Revision history of "Archív 2018 - 2D"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 08:45, 29 July 2019Palo (talk | contribs). . (1,150 bytes) (+1,150). . (Created page with " '''Spracovanie vlastného návrhu pre tričko a tašku ''' Na vytváranie 2D výrobkov na vyrezávacom plotri a laserovom vyrezávači budeme používať slobodný softvér...")