Otto - riadiaci program v.2

From DT^2
Jump to: navigation, search

Program umožňuje priame riadenie robota (aj cez BlueTooth). Teraz už funguje aj na pinoch 2,4 a môže sa naraz programovať aj komunikovať.

Na komunikáciu s robotom môžete použiť napr. program Putty: putty.exe.

klaves servo pin číslo serva v choreografii
a/q ľavá ruka 10 5
;/p pravá ruka 11 6
z/x ľavá noha 9 4
,/. pravá noha 6 3
d/c ľavá päta 5 2
k/m pravá päta 3 1
1/9 zníž/zvýš rýchlosť pohybu -
TXD BT 2
RXD BT 4
TRIG UZ 7
ECHO UZ 8
Sirena 12

Ďalej umožňuje

 • kalibrovať strednú polohu servomotorov (pomocou klávesu H)
  • pomocou + a - nájdeme strednú polohu serva
  • enter potvrdí hodnotu a pokračuje sa ďalším servom
  • kalibrácia sa po vypnutí nezapamätá, pokiaľ ju neuložíte do EEPROM (pozri nižšie)
 • kalibrovať limity pre všetky stupne voľnosti (pomocou klávesu J), zobrazenie celej kalibrácie: kláves G
 • celú kalibráciu je možné zapísať do trvalej pamäte EEPROM pomocou klávesu E (používať opatrne! - dá sa prepísať najviac 100000-krát), po zapnutí sa automaticky načíta
 • pozdraví po klávese -, ruky dá hore na kláves R
 • načíta choreografiu po klávese @,
 • zobrazí načítanú choreografiu na kláves ? a
 • zatancuje načítanú choreografiu - kláves t.
 • Na klávesách 3-6 je možné nastaviť rôznu kombináciu (funkcie kombinacia1() - kombinacia4()).
 • Kláves U testuje ultrazvuk
 • Medzera resetne všetky servo motory do strednej polohy.

Pozrite si (a skopírujte si) príklady choreografií: Otto - príklady choreografií

 1 #include <Servo.h>
 2 #include <EEPROM.h>
 3 
 4 #define ECHO_BT_TO_USB 1
 5 
 6 #define US_TRIG 7
 7 #define US_ECHO 8
 8 
 9 #define BT_RX  2 
 10 #define BT_TX  4
 11 
 12 #define SIRENA 12
 13 
 14 //maximalna dlzka choreografie
 15 #define CHOREO_LEN 200
 16 
 17 // cisla pinov, kde su zapojene servo motory
 18 #define PIN_SERVO_LAVA_RUKA  10 
 19 #define PIN_SERVO_PRAVA_RUKA 11
 20 #define PIN_SERVO_LAVA_NOHA  9
 21 #define PIN_SERVO_PRAVA_NOHA 6
 22 #define PIN_SERVO_LAVA_PATA  5
 23 #define PIN_SERVO_PRAVA_PATA 3
 24 
 25 #define S1 3
 26 #define S2 5
 27 #define S3 6
 28 #define S4 9
 29 #define S5 10
 30 #define S6 11
 31 #define SIRENA 12
 32 
 33 //maximalna dlzka choreografie
 34 #define CHOREO_LEN 200
 35 
 36 // tu su serva cislovane 1-6
 37 #define SERVO_LAVA_RUKA  5 
 38 #define SERVO_PRAVA_RUKA 6
 39 #define SERVO_LAVA_NOHA  4
 40 #define SERVO_PRAVA_NOHA 3
 41 #define SERVO_LAVA_PATA  2
 42 #define SERVO_PRAVA_PATA 1
 43 
 44 // ak su niektore serva naopak, je tu jednotka
 45 uint8_t servo_invertovane[6] = {0, 0, 1, 1, 0, 1};
 46 
 47 // znaky, ktorymi sa ovladaju jednotlive stupne volnosti
 48 char znaky_zmien[] = {'a', 'q', ';', 'p', 'z', 'x', ',', '.', 'd', 'c', 'k', 'm' };
 49 // co robia jednotlive znaky (znamienko urcuje smer)
 50 int8_t zmeny[] = {SERVO_LAVA_RUKA, -SERVO_LAVA_RUKA, 
 51          SERVO_PRAVA_RUKA, -SERVO_PRAVA_RUKA, 
 52          -SERVO_LAVA_NOHA, SERVO_LAVA_NOHA, 
 53          -SERVO_PRAVA_NOHA, SERVO_PRAVA_NOHA, 
 54          SERVO_LAVA_PATA, -SERVO_LAVA_PATA, 
 55          SERVO_PRAVA_PATA, -SERVO_PRAVA_PATA }; 
 56 
 57 // sem si mozno ulozit svoju kalibraciu
 58 //uint8_t prednastavena_kalibracia[] = { 78, 69, 83, 80, 50, 67 };
 59 uint8_t prednastavena_kalibracia[] = { 90, 90, 90, 90, 90, 90 };
 60 
 61 uint8_t dolny_limit[] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
 62 uint8_t horny_limit[] = {180, 180, 180, 180, 180, 180};
 63 
 64 Servo s[6];
 65 
 66 uint16_t ch_time[CHOREO_LEN];
 67 uint8_t ch_servo[CHOREO_LEN];
 68 uint8_t ch_val[CHOREO_LEN];
 69 int ch_len;
 70 uint8_t kalib[6];
 71 int stav[6];
 72 int krok;
 73 
 74 void setup() {
 75  Serial.begin(9600);
 76  init_serial(9600);
 77  init_ultrasonic();
 78 
 79  randomSeed(analogRead(1));
 80  s[0].attach(PIN_SERVO_PRAVA_PATA);
 81  s[1].attach(PIN_SERVO_LAVA_PATA);
 82  s[2].attach(PIN_SERVO_PRAVA_NOHA);
 83  s[3].attach(PIN_SERVO_LAVA_NOHA);
 84  s[4].attach(PIN_SERVO_PRAVA_RUKA);
 85  s[5].attach(PIN_SERVO_LAVA_RUKA);
 86  precitaj_kalibraciu_z_EEPROM();
 87  for (int i = 0; i < 6; i++)
 88  {
 89   kalib[i] = prednastavena_kalibracia[i];
 90   stav[i] = kalib[i];
 91   s[i].write(stav[i]);
 92  }
 93  ch_len = 0;
 94  krok = 7;
 95  ahoj();
 96  ruky2();
 97  delay(100); 
 98  serial_println("\r\n Otto DTDT");
 99 }
100 
101 void loop() {
102  char z = -1;
103  if (serial_available()) z = serial_read();
104 #ifdef ECHO_BT_TO_USB
105   if (Serial.available()) z = Serial.read();
106 #endif 
107  
108  if (z != -1)
109  { 
110   if (pohyb_znakom(z)) return;  
111   else if (pohyb_kombinacia(z)) return; 
112   else if (z == '@') nacitaj_choreografiu();
113   else if (z == '?') vypis_choreografiu();
114   else if (z == 't') zatancuj_choreografiu(ch_time, ch_servo, ch_val, ch_len);
115   else if (z == '-') ahoj();
116   else if (z == ' ') reset();
117   else if (z == 'H') kalibruj();
118   else if (z == 'J') nastav_limity();
119   else if (z == 'G') vypis_kalibraciu();
120   else if (z == 'L') nacitaj_kalibraciu();
121   else if (z == 'E') zapis_kalibraciu_do_EEPROM();
122   else if (z == 'R') ruky();
123   else if (z == '9') zvys_krok();
124   else if (z == '1') zniz_krok();
125   else if (z == 'U') test_ultrazvuk();
126  }
127  int16_t d = measure_distance();
128  if (d < 10) menu_ultrasonic_request();
129 }
130 
131 void test_ultrazvuk()
132 {
133  int i = 0;
134  while ((serial_available() == 0) && (Serial.available() == 0))
135  {
136   serial_println_num(measure_distance());
137   delay(100);
138  }
139  serial_read();
140 }
141 
142 void menu_ultrasonic_request()
143 {
144  uint32_t tm = millis();
145  int d = measure_distance();
146  int count;
147  while ((millis() - tm < 3000) && (d < 15) & (count < 10)) 
148  {
149   delay(10);
150   d = measure_distance();
151   if (d == 10000) count++;
152   else count = 0;
153  }
154  if (millis() - tm >= 3000)
155   ultrasonic_menu();
156 }
157 
158 void ultrasonic_menu()
159 {
160  int selection = 0;
161  tone(SIRENA, 880, 200);
162  
163  do { 
164   int count = 0;
165   do { 
166    int32_t d = measure_distance();
167    if (d == 10000) continue;
168    if (d >= 20) count++;
169    else count = 0;
170    delay(10);
171   } while (!serial_available() && !Serial.available() && (count < 20));
172   
173   tone(SIRENA, 440, 200);
174   uint32_t tm = millis();
175   while ((measure_distance() > 15) && (millis() - tm < 1500) && !serial_available() && !Serial.available()) delay(10);
176   if (millis() - tm >= 1500) 
177   {
178    tone(SIRENA, 2000, 50);
179    menu_command(selection);
180    return;
181   }    
182   selection++;
183   for (int i = 0; i < selection; i++)
184   {
185    tone(SIRENA, 1261, 50);
186    delay(250);
187   }
188  } while (!serial_available() && !Serial.available());
189  while (serial_available()) serial_read();
190  while (Serial.available()) Serial.read();
191 }
192 
193 void menu_command(int cmd)
194 {
195  if (cmd == 2) ahoj();
196  if (cmd == 3) melodia();
197  if (cmd == 1) vpred();
198  serial_println_num(cmd);
199 }
200 
201 void melodia()
202 {
203  for (int i = 0; i < 2; i++)
204  {
205   tone(SIRENA, 262, 200);
206   delay(200);
207   tone(SIRENA, 330, 200);
208   delay(200);
209  
210   tone(SIRENA, 262, 200);
211   delay(200);
212   tone(SIRENA, 330, 200);
213   delay(200);
214  
215   tone(SIRENA, 392, 400);
216   delay(400);
217  
218   tone(SIRENA, 392, 400);
219   delay(400);
220  }
221  noTone(8);
222 }
223 
224 
225 uint16_t chor_time[] = { 500, 500,  1, 500, 500, 500,  1, 500,  1, 500, 500,  1, 500,  1, 0 };
226 uint8_t chor_servo[] = {  5,  2,  1,  3,  4,  2,  1,  1,  2,  2,  4,  3,  1,  2, 0 };
227 uint8_t chor_val[] =  { 10, 115, 40, 135, 135, 90, 90, 115, 40, 90, 90, 90, 90, 90, 0 };
228 uint8_t chor_len = 15;
229 
230 void vpred()
231 {
232  while (measure_distance() > 30)  
233   zatancuj_choreografiu(chor_time, chor_servo, chor_val, chor_len);
234  pipni();
235 }
236 
237 void precitaj_kalibraciu_z_EEPROM()
238 {
239  uint8_t value = EEPROM.read(1);
240  if (value != '~') return;
241  for (int i = 2; i < 8; i++)
242   prednastavena_kalibracia[i - 2] = EEPROM.read(i);
243  for (int i = 0; i < 6; i++)
244   dolny_limit[i] = EEPROM.read(i + 9);
245  for (int i = 0; i < 6; i++)
246   horny_limit[i] = EEPROM.read(i + 15);  
247 }
248 
249 char read_char()
250 {
251  while (!serial_available() && !Serial.available());
252  if (serial_available()) return serial_read();
253  else return Serial.read();
254 }
255 
256 void zapis_kalibraciu_do_EEPROM()
257 {
258  serial_print("Naozaj chces zapisat kalibraciu do EEPROM? [Y/n]: ");
259  char odpoved = read_char();
260  serial_println_char(odpoved);
261  if (odpoved == 'Y') 
262  {
263   EEPROM.write(1, '~');
264   for (int i = 2; i < 8; i++)
265    EEPROM.write(i, kalib[i - 2]);
266   for (int i = 0; i < 6; i++)
267    EEPROM.write(9 + i, dolny_limit[i]);
268   for (int i = 0; i < 6; i++)
269    EEPROM.write(15 + i, horny_limit[i]);
270   serial_println("ok");
271  }
272 }
273 
274 void pipni()
275 {
276  tone(SIRENA, 1568, 50);
277  delay(100);
278  tone(SIRENA, 1357, 50);
279 }
280 
281 void ruky()
282 {
283  int odloz_krok = krok;
284  delay(500);
285  krok = 90;
286  pohyb(SERVO_LAVA_RUKA);  
287  pohyb(SERVO_PRAVA_RUKA);
288  delay(1000);
289  krok = 180;
290  pohyb(-SERVO_LAVA_RUKA);  
291  pohyb(-SERVO_PRAVA_RUKA);
292  delay(1000);
293  krok = odloz_krok;
294  pipni();
295 }
296 
297 void ruky2()
298 {
299  int odloz_krok = krok;
300  delay(500);
301  krok = 180;
302  pohyb(SERVO_LAVA_RUKA);  
303  pohyb(SERVO_PRAVA_RUKA);
304  delay(1000);
305  krok = 90;
306  pohyb(-SERVO_LAVA_RUKA);  
307  pohyb(-SERVO_PRAVA_RUKA);
308  delay(1000);
309  krok = odloz_krok;
310  pipni();
311 }
312 
313 void ahoj()
314 {
315  tone(SIRENA, 1568, 50);
316  delay(70);
317  tone(SIRENA, 1175, 30);
318  delay(50);
319  tone(SIRENA, 880, 30);
320  delay(50);
321  tone(SIRENA, 1047, 50);
322  delay(70);
323  tone(SIRENA, 1245, 30);
324  delay(150);
325  tone(SIRENA, 1568, 50);
326  delay(100);
327  if (random(10) > 4) tone(SIRENA, 1357, 50);
328  else tone(SIRENA, 1047, 50);
329 }
330 
331 void nastav_koncatinu(int8_t servo, uint8_t poloha)
332 {
333  int8_t srv = (servo > 0)?servo:-servo;
334  srv--;
335  poloha += kalib[srv] - 90;
336  if (poloha > 180) poloha = 180;
337  if (poloha < 0) poloha = 0;
338  stav[srv] = poloha;
339  s[srv].write(stav[srv]);
340 }
341 
342 void pohyb(int8_t servo)
343 {
344  int8_t srv = (servo > 0)?servo:-servo;
345  srv--;
346  if (servo_invertovane[srv]) servo = -servo;
347  if (servo > 0)
348  {
349   if (stav[srv] <= horny_limit[srv] - krok) stav[srv] += krok;
350   else stav[srv] = horny_limit[srv];
351   s[srv].write(stav[srv]);
352  }
353  else if (servo < 0)
354  {
355   if (stav[srv] >= dolny_limit[srv] + krok) stav[srv] -= krok; 
356   else stav[srv] = dolny_limit[srv];
357   s[srv].write(stav[srv]);   
358  }
359 }
360 
361 uint8_t pohyb_znakom(char z)
362 {
363  for (int i = 0; i < 12; i++)
364  {
365   if (z == znaky_zmien[i])
366   {
367    int8_t servo = zmeny[i];
368    pohyb(servo);
369   }
370  }
371 }
372 
373 void kombinacia1()
374 {
375  pohyb(SERVO_LAVA_NOHA);
376  pohyb(-SERVO_PRAVA_PATA);
377 }
378 
379 void kombinacia2()
380 {
381  pohyb(SERVO_PRAVA_NOHA);
382  pohyb(-SERVO_LAVA_PATA);
383 }
384 
385 void kombinacia3()
386 {
387  pohyb(SERVO_LAVA_RUKA); 
388  pohyb(SERVO_PRAVA_RUKA); 
389 }
390 
391 void kombinacia4()
392 {
393  pohyb(-SERVO_LAVA_RUKA); 
394  pohyb(-SERVO_PRAVA_RUKA); 
395 }
396 
397 int pohyb_kombinacia(char z)
398 {
399  if (z == '3') kombinacia1();
400  else if (z == '4') kombinacia2();
401  else if (z == '5') kombinacia3();
402  else if (z == '6') kombinacia4();
403  else return 0;
404  return 1;
405 }
406 
407 int nacitajCislo()
408 {
409  int num = 0;
410  int z;
411  do {
412   z = read_char();
413   if (z == '#') while (z != 13) z = read_char();
414  } while ((z < '0') || (z > '9'));
415  while ((z >= '0') && (z <= '9'))
416  {
417   num *= 10;
418   num += (z - '0');
419   do { z = read_char(); if (z == -1) delayMicroseconds(10); } while (z < 0);
420  }
421  return num;
422 }
423 
424 void nacitaj_choreografiu()
425 {
426  ch_len = 0;
427  int tm;
428  do { 
429   tm = nacitajCislo();
430   ch_time[ch_len] = tm;
431   ch_servo[ch_len] = nacitajCislo();
432   ch_val[ch_len] = nacitajCislo();
433   ch_len++;
434  if (ch_len == CHOREO_LEN) break;
435  } while (tm > 0);
436  pipni(); 
437 }
438 
439 void vypis_choreografiu()
440 {
441  for (int i = 0; i < ch_len; i++)
442  {
443   serial_print_num(ch_time[i]);
444   serial_print(" ");
445   serial_print_num(ch_servo[i]);
446   serial_print(" ");
447   serial_println_num(ch_val[i]);   
448  }
449  pipni();
450 }
451 
452 void zatancuj_choreografiu(uint16_t *ch_time, uint8_t *ch_servo, uint8_t *ch_val, int ch_len )
453 {
454  for (int i = 0; i < ch_len - 1; i++)
455  {
456   delay(ch_time[i]);
457   nastav_koncatinu(ch_servo[i], ch_val[i]);
458  }
459  if (ch_len > 0) stav[ch_servo[ch_len - 1]] = ch_val[ch_len - 1];
460  pipni();
461  while (serial_available()) serial_read();
462  while (Serial.available()) Serial.read();
463 }
464 
465 void reset()
466 {
467  for (int i = 0; i < 6; i++) 
468  {
469   stav[i] = kalib[i];
470   s[i].write(kalib[i]);
471   delay(300);
472  }
473  pipni();
474 }
475 
476 uint8_t nalad_hodnotu_serva(uint8_t servo, uint8_t hodnota)
477 {
478   serial_print(" (+/-/ENTER): ");
479   serial_println_num(hodnota);
480   s[servo].write(hodnota);
481   char z;
482   do {
483    z = read_char();
484    if ((z == '+') && (hodnota < 180)) hodnota++;
485    else if ((z == '-') && (hodnota > 0)) hodnota--; 
486    if ((z == '+') || (z == '-'))
487    {
488     serial_print_num(hodnota); serial_print_char('\r'); 
489     s[servo].write(hodnota);
490    }
491   } while (z != 13);
492   return hodnota;
493 }
494 
495 void kalibruj()
496 {
497  for (int i = 0; i < 6; i++)
498  {
499   serial_print_num(i);
500   kalib[i] = nalad_hodnotu_serva(i, kalib[i]);
501   serial_print_num(i);
502   serial_print(": ");
503   serial_println_num(kalib[i]);
504  }
505  for (int i = 0; i < 6; i++) { serial_print_num(kalib[i]); serial_print(" "); }
506  serial_println("ok");
507  pipni();
508 }
509 
510 void nastav_limity()
511 {
512  for (int i = 0; i < 6; i++)
513  {
514   serial_print_num(i);
515   serial_print("dolny");
516   dolny_limit[i] = nalad_hodnotu_serva(i, dolny_limit[i]);
517   serial_print_num(i);
518   serial_print(" dolny: ");
519   serial_println_num(dolny_limit[i]);
520   s[i].write(kalib[i]);
521 
522   serial_print_num(i);
523   serial_print("horny");
524   horny_limit[i] = nalad_hodnotu_serva(i, horny_limit[i]);
525   serial_print_num(i);
526   serial_print(" horny: ");
527   serial_println_num(horny_limit[i]);
528   s[i].write(kalib[i]);
529  }
530  for (int i = 0; i < 6; i++) { serial_print_num(dolny_limit[i]); serial_print("-"); serial_print_num(horny_limit[i]); serial_print(" "); }
531  serial_println("ok");
532  pipni();
533 }
534 
535 void vypis_kalibraciu()
536 {
537  serial_print("stredy: ");
538  for (int i = 0; i < 6; i++) { serial_print_num(kalib[i]); serial_print(" "); }
539  serial_println();
540  serial_print("dolny limit: ");
541  for (int i = 0; i < 6; i++) { serial_print_num(dolny_limit[i]); serial_print(" "); }
542  serial_println();
543  serial_print("horny limit: ");
544  for (int i = 0; i < 6; i++) { serial_print_num(horny_limit[i]); serial_print(" "); }
545  serial_println();
546 }
547 
548 void nacitaj_kalibraciu()
549 {
550  int tm;
551  for (int i = 0; i < 6; i++) 
552   kalib[i] = nacitajCislo();
553  vypis_kalibraciu();
554  serial_println("ok");
555  pipni();
556 }
557 
558 void zvys_krok()
559 {
560  if (krok < 180) krok++;
561  serial_print("krok: ");
562  serial_println_num(krok);
563 }
564 
565 void zniz_krok()
566 {
567  if (krok > 0) krok--;
568  serial_print("krok: ");
569  serial_println_num(krok);
570 }
571 
572 // nasleduje softverova implementacia serioveho portu
573 #define SERIAL_STATE_IDLE   0
574 #define SERIAL_STATE_RECEIVING 1
575 #define SERIAL_BUFFER_LENGTH  20
576 
577 static volatile uint8_t serial_state;
578 static uint8_t serial_buffer[SERIAL_BUFFER_LENGTH];
579 static volatile uint8_t serial_buf_wp, serial_buf_rp;
580 
581 static volatile uint8_t receiving_byte;
582 
583 static volatile uint32_t time_startbit_noticed;
584 static volatile uint8_t next_bit_order;
585 static volatile uint8_t waiting_stop_bit;
586 static uint16_t one_byte_duration;
587 static uint16_t one_bit_duration;
588 static uint16_t one_bit_write_duration;
589 static uint16_t half_of_one_bit_duration;
590 
591 void init_serial(uint32_t baud_rate)
592 {
593  pinMode(2, INPUT);
594  pinMode(4, OUTPUT);
595  
596  serial_state = SERIAL_STATE_IDLE;
597  
598  one_byte_duration = 9500000 / baud_rate;
599  one_bit_duration = 1000000 / baud_rate;
600  one_bit_write_duration = one_bit_duration - 1;
601  half_of_one_bit_duration = 500000 / baud_rate;
602  
603  PCMSK2 |= 4; //PCINT18;
604  PCIFR &= ~4; //PCIF2;
605  PCICR |= 4; // PCIE2;
606 }
607 
608 ISR(PCINT2_vect)
609 {
610  uint32_t tm = micros();
611  if (serial_state == SERIAL_STATE_IDLE)
612  {  
613   time_startbit_noticed = tm;
614   serial_state = SERIAL_STATE_RECEIVING;
615   receiving_byte = 0xFF;
616   next_bit_order = 0;
617  }
618  else if (tm - time_startbit_noticed > one_byte_duration)
619  {
620    serial_buffer[serial_buf_wp] = receiving_byte;
621    serial_buf_wp++;
622    if (serial_buf_wp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_wp = 0;
623    time_startbit_noticed = tm;
624    receiving_byte = 0xFF;
625    next_bit_order = 0;
626  }
627  else if (PIND & 4) 
628  {
629   int8_t new_next_bit_order = (tm - time_startbit_noticed - half_of_one_bit_duration) / one_bit_duration;
630   while (next_bit_order < new_next_bit_order)
631   { 
632     receiving_byte &= ~(1 << next_bit_order);
633     next_bit_order++;
634   }
635   if (next_bit_order == 8)
636   { 
637     serial_buffer[serial_buf_wp] = receiving_byte;
638     serial_buf_wp++;
639     if (serial_buf_wp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_wp = 0;
640     serial_state = SERIAL_STATE_IDLE;
641   }    
642  } else 
643    next_bit_order = (tm - time_startbit_noticed - half_of_one_bit_duration) / one_bit_duration;
644 }
645 
646 uint8_t serial_available()
647 {
648  cli();
649  if (serial_buf_rp != serial_buf_wp) 
650  {
651   sei();
652   return 1;
653  }
654  if (serial_state == SERIAL_STATE_RECEIVING)
655  {
656   uint32_t tm = micros();
657   if (tm - time_startbit_noticed > one_byte_duration)
658   {   
659    serial_state = SERIAL_STATE_IDLE;
660    serial_buffer[serial_buf_wp] = receiving_byte;
661    serial_buf_wp++;
662    if (serial_buf_wp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_wp = 0;
663    sei();
664    return 1;
665   }
666  }
667  sei();
668  return 0;
669 }
670 
671 int16_t serial_read()
672 {
673  cli();
674  if (serial_buf_rp != serial_buf_wp)
675  {
676   uint8_t ch = serial_buffer[serial_buf_rp];
677   serial_buf_rp++;
678   if (serial_buf_rp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_rp = 0;
679   sei();
680   return ch;
681  }
682 
683  if (serial_state == SERIAL_STATE_RECEIVING)
684  {
685   uint32_t tm = micros();
686   if (tm - time_startbit_noticed > one_byte_duration)
687   {
688    uint8_t ch = receiving_byte;
689    serial_state = SERIAL_STATE_IDLE; 
690    sei();
691    return ch;
692   }
693  }
694  sei();
695  return -1;
696 }
697 
698 void serial_write(uint8_t ch)
699 {
700 #ifdef ECHO_BT_TO_USB
701  Serial.print((char)ch);
702 #endif
703  PORTD &= ~16;
704  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
705  for (uint8_t i = 0; i < 8; i++)
706  {
707   if (ch & 1) PORTD |= 16;
708   else PORTD &= ~16;
709   ch >>= 1;
710   delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
711  }
712  PORTD |= 16;
713  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
714  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
715  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
716  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
717  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
718 }
719 
720 uint16_t serial_readln(uint8_t *ln, uint16_t max_length)
721 {
722  uint16_t len;
723  uint16_t ch;
724  do {
725   ch = serial_read();
726   if (ch == 13) continue;
727  } while (ch == -1);
728 
729  do {
730   if ((ch != 13) && (ch != 10) && (ch != -1)) 
731   {
732    *(ln++) = ch;
733    max_length--;
734    len++;
735   }  
736   ch = serial_read();
737  } while ((ch != 13) && max_length);
738  *ln = 0;
739  return len;
740 }
741 
742 void serial_print_num(int32_t number)
743 {
744  if (number < 0) 
745  {
746   serial_write('-');
747   number = -number;
748  }
749  int32_t rad = 1;
750  while (number / rad) rad *= 10;
751  if (number > 0) rad /= 10;
752  while (rad)
753  {
754   serial_write((char)('0' + (number / rad)));
755   number -= (number / rad) * rad;
756   rad /= 10;
757  } 
758 }
759 
760 void serial_print_char(char ch)
761 {
762  serial_write(ch); 
763 }
764 
765 void serial_print(const uint8_t *str)
766 {
767  while (*str) serial_write(*(str++));
768 }
769 
770 void serial_println(const uint8_t *str)
771 {
772  serial_print(str);
773  serial_write(13);
774  serial_write(10);
775 }
776 
777 void serial_println_num(int32_t number)
778 {
779  serial_print_num(number);
780  serial_println();
781 }
782 
783 void serial_println_char(char ch)
784 {
785  serial_write(ch);
786  serial_println();
787 }
788 
789 void serial_println()
790 {
791  serial_write(13);
792  serial_write(10);
793 }
794 
795 // nasleduje citanie z utltazvukoveho senzora
796 
797 static volatile uint32_t pulse_start;
798 static volatile int16_t distance;
799 static volatile uint8_t new_distance;
800 
801 void init_ultrasonic()
802 {
803  pinMode(US_ECHO, INPUT);
804  pinMode(US_TRIG, OUTPUT);
805  
806  PCMSK0 |= 1; //PCINT0;
807  PCIFR &= ~1; //PCIF0;
808  PCICR |= 1; // PCIE0; 
809 }
810 
811 ISR(PCINT0_vect)
812 {
813  if (PINB & 1) pulse_start = micros();
814  else 
815  {
816   distance = (int16_t)((micros() - pulse_start) / 58);
817   new_distance = 1;
818  }
819 }
820 
821 void start_distance_measurement()
822 {
823  distance = 10000;
824  new_distance = 0;
825  digitalWrite(US_TRIG, HIGH);
826  delayMicroseconds(10);
827  digitalWrite(US_TRIG, LOW);
828 }
829 
830 void wait_for_distance_measurement_to_complete()
831 {
832  uint8_t counter = 0;
833  while ((counter < 20) && !new_distance) 
834  {
835   delay(1);
836   counter++;
837  }
838  if (counter == 20)
839  {
840   pinMode(US_ECHO, OUTPUT);
841   digitalWrite(US_ECHO, HIGH);
842   delayMicroseconds(10);
843   digitalWrite(US_ECHO, LOW);
844   pinMode(US_ECHO, INPUT); 
845   delayMicroseconds(5);
846   distance = 10000;
847  }
848 }
849 
850 int16_t measure_distance()
851 {
852  start_distance_measurement();
853  wait_for_distance_measurement_to_complete();
854  return distance;
855 }

V programe puTTy môžete použiť aj tento jednoduchý robotí tanec

@ 1000 1 60 
1 5 90
1 6 90
1000 1 90
1 5 120 
1000 1 120
1 6 120
1 6 90 
1 2 120
1 5 90 
100 1 90
1 5 45 
100 2 90
1 6 45 
1000 2 60
1 5 120
1000 2 90
1 6 120 
1000 2 120
1 1 120
100 2 90
1 6 90
100 1 90
1 5 90 
0 0 0

ak toto vložíte do textove dokumentu a zkopírujete, pravým kliknitímna plochu v puTTy a následným stlačením tlačidla T váš robot začne tancovať