Otto - riadiaci program v.4

From DT^2
Revision as of 17:04, 1 September 2018 by Palo (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Program umožňuje priame riadenie robota (aj cez BlueTooth). Teraz už funguje aj na pinoch 2,4 a môže sa naraz programovať aj komunikovať.

Na komunikáciu s robotom môžete použiť napr. program Putty: putty.exe.

Pripojenie na vývody Arduina:

pin signál
10 ľavá ruka
11 pravá ruka
9 ľavá noha
6 pravá noha
5 ľavá päta
3 pravá päta
2 TXD BlueTooth
4 RXD BlueTooth
7 TRIG Ultrazvuk
8 ECHO Ultrazvuk
12 Siréna +
G Siréna -, GND Ultrazvuk, GND BlueTooth, kondenzátor -, najtmavší káblik každého serva, oba kábliky z vypínača
V VCC Ultrazvuk, VCC BlueTooth, kondenzátor +, červený káblik každého serva, oba kabliky z diody

1 HC-SR04 Front Back.jpeg

Číslovanie serva v choreografii:

servo číslo serva v choreografii
ľavá ruka 5
pravá ruka 6
ľavá noha 4
pravá noha 3
ľavá päta 2
pravá päta 1
klaves servo/funkcia
a/q ľavá ruka
;/p pravá ruka
z/x ľavá noha
,/. pravá noha
d/c ľavá päta
k/m pravá päta
1/9 zníž/zvýš rýchlosť pohybu
H kalibrovať strednú polohu servomotorov
 • pomocou + a - nájdeme strednú polohu serva
 • enter potvrdí hodnotu a pokračuje sa ďalším servom
 • kalibrácia sa po vypnutí nezapamätá, pokiaľ ju neuložíte do EEPROM (pozri nižšie)
J kalibrovať limity pre všetky stupne voľnosti (len pre priame riadenie)
G zobrazenie celej kalibrácie
E celú kalibráciu je možné zapísať do trvalej pamäte EEPROM (používať opatrne! - dá sa prepísať najviac 100000-krát), po zapnutí sa automaticky načíta, treba potvrdiť veľkým Y
minus zvukový pozdrav
R ruky hore-dole
@ načítanie choreografie, pozri príklady a formát
? zobrazí načítanú choreografiu (kontrola po @)
t zatancuje načítanú choreografiu
U testuje ultrazvuk
S zobrazí aktuálnu polohu servomotorov (vhodné pri ladení choreografie)
medzera reset všetkých motorov do strednej polohy
3,...,6 zmiešaný pohyb (treba nastaviť vo funkciách kombinacia1() - kombinacia4())
v,b,n,j,h,g,f,s,l,o,i,u,y,r,e,w zvukové efekty 1-16
TAB,*,/,+ zahrá melódiu 1-4
W zapísať choreografiu do EEPROM (opatrne)
C načítať choreografiu z EEPROM
X formátovať EEPROM na zápis choreografií (opatrne)
V vypni/zapni režim nudy
A automatický štart choreografie po zapnutí

Pozrite si (a skopírujte si) príklady choreografií: Otto - príklady choreografií

Download: otto4.ino

  1 #include <Servo.h>
  2 #include <EEPROM.h>
  3 #include <avr/pgmspace.h>
  4 
  5 // odkomentujte nasledujuci riadok, ak je vas robot vytlaceny na 3D tlaciarni
  6 //#define ROBOT_3D_PRINTED 1
  7 
  8 #define ECHO_BT_TO_USB 1
  9 
 10 #define US_TRIG 7
 11 #define US_ECHO 8
 12 
 13 #define BT_RX  2
 14 #define BT_TX  4
 15 
 16 #define SIRENA 12
 17 
 18 //maximalna dlzka choreografie
 19 #define CHOREO_LEN 200
 20 
 21 #define CAS_OTTO_SA_ZACNE_NUDIT 9000
 22 
 23 // cisla pinov, kde su zapojene servo motory
 24 #define PIN_SERVO_LAVA_RUKA  10
 25 #define PIN_SERVO_PRAVA_RUKA 11
 26 #define PIN_SERVO_LAVA_NOHA  9
 27 #define PIN_SERVO_PRAVA_NOHA 6
 28 #define PIN_SERVO_LAVA_PATA  5
 29 #define PIN_SERVO_PRAVA_PATA 3
 30 
 31 // tu su serva cislovane 1-6
 32 #define SERVO_LAVA_RUKA  5
 33 #define SERVO_PRAVA_RUKA 6
 34 #define SERVO_LAVA_NOHA  4
 35 #define SERVO_PRAVA_NOHA 3
 36 #define SERVO_LAVA_PATA  2
 37 #define SERVO_PRAVA_PATA 1
 38 
 39 // ak su niektore serva naopak, je tu jednotka
 40 uint8_t servo_invertovane[6] = {0, 0, 0, 0, 0, 0};
 41 
 42 // znaky, ktorymi sa ovladaju jednotlive stupne volnosti
 43 char znaky_zmien[] = {'a', 'q', ';', 'p', 'z', 'x', ',', '.', 'd', 'c', 'k', 'm' };
 44 // co robia jednotlive znaky (znamienko urcuje smer)
 45 int8_t zmeny[] = {-SERVO_LAVA_RUKA, SERVO_LAVA_RUKA,
 46          SERVO_PRAVA_RUKA, -SERVO_PRAVA_RUKA,
 47          -SERVO_LAVA_NOHA, SERVO_LAVA_NOHA,
 48          -SERVO_PRAVA_NOHA, SERVO_PRAVA_NOHA,
 49          SERVO_LAVA_PATA, -SERVO_LAVA_PATA,
 50          -SERVO_PRAVA_PATA, SERVO_PRAVA_PATA
 51         };
 52 
 53 // sem si mozno ulozit svoju kalibraciu
 54 uint8_t prednastavena_kalibracia[] = { 90, 90, 90, 90, 90, 90 };
 55 
 56 uint8_t dolny_limit[] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
 57 uint8_t horny_limit[] = {180, 180, 180, 180, 180, 180};
 58 
 59 Servo s[6];
 60 
 61 uint16_t ch_time[CHOREO_LEN];
 62 uint8_t ch_servo[CHOREO_LEN];
 63 uint8_t ch_val[CHOREO_LEN];
 64 int ch_len;
 65 uint8_t kalib[6];
 66 int stav[6];
 67 int krok;
 68 uint8_t spomalenie;
 69 uint8_t auto_start;
 70 
 71 volatile int16_t distance;
 72 uint32_t cas_ked_naposledy_stlacil;
 73 uint8_t vypni_nudu;
 74 
 75 void setup() {
 76  Serial.begin(9600);
 77  init_tone2();
 78  init_serial(9600);
 79  init_ultrasonic();
 80 
 81  randomSeed(analogRead(1));
 82  s[0].attach(PIN_SERVO_PRAVA_PATA);
 83  s[1].attach(PIN_SERVO_LAVA_PATA);
 84  s[2].attach(PIN_SERVO_PRAVA_NOHA);
 85  s[3].attach(PIN_SERVO_LAVA_NOHA);
 86  s[4].attach(PIN_SERVO_LAVA_RUKA);
 87  s[5].attach(PIN_SERVO_PRAVA_RUKA);
 88  precitaj_kalibraciu_z_EEPROM();
 89  for (int i = 0; i < 6; i++)
 90  {
 91   kalib[i] = prednastavena_kalibracia[i];
 92   stav[i] = kalib[i];
 93   s[i].write(stav[i]);
 94  }
 95  ch_len = 0;
 96  krok = 7;
 97  vypni_nudu = 0;
 98  spomalenie = 6;
 99  ahoj();
 100  ruky();
 101  delay(100);
 102  serial_println_flash(PSTR("\r\n Otto DTDT"));
 103  if (auto_start > 0) 
 104  {
 105   delay(7000);
 106   while (serial_available()) serial_read();
 107   while (Serial.available()) Serial.read();
 108   precitaj_choreografiu_z_EEPROM(auto_start);
 109   zatancuj_choreografiu(ch_time, ch_servo, ch_val, ch_len);
 110  }
 111  cas_ked_naposledy_stlacil = millis();
 112 }
 113 
 114 void loop() {
 115  char z = -1;
 116  if (serial_available()) z = serial_read();
 117 #ifdef ECHO_BT_TO_USB
 118  if (Serial.available()) z = Serial.read();
 119 #endif
 120 
 121  if (z != -1)
 122  {
 123   cas_ked_naposledy_stlacil = millis();
 124   if (pohyb_znakom(z)) return;
 125   else if (pohyb_kombinacia(z)) return;
 126   else if (vydaj_zvukovy_efekt(z)) return;
 127   else if (ma_zahrat_melodiu(z)) return;
 128   else if (z == '@') nacitaj_choreografiu();
 129   else if (z == '?') vypis_choreografiu();
 130   else if (z == 't') zatancuj_choreografiu(ch_time, ch_servo, ch_val, ch_len);
 131   else if (z == '-') ahoj();
 132   else if (z == ' ') reset();
 133   else if (z == 'H') kalibruj();
 134   else if (z == 'J') nastav_limity();
 135   else if (z == 'G') vypis_kalibraciu();
 136   else if (z == 'L') nacitaj_kalibraciu();
 137   else if (z == 'E') zapis_kalibraciu_do_EEPROM();
 138   else if (z == 'R') ruky();
 139   else if (z == '9') zvys_krok();
 140   else if (z == '1') zniz_krok();
 141   else if (z == '8') zvys_spomalenie();
 142   else if (z == '7') zniz_spomalenie();
 143   else if (z == 'U') test_ultrazvuk();
 144   else if (z == 'S') zobraz_stav();
 145   else if (z == 'W') skus_zapisat_choreografiu_do_EEPROM();
 146   else if (z == 'X') skus_naformatovat_EEPROM_choreografie();
 147   else if (z == 'C') skus_nacitat_choreografiu_z_EEPROM();
 148   else if (z == 'A') nastav_automaticky_start();
 149   else if (z == 'V') prepni_nudu();
 150   else if (z == '$') vasa_dalsia_funkcia();
 151  }
 152  int16_t d = measure_distance();
 153  if (d < 10) menu_ultrasonic_request();
 154 
 155  skus_ci_sa_nenudi();
 156 }
 157 
 158 void vasa_dalsia_funkcia()
 159 {
 160  serial_println_flash(PSTR("lalala"));
 161 }
 162 
 163 void nastav_automaticky_start()
 164 {
 165  serial_print_flash(PSTR("Automaticky start [1,2,3, 0=vypni]:"));
 166  char z;
 167  do { z = read_char(); } while ((z < '0') || (z > '3'));
 168  if (z == '0') EEPROM.write(1, '~');
 169  else EEPROM.write(1, z);
 170  serial_println_char(z);
 171  serial_println_flash(PSTR("ok"));
 172 }
 173 
 174 void prepni_nudu()
 175 {
 176  vypni_nudu ^= 1;
 177  serial_print_flash(PSTR("ticho:"));
 178  serial_println_num(vypni_nudu);
 179 }
 180 
 181 void skus_ci_sa_nenudi()
 182 {
 183  if ((millis() - cas_ked_naposledy_stlacil > CAS_OTTO_SA_ZACNE_NUDIT) && !vypni_nudu)
 184  {
 185   uint8_t rnd = random(21);
 186   switch (rnd)
 187   {
 188    case 0: zatancuj_choreografiu(ch_time, ch_servo, ch_val, ch_len); break;
 189    case 1: zahraj_melodiu(1); break;
 190    case 2: zahraj_melodiu(2); break;
 191    case 3: zahraj_melodiu(3); break;
 192    case 4: zahraj_melodiu(4); break;
 193    case 5: for (int i = 0; i < 20; i++)
 194     {
 195      rnd = random(16) + 1;
 196      zvukovy_efekt(rnd);
 197     }
 198     break;
 199    default: zvukovy_efekt(rnd - 5); break;
 200   }
 201   cas_ked_naposledy_stlacil = millis();
 202  }
 203 }
 204 
 205 const uint8_t klavesy_efektov[] PROGMEM = {'v', 'b', 'n', 'j', 'h', 'g', 'f', 's', 'l', 'o', 'i', 'u', 'y', 'r', 'e', 'w'};
 206 #define POCET_KLAVES_EFEKTOV 16
 207 
 208 uint8_t vydaj_zvukovy_efekt(char z)
 209 {
 210  for (int i = 0; i < POCET_KLAVES_EFEKTOV; i++)
 211   if (z == pgm_read_byte(klavesy_efektov + i))
 212   {
 213    zvukovy_efekt(i + 1);
 214    return 1;
 215   }
 216  return 0;
 217 }
 218 
 219 uint8_t ma_zahrat_melodiu(char z)
 220 {
 221  if (z == 9) zahraj_melodiu(1);
 222  else if (z == '*') zahraj_melodiu(2);
 223  else if (z == '/') zahraj_melodiu(3);
 224  else if (z == '+') zahraj_melodiu(4);
 225  else if (z == '!') zahraj_melodiu(5);
 226  else if (z == 27) zastav_melodiu();
 227  else return 0;
 228  return 1;
 229 }
 230 
 231 void efekt1()
 232 {
 233  uint16_t fre = 100;
 234  for (int i = 0; i < 200; i++)
 235  {
 236   tone2(fre, 2);
 237   fre += 10;
 238   delay(2);
 239  }
 240 }
 241 
 242 void efekt2()
 243 {
 244  uint16_t fre = 2060;
 245  for (int i = 0; i < 200; i++)
 246  {
 247   tone2(fre, 2);
 248   fre -= 10;
 249   delay(2);
 250  }
 251 }
 252 
 253 void efekt3()
 254 {
 255  uint16_t fre;
 256  for (int i = 0; i < 200; i++)
 257  {
 258   fre = random(3000) + 20;
 259   tone2(fre, 2);
 260   delay(2);
 261  }
 262 }
 263 
 264 void efekt4()
 265 {
 266  uint16_t fre = 100;
 267  for (int i = 0; i < 200; i++)
 268  {
 269   (i & 1) ? tone2(fre, 2) : tone2(2100 - fre, 2);
 270   fre += 10;
 271   delay(2);
 272  }
 273 }
 274 
 275 void efekt5()
 276 {
 277  uint16_t fre = 100;
 278  for (int i = 0; i < 100; i++)
 279  {
 280   (i & 1) ? tone2(fre, 4) : tone2(2100 - fre, 4);
 281   fre += 20;
 282   delay(4);
 283  }
 284 }
 285 
 286 void efekt6()
 287 {
 288  uint16_t d = 12;
 289  for (int i = 0; i < 20; i++)
 290  {
 291   tone2(1760, 10);
 292   delay(d);
 293   d += 3;
 294  }
 295 }
 296 
 297 void efekt7()
 298 {
 299  for (int i = 0; i < 40; i++)
 300  {
 301   if (i & 1) tone2(1760, 10);
 302   delay(10);
 303  }
 304 }
 305 
 306 void efekt8()
 307 {
 308  uint16_t d = 72;
 309  for (int i = 0; i < 20; i++)
 310  {
 311   tone2(1760, 10);
 312   delay(d);
 313   d -= 3;
 314  }
 315 }
 316 
 317 void efekt9()
 318 {
 319  float fre = 3500;
 320  while (fre > 30)
 321  {
 322   tone2((uint16_t)fre, 2);
 323   fre *= 0.97;
 324   delay(2);
 325  }
 326 }
 327 
 328 void efekt10()
 329 {
 330  float fre = 30;
 331  while (fre < 3000)
 332  {
 333   tone2((uint16_t)fre, 2);
 334   fre *= 1.03;
 335   delay(2);
 336  }
 337 }
 338 
 339 void efekt11()
 340 {
 341  uint16_t fre = 3500;
 342  uint16_t d = 42;
 343  for (int i = 0; i < 20; i++)
 344  {
 345   tone2(fre, d);
 346   fre -= 165;
 347   delay(d);
 348   d -= 2;
 349  }
 350 }
 351 
 352 void efekt12()
 353 {
 354  float fre = 110;
 355  uint8_t d = 42;
 356  for (int i = 0; i < 20; i++)
 357  {
 358   tone2(fre, d);
 359   fre += 165;
 360   delay(d);
 361   d -= 2;
 362  }
 363 }
 364 
 365 void efekt13()
 366 {
 367  uint16_t fre = 3400;
 368  uint8_t d = 200;
 369  uint8_t delta = 1;
 370  for (int i = 0; i < 20; i++)
 371  {
 372   tone2(fre, d);
 373   fre -= 165;
 374   delay(d);
 375   d -= delta;
 376   delta++;
 377  }
 378  tone2(110, 1000);
 379  delay(1000);
 380 }
 381 
 382 void efekt14()
 383 {
 384  uint16_t fre = 880;
 385  int16_t d = 20;
 386  for (int i = 0; i < 20; i++)
 387  {
 388   tone2(fre, d);
 389   delay(d);
 390   fre += random(50) - 25;
 391   d += random(10) - 5;
 392   if (d < 0) d = 1;
 393  }
 394 }
 395 
 396 void efekt15()
 397 {
 398  uint16_t fre = 440;
 399  int16_t d = 20;
 400  for (int i = 0; i < 20; i++)
 401  {
 402   tone2(fre, d);
 403   delay(d);
 404   fre += random(25) - 12;
 405   d += random(10) - 5;
 406   if (d < 0) d = 1;
 407  }
 408 }
 409 
 410 void efekt16()
 411 {
 412  uint16_t fre = 1760;
 413  int16_t d = 20;
 414  for (int i = 0; i < 20; i++)
 415  {
 416   tone2(fre, d);
 417   delay(d);
 418   fre += random(100) - 50;
 419   d += random(10) - 5;
 420   if (d < 0) d = 1;
 421  }
 422 }
 423 
 424 void zvukovy_efekt(uint8_t cislo)
 425 {
 426  switch (cislo) {
 427   case 1: efekt1(); break;
 428   case 2: efekt2(); break;
 429   case 3: efekt3(); break;
 430   case 4: efekt4(); break;
 431   case 5: efekt5(); break;
 432   case 6: efekt6(); break;
 433   case 7: efekt7(); break;
 434   case 8: efekt8(); break;
 435   case 9: efekt9(); break;
 436   case 10: efekt10(); break;
 437   case 11: efekt11(); break;
 438   case 12: efekt12(); break;
 439   case 13: efekt13(); break;
 440   case 14: efekt14(); break;
 441   case 15: efekt15(); break;
 442   case 16: efekt16(); break;
 443  }
 444 }
 445 
 446 void test_ultrazvuk()
 447 {
 448  while ((serial_available() == 0) && (Serial.available() == 0))
 449  {
 450   serial_println_num(measure_distance());
 451   delay(100);
 452  }
 453  serial_read();
 454 }
 455 
 456 void menu_ultrasonic_request()
 457 {
 458  uint32_t tm = millis();
 459  int d = measure_distance();
 460  int count = 0;
 461  int count2 = 0;
 462  while ((millis() - tm < 1500) && ((d < 15) || (count2 < 5)) && (count < 10))
 463  {
 464   delay(10);
 465   d = measure_distance();
 466   if (d == 10000) count++;
 467   else count = 0;
 468   if (d >= 15) count2++;
 469   else count2 = 0;
 470   if (serial_available() || Serial.available()) return;
 471  }
 472  if (millis() - tm >= 1500)
 473  {
 474   ultrasonic_menu();
 475   cas_ked_naposledy_stlacil = millis();
 476  }
 477 }
 478 
 479 void ultrasonic_menu()
 480 {
 481  int selection = 0;
 482  tone2( 880, 200);
 483 
 484  do {
 485   int count = 0;
 486   int cnt10000 = 0;
 487   do {
 488    int32_t d = measure_distance();
 489    if (d == 10000) 
 490    {
 491     cnt10000++;
 492     delay(10);
 493     if (cnt10000 == 30) break;
 494     continue;
 495    }
 496    if (d >= 20) count++;
 497    else count = 0;
 498    delay(10);
 499   } while (!serial_available() && !Serial.available() && (count < 20));
 500 
 501   tone2( 440, 200);
 502   uint32_t tm = millis();
 503   while ((millis() - tm < 2000) && !serial_available() && !Serial.available()) 
 504   {
 505    int32_t d = measure_distance();
 506    if (d < 15) count++;
 507    else count = 0;
 508    if (count > 10) break;
 509    delay(20);
 510   }
 511   
 512   if (millis() - tm >= 2000)
 513   {
 514    tone2( 2000, 50);
 515    menu_command(selection);
 516    return;
 517   }
 518   selection++;
 519   for (int i = 0; i < selection; i++)
 520   {
 521    tone2( 1261, 50);
 522    delay(250);
 523   }
 524  } while (!serial_available() && !Serial.available());
 525  while (serial_available()) serial_read();
 526  while (Serial.available()) Serial.read();
 527 }
 528 
 529 void menu_command(int cmd)
 530 {
 531  if (cmd == 1) vpred();
 532  if (cmd == 2) {
 533   precitaj_choreografiu_z_EEPROM(1);
 534   zatancuj_choreografiu(ch_time, ch_servo, ch_val, ch_len);
 535  }
 536  if (cmd == 3) {
 537   precitaj_choreografiu_z_EEPROM(2);
 538   zatancuj_choreografiu(ch_time, ch_servo, ch_val, ch_len);
 539  }
 540  if (cmd == 4) {
 541   precitaj_choreografiu_z_EEPROM(3);
 542   zatancuj_choreografiu(ch_time, ch_servo, ch_val, ch_len);
 543  }
 544  if (cmd == 5) zahraj_melodiu(1);
 545  if (cmd == 6) melodia_jedna_druhej();
 546  if (cmd == 7) ahoj();
 547  if (cmd == 8) zahraj_melodiu(2);
 548  if (cmd == 9) zahraj_melodiu(3);
 549  if (cmd == 10) zahraj_melodiu(4);
 550  if (cmd == 11) zahraj_melodiu(5);
 551 }
 552 
 553 void melodia_jedna_druhej()
 554 {
 555  for (int i = 0; i < 2; i++)
 556  {
 557   tone2(262, 200);
 558   delay(200);
 559   tone2(330, 200);
 560   delay(200);
 561 
 562   tone2(262, 200);
 563   delay(200);
 564   tone2(330, 200);
 565   delay(200);
 566 
 567   tone2(392, 400);
 568   delay(400);
 569 
 570   tone2(392, 400);
 571   delay(400);
 572  }
 573 }
 574 
 575 // chodza pre vacsieho dreveneho robota
 576 uint16_t chor_time[] = {500, 100, 1, 1, 100, 1, 1, 1, 100, 1, 1, 1, 100, 1, 100, 1, 1, 0};
 577 uint8_t chor_servo[] = {11, 1, 2, 6, 4, 3, 6, 5, 1, 2, 6, 5, 3, 4, 1, 2, 9, 0};
 578 uint8_t chor_val[] = {1, 48, 69, 180, 104, 104, 90, 0, 111, 146, 0, 90, 62, 69, 48, 69, 2, 0};
 579 uint8_t chor_len = 18;
 580 
 581 void vpred()
 582 {
 583  while ((measure_distance() > 30) && !serial_available() && !Serial.available())
 584   zatancuj_choreografiu(chor_time, chor_servo, chor_val, chor_len);
 585  pipni();
 586  reset();
 587 }
 588 
 589 void pipni()
 590 {
 591  tone2( 1568, 50);
 592  delay(100);
 593  tone2( 1357, 50);
 594 }
 595 
 596 void ruky()
 597 {
 598  uint8_t odloz_spomalenie = spomalenie;
 599  spomalenie = 0;
 600 #ifdef ROBOT_3D_PRINTED
 601  nastav_koncatinu(5, 180);
 602  nastav_koncatinu(6, 180);
 603 #else
 604  nastav_koncatinu(5, 0);
 605  nastav_koncatinu(6, 0);
 606 #endif
 607  delay(1000);
 608  nastav_koncatinu(5, 90);
 609  nastav_koncatinu(6, 90);
 610  spomalenie = odloz_spomalenie;
 611  delay(1000);
 612  pipni();
 613 }
 614 
 615 void ahoj()
 616 {
 617  tone2( 1568, 50);
 618  delay(70);
 619  tone2( 1175, 30);
 620  delay(50);
 621  tone2( 880, 30);
 622  delay(50);
 623  tone2( 1047, 50);
 624  delay(70);
 625  tone2( 1245, 30);
 626  delay(150);
 627  tone2( 1568, 50);
 628  delay(100);
 629  if (random(10) > 4) tone2( 1357, 50);
 630  else tone2( 1047, 50);
 631 }
 632 
 633 void nastav_koncatinu(int8_t srv, uint8_t poloha)
 634 {
 635  int8_t delta;
 636  srv--;
 637 
 638  if (servo_invertovane[srv]) poloha = 180 - poloha;
 639  
 640  if ((int16_t)poloha + (int16_t)kalib[srv] - 90 < 0) poloha = 0;
 641  else poloha += kalib[srv] - 90;
 642  
 643  if (poloha > 180) poloha = 180;
 644 
 645  if (spomalenie == 0) {
 646   stav[srv] = poloha;
 647   s[srv].write(stav[srv]);
 648  }
 649  else { 
 650   if (stav[srv] < poloha) delta = 1;
 651   else delta = -1;
 652   while (stav[srv] != poloha)
 653   {
 654    stav[srv] += delta;
 655    s[srv].write(stav[srv]);
 656    delay(spomalenie);
 657   }
 658  }
 659 }
 660 
 661 void zobraz_stav()
 662 {
 663  for (int i = 0; i < 6; i++)
 664  {
 665   serial_print_flash(PSTR("S")); serial_print_num(i + 1); serial_print_flash(PSTR(": ")); serial_println_num(stav[i] - kalib[i] + 90);
 666  }
 667  serial_println_flash(PSTR("---"));
 668  pipni();
 669 }
 670 
 671 void pohyb(int8_t servo)
 672 {
 673  int8_t srv = (servo > 0) ? servo : -servo;
 674  srv--;
 675  if (servo_invertovane[srv]) servo = -servo;
 676  if (servo > 0)
 677  {
 678   if (stav[srv] <= horny_limit[srv] - krok) stav[srv] += krok;
 679   else stav[srv] = horny_limit[srv];
 680   s[srv].write(stav[srv]);
 681  }
 682  else if (servo < 0)
 683  {
 684   if (stav[srv] >= dolny_limit[srv] + krok) stav[srv] -= krok;
 685   else stav[srv] = dolny_limit[srv];
 686   s[srv].write(stav[srv]);
 687  }
 688 }
 689 
 690 uint8_t pohyb_znakom(char z)
 691 {
 692  for (int i = 0; i < 12; i++)
 693  {
 694   if (z == znaky_zmien[i])
 695   {
 696    int8_t servo = zmeny[i];
 697    pohyb(servo);
 698    return 1;
 699   }
 700  }
 701  return 0;
 702 }
 703 
 704 void kombinacia1()
 705 {
 706  pohyb(SERVO_LAVA_NOHA);
 707  pohyb(-SERVO_PRAVA_PATA);
 708 }
 709 
 710 void kombinacia2()
 711 {
 712  pohyb(SERVO_PRAVA_NOHA);
 713  pohyb(-SERVO_LAVA_PATA);
 714 }
 715 
 716 void kombinacia3()
 717 {
 718  pohyb(SERVO_LAVA_RUKA);
 719  pohyb(SERVO_PRAVA_RUKA);
 720 }
 721 
 722 void kombinacia4()
 723 {
 724  pohyb(-SERVO_LAVA_RUKA);
 725  pohyb(-SERVO_PRAVA_RUKA);
 726 }
 727 
 728 int pohyb_kombinacia(char z)
 729 {
 730  if (z == '3') kombinacia1();
 731  else if (z == '4') kombinacia2();
 732  else if (z == '5') kombinacia3();
 733  else if (z == '6') kombinacia4();
 734  else return 0;
 735  return 1;
 736 }
 737 
 738 char read_char()
 739 {
 740  while (!serial_available() && !Serial.available());
 741  if (serial_available()) return serial_read();
 742  else return Serial.read();
 743 }
 744 
 745 int nacitajCislo()
 746 {
 747  int num = 0;
 748  int z;
 749  do {
 750   z = read_char();
 751   if (z == '#') while (z != 13) z = read_char();
 752  } while ((z < '0') || (z > '9'));
 753  while ((z >= '0') && (z <= '9'))
 754  {
 755   num *= 10;
 756   num += (z - '0');
 757   do {
 758    z = read_char();
 759    if (z == -1) delayMicroseconds(10);
 760   } while (z < 0);
 761  }
 762  return num;
 763 }
 764 
 765 void nacitaj_choreografiu()
 766 {
 767  ch_len = 0;
 768  int tm;
 769  do {
 770   tm = nacitajCislo();
 771   ch_time[ch_len] = tm;
 772   ch_servo[ch_len] = nacitajCislo();
 773   ch_val[ch_len] = nacitajCislo();
 774   ch_len++;
 775   if (ch_len == CHOREO_LEN) break;
 776  } while (tm > 0);
 777  pipni();
 778 }
 779 
 780 void vypis_choreografiu()
 781 {
 782  for (int i = 0; i < ch_len; i++)
 783  {
 784   serial_print_num(ch_time[i]);
 785   serial_print(" ");
 786   serial_print_num(ch_servo[i]);
 787   serial_print(" ");
 788   serial_println_num(ch_val[i]);
 789  }
 790  serial_println_flash(PSTR("---"));
 791  pipni();
 792 }
 793 
 794 uint32_t koniec_tanca;
 795 
 796 void zatancuj_choreografiu(uint16_t *ch_time, uint8_t *ch_servo, uint8_t *ch_val, int ch_len )
 797 {
 798  koniec_tanca = millis() + 3600000;
 799  for (int i = 0; i < ch_len - 1; i++)
 800  {
 801   delay(ch_time[i]);
 802   if (millis() > koniec_tanca) break; 
 803   if (ch_servo[i] < 7) nastav_koncatinu(ch_servo[i], ch_val[i]);
 804   else i = specialny_prikaz(i, ch_servo[i], ch_val[i], ch_len);
 805   if (serial_available() || Serial.available()) break;
 806  }
 807  pipni();
 808 }
 809 
 810 int specialny_prikaz(uint16_t i, uint8_t prikaz, uint8_t argument, int len)
 811 {
 812  if (prikaz == 8) koniec_tanca = millis() + 1000 * (uint32_t)argument; 
 813  else if (prikaz == 9) 
 814  {
 815   if (serial_available() || Serial.available()) return len - 1;
 816   if (measure_distance() < 15) return len - 1;
 817   return ((int)argument) - 1;
 818  }
 819  else if (prikaz == 10) spomalenie = argument;
 820  else if (prikaz == 11) zahraj_melodiu(argument);
 821  else if (prikaz == 12) zvukovy_efekt(argument);
 822  return i;
 823 }
 824 
 825 void reset()
 826 {
 827  for (int i = 0; i < 6; i++)
 828  {
 829   stav[i] = kalib[i];
 830   s[i].write(kalib[i]);
 831   delay(300);
 832  }
 833  pipni();
 834 }
 835 
 836 uint8_t nalad_hodnotu_serva(uint8_t servo, uint8_t hodnota, uint8_t min_hodnota, uint8_t max_hodnota)
 837 {
 838  serial_print_flash(PSTR(" (+/-/ENTER): "));
 839  serial_println_num(hodnota);
 840  s[servo].write(hodnota);
 841  char z;
 842  do {
 843   z = read_char();
 844   if ((z == '+') && (hodnota < max_hodnota)) hodnota++;
 845   else if ((z == '-') && (hodnota > min_hodnota)) hodnota--;
 846   if ((z == '+') || (z == '-'))
 847   {
 848    serial_print_num(hodnota); serial_print_char('\r');
 849    s[servo].write(hodnota);
 850   }
 851  } while (z != 13);
 852  return hodnota;
 853 }
 854 
 855 void kalibruj()
 856 {
 857  for (int i = 0; i < 6; i++)
 858  {
 859   serial_print_num(i);
 860   kalib[i] = nalad_hodnotu_serva(i, kalib[i], 90-63, 90+63);
 861   serial_print_num(i);
 862   serial_print(": ");
 863   serial_println_num(kalib[i]);
 864  }
 865  for (int i = 0; i < 6; i++) {
 866   serial_print_num(kalib[i]);
 867   serial_print(" ");
 868  }
 869  serial_print_flash(PSTR(" Chyt robota zozadu za telo (ENTER):"));
 870  char z;
 871  do { z = read_char(); } while (z != 13);
 872  serial_println_char(z);
 873 
 874  serial_print_flash(PSTR("*** Nasledujuce koncatiny su lave/prave z pohladu robota.\r\nAk to nesedi, treba prehodit kabliky servo!\r\n"));
 875 
 876  for (int i = 0; i < 6; i++) servo_invertovane[i] = 0;
 877 
 878  nastav_koncatinu(SERVO_PRAVA_PATA, 0);
 879  serial_print_flash(PSTR("Prava pata: je von alebo dnu? (V/D):"));
 880  do { z = read_char(); } while ((z != 'V') && (z != 'D'));
 881  serial_println_char(z);
 882  nastav_koncatinu(SERVO_PRAVA_PATA, 90);
 883  if (z == 'D') servo_invertovane[SERVO_PRAVA_PATA - 1] = 0;
 884  else servo_invertovane[SERVO_PRAVA_PATA - 1] = 1;
 885  
 886  nastav_koncatinu(SERVO_LAVA_PATA, 0);
 887  serial_print_flash(PSTR("Lava pata: je von alebo dnu? (V/D):"));
 888  do { z = read_char(); } while ((z != 'V') && (z != 'D'));
 889  serial_println_char(z);
 890  nastav_koncatinu(SERVO_LAVA_PATA, 90);
 891  if (z == 'V') servo_invertovane[SERVO_LAVA_PATA - 1] = 0;
 892  else servo_invertovane[SERVO_LAVA_PATA - 1] = 1;
 893  
 894  nastav_koncatinu(SERVO_PRAVA_NOHA, 0);
 895  serial_print_flash(PSTR("Prava noha: vpredu je pata alebo spicka? (P/S):"));
 896  do { z = read_char(); } while ((z != 'P') && (z != 'S'));
 897  serial_println_char(z);
 898  nastav_koncatinu(SERVO_PRAVA_NOHA, 90);
 899  if (z == 'P') servo_invertovane[SERVO_PRAVA_NOHA - 1] = 1;
 900  else servo_invertovane[SERVO_PRAVA_NOHA - 1] = 0;
 901 
 902  nastav_koncatinu(SERVO_LAVA_NOHA, 0);
 903  serial_print_flash(PSTR("Lava noha: vpredu je pata alebo spicka? (P/S):"));
 904  do { z = read_char(); } while ((z != 'P') && (z != 'S'));
 905  serial_println_char(z);
 906  nastav_koncatinu(SERVO_LAVA_NOHA, 90);
 907  if (z == 'S') servo_invertovane[SERVO_LAVA_NOHA - 1] = 1;
 908  else servo_invertovane[SERVO_LAVA_NOHA - 1] = 0;
 909  
 910  nastav_koncatinu(SERVO_PRAVA_RUKA, 0);
 911  serial_print_flash(PSTR("Prava ruka: je hore alebo dole? (H/D):"));
 912  do { z = read_char(); } while ((z != 'H') && (z != 'D'));
 913  serial_println_char(z);
 914  nastav_koncatinu(SERVO_PRAVA_RUKA, 90);
 915  if (z == 'H') servo_invertovane[SERVO_PRAVA_RUKA - 1] = 1;
 916  else servo_invertovane[SERVO_PRAVA_RUKA - 1] = 0;
 917 
 918  nastav_koncatinu(SERVO_LAVA_RUKA, 0);
 919  serial_print_flash(PSTR("Lava ruka: je hore alebo dole? (H/D):"));
 920  do { z = read_char(); } while ((z != 'H') && (z != 'D'));
 921  serial_println_char(z);
 922  nastav_koncatinu(SERVO_LAVA_RUKA, 90);
 923  if (z == 'D') servo_invertovane[SERVO_PRAVA_RUKA - 1] = 0;
 924  else servo_invertovane[SERVO_PRAVA_RUKA - 1] = 1;
 925 
 926  serial_println_flash(PSTR("ok"));
 927  pipni();
 928 }
 929 
 930 void nastav_limity()
 931 {
 932  for (int i = 0; i < 6; i++)
 933  {
 934   serial_print_num(i);
 935   serial_print_flash(PSTR("dolny"));
 936   dolny_limit[i] = nalad_hodnotu_serva(i, dolny_limit[i], 0, 180);
 937   serial_print_num(i);
 938   serial_print_flash(PSTR(" dolny: "));
 939   serial_println_num(dolny_limit[i]);
 940   s[i].write(kalib[i]);
 941 
 942   serial_print_num(i);
 943   serial_print_flash(PSTR("horny"));
 944   horny_limit[i] = nalad_hodnotu_serva(i, horny_limit[i], 0, 180);
 945   serial_print_num(i);
 946   serial_print_flash(PSTR(" horny: "));
 947   serial_println_num(horny_limit[i]);
 948   s[i].write(kalib[i]);
 949  }
 950  for (int i = 0; i < 6; i++) {
 951   serial_print_num(dolny_limit[i]);
 952   serial_print("-");
 953   serial_print_num(horny_limit[i]);
 954   serial_print(" ");
 955  }
 956  serial_println_flash(PSTR("ok"));
 957  pipni();
 958 }
 959 
 960 void vypis_kalibraciu()
 961 {
 962  serial_print_flash(PSTR("stredy: "));
 963  for (int i = 0; i < 6; i++) {
 964   serial_print_num(kalib[i]);
 965   serial_print(" ");
 966  }
 967  serial_println();
 968  
 969  serial_print_flash(PSTR("invertovane servo: "));
 970  for (int i = 0; i < 6; i++)
 971  {
 972   serial_print_num(servo_invertovane[i]);
 973   serial_print_char(' ');
 974  }
 975  serial_println();
 976   
 977  serial_print_flash(PSTR("dolny limit: "));
 978  for (int i = 0; i < 6; i++) {
 979   serial_print_num(dolny_limit[i]);
 980   serial_print(" ");
 981  }
 982  serial_println();
 983  serial_print_flash(PSTR("horny limit: "));
 984  for (int i = 0; i < 6; i++) {
 985   serial_print_num(horny_limit[i]);
 986   serial_print(" ");
 987  }
 988  serial_println();
 989 }
 990 
 991 void nacitaj_kalibraciu()
 992 {
 993  for (int i = 0; i < 6; i++)
 994   kalib[i] = nacitajCislo();
 995  vypis_kalibraciu();
 996  serial_println_flash(PSTR("ok"));
 997  pipni();
 998 }
 999 
1000 void zvys_krok()
1001 {
1002  if (krok < 180) krok++;
1003  serial_print_flash(PSTR("krok: "));
1004  serial_println_num(krok);
1005 }
1006 
1007 void zniz_krok()
1008 {
1009  if (krok > 0) krok--;
1010  serial_print_flash(PSTR("krok: "));
1011  serial_println_num(krok);
1012 }
1013 
1014 void zniz_spomalenie()
1015 {
1016  if (spomalenie > 0) spomalenie--;
1017  serial_print_flash(PSTR("spomalenie: "));
1018  serial_println_num(spomalenie);
1019 }
1020 
1021 void zvys_spomalenie()
1022 {
1023  if (spomalenie < 100) spomalenie++;
1024  serial_print_flash(PSTR("spomalenie: "));
1025  serial_println_num(spomalenie);
1026 }
1027 
1028 //nasleduju funkcie ktore pracuju s pamatom EEPROM
1029 
1030 //EEPROM MAP:
1031 // 0: slot number where choreography 3 starts (B3. Real address = B3 x 4)
1032 // 1: marker '~' indicates calibration is already stored in EEPROM and will be loaded on startup
1033 //      '1', '2', '3' indicate the same, but choreography 1,2, or 3 is automatically launched on startup
1034 // 2-8: servo calibration (central points to be used instead of default 90)
1035 //    they are shifted by (90-63) and the range is (90-63)...0 till (90+63)...127
1036 //    bit 7 (value 128) indicates servo is inverted
1037 // 9-14: lower limit for direct control for all 6 servos
1038 // 15-20: upper limit for direct control for all 6 servos
1039 // 21:  number of steps in choreography 1 (L1) 0=choreography not in memory
1040 // 22:  number of steps in choreography 2 (L2) 0=not in memory
1041 // 23:  number of steps in choreography 3 (L3) 0=not in memory
1042 // 24..(L1 x 4 + 23)    choreography1 tuplets (uint16,uint8,uint8) x L1
1043 // (1024 - L2 x 4)..1023  choreography2 same as above
1044 // B3 x 4..(B3 x 4 + L3 x 4 - 1) choreography 3 same as above
1045 
1046 void skus_zapisat_choreografiu_do_EEPROM()
1047 {
1048  serial_print_flash(PSTR("Cislo? [1-3]: "));
1049  char odpoved = read_char();
1050  if ((odpoved < '1') || (odpoved > '3')) return;
1051  serial_println_char(odpoved);
1052  uint8_t cislo = odpoved - '0';
1053 
1054  serial_print_flash(PSTR("Zapisat choreografiu do EEPROM c."));
1055  serial_print_char(odpoved);
1056  serial_print_flash(PSTR("? [Y/n]: "));
1057  odpoved = read_char();
1058  serial_println_char(odpoved);
1059  if (odpoved == 'Y')
1060   zapis_choreografiu_do_EEPROM(cislo);
1061 }
1062 
1063 void skus_nacitat_choreografiu_z_EEPROM()
1064 {
1065  serial_print_flash(PSTR("Cislo? [1-3]: "));
1066  char odpoved = read_char();
1067  if ((odpoved < '1') || (odpoved > '3')) return;
1068  serial_println_char(odpoved);
1069  uint8_t cislo = odpoved - '0';
1070 
1071  serial_print_flash(PSTR("Precitat choreografiu z EEPROM c."));
1072  serial_print_char(odpoved);
1073  serial_print_flash(PSTR("? [Y/n]: "));
1074  odpoved = read_char();
1075  serial_println_char(odpoved);
1076  if (odpoved == 'Y')
1077   precitaj_choreografiu_z_EEPROM(cislo);
1078 }
1079 
1080 void skus_naformatovat_EEPROM_choreografie()
1081 {
1082  serial_print_flash(PSTR("Formatovat EEPROM choreografii? [Y/n]:"));
1083  char odpoved = read_char();
1084  serial_println_char(odpoved);
1085  if (odpoved == 'Y')
1086   naformatuj_EEPROM_choreografie();
1087 }
1088 
1089 void zapis_choreografiu_do_EEPROM(int slot)
1090 {
1091  uint8_t b3 = EEPROM.read(0);
1092  uint8_t len1 = EEPROM.read(21);
1093  uint8_t len2 = EEPROM.read(22);
1094  uint8_t len3 = EEPROM.read(23);
1095  uint16_t wp = 65535;
1096 
1097  if ((len1 > CHOREO_LEN) || (len2 > CHOREO_LEN) || (len3 > CHOREO_LEN) || (b3 > 250 - len3) || ((len1 > b3) && (b3 != 0)) || (len3 + b3 > 250 - len2) || (len1 + len2 > 250))
1098   b3 = len1 = len2 = len3 = 0;
1099 
1100  if (slot == 1)
1101  {
1102   if (((ch_len < b3) || (len3 == 0)) && (ch_len + len2 + len3 <= 250))
1103   {
1104    EEPROM.write(21, ch_len);
1105    wp = 24;
1106   }
1107  }
1108  else if (slot == 2)
1109  {
1110   if ((250 - b3 - len3 > ch_len) && (ch_len + len1 + len3 <= 250))
1111   {
1112    EEPROM.write(22, ch_len);
1113    wp = 1000 - ch_len * 4;
1114   }
1115  }
1116  else if (slot == 3)
1117  {
1118   if (ch_len + len1 + len2 <= 250)
1119   {
1120    EEPROM.write(23, ch_len);
1121    EEPROM.write(0, (len1 - len2) / 2 + 125);
1122    wp = 4 * ((len1 - len2) / 2 + 125);
1123   }
1124  }
1125 
1126  if (wp == 65535)
1127   serial_println_flash(PSTR("not enough space"));
1128  else
1129  {
1130   for (int i = 0; i < ch_len; i++)
1131   {
1132    EEPROM.write(wp + 4 * i, ch_time[i] & 255);
1133    EEPROM.write(wp + 1 + 4 * i, ch_time[i] >> 8);
1134    EEPROM.write(wp + 2 + 4 * i, ch_servo[i]);
1135    EEPROM.write(wp + 3 + 4 * i, ch_val[i]);
1136   }
1137   serial_println_flash(PSTR("ok"));
1138  }
1139 }
1140 
1141 void precitaj_choreografiu_z_EEPROM(uint8_t slot)
1142 {
1143  uint8_t b3 = EEPROM.read(0);
1144  uint8_t len1 = EEPROM.read(21);
1145  uint8_t len2 = EEPROM.read(22);
1146  uint8_t len3 = EEPROM.read(23);
1147  uint16_t rp = 65535;
1148  if ((len1 > CHOREO_LEN) || (len2 > CHOREO_LEN) || (len3 > CHOREO_LEN) || (b3 > 250 - len3) || ((len1 > b3) && (b3 != 0)) || (len3 + b3 > 250 - len2) || (len1 + len2 > 250))
1149   b3 = len1 = len2 = len3 = 0;
1150 
1151  if (slot == 1)
1152  {
1153   if (len1 > 0)
1154   {
1155    rp = 24;
1156    ch_len = len1;
1157   }
1158  }
1159  else if (slot == 2)
1160  {
1161   if (len2 > 0)
1162   {
1163    ch_len = len2;
1164    rp = 1000 - ch_len * 4;
1165   }
1166  }
1167  else if (slot == 3)
1168  {
1169   if (len3 > 0)
1170   {
1171    rp = b3 * 4;
1172    ch_len = len3;
1173   }
1174  }
1175 
1176  if (rp == 65535)
1177   serial_println_flash(PSTR("couldn't"));
1178  else
1179  {
1180   for (int i = 0; i < ch_len; i++)
1181   {
1182    ch_time[i] = ((uint16_t)EEPROM.read(rp + 4 * i)) |
1183          (((uint16_t)EEPROM.read(rp + 1 + 4 * i)) << 8);
1184    ch_servo[i] = EEPROM.read(rp + 2 + 4 * i);
1185    ch_val[i] = EEPROM.read(rp + 3 + 4 * i);
1186   }
1187   serial_println_flash(PSTR("ok"));
1188   pipni();
1189  }
1190 }
1191 
1192 void naformatuj_EEPROM_choreografie()
1193 {
1194  EEPROM.write(0, 0);
1195  EEPROM.write(21, 0);
1196  EEPROM.write(22, 0);
1197  EEPROM.write(23, 0);
1198  serial_println_flash(PSTR("ok"));
1199  pipni();
1200 }
1201 
1202 void precitaj_kalibraciu_z_EEPROM()
1203 {
1204  uint8_t value = EEPROM.read(1);
1205  if ((value != '~') && (value != '1') && (value != '2') && (value != '3')) return;
1206  if (value != '~') auto_start = value - '0';
1207  else auto_start = 0;
1208  for (int i = 2; i < 8; i++)
1209  {
1210   int16_t k = EEPROM.read(i);
1211   if (k > 127) servo_invertovane[i - 2] = 1;
1212   else servo_invertovane[i - 2] = 0;
1213   k &= 127;
1214   prednastavena_kalibracia[i - 2] = k + (90-63);
1215  }
1216  for (int i = 0; i < 6; i++)
1217   dolny_limit[i] = EEPROM.read(i + 9);
1218  for (int i = 0; i < 6; i++)
1219   horny_limit[i] = EEPROM.read(i + 15);
1220 }
1221 
1222 void zapis_kalibraciu_do_EEPROM()
1223 {
1224  serial_print_flash(PSTR("Naozaj chces zapisat kalibraciu do EEPROM? [Y/n]: "));
1225  char odpoved = read_char();
1226  serial_println_char(odpoved);
1227  if (odpoved == 'Y')
1228  {
1229   char kalib_state = EEPROM.read(1);
1230   if ((kalib_state == '~') || ((kalib_state >= '1') && (kalib_state <= '3')))
1231    EEPROM.write(1, kalib_state);
1232   else EEPROM.write(1, '~');
1233   for (int i = 2; i < 8; i++)
1234   {
1235    int16_t k = kalib[i - 2] - (90-63);
1236    if (k < 0) k = 0;
1237    else if (k > 127) k = 127;
1238    if (servo_invertovane[i - 2]) k += 128;   
1239    EEPROM.write(i, (uint8_t)k);
1240   }
1241   for (int i = 0; i < 6; i++)
1242    EEPROM.write(9 + i, dolny_limit[i]);
1243   for (int i = 0; i < 6; i++)
1244    EEPROM.write(15 + i, horny_limit[i]);
1245   serial_println_flash(PSTR("ok"));
1246  }
1247 }
1248 
1249 // nasleduje softverova implementacia serioveho portu
1250 #define SERIAL_STATE_IDLE   0
1251 #define SERIAL_STATE_RECEIVING 1
1252 #define SERIAL_BUFFER_LENGTH  20
1253 
1254 static volatile uint8_t serial_state;
1255 static uint8_t serial_buffer[SERIAL_BUFFER_LENGTH];
1256 static volatile uint8_t serial_buf_wp, serial_buf_rp;
1257 
1258 static volatile uint8_t receiving_byte;
1259 
1260 static volatile uint32_t time_startbit_noticed;
1261 static volatile uint8_t next_bit_order;
1262 static volatile uint8_t waiting_stop_bit;
1263 static uint16_t one_byte_duration;
1264 static uint16_t one_bit_duration;
1265 static uint16_t one_bit_write_duration;
1266 static uint16_t half_of_one_bit_duration;
1267 
1268 void init_serial(uint32_t baud_rate)
1269 {
1270  pinMode(2, INPUT);
1271  pinMode(4, OUTPUT);
1272 
1273  serial_state = SERIAL_STATE_IDLE;
1274 
1275  one_byte_duration = 9500000 / baud_rate;
1276  one_bit_duration = 1000000 / baud_rate;
1277  one_bit_write_duration = one_bit_duration - 1;
1278  half_of_one_bit_duration = 500000 / baud_rate;
1279 
1280  PCMSK2 |= 4; //PCINT18;
1281  PCIFR &= ~4; //PCIF2;
1282  PCICR |= 4; // PCIE2;
1283 }
1284 
1285 ISR(PCINT2_vect)
1286 {
1287  uint32_t tm = micros();
1288  if (serial_state == SERIAL_STATE_IDLE)
1289  {
1290   time_startbit_noticed = tm;
1291   serial_state = SERIAL_STATE_RECEIVING;
1292   receiving_byte = 0xFF;
1293   next_bit_order = 0;
1294  }
1295  else if (tm - time_startbit_noticed > one_byte_duration)
1296  {
1297   serial_buffer[serial_buf_wp] = receiving_byte;
1298   serial_buf_wp++;
1299   if (serial_buf_wp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_wp = 0;
1300   time_startbit_noticed = tm;
1301   receiving_byte = 0xFF;
1302   next_bit_order = 0;
1303  }
1304  else if (PIND & 4)
1305  {
1306   int8_t new_next_bit_order = (tm - time_startbit_noticed - half_of_one_bit_duration) / one_bit_duration;
1307   while (next_bit_order < new_next_bit_order)
1308   {
1309    receiving_byte &= ~(1 << next_bit_order);
1310    next_bit_order++;
1311   }
1312   if (next_bit_order == 8)
1313   {
1314    serial_buffer[serial_buf_wp] = receiving_byte;
1315    serial_buf_wp++;
1316    if (serial_buf_wp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_wp = 0;
1317    serial_state = SERIAL_STATE_IDLE;
1318   }
1319  } else
1320   next_bit_order = (tm - time_startbit_noticed - half_of_one_bit_duration) / one_bit_duration;
1321 }
1322 
1323 uint8_t serial_available()
1324 {
1325  cli();
1326  if (serial_buf_rp != serial_buf_wp)
1327  {
1328   sei();
1329   return 1;
1330  }
1331  if (serial_state == SERIAL_STATE_RECEIVING)
1332  {
1333   uint32_t tm = micros();
1334   if (tm - time_startbit_noticed > one_byte_duration)
1335   {
1336    serial_state = SERIAL_STATE_IDLE;
1337    serial_buffer[serial_buf_wp] = receiving_byte;
1338    serial_buf_wp++;
1339    if (serial_buf_wp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_wp = 0;
1340    sei();
1341    return 1;
1342   }
1343  }
1344  sei();
1345  return 0;
1346 }
1347 
1348 int16_t serial_read()
1349 {
1350  cli();
1351  if (serial_buf_rp != serial_buf_wp)
1352  {
1353   uint8_t ch = serial_buffer[serial_buf_rp];
1354   serial_buf_rp++;
1355   if (serial_buf_rp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_rp = 0;
1356   sei();
1357   return ch;
1358  }
1359 
1360  if (serial_state == SERIAL_STATE_RECEIVING)
1361  {
1362   uint32_t tm = micros();
1363   if (tm - time_startbit_noticed > one_byte_duration)
1364   {
1365    uint8_t ch = receiving_byte;
1366    serial_state = SERIAL_STATE_IDLE;
1367    sei();
1368    return ch;
1369   }
1370  }
1371  sei();
1372  return -1;
1373 }
1374 
1375 void serial_write(uint8_t ch)
1376 {
1377 #ifdef ECHO_BT_TO_USB
1378  Serial.print((char)ch);
1379 #endif
1380  PORTD &= ~16;
1381  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1382  for (uint8_t i = 0; i < 8; i++)
1383  {
1384   if (ch & 1) PORTD |= 16;
1385   else PORTD &= ~16;
1386   ch >>= 1;
1387   delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1388  }
1389  PORTD |= 16;
1390  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1391  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1392  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1393  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1394  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1395 }
1396 
1397 uint16_t serial_readln(uint8_t *ln, uint16_t max_length)
1398 {
1399  uint16_t len;
1400  int16_t ch;
1401  do {
1402   ch = serial_read();
1403   if (ch == 13) continue;
1404  } while (ch == -1);
1405 
1406  do {
1407   if ((ch != 13) && (ch != 10) && (ch != -1))
1408   {
1409    *(ln++) = ch;
1410    max_length--;
1411    len++;
1412   }
1413   ch = serial_read();
1414  } while ((ch != 13) && max_length);
1415  *ln = 0;
1416  return len;
1417 }
1418 
1419 void serial_print_num(int32_t number)
1420 {
1421  if (number < 0)
1422  {
1423   serial_write('-');
1424   number = -number;
1425  }
1426  int32_t rad = 1;
1427  while (number / rad) rad *= 10;
1428  if (number > 0) rad /= 10;
1429  while (rad)
1430  {
1431   serial_write((char)('0' + (number / rad)));
1432   number -= (number / rad) * rad;
1433   rad /= 10;
1434  }
1435 }
1436 
1437 void serial_print_char(char ch)
1438 {
1439  serial_write(ch);
1440 }
1441 
1442 void serial_print(const char *str)
1443 {
1444  while (*str) serial_write(*(str++));
1445 }
1446 
1447 void serial_println(const char *str)
1448 {
1449  serial_print(str);
1450  serial_write(13);
1451  serial_write(10);
1452 }
1453 
1454 void serial_print_flash(const char *str)
1455 {
1456  int ln = strlen_P(str);
1457  for (int i = 0; i < ln; i++)
1458   serial_write(pgm_read_byte(str + i));
1459 }
1460 
1461 void serial_println_flash(const char *str)
1462 {
1463  serial_print_flash(str);
1464  serial_write(13);
1465  serial_write(10);
1466 }
1467 
1468 void serial_println_num(int32_t number)
1469 {
1470  serial_print_num(number);
1471  serial_println();
1472 }
1473 
1474 void serial_println_char(char ch)
1475 {
1476  serial_write(ch);
1477  serial_println();
1478 }
1479 
1480 void serial_println()
1481 {
1482  serial_write(13);
1483  serial_write(10);
1484 }
1485 
1486 // nasleduje citanie z utltazvukoveho senzora
1487 
1488 static volatile uint32_t pulse_start;
1489 static volatile uint8_t new_distance;
1490 
1491 void init_ultrasonic()
1492 {
1493  pinMode(US_ECHO, INPUT);
1494  pinMode(US_TRIG, OUTPUT);
1495 
1496  PCMSK0 |= 1; //PCINT0;
1497  PCIFR &= ~1; //PCIF0;
1498  PCICR |= 1; // PCIE0;
1499 }
1500 
1501 ISR(PCINT0_vect)
1502 {
1503  if (PINB & 1) pulse_start = micros();
1504  else
1505  {
1506   distance = (int16_t)((micros() - pulse_start) / 58);
1507   new_distance = 1;
1508  }
1509 }
1510 
1511 void start_distance_measurement()
1512 {
1513  distance = 10000;
1514  new_distance = 0;
1515  digitalWrite(US_TRIG, HIGH);
1516  delayMicroseconds(10);
1517  digitalWrite(US_TRIG, LOW);
1518 }
1519 
1520 void wait_for_distance_measurement_to_complete()
1521 {
1522  uint8_t counter = 0;
1523  while ((counter < 20) && !new_distance)
1524  {
1525   delay(1);
1526   counter++;
1527  }
1528  if (counter == 20)
1529  {
1530   pinMode(US_ECHO, OUTPUT);
1531   digitalWrite(US_ECHO, HIGH);
1532   delayMicroseconds(10);
1533   digitalWrite(US_ECHO, LOW);
1534   pinMode(US_ECHO, INPUT);
1535   delayMicroseconds(5);
1536   distance = 10000;
1537  }
1538 }
1539 
1540 int16_t measure_distance()
1541 {
1542  start_distance_measurement();
1543  wait_for_distance_measurement_to_complete();
1544  return distance;
1545 }
1546 
1547 //-------------------------------- nasleduje prehravanie melodie a hranie cez timer2 v pozadi
1548 #define SIRENE_PORT PORTB
1549 #define SIRENE_DDR  DDRB
1550 #define SIRENE_PIN  4
1551 
1552 #define FIS3 2960
1553 #define G3 3136
1554 
1555 float octave_4[] = { 2093.00, 2217.46, 2349.32, 2489.02, 2637.02, 2793.83, 2959.96, 3135.96, 3322.44, 3520.00, 3729.31, 3951.07 };
1556 
1557 //popcorn
1558 uint16_t dlzka_melodia[] = {0, 386, 26, 281, 217, 36};
1559 const uint8_t melodia1[] PROGMEM = { 252, 50, 149, 49,
1560                   28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 49,
1561                   28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 149,
1562                   40, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 36, 49, 99, 40, 49, 99,
1563                   28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 49,
1564                   28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 149,
1565                   40, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99,
1566                   49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99,
1567                   49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99, 149 ,
1568                   47, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 47, 49, 99,
1569                   49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99,
1570                   49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99, 149 ,
1571                   47, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99
1572                  };
1573 
1574 //kohutik jarabi
1575 const uint8_t melodia2[] PROGMEM = { 252, 150, 119, 121, 173, 174, 124, 124, 124, 123, 171, 173, 123, 123, 123, 121, 169, 171, 121, 121, 121, 123, 171, 169, 119, 119 };
1576 
1577 //kankan
1578 const uint8_t melodia3[] PROGMEM = { 252, 100,
1579                   251, 1, 184, 1, 32, 126, 149, 251, 1, 184, 1, 32, 126, 149, 251, 1, 184, 1, 32, 126, 251, 1, 184, 1, 32, 126, 251, 1, 184, 1, 32, 126, 251, 1, 184, 1, 32, 126,
1580                   64, 71, 71, 73, 71, 69, 69, 73, 74, 78, 81, 78, 78, 76, 251, 1, 184, 1, 32, 126, 78, 68, 68, 78, 76, 69, 69, 73, 73, 71, 73, 71, 85, 83, 85, 83,
1581                   64, 71, 71, 73, 71, 69, 69, 73, 74, 78, 81, 78, 78, 76, 251, 1, 184, 1, 32, 126, 78, 68, 68, 78, 76, 69, 69, 73, 73, 71, 73, 71, 71, 69, 119,
1582                   135, 131, 128, 126, 75, 76, 78, 80, 81, 76, 80, 76, 81, 76, 80, 76, 81, 76, 80, 76, 81, 76, 80, 76,
1583                   251, 2, 11, 3, 16, 19, 251, 1, 4, 3, 16, 19,
1584                   251, 1, 4, 3, 16, 19, 251, 1, 4, 3, 16, 19,
1585                   251, 1, 4, 3, 16, 19, 251, 1, 4, 3, 16, 19,
1586                   251, 1, 4, 3, 16, 19, 251, 1, 4, 3, 16, 19,
1587                   174, 88, 91, 90, 88, 143, 143, 93, 95, 90, 91, 138, 138, 88, 91, 90, 88, 86, 86, 85, 83, 81, 79, 78, 76,
1588                   174, 88, 91, 90, 88, 143, 143, 93, 95, 90, 91, 138, 138, 88, 91, 90, 88, 86, 93, 89, 90, 136,
1589                   64, 71, 71, 73, 71, 69, 69, 73, 74, 78, 81, 78, 78, 76, 251, 1, 184, 1, 32, 126,
1590                   78, 76, 126, 78, 76, 126, 78, 76, 126, 78, 76, 126, 78, 76, 126, 78, 76, 126,
1591                   78, 76, 78, 76, 78, 76, 78, 76,
1592                   131, 119, 119, 119, 169
1593                  };
1594 
1595 //labutie jazero
1596 const uint8_t melodia4[] PROGMEM = {
1597  252, 220, 66, 69, 73, 69, 66, 69, 73, 69, 66, 69, 73, 69, 66, 69, 73, 69,
1598  185, 78, 80, 81, 83, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 78, 81, 78, 73, 81, 178,
1599  99, 83, 81, 80,
1600  185, 78, 80, 81, 83, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 78, 81, 78, 73, 81, 178,
1601  149, 128, 130, 131, 133, 85, 86, 251, 6, 32, 3, 8, 86, 135, 86, 88, 251, 6, 224, 3, 8, 88, 136, 88, 90, 251, 7, 184, 3, 8, 90, 85, 81, 80, 78,
1602  130, 131, 133, 85, 86, 251, 6, 32, 3, 8, 86, 135, 86, 88, 251, 6, 224, 3, 8, 88, 136, 88, 90, 251, 7, 73, 3, 8, 86, 133, 86, 91, 251, 7, 184, 3, 8, 87, 251, 7, 184, 3, 8, 85,
1603  185, 78, 80, 81, 83, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 78, 81, 78, 73, 81, 178,
1604  99, 83, 81, 80,
1605  185, 78, 80, 81, 83, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 78, 81, 78, 73, 81, 178
1606 };
1607 
1608 //let it be https://www.musicnotes.com/sheetmusic/mtd.asp?ppn=MN0101556
1609 const uint8_t melodia5[] PROGMEM = { 252, 200, 26, 26, 76, 26, 253, 78, 73, 76, 76, 31, 253, 83, 35, 85, 253, 85, 
1610                   83, 83, 81, 131, 35, 253, 85, 86, 35, 35, 85, 83, 99, 35, 33, 83, 81, 181 
1611 };
1612 
1613 volatile int16_t music_speed = 800 / 16;
1614 volatile const uint8_t *current_note ;
1615 volatile uint16_t notes_remaining;
1616 uint8_t dotted_note = 0;
1617 
1618 void zahraj_melodiu(uint8_t cislo)
1619 {
1620  if (cislo == 0) {
1621   zastav_melodiu();
1622   return;
1623  }
1624 
1625  if (cislo == 1) current_note = melodia1;
1626  else if (cislo == 2) current_note = melodia2;
1627  else if (cislo == 3) current_note = melodia3;
1628  else if (cislo == 4) current_note = melodia4;
1629  else if (cislo == 5) current_note = melodia5;
1630  notes_remaining = dlzka_melodia[cislo];
1631 
1632  next_note();
1633 }
1634 
1635 void next_note()
1636 {
1637  uint16_t freq = 0, dur = 0;
1638  if (!notes_remaining) return;
1639  otto_translate_tone_flash(&freq, &dur);
1640  tone2(freq, dur);
1641 }
1642 
1643 void otto_translate_tone_flash(uint16_t *freq, uint16_t *del)
1644 {
1645  do {
1646   uint8_t n = pgm_read_byte(current_note);
1647   if (n > 249)
1648   {
1649    if (n == 251)
1650    {
1651     current_note++;
1652     uint8_t f1 = pgm_read_byte(current_note);
1653     current_note++;
1654     uint8_t f2 = pgm_read_byte(current_note);
1655     current_note++;
1656     uint8_t d1 = pgm_read_byte(current_note);
1657     current_note++;
1658     uint8_t d2 = pgm_read_byte(current_note);
1659     *freq = (f1 << 8) + f2;
1660     *del = (music_speed * 16 * (long)d1) / d2;
1661     notes_remaining -= 4;
1662    }
1663    else if (n == 252)
1664    {
1665     current_note++;
1666     music_speed = pgm_read_byte(current_note);
1667     current_note++;
1668     notes_remaining -= 2;
1669     continue;
1670    }
1671    else if (n == 253) 
1672    {
1673     dotted_note = 1;
1674     current_note++;
1675     notes_remaining--;    
1676     continue;
1677    }
1678    else if (n == 254)
1679    {
1680     *freq = FIS3;
1681     *del = music_speed;
1682    }
1683    else if (n == 255)
1684    {
1685     *freq = G3;
1686     *del = music_speed;
1687    }
1688   }
1689   else
1690   {
1691    uint8_t len = n / 50;
1692    *del = music_speed;
1693    while (len--) *del *= 2;
1694    n = n % 50;
1695    if (n != 49)
1696    {
1697     uint8_t octave = (n + 5) / 12;
1698     n = (n + 5) % 12;
1699     float ffreq = octave_4[n];
1700     octave = 4 - octave;
1701     while (octave > 0)
1702     {
1703      ffreq /= 2.0;
1704      octave--;
1705     }
1706     *freq = (uint16_t)ffreq;
1707    }
1708    else *freq = 0;
1709   }
1710   notes_remaining--;
1711   current_note++;
1712   break;
1713  } while (1);
1714  if (dotted_note) 
1715  {
1716   *del += (*del) / 2;
1717   dotted_note = 0;
1718  }
1719 }
1720 
1721 static volatile uint8_t tone2_state;
1722 static volatile uint8_t tone2_pause;
1723 static volatile uint32_t tone2_len;
1724 
1725 void init_tone2()
1726 {
1727  notes_remaining = 0;
1728  tone2_pause = 0;
1729  dotted_note = 0;
1730  TCCR2A = 2;
1731  TCCR2B = 0;
1732  TIMSK2 = 2;
1733  SIRENE_DDR |= (1 << SIRENE_PIN);
1734 }
1735 
1736 ISR(TIMER2_COMPA_vect)
1737 {
1738  if (!tone2_pause)
1739  {
1740   if (tone2_state)
1741   {
1742    SIRENE_PORT |= (1 << SIRENE_PIN);
1743    tone2_state = 0;
1744   }
1745   else
1746   {
1747    SIRENE_PORT &= ~(1 << SIRENE_PIN);
1748    tone2_state = 1;
1749   }
1750  }
1751  if ((--tone2_len) == 0)
1752  {
1753   TCCR2B = 0;
1754   tone2_pause = 0;
1755   next_note();
1756  }
1757 }
1758 
1759 void tone2(uint16_t freq, uint16_t duration)
1760 {
1761  uint32_t period = ((uint32_t)1000000) / (uint32_t)freq;
1762 
1763  if (freq >= 977) // prescaler 32
1764  {
1765   tone2_state = 0;
1766   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1767   if (tone2_len == 0) tone2_len++;
1768   TCNT2 = 0;
1769   OCR2A = (uint8_t) (250000 / (uint32_t)freq);
1770   TCCR2B = 3;
1771  }
1772  else if (freq >= 488) // prescaler 64
1773  {
1774   tone2_state = 0;
1775   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1776   if (tone2_len == 0) tone2_len++;
1777   TCNT2 = 0;
1778   OCR2A = (uint8_t) (125000 / (uint32_t)freq);
1779   TCCR2B = 4;
1780  }
1781  else if (freq >= 244) // prescaler 128
1782  {
1783   tone2_state = 0;
1784   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1785   if (tone2_len == 0) tone2_len++;
1786   TCNT2 = 0;
1787   OCR2A = (uint8_t) (62500 / (uint32_t)freq);
1788   TCCR2B = 5;
1789  }
1790  else if (freq >= 122) //prescaler 256
1791  {
1792   tone2_state = 0;
1793   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1794   if (tone2_len == 0) tone2_len++;
1795   TCNT2 = 0;
1796   OCR2A = (uint8_t) (31250 / (uint32_t)freq);
1797   TCCR2B = 6;
1798  }
1799  else if (freq >= 30) //prescaler 1024
1800  {
1801   tone2_state = 0;
1802   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1803   if (tone2_len == 0) tone2_len++;
1804   TCNT2 = 0;
1805   OCR2A = (uint8_t) (7813 / (uint32_t)freq);
1806   TCCR2B = 7;
1807  }
1808  else if (freq == 0)
1809  {
1810   tone2_pause = 1;
1811   tone2_state = 0;
1812   period = 1000000 / 500;
1813   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1814   TCNT2 = 0;
1815   OCR2A = (uint8_t) (125000 / (uint32_t)500);
1816   TCCR2B = 4;
1817  }
1818  else
1819  {
1820   TCCR2B = 0;
1821  }
1822 }
1823 
1824 void zastav_melodiu()
1825 {
1826  notes_remaining = 0;
1827 }