Arduino - Zhrnutie prvého dňa

From DT^2
Jump to: navigation, search
 • vieme zapojiť arduino a posielať do neho programy z PC
 • každý program pre Arduino sa skladá z dvoch funkcií:
  1. void setup() - ktorá ponastavuje všetky piny podľa toho, či sú vstupné (INPUT) alebo výstupné (OUTPUT)
  2. void loop() - v ktorej je hlavný program, opakuje sa stále znovu a znovu
 • stretli sme sa s týmito funkciami:
  1. digitalWrite(pin, hodnota) - na výstupnom pine nastaví hodnotu HIGH alebo LOW (1 alebo 0)
  2. digitalRead(pin) - prečíta hodnotu 0 alebo 1 zo zadaného pinu
  3. anologWrite(pin, sila) - na výstupnom digitálnom pine bude rýchlo kmitať v pomere určenom silou
  4. delay(ms) - pozastaví program na určený počet milisekúnd
  5. delayMicroseconds(usec) - - pozastaví program na určený počet mikrosekúnd
  6. tone(pin, frekvencia) - začne pípať na zadanom pine určenou frekvenciou
  7. noTone(pin) - prestane pípať
  8. micros() - vráti čas od naštartovania programu v mikrosekundách
  9. millis() - vráti čas od naštartovania programu v milisekundách
 • stretli sme sa s takýmito príkazmi:
  1. int premenna; - vytvorí číselnú premennú
  2. premenna = hodnota; - priradí zadanú hodnotu do premennej
  3. if (podmienka) { ...prikazy... } else {...prikazy...} - podmienený príkaz, prvá časť sa vykoná ak podmienka platí, druhá časť, ak podmienka neplatí
  4. while (podmienka) { ...prikazky...} - kým podmienka platí, príkazy sa stále znovu a znovu vykonávajú
  5. for (inicializacia premennej; podmienka; reinicializacia) { ...prikazy... } - opakuje prikazy pricom postupne upravuje premennu podľa zadania, napr. for (int i = 1; i < 6; i++) { digitalWrite(i, HIGH); } - postupne pozapína piny 1..5.