Revision history of "Archív 2018 - Arduino"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 06:47, 29 July 2019Palo (talk | contribs). . (1,223 bytes) (+1,223). . (Created page with "Naučíme sa pracovať a programovať najznámejšiu platformu pre projekty robotiky a mikroelektroniky: [http://arduino.cc Arduino] (''programovacie prostredie tam nájdete p...")