Difference between revisions of "Otto - riadiaci program v.2"

From DT^2
Jump to: navigation, search
Line 868: Line 868:
 
}
 
}
 
</syntaxhighlight>
 
</syntaxhighlight>
 +
V programe puTTy môžete použiť aj tento jednoduchý robotí tanec
 +
@ 1000 1 60
 +
1 5 90
 +
1 6 90
 +
 +
1000 1 90
 +
1 5 120
 +
1000 1 120
 +
1 6 120
 +
1 6 90
 +
1 2 120
 +
1 5 90
 +
100  1 90
 +
1 5 45 
 +
100  2 90
 +
1 6 45
 +
1000 2 60
 +
1 5 120
 +
1000 2 90
 +
1 6 120
 +
1000 2 120
 +
1 1 120
 +
100 2 90
 +
1 6 90
 +
100 1 90
 +
1 5 90
 +
0 0 0
 +
ak toto vložíte do textove dokumentu a zkopírujete, pravým kliknitímna plochu v puTTy a následným stlačením tlačidla T váš robot začne tancovať

Revision as of 11:50, 3 August 2018

Program umožňuje priame riadenie robota (aj cez BlueTooth). Teraz už funguje aj na pinoch 2,4 a môže sa naraz programovať aj komunikovať.

Na komunikáciu s robotom môžete použiť napr. program Putty: putty.exe.

klaves servo pin Kalibracia
a/q ľavá ruka 10 4
;/p pravá ruka 11 5
z/x ľavá noha 9 3
,/. pravá noha 6 2
d/c ľavá päta 5 1
k/m pravá päta 3 0
1/9 zníž/zvýš rýchlosť pohybu -
TXD BT 2
RXD BT 4
TRIG UZ 7
ECHO UZ 8
Sirena 12

Ďalej umožňuje

 • kalibrovať strednú polohu servomotorov (pomocou klávesu H)
  • pomocou + a - najdeme nulovu polohu serva
  • eneter ideme na dalsie servo
  • ukoncime E ulozenie do eprom
  • potvrdime Y
 • kalibrovať limity pre všetky stupne voľnosti (pomocou klávesu J), zobrazenie celej kalibrácie: kláves G
 • celú kalibráciu je možné zapísať do trvalej pamäte EEPROM pomocou klávesu E (používať opatrne!), po zapnutí sa automaticky načíta
 • pozdraví po klávese -, ruky dá hore na kláves R
 • načíta choreografiu po klávese @,
 • zobrazí načítanú choreografiu na kláves ? a
 • zatancuje načítanú choreografiu - kláves t.
 • Na klávesách 3-6 je možné nastaviť rôznu kombináciu (funkcie kombinacia1() - kombinacia4()).
 • Kláves U testuje ultrazvuk
 • Medzera resetne všetky servo motory do strednej polohy.

Pozrite si (a skopírujte si) príklady choreografií: Otto - príklady choreografií

 1 #include <Servo.h>
 2 #include <EEPROM.h>
 3 
 4 #define ECHO_BT_TO_USB 1
 5 
 6 #define US_TRIG 7
 7 #define US_ECHO 8
 8 
 9 #define BT_RX  2 
 10 #define BT_TX  4
 11 
 12 #define SIRENA 12
 13 
 14 //maximalna dlzka choreografie
 15 #define CHOREO_LEN 200
 16 
 17 // cisla pinov, kde su zapojene servo motory
 18 #define PIN_SERVO_LAVA_RUKA  10 
 19 #define PIN_SERVO_PRAVA_RUKA 11
 20 #define PIN_SERVO_LAVA_NOHA  9
 21 #define PIN_SERVO_PRAVA_NOHA 6
 22 #define PIN_SERVO_LAVA_PATA  5
 23 #define PIN_SERVO_PRAVA_PATA 3
 24 
 25 #define S1 3
 26 #define S2 5
 27 #define S3 6
 28 #define S4 9
 29 #define S5 10
 30 #define S6 11
 31 #define SIRENA 12
 32 
 33 //maximalna dlzka choreografie
 34 #define CHOREO_LEN 200
 35 
 36 // tu su serva cislovane 1-6
 37 #define SERVO_LAVA_RUKA  5 
 38 #define SERVO_PRAVA_RUKA 6
 39 #define SERVO_LAVA_NOHA  4
 40 #define SERVO_PRAVA_NOHA 3
 41 #define SERVO_LAVA_PATA  2
 42 #define SERVO_PRAVA_PATA 1
 43 
 44 // ak su niektore serva naopak, je tu jednotka
 45 uint8_t servo_invertovane[6] = {0, 0, 1, 1, 0, 1};
 46 
 47 // znaky, ktorymi sa ovladaju jednotlive stupne volnosti
 48 char znaky_zmien[] = {'a', 'q', ';', 'p', 'z', 'x', ',', '.', 'd', 'c', 'k', 'm' };
 49 // co robia jednotlive znaky (znamienko urcuje smer)
 50 int8_t zmeny[] = {SERVO_LAVA_RUKA, -SERVO_LAVA_RUKA, 
 51          SERVO_PRAVA_RUKA, -SERVO_PRAVA_RUKA, 
 52          -SERVO_LAVA_NOHA, SERVO_LAVA_NOHA, 
 53          -SERVO_PRAVA_NOHA, SERVO_PRAVA_NOHA, 
 54          SERVO_LAVA_PATA, -SERVO_LAVA_PATA, 
 55          SERVO_PRAVA_PATA, -SERVO_PRAVA_PATA }; 
 56 
 57 // sem si mozno ulozit svoju kalibraciu
 58 //uint8_t prednastavena_kalibracia[] = { 78, 69, 83, 80, 50, 67 };
 59 uint8_t prednastavena_kalibracia[] = { 90, 90, 90, 90, 90, 90 };
 60 
 61 uint8_t dolny_limit[] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
 62 uint8_t horny_limit[] = {180, 180, 180, 180, 180, 180};
 63 
 64 Servo s[6];
 65 
 66 uint16_t ch_time[CHOREO_LEN];
 67 uint8_t ch_servo[CHOREO_LEN];
 68 uint8_t ch_val[CHOREO_LEN];
 69 int ch_len;
 70 uint8_t kalib[6];
 71 int stav[6];
 72 int krok;
 73 
 74 void setup() {
 75  Serial.begin(9600);
 76  init_serial(9600);
 77  init_ultrasonic();
 78 
 79  randomSeed(analogRead(1));
 80  s[0].attach(PIN_SERVO_PRAVA_PATA);
 81  s[1].attach(PIN_SERVO_LAVA_PATA);
 82  s[2].attach(PIN_SERVO_PRAVA_NOHA);
 83  s[3].attach(PIN_SERVO_LAVA_NOHA);
 84  s[4].attach(PIN_SERVO_PRAVA_RUKA);
 85  s[5].attach(PIN_SERVO_LAVA_RUKA);
 86  precitaj_kalibraciu_z_EEPROM();
 87  for (int i = 0; i < 6; i++)
 88  {
 89   kalib[i] = prednastavena_kalibracia[i];
 90   stav[i] = kalib[i];
 91   s[i].write(stav[i]);
 92  }
 93  ch_len = 0;
 94  krok = 7;
 95  ahoj();
 96  ruky2();
 97  delay(100); 
 98  serial_println("\r\n Otto DTDT");
 99 }
100 
101 void loop() {
102  char z = -1;
103  if (serial_available()) z = serial_read();
104 #ifdef ECHO_BT_TO_USB
105   if (Serial.available()) z = Serial.read();
106 #endif 
107  
108  if (z != -1)
109  { 
110   if (pohyb_znakom(z)) return;  
111   else if (pohyb_kombinacia(z)) return; 
112   else if (z == '@') nacitaj_choreografiu();
113   else if (z == '?') vypis_choreografiu();
114   else if (z == 't') zatancuj_choreografiu();
115   else if (z == '-') ahoj();
116   else if (z == ' ') reset();
117   else if (z == 'H') kalibruj();
118   else if (z == 'J') nastav_limity();
119   else if (z == 'G') vypis_kalibraciu();
120   else if (z == 'L') nacitaj_kalibraciu();
121   else if (z == 'E') zapis_kalibraciu_do_EEPROM();
122   else if (z == 'R') ruky();
123   else if (z == '9') zvys_krok();
124   else if (z == '1') zniz_krok();
125   else if (z == 'U') test_ultrazvuk();
126  }
127  int16_t d = measure_distance();
128  if (d < 10) menu_ultrasonic_request();
129 }
130 
131 void test_ultrazvuk()
132 {
133  int i = 0;
134  while ((serial_available() == 0) && (Serial.available() == 0))
135  {
136   serial_println_num(measure_distance());
137   delay(100);
138  }
139  serial_read();
140 }
141 
142 void menu_ultrasonic_request()
143 {
144  uint32_t tm = millis();
145  int d = measure_distance();
146  int count;
147  while ((millis() - tm < 3000) && (d < 15) & (count < 10)) 
148  {
149   delay(10);
150   d = measure_distance();
151   if (d == 10000) count++;
152   else count = 0;
153  }
154  if (millis() - tm >= 3000)
155   ultrasonic_menu();
156 }
157 
158 void ultrasonic_menu()
159 {
160  int selection = 0;
161  tone(SIRENA, 880, 200);
162  
163  do { 
164   int count = 0;
165   do { 
166    int32_t d = measure_distance();
167    if (d == 10000) continue;
168    if (d >= 20) count++;
169    else count = 0;
170    delay(10);
171   } while (!serial_available() && !Serial.available() && (count < 20));
172   
173   tone(SIRENA, 440, 200);
174   uint32_t tm = millis();
175   while ((measure_distance() > 15) && (millis() - tm < 1500) && !serial_available() && !Serial.available()) delay(10);
176   if (millis() - tm >= 1500) 
177   {
178    tone(SIRENA, 2000, 50);
179    menu_command(selection);
180    return;
181   }    
182   selection++;
183   for (int i = 0; i < selection; i++)
184   {
185    tone(SIRENA, 1261, 50);
186    delay(250);
187   }
188  } while (!serial_available() && !Serial.available());
189  while (serial_available()) serial_read();
190  while (Serial.available()) Serial.read();
191 }
192 
193 void menu_command(int cmd)
194 {
195  if (cmd == 2) ahoj();
196  serial_println_num(cmd);
197 }
198 
199 void precitaj_kalibraciu_z_EEPROM()
200 {
201  uint8_t value = EEPROM.read(1);
202  if (value != '~') return;
203  for (int i = 2; i < 8; i++)
204   prednastavena_kalibracia[i - 2] = EEPROM.read(i);
205  for (int i = 0; i < 6; i++)
206   dolny_limit[i] = EEPROM.read(i + 9);
207  for (int i = 0; i < 6; i++)
208   horny_limit[i] = EEPROM.read(i + 15);  
209 }
210 
211 char read_char()
212 {
213  while (!serial_available() && !Serial.available());
214  if (serial_available()) return serial_read();
215  else return Serial.read();
216 }
217 
218 void zapis_kalibraciu_do_EEPROM()
219 {
220  serial_print("Naozaj chces zapisat kalibraciu do EEPROM? [Y/n]: ");
221  char odpoved = read_char();
222  serial_println_char(odpoved);
223  if (odpoved == 'Y') 
224  {
225   EEPROM.write(1, '~');
226   for (int i = 2; i < 8; i++)
227    EEPROM.write(i, kalib[i - 2]);
228   for (int i = 0; i < 6; i++)
229    EEPROM.write(9 + i, dolny_limit[i]);
230   for (int i = 0; i < 6; i++)
231    EEPROM.write(15 + i, horny_limit[i]);
232   serial_println("ok");
233  }
234 }
235 
236 void pipni()
237 {
238  tone(SIRENA, 1568, 50);
239  delay(100);
240  tone(SIRENA, 1357, 50);
241 }
242 
243 void ruky()
244 {
245  int odloz_krok = krok;
246  delay(500);
247  krok = 90;
248  pohyb(SERVO_LAVA_RUKA);  
249  pohyb(SERVO_PRAVA_RUKA);
250  delay(1000);
251  krok = 180;
252  pohyb(-SERVO_LAVA_RUKA);  
253  pohyb(-SERVO_PRAVA_RUKA);
254  delay(1000);
255  krok = odloz_krok;
256  pipni();
257 }
258 
259 void ruky2()
260 {
261  int odloz_krok = krok;
262  delay(500);
263  krok = 180;
264  pohyb(SERVO_LAVA_RUKA);  
265  pohyb(SERVO_PRAVA_RUKA);
266  delay(1000);
267  krok = 90;
268  pohyb(-SERVO_LAVA_RUKA);  
269  pohyb(-SERVO_PRAVA_RUKA);
270  delay(1000);
271  krok = odloz_krok;
272  pipni();
273 }
274 
275 void ahoj()
276 {
277  tone(SIRENA, 1568, 50);
278  delay(70);
279  tone(SIRENA, 1175, 30);
280  delay(50);
281  tone(SIRENA, 880, 30);
282  delay(50);
283  tone(SIRENA, 1047, 50);
284  delay(70);
285  tone(SIRENA, 1245, 30);
286  delay(150);
287  tone(SIRENA, 1568, 50);
288  delay(100);
289  if (random(10) > 4) tone(SIRENA, 1357, 50);
290  else tone(SIRENA, 1047, 50);
291 }
292 
293 void nastav_koncatinu(int8_t servo, uint8_t poloha)
294 {
295  int8_t srv = (servo > 0)?servo:-servo;
296  srv--;
297  poloha += kalib[srv] - 90;
298  if (poloha > 180) poloha = 180;
299  if (poloha < 0) poloha = 0;
300  stav[srv] = poloha;
301  s[srv].write(stav[srv]);
302 }
303 
304 void pohyb(int8_t servo)
305 {
306  int8_t srv = (servo > 0)?servo:-servo;
307  srv--;
308  if (servo_invertovane[srv]) servo = -servo;
309  if (servo > 0)
310  {
311   if (stav[srv] <= horny_limit[srv] - krok) stav[srv] += krok;
312   else stav[srv] = horny_limit[srv];
313   s[srv].write(stav[srv]);
314  }
315  else if (servo < 0)
316  {
317   if (stav[srv] >= dolny_limit[srv] + krok) stav[srv] -= krok; 
318   else stav[srv] = dolny_limit[srv];
319   s[srv].write(stav[srv]);   
320  }
321 }
322 
323 uint8_t pohyb_znakom(char z)
324 {
325  for (int i = 0; i < 12; i++)
326  {
327   if (z == znaky_zmien[i])
328   {
329    int8_t servo = zmeny[i];
330    pohyb(servo);
331   }
332  }
333 }
334 
335 void kombinacia1()
336 {
337  pohyb(SERVO_LAVA_NOHA);
338  pohyb(-SERVO_PRAVA_PATA);
339 }
340 
341 void kombinacia2()
342 {
343  pohyb(SERVO_PRAVA_NOHA);
344  pohyb(-SERVO_LAVA_PATA);
345 }
346 
347 void kombinacia3()
348 {
349  pohyb(SERVO_LAVA_RUKA); 
350  pohyb(SERVO_PRAVA_RUKA); 
351 }
352 
353 void kombinacia4()
354 {
355  pohyb(-SERVO_LAVA_RUKA); 
356  pohyb(-SERVO_PRAVA_RUKA); 
357 }
358 
359 int pohyb_kombinacia(char z)
360 {
361  if (z == '3') kombinacia1();
362  else if (z == '4') kombinacia2();
363  else if (z == '5') kombinacia3();
364  else if (z == '6') kombinacia4();
365  else return 0;
366  return 1;
367 }
368 
369 int nacitajCislo()
370 {
371  int num = 0;
372  int z;
373  do {
374   z = read_char();
375   if (z == '#') while (z != 13) z = read_char();
376  } while ((z < '0') || (z > '9'));
377  while ((z >= '0') && (z <= '9'))
378  {
379   num *= 10;
380   num += (z - '0');
381   do { z = read_char(); if (z == -1) delayMicroseconds(10); } while (z < 0);
382  }
383  return num;
384 }
385 
386 void nacitaj_choreografiu()
387 {
388  ch_len = 0;
389  int tm;
390  do { 
391   tm = nacitajCislo();
392   ch_time[ch_len] = tm;
393   ch_servo[ch_len] = nacitajCislo();
394   ch_val[ch_len] = nacitajCislo();
395   ch_len++;
396  if (ch_len == CHOREO_LEN) break;
397  } while (tm > 0);
398  pipni(); 
399 }
400 
401 void vypis_choreografiu()
402 {
403  for (int i = 0; i < ch_len; i++)
404  {
405   serial_print_num(ch_time[i]);
406   serial_print(" ");
407   serial_print_num(ch_servo[i]);
408   serial_print(" ");
409   serial_println_num(ch_val[i]);   
410  }
411  pipni();
412 }
413 
414 void zatancuj_choreografiu()
415 {
416  for (int i = 0; i < ch_len - 1; i++)
417  {
418   delay(ch_time[i]);
419   nastav_koncatinu(ch_servo[i], ch_val[i]);
420  }
421  if (ch_len > 0) stav[ch_servo[ch_len - 1]] = ch_val[ch_len - 1];
422  pipni();
423  while (serial_available()) serial_read();
424  while (Serial.available()) Serial.read();
425 }
426 
427 void reset()
428 {
429  for (int i = 0; i < 6; i++) 
430  {
431   stav[i] = kalib[i];
432   s[i].write(kalib[i]);
433  }
434  pipni();
435 }
436 
437 uint8_t nalad_hodnotu_serva(uint8_t servo, uint8_t hodnota)
438 {
439   serial_print(" (+/-/ENTER): ");
440   serial_println_num(hodnota);
441   s[servo].write(hodnota);
442   char z;
443   do {
444    z = read_char();
445    if ((z == '+') && (hodnota < 180)) hodnota++;
446    else if ((z == '-') && (hodnota > 0)) hodnota--; 
447    if ((z == '+') || (z == '-'))
448    {
449     serial_print_num(hodnota); serial_print_char('\r'); 
450     s[servo].write(hodnota);
451    }
452   } while (z != 13);
453   return hodnota;
454 }
455 
456 void kalibruj()
457 {
458  for (int i = 0; i < 6; i++)
459  {
460   serial_print_num(i);
461   kalib[i] = nalad_hodnotu_serva(i, kalib[i]);
462   serial_print_num(i);
463   serial_print(": ");
464   serial_println_num(kalib[i]);
465  }
466  for (int i = 0; i < 6; i++) { serial_print_num(kalib[i]); serial_print(" "); }
467  serial_println("ok");
468  pipni();
469 }
470 
471 void nastav_limity()
472 {
473  for (int i = 0; i < 6; i++)
474  {
475   serial_print_num(i);
476   serial_print("dolny");
477   dolny_limit[i] = nalad_hodnotu_serva(i, dolny_limit[i]);
478   serial_print_num(i);
479   serial_print(" dolny: ");
480   serial_println_num(dolny_limit[i]);
481   s[i].write(kalib[i]);
482 
483   serial_print_num(i);
484   serial_print("horny");
485   horny_limit[i] = nalad_hodnotu_serva(i, horny_limit[i]);
486   serial_print_num(i);
487   serial_print(" horny: ");
488   serial_println_num(horny_limit[i]);
489   s[i].write(kalib[i]);
490  }
491  for (int i = 0; i < 6; i++) { serial_print_num(dolny_limit[i]); serial_print("-"); serial_print_num(horny_limit[i]); serial_print(" "); }
492  serial_println("ok");
493  pipni();
494 }
495 
496 void vypis_kalibraciu()
497 {
498  serial_print("stredy: ");
499  for (int i = 0; i < 6; i++) { serial_print_num(kalib[i]); serial_print(" "); }
500  serial_println();
501  serial_print("dolny limit: ");
502  for (int i = 0; i < 6; i++) { serial_print_num(dolny_limit[i]); serial_print(" "); }
503  serial_println();
504  serial_print("horny limit: ");
505  for (int i = 0; i < 6; i++) { serial_print_num(horny_limit[i]); serial_print(" "); }
506  serial_println();
507 }
508 
509 void nacitaj_kalibraciu()
510 {
511  int tm;
512  for (int i = 0; i < 6; i++) 
513   kalib[i] = nacitajCislo();
514  vypis_kalibraciu();
515  serial_println("ok");
516  pipni();
517 }
518 
519 void zvys_krok()
520 {
521  if (krok < 180) krok++;
522  serial_print("krok: ");
523  serial_println_num(krok);
524 }
525 
526 void zniz_krok()
527 {
528  if (krok > 0) krok--;
529  serial_print("krok: ");
530  serial_println_num(krok);
531 }
532 
533 // nasleduje softverova implementacia serioveho portu
534 #define SERIAL_STATE_IDLE   0
535 #define SERIAL_STATE_RECEIVING 1
536 #define SERIAL_BUFFER_LENGTH  20
537 
538 static volatile uint8_t serial_state;
539 static uint8_t serial_buffer[SERIAL_BUFFER_LENGTH];
540 static volatile uint8_t serial_buf_wp, serial_buf_rp;
541 
542 static volatile uint8_t receiving_byte;
543 
544 static volatile uint32_t time_startbit_noticed;
545 static volatile uint8_t next_bit_order;
546 static volatile uint8_t waiting_stop_bit;
547 static uint16_t one_byte_duration;
548 static uint16_t one_bit_duration;
549 static uint16_t one_bit_write_duration;
550 static uint16_t half_of_one_bit_duration;
551 
552 void init_serial(uint32_t baud_rate)
553 {
554  pinMode(2, INPUT);
555  pinMode(4, OUTPUT);
556  
557  serial_state = SERIAL_STATE_IDLE;
558  
559  one_byte_duration = 9500000 / baud_rate;
560  one_bit_duration = 1000000 / baud_rate;
561  one_bit_write_duration = one_bit_duration - 1;
562  half_of_one_bit_duration = 500000 / baud_rate;
563  
564  PCMSK2 |= 4; //PCINT18;
565  PCIFR &= ~4; //PCIF2;
566  PCICR |= 4; // PCIE2;
567 }
568 
569 ISR(PCINT2_vect)
570 {
571  uint32_t tm = micros();
572  if (serial_state == SERIAL_STATE_IDLE)
573  {  
574   time_startbit_noticed = tm;
575   serial_state = SERIAL_STATE_RECEIVING;
576   receiving_byte = 0xFF;
577   next_bit_order = 0;
578  }
579  else if (tm - time_startbit_noticed > one_byte_duration)
580  {
581    serial_buffer[serial_buf_wp] = receiving_byte;
582    serial_buf_wp++;
583    if (serial_buf_wp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_wp = 0;
584    time_startbit_noticed = tm;
585    receiving_byte = 0xFF;
586    next_bit_order = 0;
587  }
588  else if (PIND & 4) 
589  {
590   int8_t new_next_bit_order = (tm - time_startbit_noticed - half_of_one_bit_duration) / one_bit_duration;
591   while (next_bit_order < new_next_bit_order)
592   { 
593     receiving_byte &= ~(1 << next_bit_order);
594     next_bit_order++;
595   }
596   if (next_bit_order == 8)
597   { 
598     serial_buffer[serial_buf_wp] = receiving_byte;
599     serial_buf_wp++;
600     if (serial_buf_wp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_wp = 0;
601     serial_state = SERIAL_STATE_IDLE;
602   }    
603  } else 
604    next_bit_order = (tm - time_startbit_noticed - half_of_one_bit_duration) / one_bit_duration;
605 }
606 
607 uint8_t serial_available()
608 {
609  cli();
610  if (serial_buf_rp != serial_buf_wp) 
611  {
612   sei();
613   return 1;
614  }
615  if (serial_state == SERIAL_STATE_RECEIVING)
616  {
617   uint32_t tm = micros();
618   if (tm - time_startbit_noticed > one_byte_duration)
619   {   
620    serial_state = SERIAL_STATE_IDLE;
621    serial_buffer[serial_buf_wp] = receiving_byte;
622    serial_buf_wp++;
623    if (serial_buf_wp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_wp = 0;
624    sei();
625    return 1;
626   }
627  }
628  sei();
629  return 0;
630 }
631 
632 int16_t serial_read()
633 {
634  cli();
635  if (serial_buf_rp != serial_buf_wp)
636  {
637   uint8_t ch = serial_buffer[serial_buf_rp];
638   serial_buf_rp++;
639   if (serial_buf_rp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_rp = 0;
640   sei();
641   return ch;
642  }
643 
644  if (serial_state == SERIAL_STATE_RECEIVING)
645  {
646   uint32_t tm = micros();
647   if (tm - time_startbit_noticed > one_byte_duration)
648   {
649    uint8_t ch = receiving_byte;
650    serial_state = SERIAL_STATE_IDLE; 
651    sei();
652    return ch;
653   }
654  }
655  sei();
656  return -1;
657 }
658 
659 void serial_write(uint8_t ch)
660 {
661 #ifdef ECHO_BT_TO_USB
662  Serial.print((char)ch);
663 #endif
664  PORTD &= ~16;
665  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
666  for (uint8_t i = 0; i < 8; i++)
667  {
668   if (ch & 1) PORTD |= 16;
669   else PORTD &= ~16;
670   ch >>= 1;
671   delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
672  }
673  PORTD |= 16;
674  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
675  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
676  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
677  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
678  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
679 }
680 
681 uint16_t serial_readln(uint8_t *ln, uint16_t max_length)
682 {
683  uint16_t len;
684  uint16_t ch;
685  do {
686   ch = serial_read();
687   if (ch == 13) continue;
688  } while (ch == -1);
689 
690  do {
691   if ((ch != 13) && (ch != 10) && (ch != -1)) 
692   {
693    *(ln++) = ch;
694    max_length--;
695    len++;
696   }  
697   ch = serial_read();
698  } while ((ch != 13) && max_length);
699  *ln = 0;
700  return len;
701 }
702 
703 void serial_print_num(int32_t number)
704 {
705  if (number < 0) 
706  {
707   serial_write('-');
708   number = -number;
709  }
710  int32_t rad = 1;
711  while (number / rad) rad *= 10;
712  if (number > 0) rad /= 10;
713  while (rad)
714  {
715   serial_write((char)('0' + (number / rad)));
716   number -= (number / rad) * rad;
717   rad /= 10;
718  } 
719 }
720 
721 void serial_print_char(char ch)
722 {
723  serial_write(ch); 
724 }
725 
726 void serial_print(const uint8_t *str)
727 {
728  while (*str) serial_write(*(str++));
729 }
730 
731 void serial_println(const uint8_t *str)
732 {
733  serial_print(str);
734  serial_write(13);
735  serial_write(10);
736 }
737 
738 void serial_println_num(int32_t number)
739 {
740  serial_print_num(number);
741  serial_println();
742 }
743 
744 void serial_println_char(char ch)
745 {
746  serial_write(ch);
747  serial_println();
748 }
749 
750 void serial_println()
751 {
752  serial_write(13);
753  serial_write(10);
754 }
755 
756 // nasleduje citanie z utltazvukoveho senzora
757 
758 static volatile uint32_t pulse_start;
759 static volatile int16_t distance;
760 static volatile uint8_t new_distance;
761 
762 void init_ultrasonic()
763 {
764  pinMode(US_ECHO, INPUT);
765  pinMode(US_TRIG, OUTPUT);
766  
767  PCMSK0 |= 1; //PCINT0;
768  PCIFR &= ~1; //PCIF0;
769  PCICR |= 1; // PCIE0; 
770 }
771 
772 ISR(PCINT0_vect)
773 {
774  if (PINB & 1) pulse_start = micros();
775  else 
776  {
777   distance = (int16_t)((micros() - pulse_start) / 58);
778   new_distance = 1;
779  }
780 }
781 
782 void start_distance_measurement()
783 {
784  distance = 10000;
785  new_distance = 0;
786  digitalWrite(US_TRIG, HIGH);
787  delayMicroseconds(10);
788  digitalWrite(US_TRIG, LOW);
789 }
790 
791 void wait_for_distance_measurement_to_complete()
792 {
793  uint8_t counter = 0;
794  while ((counter < 20) && !new_distance) 
795  {
796   delay(1);
797   counter++;
798  }
799  if (counter == 20)
800  {
801   pinMode(US_ECHO, OUTPUT);
802   digitalWrite(US_ECHO, HIGH);
803   delayMicroseconds(10);
804   digitalWrite(US_ECHO, LOW);
805   pinMode(US_ECHO, INPUT); 
806   delayMicroseconds(5);
807   distance = 10000;
808  }
809 }
810 
811 int16_t measure_distance()
812 {
813  start_distance_measurement();
814  wait_for_distance_measurement_to_complete();
815  return distance;
816 }

V programe puTTy môžete použiť aj tento jednoduchý robotí tanec @ 1000 1 60 1 5 90 1 6 90

1000 1 90 1 5 120 1000 1 120 1 6 120 1 6 90 1 2 120 1 5 90 100 1 90 1 5 45 100 2 90 1 6 45 1000 2 60 1 5 120 1000 2 90 1 6 120 1000 2 120 1 1 120 100 2 90 1 6 90 100 1 90 1 5 90 0 0 0 ak toto vložíte do textove dokumentu a zkopírujete, pravým kliknitímna plochu v puTTy a následným stlačením tlačidla T váš robot začne tancovať