 212 uint8_t ma_zahrat_melodiu(char z)
 213 {
 214  if (z == 9) zahraj_melodiu(1);
 215  else if (z == '*') zahraj_melodiu(2);
 216  else if (z == '/') zahraj_melodiu(3);
 217  else if (z == '+') zahraj_melodiu(4);
 218  else if (z == 27) zastav_melodiu();
 219 }
 220 
 221 void efekt1()
 222 {
 223  uint16_t fre = 100;
 224  for (int i = 0; i < 200; i++)
 225  {
 226   tone2(fre, 2);
 227   fre += 10;
 228   delay(2);
 229  }
 230 }
 231 
 232 void efekt2()
 233 {
 234  uint16_t fre = 2060;
 235  for (int i = 0; i < 200; i++)
 236  {
 237   tone2(fre, 2);
 238   fre -= 10;
 239   delay(2);
 240  }
 241 }
 242 
 243 void efekt3()
 244 {
 245  uint16_t fre;
 246  for (int i = 0; i < 200; i++)
 247  {
 248   fre = random(3000) + 20;
 249   tone2(fre, 2);
 250   delay(2);
 251  }
 252 }
 253 
 254 void efekt4()
 255 {
 256  uint16_t fre = 100;
 257  for (int i = 0; i < 200; i++)
 258  {
 259   (i & 1) ? tone2(fre, 2) : tone2(2100 - fre, 2);
 260   fre += 10;
 261   delay(2);
 262  }
 263 }
 264 
 265 void efekt5()
 266 {
 267  uint16_t fre = 100;
 268  for (int i = 0; i < 100; i++)
 269  {
 270   (i & 1) ? tone2(fre, 4) : tone2(2100 - fre, 4);
 271   fre += 20;
 272   delay(4);
 273  }
 274 }
 275 
 276 void efekt6()
 277 {
 278  uint16_t d = 12;
 279  for (int i = 0; i < 20; i++)
 280  {
 281   tone2(1760, 10);
 282   delay(d);
 283   d += 3;
 284  }
 285 }
 286 
 287 void efekt7()
 288 {
 289  for (int i = 0; i < 40; i++)
 290  {
 291   if (i & 1) tone2(1760, 10);
 292   delay(10);
 293  }
 294 }
 295 
 296 void efekt8()
 297 {
 298  uint16_t d = 72;
 299  for (int i = 0; i < 20; i++)
 300  {
 301   tone2(1760, 10);
 302   delay(d);
 303   d -= 3;
 304  }
 305 }
 306 
 307 void efekt9()
 308 {
 309  float fre = 3500;
 310  while (fre > 30)
 311  {
 312   tone2((uint16_t)fre, 2);
 313   fre *= 0.97;
 314   delay(2);
 315  }
 316 }
 317 
 318 void efekt10()
 319 {
 320  float fre = 30;
 321  while (fre < 3000)
 322  {
 323   tone2((uint16_t)fre, 2);
 324   fre *= 1.03;
 325   delay(2);
 326  }
 327 }
 328 
 329 void efekt11()
 330 {
 331  uint16_t fre = 3500;
 332  uint16_t d = 42;
 333  for (int i = 0; i < 20; i++)
 334  {
 335   tone2(fre, d);
 336   fre -= 165;
 337   delay(d);
 338   d -= 2;
 339  }
 340 }
 341 
 342 void efekt12()
 343 {
 344  float fre = 110;
 345  uint8_t d = 42;
 346  for (int i = 0; i < 20; i++)
 347  {
 348   tone2(fre, d);
 349   fre += 165;
 350   delay(d);
 351   d -= 2;
 352  }
 353 }
 354 
 355 void efekt13()
 356 {
 357  uint16_t fre = 3400;
 358  uint8_t d = 200;
 359  uint8_t delta = 1;
 360  for (int i = 0; i < 20; i++)
 361  {
 362   tone2(fre, d);
 363   fre -= 165;
 364   delay(d);
 365   d -= delta;
 366   delta++;
 367  }
 368  tone2(110, 1000);
 369  delay(1000);
 370 }
 371 
 372 void efekt14()
 373 {
 374  uint16_t fre = 880;
 375  int16_t d = 20;
 376  for (int i = 0; i < 20; i++)
 377  {
 378   tone2(fre, d);
 379   delay(d);
 380   fre += random(50) - 25;
 381   d += random(10) - 5;
 382   if (d < 0) d = 1;
 383  }
 384 }
 385 
 386 void efekt15()
 387 {
 388  uint16_t fre = 440;
 389  int16_t d = 20;
 390  for (int i = 0; i < 20; i++)
 391  {
 392   tone2(fre, d);
 393   delay(d);
 394   fre += random(25) - 12;
 395   d += random(10) - 5;
 396   if (d < 0) d = 1;
 397  }
 398 }
 399 
 400 void efekt16()
 401 {
 402  uint16_t fre = 1760;
 403  int16_t d = 20;
 404  for (int i = 0; i < 20; i++)
 405  {
 406   tone2(fre, d);
 407   delay(d);
 408   fre += random(100) - 50;
 409   d += random(10) - 5;
 410   if (d < 0) d = 1;
 411  }
 412 }
 413 
 414 void zvukovy_efekt(uint8_t cislo)
 415 {
 416  switch (cislo) {
 417   case 1: efekt1(); break;
 418   case 2: efekt2(); break;
 419   case 3: efekt3(); break;
 420   case 4: efekt4(); break;
 421   case 5: efekt5(); break;
 422   case 6: efekt6(); break;
 423   case 7: efekt7(); break;
 424   case 8: efekt8(); break;
 425   case 9: efekt9(); break;
 426   case 10: efekt10(); break;
 427   case 11: efekt11(); break;
 428   case 12: efekt12(); break;
 429   case 13: efekt13(); break;
 430   case 14: efekt14(); break;
 431   case 15: efekt15(); break;
 432   case 16: efekt16(); break;
 433  }
 434 }
 435 
 436 void test_ultrazvuk()
 437 {
 438  int i = 0;
 439  while ((serial_available() == 0) && (Serial.available() == 0))
 440  {
 441   serial_println_num(measure_distance());
 442   delay(100);
 443  }
 444  serial_read();
 445 }
 446 
 447 void menu_ultrasonic_request()
 448 {
 449  uint32_t tm = millis();
 450  int d = measure_distance();
 451  int count = 0;
 452  int count2 = 0;
 453  while ((millis() - tm < 1500) && ((d < 15) || (count2 < 5)) && (count < 10))
 454  {
 455   delay(10);
 456   d = measure_distance();
 457   if (d == 10000) count++;
 458   else count = 0;
 459   if (d >= 15) count2++;
 460   else count2 = 0;
 461   if (serial_available() || Serial.available()) return;
 462  }
 463  if (millis() - tm >= 1500)
 464  {
 465   ultrasonic_menu();
 466   cas_ked_naposledy_stlacil = millis();
 467  }
 468 }
 469 
 470 void ultrasonic_menu()
 471 {
 472  int selection = 0;
 473  tone2( 880, 200);
 474 
 475  do {
 476   int count = 0;
 477   do {
 478    int32_t d = measure_distance();
 479    if (d == 10000) continue;
 480    if (d >= 20) count++;
 481    else count = 0;
 482    delay(10);
 483   } while (!serial_available() && !Serial.available() && (count < 20));
 484 
 485   tone2( 440, 200);
 486   uint32_t tm = millis();
 487   while ((measure_distance() > 15) && (millis() - tm < 1500) && !serial_available() && !Serial.available()) delay(10);
 488   if (millis() - tm >= 1500)
 489   {
 490    tone2( 2000, 50);
 491    menu_command(selection);
 492    return;
 493   }
 494   selection++;
 495   for (int i = 0; i < selection; i++)
 496   {
 497    tone2( 1261, 50);
 498    delay(250);
 499   }
 500  } while (!serial_available() && !Serial.available());
 501  while (serial_available()) serial_read();
 502  while (Serial.available()) Serial.read();
 503 }
 504 
 505 void menu_command(int cmd)
 506 {
 507  if (cmd == 1) vpred();
 508  if (cmd == 2) {
 509   precitaj_choreografiu_z_EEPROM(1);
 510   zatancuj_choreografiu(ch_time, ch_servo, ch_val, ch_len);
 511  }
 512  if (cmd == 3) {
 513   precitaj_choreografiu_z_EEPROM(2);
 514   zatancuj_choreografiu(ch_time, ch_servo, ch_val, ch_len);
 515  }
 516  if (cmd == 4) {
 517   precitaj_choreografiu_z_EEPROM(3);
 518   zatancuj_choreografiu(ch_time, ch_servo, ch_val, ch_len);
 519  }
 520  if (cmd == 5) zahraj_melodiu(1);
 521  if (cmd == 6) melodia_jedna_druhej();
 522  if (cmd == 7) ahoj();
 523  if (cmd == 9) zahraj_melodiu(2);
 524  if (cmd == 9) zahraj_melodiu(3);
 525  if (cmd == 10) zahraj_melodiu(4);
 526 }
 527 
 528 void melodia_jedna_druhej()
 529 {
 530  for (int i = 0; i < 2; i++)
 531  {
 532   tone2(262, 200);
 533   delay(200);
 534   tone2(330, 200);
 535   delay(200);
 536 
 537   tone2(262, 200);
 538   delay(200);
 539   tone2(330, 200);
 540   delay(200);
 541 
 542   tone2(392, 400);
 543   delay(400);
 544 
 545   tone2(392, 400);
 546   delay(400);
 547  }
 548 }
 549 
 550 // chodza pre vacsieho dreveneho robota
 551 uint16_t chor_time[] = {500, 100, 1, 1, 100, 1, 1, 1, 100, 1, 1, 1, 100, 1, 100, 1, 1, 0};
 552 uint8_t chor_servo[] = {11, 1, 2, 6, 4, 3, 6, 5, 1, 2, 6, 5, 3, 4, 1, 2, 9, 0};
 553 uint8_t chor_val[] = {1, 48, 69, 180, 104, 104, 90, 0, 111, 146, 0, 90, 62, 69, 48, 69, 2, 0};
 554 uint8_t chor_len = 18;
 555 
 556 void vpred()
 557 {
 558  while ((measure_distance() > 30) && !serial_available() && !Serial.available())
 559   zatancuj_choreografiu(chor_time, chor_servo, chor_val, chor_len);
 560  pipni();
 561  reset();
 562 }
 563 
 564 void skus_zapisat_choreografiu_do_EEPROM()
 565 {
 566  serial_print_flash(PSTR("Cislo? [1-3]: "));
 567  char odpoved = read_char();
 568  if ((odpoved < '1') || (odpoved > '3')) return;
 569  serial_println_char(odpoved);
 570  uint8_t cislo = odpoved - '0';
 571 
 572  serial_print_flash(PSTR("Zapisat choreografiu do EEPROM c."));
 573  serial_print_char(odpoved);
 574  serial_print_flash(PSTR("? [Y/n]: "));
 575  odpoved = read_char();
 576  serial_println_char(odpoved);
 577  if (odpoved == 'Y')
 578   zapis_choreografiu_do_EEPROM(cislo);
 579 }
 580 
 581 void skus_nacitat_choreografiu_z_EEPROM()
 582 {
 583  serial_print_flash(PSTR("Cislo? [1-3]: "));
 584  char odpoved = read_char();
 585  if ((odpoved < '1') || (odpoved > '3')) return;
 586  serial_println_char(odpoved);
 587  uint8_t cislo = odpoved - '0';
 588 
 589  serial_print_flash(PSTR("Precitat choreografiu z EEPROM c."));
 590  serial_print_char(odpoved);
 591  serial_print_flash(PSTR("? [Y/n]: "));
 592  odpoved = read_char();
 593  serial_println_char(odpoved);
 594  if (odpoved == 'Y')
 595   precitaj_choreografiu_z_EEPROM(cislo);
 596 }
 597 
 598 void skus_naformatovat_EEPROM_choreografie()
 599 {
 600  serial_print_flash(PSTR("Formatovat EEPROM choreografii? [Y/n]:"));
 601  char odpoved = read_char();
 602  serial_println_char(odpoved);
 603  if (odpoved == 'Y')
 604   naformatuj_EEPROM_choreografie();
 605 }
 606 
 607 //EEPROM MAP:
 608 // 0: slot number where choreography 3 starts (B3. Real address = B3 x 4)
 609 // 1: marker '~' indicates calibration is already stored in EEPROM and will be loaded on startup
 610 //      '1', '2', '3' indicate the same, but choreography 1,2, or 3 is automatically launched on startup
 611 // 2-8: servo calibration (central points to be used instead of default 90)
 612 //    they are shifted by (90-63) and the range is (90-63)...0 till (90+63)...127
 613 //    bit 7 (value 128) indicates servo is inverted
 614 // 9-14: lower limit for direct control for all 6 servos
 615 // 15-20: upper limit for direct control for all 6 servos
 616 // 21:  number of steps in choreography 1 (L1) 0=choreography not in memory
 617 // 22:  number of steps in choreography 2 (L2) 0=not in memory
 618 // 23:  number of steps in choreography 3 (L3) 0=not in memory
 619 // 24..(L1 x 4 + 23)    choreography1 tuplets (uint16,uint8,uint8) x L1
 620 // (1024 - L2 x 4)..1023  choreography2 same as above
 621 // B3 x 4..(B3 x 4 + L3 x 4 - 1) choreography 3 same as above
 622 void zapis_choreografiu_do_EEPROM(int slot)
 623 {
 624  uint8_t b3 = EEPROM.read(0);
 625  uint8_t len1 = EEPROM.read(21);
 626  uint8_t len2 = EEPROM.read(22);
 627  uint8_t len3 = EEPROM.read(23);
 628  uint16_t wp = 65535;
 629 
 630  if ((len1 > CHOREO_LEN) || (len2 > CHOREO_LEN) || (len3 > CHOREO_LEN) || (b3 > 250 - len3) || ((len1 > b3) && (b3 != 0)) || (len3 + b3 > 250 - len2) || (len1 + len2 > 250))
 631   b3 = len1 = len2 = len3 = 0;
 632 
 633  if (slot == 1)
 634  {
 635   if (((ch_len < b3) || (len3 == 0)) && (ch_len + len2 + len3 <= 250))
 636   {
 637    EEPROM.write(21, ch_len);
 638    wp = 24;
 639   }
 640  }
 641  else if (slot == 2)
 642  {
 643   if ((250 - b3 - len3 > ch_len) && (ch_len + len1 + len3 <= 250))
 644   {
 645    EEPROM.write(22, ch_len);
 646    wp = 1000 - ch_len * 4;
 647   }
 648  }
 649  else if (slot == 3)
 650  {
 651   if (ch_len + len1 + len2 <= 250)
 652   {
 653    EEPROM.write(23, ch_len);
 654    EEPROM.write(0, (len1 - len2) / 2 + 125);
 655    wp = 4 * ((len1 - len2) / 2 + 125);
 656   }
 657  }
 658 
 659  if (wp == 65535)
 660   serial_println_flash(PSTR("not enough space"));
 661  else
 662  {
 663   for (int i = 0; i < ch_len; i++)
 664   {
 665    EEPROM.write(wp + 4 * i, ch_time[i] & 255);
 666    EEPROM.write(wp + 1 + 4 * i, ch_time[i] >> 8);
 667    EEPROM.write(wp + 2 + 4 * i, ch_servo[i]);
 668    EEPROM.write(wp + 3 + 4 * i, ch_val[i]);
 669   }
 670   serial_println_flash(PSTR("ok"));
 671  }
 672 }
 673 
 674 void precitaj_choreografiu_z_EEPROM(uint8_t slot)
 675 {
 676  uint8_t b3 = EEPROM.read(0);
 677  uint8_t len1 = EEPROM.read(21);
 678  uint8_t len2 = EEPROM.read(22);
 679  uint8_t len3 = EEPROM.read(23);
 680  uint16_t rp = 65535;
 681  if ((len1 > CHOREO_LEN) || (len2 > CHOREO_LEN) || (len3 > CHOREO_LEN) || (b3 > 250 - len3) || ((len1 > b3) && (b3 != 0)) || (len3 + b3 > 250 - len2) || (len1 + len2 > 250))
 682   b3 = len1 = len2 = len3 = 0;
 683 
 684  if (slot == 1)
 685  {
 686   if (len1 > 0)
 687   {
 688    rp = 24;
 689    ch_len = len1;
 690   }
 691  }
 692  else if (slot == 2)
 693  {
 694   if (len2 > 0)
 695   {
 696    ch_len = len2;
 697    rp = 1000 - ch_len * 4;
 698   }
 699  }
 700  else if (slot == 3)
 701  {
 702   if (len3 > 0)
 703   {
 704    rp = b3 * 4;
 705    ch_len = len3;
 706   }
 707  }
 708 
 709  if (rp == 65535)
 710   serial_println_flash(PSTR("couldn't"));
 711  else
 712  {
 713   for (int i = 0; i < ch_len; i++)
 714   {
 715    ch_time[i] = ((uint16_t)EEPROM.read(rp + 4 * i)) |
 716          (((uint16_t)EEPROM.read(rp + 1 + 4 * i)) << 8);
 717    ch_servo[i] = EEPROM.read(rp + 2 + 4 * i);
 718    ch_val[i] = EEPROM.read(rp + 3 + 4 * i);
 719   }
 720   serial_println_flash(PSTR("ok"));
 721   pipni();
 722  }
 723 }
 724 
 725 void naformatuj_EEPROM_choreografie()
 726 {
 727  EEPROM.write(0, 0);
 728  EEPROM.write(21, 0);
 729  EEPROM.write(22, 0);
 730  EEPROM.write(23, 0);
 731  serial_println_flash(PSTR("ok"));
 732  pipni();
 733 }
 734 
 735 void precitaj_kalibraciu_z_EEPROM()
 736 {
 737  uint8_t value = EEPROM.read(1);
 738  if ((value != '~') && (value != '1') && (value != '2') && (value != '3')) return;
 739  if (value != '~') auto_start = value - '0';
 740  else auto_start = 0;
 741  for (int i = 2; i < 8; i++)
 742  {
 743   int16_t k = EEPROM.read(i);
 744   if (k > 127) servo_invertovane[i - 2] = 1;
 745   else servo_invertovane[i - 2] = 0;
 746   k &= 127;
 747   prednastavena_kalibracia[i - 2] = k + (90-63);
 748  }
 749  for (int i = 0; i < 6; i++)
 750   dolny_limit[i] = EEPROM.read(i + 9);
 751  for (int i = 0; i < 6; i++)
 752   horny_limit[i] = EEPROM.read(i + 15);
 753 }
 754 
 755 char read_char()
 756 {
 757  while (!serial_available() && !Serial.available());
 758  if (serial_available()) return serial_read();
 759  else return Serial.read();
 760 }
 761 
 762 void zapis_kalibraciu_do_EEPROM()
 763 {
 764  serial_print_flash(PSTR("Naozaj chces zapisat kalibraciu do EEPROM? [Y/n]: "));
 765  char odpoved = read_char();
 766  serial_println_char(odpoved);
 767  if (odpoved == 'Y')
 768  {
 769   char kalib_state = EEPROM.read(1);
 770   if ((kalib_state == '~') || ((kalib_state >= '1') && (kalib_state <= '3')))
 771    EEPROM.write(1, kalib_state);
 772   else EEPROM.write(1, '~');
 773   for (int i = 2; i < 8; i++)
 774   {
 775    int16_t k = kalib[i - 2] - (90-63);
 776    if (k < 0) k = 0;
 777    else if (k > 127) k = 127;
 778    if (servo_invertovane[i - 2]) k += 128;   
 779    EEPROM.write(i, (uint8_t)k);
 780   }
 781   for (int i = 0; i < 6; i++)
 782    EEPROM.write(9 + i, dolny_limit[i]);
 783   for (int i = 0; i < 6; i++)
 784    EEPROM.write(15 + i, horny_limit[i]);
 785   serial_println_flash(PSTR("ok"));
 786  }
 787 }
 788 
 789 void pipni()
 790 {
 791  tone2( 1568, 50);
 792  delay(100);
 793  tone2( 1357, 50);
 794 }
 795 
 796 void ruky()
 797 {
 798  uint8_t odloz_spomalenie = spomalenie;
 799  spomalenie = 0;
 800 #ifdef ROBOT_3D_PRINTED
 801  nastav_koncatinu(5, 180);
 802  nastav_koncatinu(6, 180);
 803 #else
 804  nastav_koncatinu(5, 0);
 805  nastav_koncatinu(6, 0);
 806 #endif
 807  delay(1000);
 808  nastav_koncatinu(5, 90);
 809  nastav_koncatinu(6, 90);
 810  spomalenie = odloz_spomalenie;
 811  delay(1000);
 812  pipni();
 813 }
 814 
 815 void ahoj()
 816 {
 817  tone2( 1568, 50);
 818  delay(70);
 819  tone2( 1175, 30);
 820  delay(50);
 821  tone2( 880, 30);
 822  delay(50);
 823  tone2( 1047, 50);
 824  delay(70);
 825  tone2( 1245, 30);
 826  delay(150);
 827  tone2( 1568, 50);
 828  delay(100);
 829  if (random(10) > 4) tone2( 1357, 50);
 830  else tone2( 1047, 50);
 831 }
 832 
 833 void nastav_koncatinu(int8_t srv, uint8_t poloha)
 834 {
 835  int8_t delta;
 836  srv--;
 837 
 838  if (servo_invertovane[srv]) poloha = 180 - poloha;
 839  
 840  if ((int16_t)poloha + (int16_t)kalib[srv] - 90 < 0) poloha = 0;
 841  else poloha += kalib[srv] - 90;
 842  
 843  if (poloha > 180) poloha = 180;
 844 
 845  if (spomalenie == 0) {
 846   stav[srv] = poloha;
 847   s[srv].write(stav[srv]);
 848  }
 849  else { 
 850   if (stav[srv] < poloha) delta = 1;
 851   else delta = -1;
 852   while (stav[srv] != poloha)
 853   {
 854    stav[srv] += delta;
 855    s[srv].write(stav[srv]);
 856    delay(spomalenie);
 857   }
 858  }
 859 }
 860 
 861 void zobraz_stav()
 862 {
 863  for (int i = 0; i < 6; i++)
 864  {
 865   serial_print_flash(PSTR("S")); serial_print_num(i + 1); serial_print_flash(PSTR(": ")); serial_println_num(stav[i] - kalib[i] + 90);
 866  }
 867  serial_println_flash(PSTR("---"));
 868  pipni();
 869 }
 870 
 871 void pohyb(int8_t servo)
 872 {
 873  int8_t srv = (servo > 0) ? servo : -servo;
 874  srv--;
 875  if (servo_invertovane[srv]) servo = -servo;
 876  if (servo > 0)
 877  {
 878   if (stav[srv] <= horny_limit[srv] - krok) stav[srv] += krok;
 879   else stav[srv] = horny_limit[srv];
 880   s[srv].write(stav[srv]);
 881  }
 882  else if (servo < 0)
 883  {
 884   if (stav[srv] >= dolny_limit[srv] + krok) stav[srv] -= krok;
 885   else stav[srv] = dolny_limit[srv];
 886   s[srv].write(stav[srv]);
 887  }
 888 }
 889 
 890 uint8_t pohyb_znakom(char z)
 891 {
 892  for (int i = 0; i < 12; i++)
 893  {
 894   if (z == znaky_zmien[i])
 895   {
 896    int8_t servo = zmeny[i];
 897    pohyb(servo);
 898   }
 899  }
 900 }
 901 
 902 void kombinacia1()
 903 {
 904  pohyb(SERVO_LAVA_NOHA);
 905  pohyb(-SERVO_PRAVA_PATA);
 906 }
 907 
 908 void kombinacia2()
 909 {
 910  pohyb(SERVO_PRAVA_NOHA);
 911  pohyb(-SERVO_LAVA_PATA);
 912 }
 913 
 914 void kombinacia3()
 915 {
 916  pohyb(SERVO_LAVA_RUKA);
 917  pohyb(SERVO_PRAVA_RUKA);
 918 }
 919 
 920 void kombinacia4()
 921 {
 922  pohyb(-SERVO_LAVA_RUKA);
 923  pohyb(-SERVO_PRAVA_RUKA);
 924 }
 925 
 926 int pohyb_kombinacia(char z)
 927 {
 928  if (z == '3') kombinacia1();
 929  else if (z == '4') kombinacia2();
 930  else if (z == '5') kombinacia3();
 931  else if (z == '6') kombinacia4();
 932  else return 0;
 933  return 1;
 934 }
 935 
 936 int nacitajCislo()
 937 {
 938  int num = 0;
 939  int z;
 940  do {
 941   z = read_char();
 942   if (z == '#') while (z != 13) z = read_char();
 943  } while ((z < '0') || (z > '9'));
 944  while ((z >= '0') && (z <= '9'))
 945  {
 946   num *= 10;
 947   num += (z - '0');
 948   do {
 949    z = read_char();
 950    if (z == -1) delayMicroseconds(10);
 951   } while (z < 0);
 952  }
 953  return num;
 954 }
 955 
 956 void nacitaj_choreografiu()
 957 {
 958  ch_len = 0;
 959  int tm;
 960  do {
 961   tm = nacitajCislo();
 962   ch_time[ch_len] = tm;
 963   ch_servo[ch_len] = nacitajCislo();
 964   ch_val[ch_len] = nacitajCislo();
 965   ch_len++;
 966   if (ch_len == CHOREO_LEN) break;
 967  } while (tm > 0);
 968  pipni();
 969 }
 970 
 971 void vypis_choreografiu()
 972 {
 973  for (int i = 0; i < ch_len; i++)
 974  {
 975   serial_print_num(ch_time[i]);
 976   serial_print(" ");
 977   serial_print_num(ch_servo[i]);
 978   serial_print(" ");
 979   serial_println_num(ch_val[i]);
 980  }
 981  serial_println_flash(PSTR("---"));
 982  pipni();
 983 }
 984 
 985 uint32_t koniec_tanca;
 986 
 987 void zatancuj_choreografiu(uint16_t *ch_time, uint8_t *ch_servo, uint8_t *ch_val, int ch_len )
 988 {
 989  koniec_tanca = millis() + 3600000;
 990  for (int i = 0; i < ch_len - 1; i++)
 991  {
 992   delay(ch_time[i]);
 993   if (millis() > koniec_tanca) break; 
 994   if (ch_servo[i] < 7) nastav_koncatinu(ch_servo[i], ch_val[i]);
 995   else i = specialny_prikaz(i, ch_servo[i], ch_val[i]);
 996   if (serial_available() || Serial.available()) break;
 997  }
 998  pipni();
 999 }
1000 
1001 int specialny_prikaz(uint16_t i, uint8_t prikaz, uint8_t argument)
1002 {
1003  if (prikaz == 8) koniec_tanca = millis() + 1000 * (uint32_t)argument; 
1004  else if (prikaz == 9) return ((int)argument) - 1;
1005  else if (prikaz == 10) spomalenie = argument;
1006  else if (prikaz == 11) zahraj_melodiu(argument);
1007  else if (prikaz == 12) zvukovy_efekt(argument);
1008  return i;
1009 }
1010 
1011 void reset()
1012 {
1013  for (int i = 0; i < 6; i++)
1014  {
1015   stav[i] = kalib[i];
1016   s[i].write(kalib[i]);
1017   delay(300);
1018  }
1019  pipni();
1020 }
1021 
1022 uint8_t nalad_hodnotu_serva(uint8_t servo, uint8_t hodnota, uint8_t min_hodnota, uint8_t max_hodnota)
1023 {
1024  serial_print_flash(PSTR(" (+/-/ENTER): "));
1025  serial_println_num(hodnota);
1026  s[servo].write(hodnota);
1027  char z;
1028  do {
1029   z = read_char();
1030   if ((z == '+') && (hodnota < max_hodnota)) hodnota++;
1031   else if ((z == '-') && (hodnota > min_hodnota)) hodnota--;
1032   if ((z == '+') || (z == '-'))
1033   {
1034    serial_print_num(hodnota); serial_print_char('\r');
1035    s[servo].write(hodnota);
1036   }
1037  } while (z != 13);
1038  return hodnota;
1039 }
1040 
1041 void kalibruj()
1042 {
1043  for (int i = 0; i < 6; i++)
1044  {
1045   serial_print_num(i);
1046   kalib[i] = nalad_hodnotu_serva(i, kalib[i], 90-63, 90+63);
1047   serial_print_num(i);
1048   serial_print(": ");
1049   serial_println_num(kalib[i]);
1050  }
1051  for (int i = 0; i < 6; i++) {
1052   serial_print_num(kalib[i]);
1053   serial_print(" ");
1054  }
1055  serial_print_flash(PSTR(" Chyt robota zozadu za telo (ENTER):"));
1056  char z;
1057  do { z = read_char(); } while (z != 13);
1058  serial_println(z);
1059 
1060  serial_print_flash(PSTR("*** Nasledujuce koncatiny su lave/prave z pohladu robota.\r\nAk to nesedi, treba prehodit kabliky servo!\r\n"));
1061 
1062  for (int i = 0; i < 6; i++) servo_invertovane[i] = 0;
1063 
1064  nastav_koncatinu(SERVO_PRAVA_PATA, 0);
1065  serial_print_flash(PSTR("Prava pata: je von alebo dnu? (V/D):"));
1066  do { z = read_char(); } while ((z != 'V') && (z != 'D'));
1067  serial_println_char(z);
1068  nastav_koncatinu(SERVO_PRAVA_PATA, 90);
1069  if (z == 'D') servo_invertovane[SERVO_PRAVA_PATA - 1] = 0;
1070  else servo_invertovane[SERVO_PRAVA_PATA - 1] = 1;
1071  
1072  nastav_koncatinu(SERVO_LAVA_PATA, 0);
1073  serial_print_flash(PSTR("Lava pata: je von alebo dnu? (V/D):"));
1074  do { z = read_char(); } while ((z != 'V') && (z != 'D'));
1075  serial_println_char(z);
1076  nastav_koncatinu(SERVO_LAVA_PATA, 90);
1077  if (z == 'V') servo_invertovane[SERVO_LAVA_PATA - 1] = 0;
1078  else servo_invertovane[SERVO_LAVA_PATA - 1] = 1;
1079  
1080  nastav_koncatinu(SERVO_PRAVA_NOHA, 0);
1081  serial_print_flash(PSTR("Prava noha: vpredu je pata alebo spicka? (P/S):"));
1082  do { z = read_char(); } while ((z != 'P') && (z != 'S'));
1083  serial_println_char(z);
1084  nastav_koncatinu(SERVO_PRAVA_NOHA, 90);
1085  if (z == 'P') servo_invertovane[SERVO_PRAVA_NOHA - 1] = 1;
1086  else servo_invertovane[SERVO_PRAVA_NOHA - 1] = 0;
1087 
1088  nastav_koncatinu(SERVO_LAVA_NOHA, 0);
1089  serial_print_flash(PSTR("Lava noha: vpredu je pata alebo spicka? (P/S):"));
1090  do { z = read_char(); } while ((z != 'P') && (z != 'S'));
1091  serial_println_char(z);
1092  nastav_koncatinu(SERVO_LAVA_NOHA, 90);
1093  if (z == 'S') servo_invertovane[SERVO_LAVA_NOHA - 1] = 1;
1094  else servo_invertovane[SERVO_LAVA_NOHA - 1] = 0;
1095  
1096  nastav_koncatinu(SERVO_PRAVA_RUKA, 0);
1097  serial_print_flash(PSTR("Prava ruka: je hore alebo dole? (H/D):"));
1098  do { z = read_char(); } while ((z != 'H') && (z != 'D'));
1099  serial_println_char(z);
1100  nastav_koncatinu(SERVO_PRAVA_RUKA, 90);
1101  if (z == 'H') servo_invertovane[SERVO_PRAVA_RUKA - 1] = 1;
1102  else servo_invertovane[SERVO_PRAVA_RUKA - 1] = 0;
1103 
1104  nastav_koncatinu(SERVO_LAVA_RUKA, 0);
1105  serial_print_flash(PSTR("Lava ruka: je hore alebo dole? (H/D):"));
1106  do { z = read_char(); } while ((z != 'H') && (z != 'D'));
1107  serial_println_char(z);
1108  nastav_koncatinu(SERVO_LAVA_RUKA, 90);
1109  if (z == 'D') servo_invertovane[SERVO_PRAVA_RUKA - 1] = 0;
1110  else servo_invertovane[SERVO_PRAVA_RUKA - 1] = 1;
1111 
1112  serial_println_flash(PSTR("ok"));
1113  pipni();
1114 }
1115 
1116 void nastav_limity()
1117 {
1118  for (int i = 0; i < 6; i++)
1119  {
1120   serial_print_num(i);
1121   serial_print_flash(PSTR("dolny"));
1122   dolny_limit[i] = nalad_hodnotu_serva(i, dolny_limit[i], 0, 180);
1123   serial_print_num(i);
1124   serial_print_flash(PSTR(" dolny: "));
1125   serial_println_num(dolny_limit[i]);
1126   s[i].write(kalib[i]);
1127 
1128   serial_print_num(i);
1129   serial_print_flash(PSTR("horny"));
1130   horny_limit[i] = nalad_hodnotu_serva(i, horny_limit[i], 0, 180);
1131   serial_print_num(i);
1132   serial_print_flash(PSTR(" horny: "));
1133   serial_println_num(horny_limit[i]);
1134   s[i].write(kalib[i]);
1135  }
1136  for (int i = 0; i < 6; i++) {
1137   serial_print_num(dolny_limit[i]);
1138   serial_print("-");
1139   serial_print_num(horny_limit[i]);
1140   serial_print(" ");
1141  }
1142  serial_println_flash(PSTR("ok"));
1143  pipni();
1144 }
1145 
1146 void vypis_kalibraciu()
1147 {
1148  serial_print_flash(PSTR("stredy: "));
1149  for (int i = 0; i < 6; i++) {
1150   serial_print_num(kalib[i]);
1151   serial_print(" ");
1152  }
1153  serial_println();
1154  
1155  serial_print_flash(PSTR("invertovane servo: "));
1156  for (int i = 0; i < 6; i++)
1157  {
1158   serial_print_num(servo_invertovane[i]);
1159   serial_print_char(' ');
1160  }
1161  serial_println();
1162   
1163  serial_print_flash(PSTR("dolny limit: "));
1164  for (int i = 0; i < 6; i++) {
1165   serial_print_num(dolny_limit[i]);
1166   serial_print(" ");
1167  }
1168  serial_println();
1169  serial_print_flash(PSTR("horny limit: "));
1170  for (int i = 0; i < 6; i++) {
1171   serial_print_num(horny_limit[i]);
1172   serial_print(" ");
1173  }
1174  serial_println();
1175 }
1176 
1177 void nacitaj_kalibraciu()
1178 {
1179  int tm;
1180  for (int i = 0; i < 6; i++)
1181   kalib[i] = nacitajCislo();
1182  vypis_kalibraciu();
1183  serial_println_flash(PSTR("ok"));
1184  pipni();
1185 }
1186 
1187 void zvys_krok()
1188 {
1189  if (krok < 180) krok++;
1190  serial_print_flash(PSTR("krok: "));
1191  serial_println_num(krok);
1192 }
1193 
1194 void zniz_krok()
1195 {
1196  if (krok > 0) krok--;
1197  serial_print_flash(PSTR("krok: "));
1198  serial_println_num(krok);
1199 }
1200 
1201 void zniz_spomalenie()
1202 {
1203  if (spomalenie > 0) spomalenie--;
1204  serial_print_flash(PSTR("spomalenie: "));
1205  serial_println_num(spomalenie);
1206 }
1207 
1208 void zvys_spomalenie()
1209 {
1210  if (spomalenie < 100) spomalenie++;
1211  serial_print_flash(PSTR("spomalenie: "));
1212  serial_println_num(spomalenie);
1213 }
1214 
1215 // nasleduje softverova implementacia serioveho portu
1216 #define SERIAL_STATE_IDLE   0
1217 #define SERIAL_STATE_RECEIVING 1
1218 #define SERIAL_BUFFER_LENGTH  20
1219 
1220 static volatile uint8_t serial_state;
1221 static uint8_t serial_buffer[SERIAL_BUFFER_LENGTH];
1222 static volatile uint8_t serial_buf_wp, serial_buf_rp;
1223 
1224 static volatile uint8_t receiving_byte;
1225 
1226 static volatile uint32_t time_startbit_noticed;
1227 static volatile uint8_t next_bit_order;
1228 static volatile uint8_t waiting_stop_bit;
1229 static uint16_t one_byte_duration;
1230 static uint16_t one_bit_duration;
1231 static uint16_t one_bit_write_duration;
1232 static uint16_t half_of_one_bit_duration;
1233 
1234 void init_serial(uint32_t baud_rate)
1235 {
1236  pinMode(2, INPUT);
1237  pinMode(4, OUTPUT);
1238 
1239  serial_state = SERIAL_STATE_IDLE;
1240 
1241  one_byte_duration = 9500000 / baud_rate;
1242  one_bit_duration = 1000000 / baud_rate;
1243  one_bit_write_duration = one_bit_duration - 1;
1244  half_of_one_bit_duration = 500000 / baud_rate;
1245 
1246  PCMSK2 |= 4; //PCINT18;
1247  PCIFR &= ~4; //PCIF2;
1248  PCICR |= 4; // PCIE2;
1249 }
1250 
1251 ISR(PCINT2_vect)
1252 {
1253  uint32_t tm = micros();
1254  if (serial_state == SERIAL_STATE_IDLE)
1255  {
1256   time_startbit_noticed = tm;
1257   serial_state = SERIAL_STATE_RECEIVING;
1258   receiving_byte = 0xFF;
1259   next_bit_order = 0;
1260  }
1261  else if (tm - time_startbit_noticed > one_byte_duration)
1262  {
1263   serial_buffer[serial_buf_wp] = receiving_byte;
1264   serial_buf_wp++;
1265   if (serial_buf_wp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_wp = 0;
1266   time_startbit_noticed = tm;
1267   receiving_byte = 0xFF;
1268   next_bit_order = 0;
1269  }
1270  else if (PIND & 4)
1271  {
1272   int8_t new_next_bit_order = (tm - time_startbit_noticed - half_of_one_bit_duration) / one_bit_duration;
1273   while (next_bit_order < new_next_bit_order)
1274   {
1275    receiving_byte &= ~(1 << next_bit_order);
1276    next_bit_order++;
1277   }
1278   if (next_bit_order == 8)
1279   {
1280    serial_buffer[serial_buf_wp] = receiving_byte;
1281    serial_buf_wp++;
1282    if (serial_buf_wp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_wp = 0;
1283    serial_state = SERIAL_STATE_IDLE;
1284   }
1285  } else
1286   next_bit_order = (tm - time_startbit_noticed - half_of_one_bit_duration) / one_bit_duration;
1287 }
1288 
1289 uint8_t serial_available()
1290 {
1291  cli();
1292  if (serial_buf_rp != serial_buf_wp)
1293  {
1294   sei();
1295   return 1;
1296  }
1297  if (serial_state == SERIAL_STATE_RECEIVING)
1298  {
1299   uint32_t tm = micros();
1300   if (tm - time_startbit_noticed > one_byte_duration)
1301   {
1302    serial_state = SERIAL_STATE_IDLE;
1303    serial_buffer[serial_buf_wp] = receiving_byte;
1304    serial_buf_wp++;
1305    if (serial_buf_wp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_wp = 0;
1306    sei();
1307    return 1;
1308   }
1309  }
1310  sei();
1311  return 0;
1312 }
1313 
1314 int16_t serial_read()
1315 {
1316  cli();
1317  if (serial_buf_rp != serial_buf_wp)
1318  {
1319   uint8_t ch = serial_buffer[serial_buf_rp];
1320   serial_buf_rp++;
1321   if (serial_buf_rp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_rp = 0;
1322   sei();
1323   return ch;
1324  }
1325 
1326  if (serial_state == SERIAL_STATE_RECEIVING)
1327  {
1328   uint32_t tm = micros();
1329   if (tm - time_startbit_noticed > one_byte_duration)
1330   {
1331    uint8_t ch = receiving_byte;
1332    serial_state = SERIAL_STATE_IDLE;
1333    sei();
1334    return ch;
1335   }
1336  }
1337  sei();
1338  return -1;
1339 }
1340 
1341 void serial_write(uint8_t ch)
1342 {
1343 #ifdef ECHO_BT_TO_USB
1344  Serial.print((char)ch);
1345 #endif
1346  PORTD &= ~16;
1347  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1348  for (uint8_t i = 0; i < 8; i++)
1349  {
1350   if (ch & 1) PORTD |= 16;
1351   else PORTD &= ~16;
1352   ch >>= 1;
1353   delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1354  }
1355  PORTD |= 16;
1356  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1357  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1358  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1359  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1360  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1361 }
1362 
1363 uint16_t serial_readln(uint8_t *ln, uint16_t max_length)
1364 {
1365  uint16_t len;
1366  uint16_t ch;
1367  do {
1368   ch = serial_read();
1369   if (ch == 13) continue;
1370  } while (ch == -1);
1371 
1372  do {
1373   if ((ch != 13) && (ch != 10) && (ch != -1))
1374   {
1375    *(ln++) = ch;
1376    max_length--;
1377    len++;
1378   }
1379   ch = serial_read();
1380  } while ((ch != 13) && max_length);
1381  *ln = 0;
1382  return len;
1383 }
1384 
1385 void serial_print_num(int32_t number)
1386 {
1387  if (number < 0)
1388  {
1389   serial_write('-');
1390   number = -number;
1391  }
1392  int32_t rad = 1;
1393  while (number / rad) rad *= 10;
1394  if (number > 0) rad /= 10;
1395  while (rad)
1396  {
1397   serial_write((char)('0' + (number / rad)));
1398   number -= (number / rad) * rad;
1399   rad /= 10;
1400  }
1401 }
1402 
1403 void serial_print_char(char ch)
1404 {
1405  serial_write(ch);
1406 }
1407 
1408 void serial_print(const uint8_t *str)
1409 {
1410  while (*str) serial_write(*(str++));
1411 }
1412 
1413 void serial_println(const uint8_t *str)
1414 {
1415  serial_print(str);
1416  serial_write(13);
1417  serial_write(10);
1418 }
1419 
1420 void serial_print_flash(const uint8_t PROGMEM *str)
1421 {
1422  int ln = strlen_P(str);
1423  for (int i = 0; i < ln; i++)
1424   serial_write(pgm_read_byte(str + i));
1425 }
1426 
1427 void serial_println_flash(const uint8_t PROGMEM *str)
1428 {
1429  serial_print_flash(str);
1430  serial_write(13);
1431  serial_write(10);
1432 }
1433 
1434 void serial_println_num(int32_t number)
1435 {
1436  serial_print_num(number);
1437  serial_println();
1438 }
1439 
1440 void serial_println_char(char ch)
1441 {
1442  serial_write(ch);
1443  serial_println();
1444 }
1445 
1446 void serial_println()
1447 {
1448  serial_write(13);
1449  serial_write(10);
1450 }
1451 
1452 // nasleduje citanie z utltazvukoveho senzora
1453 
1454 static volatile uint32_t pulse_start;
1455 static volatile uint8_t new_distance;
1456 
1457 void init_ultrasonic()
1458 {
1459  pinMode(US_ECHO, INPUT);
1460  pinMode(US_TRIG, OUTPUT);
1461 
1462  PCMSK0 |= 1; //PCINT0;
1463  PCIFR &= ~1; //PCIF0;
1464  PCICR |= 1; // PCIE0;
1465 }
1466 
1467 ISR(PCINT0_vect)
1468 {
1469  if (PINB & 1) pulse_start = micros();
1470  else
1471  {
1472   distance = (int16_t)((micros() - pulse_start) / 58);
1473   new_distance = 1;
1474  }
1475 }
1476 
1477 void start_distance_measurement()
1478 {
1479  distance = 10000;
1480  new_distance = 0;
1481  digitalWrite(US_TRIG, HIGH);
1482  delayMicroseconds(10);
1483  digitalWrite(US_TRIG, LOW);
1484 }
1485 
1486 void wait_for_distance_measurement_to_complete()
1487 {
1488  uint8_t counter = 0;
1489  while ((counter < 20) && !new_distance)
1490  {
1491   delay(1);
1492   counter++;
1493  }
1494  if (counter == 20)
1495  {
1496   pinMode(US_ECHO, OUTPUT);
1497   digitalWrite(US_ECHO, HIGH);
1498   delayMicroseconds(10);
1499   digitalWrite(US_ECHO, LOW);
1500   pinMode(US_ECHO, INPUT);
1501   delayMicroseconds(5);
1502   distance = 10000;
1503  }
1504 }
1505 
1506 int16_t measure_distance()
1507 {
1508  start_distance_measurement();
1509  wait_for_distance_measurement_to_complete();
1510  return distance;
1511 }
1512 
1513 //-------------------------------- nasleduje prehravanie melodie a hranie cez timer2 v pozadi
1514 #define SIRENE_PORT PORTB
1515 #define SIRENE_DDR  DDRB
1516 #define SIRENE_PIN  4
1517 
1518 #define FIS3 2960
1519 #define G3 3136
1520 
1521 float octave_4[] = { 2093.00, 2217.46, 2349.32, 2489.02, 2637.02, 2793.83, 2959.96, 3135.96, 3322.44, 3520.00, 3729.31, 3951.07 };
1522 
1523 //popcorn
1524 uint16_t dlzka_melodia[] = {0, 386, 26, 281, 217};
1525 const uint8_t melodia1[] PROGMEM = { 252, 50, 149, 49,
1526                   28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 49,
1527                   28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 149,
1528                   40, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 36, 49, 99, 40, 49, 99,
1529                   28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 49,
1530                   28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 149,
1531                   40, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99,
1532                   49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99,
1533                   49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99, 149 ,
1534                   47, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 47, 49, 99,
1535                   49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99,
1536                   49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99, 149 ,
1537                   47, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99
1538                  };
1539 
1540 //kohutik jarabi
1541 const uint8_t melodia2[] PROGMEM = { 252, 150, 119, 121, 173, 174, 124, 124, 124, 123, 171, 173, 123, 123, 123, 121, 169, 171, 121, 121, 121, 123, 171, 169, 119, 119 };
1542 
1543 //kankan
1544 const uint8_t melodia3[] PROGMEM = { 252, 100,
1545                   251, 1, 184, 1, 32, 126, 149, 251, 1, 184, 1, 32, 126, 149, 251, 1, 184, 1, 32, 126, 251, 1, 184, 1, 32, 126, 251, 1, 184, 1, 32, 126, 251, 1, 184, 1, 32, 126,
1546                   64, 71, 71, 73, 71, 69, 69, 73, 74, 78, 81, 78, 78, 76, 251, 1, 184, 1, 32, 126, 78, 68, 68, 78, 76, 69, 69, 73, 73, 71, 73, 71, 85, 83, 85, 83,
1547                   64, 71, 71, 73, 71, 69, 69, 73, 74, 78, 81, 78, 78, 76, 251, 1, 184, 1, 32, 126, 78, 68, 68, 78, 76, 69, 69, 73, 73, 71, 73, 71, 71, 69, 119,
1548                   135, 131, 128, 126, 75, 76, 78, 80, 81, 76, 80, 76, 81, 76, 80, 76, 81, 76, 80, 76, 81, 76, 80, 76,
1549                   251, 2, 11, 3, 16, 19, 251, 1, 4, 3, 16, 19,
1550                   251, 1, 4, 3, 16, 19, 251, 1, 4, 3, 16, 19,
1551                   251, 1, 4, 3, 16, 19, 251, 1, 4, 3, 16, 19,
1552                   251, 1, 4, 3, 16, 19, 251, 1, 4, 3, 16, 19,
1553                   174, 88, 91, 90, 88, 143, 143, 93, 95, 90, 91, 138, 138, 88, 91, 90, 88, 86, 86, 85, 83, 81, 79, 78, 76,
1554                   174, 88, 91, 90, 88, 143, 143, 93, 95, 90, 91, 138, 138, 88, 91, 90, 88, 86, 93, 89, 90, 136,
1555                   64, 71, 71, 73, 71, 69, 69, 73, 74, 78, 81, 78, 78, 76, 251, 1, 184, 1, 32, 126,
1556                   78, 76, 126, 78, 76, 126, 78, 76, 126, 78, 76, 126, 78, 76, 126, 78, 76, 126,
1557                   78, 76, 78, 76, 78, 76, 78, 76,
1558                   131, 119, 119, 119, 169
1559                  };
1560 
1561 //labutie jazero
1562 const uint8_t melodia4[] PROGMEM = {
1563  252, 220, 66, 69, 73, 69, 66, 69, 73, 69, 66, 69, 73, 69, 66, 69, 73, 69,
1564  185, 78, 80, 81, 83, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 78, 81, 78, 73, 81, 178,
1565  99, 83, 81, 80,
1566  185, 78, 80, 81, 83, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 78, 81, 78, 73, 81, 178,
1567  149, 128, 130, 131, 133, 85, 86, 251, 6, 32, 3, 8, 86, 135, 86, 88, 251, 6, 224, 3, 8, 88, 136, 88, 90, 251, 7, 184, 3, 8, 90, 85, 81, 80, 78,
1568  130, 131, 133, 85, 86, 251, 6, 32, 3, 8, 86, 135, 86, 88, 251, 6, 224, 3, 8, 88, 136, 88, 90, 251, 7, 73, 3, 8, 86, 133, 86, 91, 251, 7, 184, 3, 8, 87, 251, 7, 184, 3, 8, 85,
1569  185, 78, 80, 81, 83, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 78, 81, 78, 73, 81, 178,
1570  99, 83, 81, 80,
1571  185, 78, 80, 81, 83, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 78, 81, 78, 73, 81, 178
1572 };
1573 
1574 volatile int16_t music_speed = 800 / 16;
1575 
1576 volatile PGM_P current_note ;
1577 volatile uint16_t notes_remaining;
1578 
1579 void zahraj_melodiu(uint8_t cislo)
1580 {
1581  if (cislo == 0) {
1582   zastav_melodiu();
1583   return;
1584  }
1585 
1586  if (cislo == 1) current_note = melodia1;
1587  else if (cislo == 2) current_note = melodia2;
1588  else if (cislo == 3) current_note = melodia3;
1589  else if (cislo == 4) current_note = melodia4;
1590  notes_remaining = dlzka_melodia[cislo];
1591 
1592  next_note();
1593 }
1594 
1595 void next_note()
1596 {
1597  uint16_t freq, dur;
1598  if (!notes_remaining) return;
1599  otto_translate_tone_flash(&freq, &dur);
1600  tone2(freq, dur);
1601 }
1602 
1603 void otto_translate_tone_flash(uint16_t *freq, uint16_t *del)
1604 {
1605  do {
1606   uint8_t n = pgm_read_byte(current_note);
1607   if (n == 251)
1608   {
1609    current_note++;
1610    uint8_t f1 = pgm_read_byte(current_note);
1611    current_note++;
1612    uint8_t f2 = pgm_read_byte(current_note);
1613    current_note++;
1614    uint8_t d1 = pgm_read_byte(current_note);
1615    current_note++;
1616    uint8_t d2 = pgm_read_byte(current_note);
1617    *freq = (f1 << 8) + f2;
1618    *del = (music_speed * 16 * (long)d1) / d2;
1619    notes_remaining -= 4;
1620   }
1621   else if (n == 252)
1622   {
1623    current_note++;
1624    music_speed = pgm_read_byte(current_note);
1625    current_note++;
1626    notes_remaining -= 2;
1627    continue;
1628   }
1629   else if (n == 254)
1630   {
1631    *freq = FIS3;
1632    *del = music_speed;
1633   }
1634   else if (n == 255)
1635   {
1636    *freq = G3;
1637    *del = music_speed;
1638   }
1639   else
1640   {
1641    uint8_t len = n / 50;
1642    *del = music_speed;
1643    while (len--) *del *= 2;
1644    n = n % 50;
1645    if (n != 49)
1646    {
1647     uint8_t octave = (n + 5) / 12;
1648     n = (n + 5) % 12;
1649     float ffreq = octave_4[n];
1650     octave = 4 - octave;
1651     while (octave > 0)
1652     {
1653      ffreq /= 2.0;
1654      octave--;
1655     }
1656     *freq = (uint16_t)ffreq;
1657    }
1658    else *freq = 0;
1659   }
1660   notes_remaining--;
1661   current_note++;
1662   break;
1663  } while (1);
1664 }
1665 
1666 static volatile uint8_t tone2_state;
1667 static volatile uint8_t tone2_pause;
1668 static volatile uint32_t tone2_len;
1669 
1670 void init_tone2()
1671 {
1672  notes_remaining = 0;
1673  tone2_pause = 0;
1674  TCCR2A = 2;
1675  TCCR2B = 0;
1676  TIMSK2 = 2;
1677  SIRENE_DDR |= (1 << SIRENE_PIN);
1678 }
1679 
1680 
1681 ISR(TIMER2_COMPA_vect)
1682 {
1683  if (!tone2_pause)
1684  {
1685   if (tone2_state)
1686   {
1687    SIRENE_PORT |= (1 << SIRENE_PIN);
1688    tone2_state = 0;
1689   }
1690   else
1691   {
1692    SIRENE_PORT &= ~(1 << SIRENE_PIN);
1693    tone2_state = 1;
1694   }
1695  }
1696  if ((--tone2_len) == 0)
1697  {
1698   TCCR2B = 0;
1699   tone2_pause = 0;
1700   next_note();
1701  }
1702 }
1703 
1704 void tone2(uint16_t freq, uint16_t duration)
1705 {
1706  uint32_t period = ((uint32_t)1000000) / (uint32_t)freq;
1707 
1708  if (freq >= 977) // prescaler 32
1709  {
1710   tone2_state = 0;
1711   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1712   if (tone2_len == 0) tone2_len++;
1713   TCNT2 = 0;
1714   OCR2A = (uint8_t) (250000 / (uint32_t)freq);
1715   TCCR2B = 3;
1716  }
1717  else if (freq >= 488) // prescaler 64
1718  {
1719   tone2_state = 0;
1720   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1721   if (tone2_len == 0) tone2_len++;
1722   TCNT2 = 0;
1723   OCR2A = (uint8_t) (125000 / (uint32_t)freq);
1724   TCCR2B = 4;
1725  }
1726  else if (freq >= 244) // prescaler 128
1727  {
1728   tone2_state = 0;
1729   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1730   if (tone2_len == 0) tone2_len++;
1731   TCNT2 = 0;
1732   OCR2A = (uint8_t) (62500 / (uint32_t)freq);
1733   TCCR2B = 5;
1734  }
1735  else if (freq >= 122) //prescaler 256
1736  {
1737   tone2_state = 0;
1738   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1739   if (tone2_len == 0) tone2_len++;
1740   TCNT2 = 0;
1741   OCR2A = (uint8_t) (31250 / (uint32_t)freq);
1742   TCCR2B = 6;
1743  }
1744  else if (freq >= 30) //prescaler 1024
1745  {
1746   tone2_state = 0;
1747   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1748   if (tone2_len == 0) tone2_len++;
1749   TCNT2 = 0;
1750   OCR2A = (uint8_t) (7813 / (uint32_t)freq);
1751   TCCR2B = 7;
1752  }
1753  else if (freq == 0)
1754  {
1755   tone2_pause = 1;
1756   tone2_state = 0;
1757   period = 1000000 / 500;
1758   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1759   TCNT2 = 0;
1760   OCR2A = (uint8_t) (125000 / (uint32_t)500);
1761   TCCR2B = 4;
1762  }
1763  else
1764  {
1765   TCCR2B = 0;
1766  }
1767 }
1768 
1769 void zastav_melodiu()
1770 {
1771  notes_remaining = 0;
1772 }