Otto - riadiaci program v.4

From DT^2
Revision as of 17:46, 22 August 2018 by Admin (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Program umožňuje priame riadenie robota (aj cez BlueTooth). Teraz už funguje aj na pinoch 2,4 a môže sa naraz programovať aj komunikovať.

Na komunikáciu s robotom môžete použiť napr. program Putty: putty.exe.

Pripojenie na vývody Arduina:

signál pin
ľavá ruka 10
pravá ruka 11
ľavá noha 9
pravá noha 6
ľavá päta 5
pravá päta 3
TXD BlueTooth 2
RXD BlueTooth 4
TRIG Ultrazvuk 7
ECHO Ultrazvuk 8
Siréna + 12

1 HC-SR04 Front Back.jpeg

Číslovanie serva v choreografii:

servo číslo serva v choreografii
ľavá ruka 5
pravá ruka 6
ľavá noha 4
pravá noha 3
ľavá päta 2
pravá päta 1
klaves servo/funkcia
a/q ľavá ruka
;/p pravá ruka
z/x ľavá noha
,/. pravá noha
d/c ľavá päta
k/m pravá päta
1/9 zníž/zvýš rýchlosť pohybu
H kalibrovať strednú polohu servomotorov
 • pomocou + a - nájdeme strednú polohu serva
 • enter potvrdí hodnotu a pokračuje sa ďalším servom
 • kalibrácia sa po vypnutí nezapamätá, pokiaľ ju neuložíte do EEPROM (pozri nižšie)
J kalibrovať limity pre všetky stupne voľnosti (len pre priame riadenie)
G zobrazenie celej kalibrácie
E celú kalibráciu je možné zapísať do trvalej pamäte EEPROM (používať opatrne! - dá sa prepísať najviac 100000-krát), po zapnutí sa automaticky načíta, treba potvrdiť veľkým Y
minus zvukový pozdrav
R ruky hore-dole
@ načítanie choreografie, pozri príklady a formát
? zobrazí načítanú choreografiu (kontrola po @)
t zatancuje načítanú choreografiu
U testuje ultrazvuk
S zobrazí aktuálnu polohu servomotorov (vhodné pri ladení choreografie)
medzera reset všetkých motorov do strednej polohy
3,...,6 zmiešaný pohyb (treba nastaviť vo funkciách kombinacia1() - kombinacia4())
v,b,n,j,h,g,f,s,l,o,i,u,y,r,e,w zvukové efekty 1-16
TAB,*,/,+ zahrá melódiu 1-4
W zapísať choreografiu do EEPROM (opatrne)
C načítať choreografiu z EEPROM
X formátovať EEPROM na zápis choreografií (opatrne)
V vypni/zapni režim nudy
A automatický štart choreografie po zapnutí

Pozrite si (a skopírujte si) príklady choreografií: Otto - príklady choreografií

Download: otto4.ino

  1 #include <Servo.h>
  2 #include <EEPROM.h>
  3 #include <avr/pgmspace.h>
  4 
  5 // odkomentujte nasledujuci riadok, ak je vas robot vytlaceny na 3D tlaciarni
  6 //#define ROBOT_3D_PRINTED 1
  7 
  8 #define ECHO_BT_TO_USB 1
  9 
 10 #define US_TRIG 7
 11 #define US_ECHO 8
 12 
 13 #define BT_RX  2
 14 #define BT_TX  4
 15 
 16 #define SIRENA 12
 17 
 18 //maximalna dlzka choreografie
 19 #define CHOREO_LEN 200
 20 
 21 #define CAS_OTTO_SA_ZACNE_NUDIT 9000
 22 
 23 // cisla pinov, kde su zapojene servo motory
 24 #define PIN_SERVO_LAVA_RUKA  10
 25 #define PIN_SERVO_PRAVA_RUKA 11
 26 #define PIN_SERVO_LAVA_NOHA  9
 27 #define PIN_SERVO_PRAVA_NOHA 6
 28 #define PIN_SERVO_LAVA_PATA  5
 29 #define PIN_SERVO_PRAVA_PATA 3
 30 
 31 // tu su serva cislovane 1-6
 32 #define SERVO_LAVA_RUKA  5
 33 #define SERVO_PRAVA_RUKA 6
 34 #define SERVO_LAVA_NOHA  4
 35 #define SERVO_PRAVA_NOHA 3
 36 #define SERVO_LAVA_PATA  2
 37 #define SERVO_PRAVA_PATA 1
 38 
 39 // ak su niektore serva naopak, je tu jednotka
 40 uint8_t servo_invertovane[6] = {0, 0, 0, 0, 0, 0};
 41 
 42 // znaky, ktorymi sa ovladaju jednotlive stupne volnosti
 43 char znaky_zmien[] = {'a', 'q', ';', 'p', 'z', 'x', ',', '.', 'd', 'c', 'k', 'm' };
 44 // co robia jednotlive znaky (znamienko urcuje smer)
 45 int8_t zmeny[] = {-SERVO_LAVA_RUKA, SERVO_LAVA_RUKA,
 46          SERVO_PRAVA_RUKA, -SERVO_PRAVA_RUKA,
 47          -SERVO_LAVA_NOHA, SERVO_LAVA_NOHA,
 48          -SERVO_PRAVA_NOHA, SERVO_PRAVA_NOHA,
 49          SERVO_LAVA_PATA, -SERVO_LAVA_PATA,
 50          -SERVO_PRAVA_PATA, SERVO_PRAVA_PATA
 51         };
 52 
 53 // sem si mozno ulozit svoju kalibraciu
 54 uint8_t prednastavena_kalibracia[] = { 90, 90, 90, 90, 90, 90 };
 55 
 56 uint8_t dolny_limit[] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
 57 uint8_t horny_limit[] = {180, 180, 180, 180, 180, 180};
 58 
 59 Servo s[6];
 60 
 61 uint16_t ch_time[CHOREO_LEN];
 62 uint8_t ch_servo[CHOREO_LEN];
 63 uint8_t ch_val[CHOREO_LEN];
 64 int ch_len;
 65 uint8_t kalib[6];
 66 int stav[6];
 67 int krok;
 68 uint8_t spomalenie;
 69 uint8_t auto_start;
 70 
 71 static volatile int16_t distance;
 72 static uint32_t cas_ked_naposledy_stlacil;
 73 static uint8_t vypni_nudu;
 74 
 75 void setup() {
 76  Serial.begin(9600);
 77  init_tone2();
 78  init_serial(9600);
 79  init_ultrasonic();
 80 
 81  randomSeed(analogRead(1));
 82  s[0].attach(PIN_SERVO_PRAVA_PATA);
 83  s[1].attach(PIN_SERVO_LAVA_PATA);
 84  s[2].attach(PIN_SERVO_PRAVA_NOHA);
 85  s[3].attach(PIN_SERVO_LAVA_NOHA);
 86  s[4].attach(PIN_SERVO_LAVA_RUKA);
 87  s[5].attach(PIN_SERVO_PRAVA_RUKA);
 88  precitaj_kalibraciu_z_EEPROM();
 89  for (int i = 0; i < 6; i++)
 90  {
 91   kalib[i] = prednastavena_kalibracia[i];
 92   stav[i] = kalib[i];
 93   s[i].write(stav[i]);
 94  }
 95  ch_len = 0;
 96  krok = 7;
 97  vypni_nudu = 0;
 98  spomalenie = 6;
 99  ahoj();
 100  ruky();
 101  delay(100);
 102  serial_println_flash(PSTR("\r\n Otto DTDT"));
 103  if (auto_start > 0) 
 104  {
 105   delay(7000);
 106   while (serial_available()) serial_read();
 107   while (Serial.available()) Serial.read();
 108   precitaj_choreografiu_z_EEPROM(auto_start);
 109   zatancuj_choreografiu(ch_time, ch_servo, ch_val, ch_len);
 110  }
 111  cas_ked_naposledy_stlacil = millis();
 112 }
 113 
 114 void loop() {
 115  char z = -1;
 116  if (serial_available()) z = serial_read();
 117 #ifdef ECHO_BT_TO_USB
 118  if (Serial.available()) z = Serial.read();
 119 #endif
 120 
 121  if (z != -1)
 122  {
 123   cas_ked_naposledy_stlacil = millis();
 124   if (pohyb_znakom(z)) return;
 125   else if (pohyb_kombinacia(z)) return;
 126   else if (vydaj_zvukovy_efekt(z)) return;
 127   else if (ma_zahrat_melodiu(z)) return;
 128   else if (z == '@') nacitaj_choreografiu();
 129   else if (z == '?') vypis_choreografiu();
 130   else if (z == 't') zatancuj_choreografiu(ch_time, ch_servo, ch_val, ch_len);
 131   else if (z == '-') ahoj();
 132   else if (z == ' ') reset();
 133   else if (z == 'H') kalibruj();
 134   else if (z == 'J') nastav_limity();
 135   else if (z == 'G') vypis_kalibraciu();
 136   else if (z == 'L') nacitaj_kalibraciu();
 137   else if (z == 'E') zapis_kalibraciu_do_EEPROM();
 138   else if (z == 'R') ruky();
 139   else if (z == '9') zvys_krok();
 140   else if (z == '1') zniz_krok();
 141   else if (z == '8') zvys_spomalenie();
 142   else if (z == '7') zniz_spomalenie();
 143   else if (z == 'U') test_ultrazvuk();
 144   else if (z == 'S') zobraz_stav();
 145   else if (z == 'W') skus_zapisat_choreografiu_do_EEPROM();
 146   else if (z == 'X') skus_naformatovat_EEPROM_choreografie();
 147   else if (z == 'C') skus_nacitat_choreografiu_z_EEPROM();
 148   else if (z == 'A') nastav_automaticky_start();
 149   else if (z == 'V') prepni_nudu();
 150   else if (z == '$') vasa_dalsia_funkcia();
 151  }
 152  int16_t d = measure_distance();
 153  if (d < 10) menu_ultrasonic_request();
 154 
 155  skus_ci_sa_nenudi();
 156 }
 157 
 158 void vasa_dalsia_funkcia()
 159 {
 160  serial_println_flash(PSTR("lalala"));
 161 }
 162 
 163 void nastav_automaticky_start()
 164 {
 165  serial_print_flash(PSTR("Automaticky start [1,2,3, 0=vypni]:"));
 166  char z;
 167  do { z = read_char(); } while ((z < '0') || (z > '3'));
 168  if (z == '0') EEPROM.write(1, '~');
 169  else EEPROM.write(1, z);
 170  serial_println_char(z);
 171  serial_println_flash(PSTR("ok"));
 172 }
 173 
 174 void prepni_nudu()
 175 {
 176  vypni_nudu ^= 1;
 177  serial_print_flash(PSTR("ticho:"));
 178  serial_println_num(vypni_nudu);
 179 }
 180 
 181 void skus_ci_sa_nenudi()
 182 {
 183  if ((millis() - cas_ked_naposledy_stlacil > CAS_OTTO_SA_ZACNE_NUDIT) && !vypni_nudu)
 184  {
 185   uint8_t rnd = random(21);
 186   switch (rnd)
 187   {
 188    case 0: zatancuj_choreografiu(ch_time, ch_servo, ch_val, ch_len); break;
 189    case 1: zahraj_melodiu(1); break;
 190    case 2: zahraj_melodiu(2); break;
 191    case 3: zahraj_melodiu(3); break;
 192    case 4: zahraj_melodiu(4); break;
 193    case 5: for (int i = 0; i < 20; i++)
 194     {
 195      rnd = random(16) + 1;
 196      zvukovy_efekt(rnd);
 197     }
 198     break;
 199    default: zvukovy_efekt(rnd - 5); break;
 200   }
 201   cas_ked_naposledy_stlacil = millis();
 202  }
 203 }
 204 
 205 const uint8_t klavesy_efektov[] PROGMEM = {'v', 'b', 'n', 'j', 'h', 'g', 'f', 's', 'l', 'o', 'i', 'u', 'y', 'r', 'e', 'w'};
 206 #define POCET_KLAVES_EFEKTOV 16
 207 
 208 uint8_t vydaj_zvukovy_efekt(char z)
 209 {
 210  for (int i = 0; i < POCET_KLAVES_EFEKTOV; i++)
 211   if (z == pgm_read_byte(klavesy_efektov + i))
 212   {
 213    zvukovy_efekt(i + 1);
 214    return 1;
 215   }
 216  return 0;
 217 }
 218 
 219 uint8_t ma_zahrat_melodiu(char z)
 220 {
 221  if (z == 9) zahraj_melodiu(1);
 222  else if (z == '*') zahraj_melodiu(2);
 223  else if (z == '/') zahraj_melodiu(3);
 224  else if (z == '+') zahraj_melodiu(4);
 225  else if (z == 27) zastav_melodiu();
 226 }
 227 
 228 void efekt1()
 229 {
 230  uint16_t fre = 100;
 231  for (int i = 0; i < 200; i++)
 232  {
 233   tone2(fre, 2);
 234   fre += 10;
 235   delay(2);
 236  }
 237 }
 238 
 239 void efekt2()
 240 {
 241  uint16_t fre = 2060;
 242  for (int i = 0; i < 200; i++)
 243  {
 244   tone2(fre, 2);
 245   fre -= 10;
 246   delay(2);
 247  }
 248 }
 249 
 250 void efekt3()
 251 {
 252  uint16_t fre;
 253  for (int i = 0; i < 200; i++)
 254  {
 255   fre = random(3000) + 20;
 256   tone2(fre, 2);
 257   delay(2);
 258  }
 259 }
 260 
 261 void efekt4()
 262 {
 263  uint16_t fre = 100;
 264  for (int i = 0; i < 200; i++)
 265  {
 266   (i & 1) ? tone2(fre, 2) : tone2(2100 - fre, 2);
 267   fre += 10;
 268   delay(2);
 269  }
 270 }
 271 
 272 void efekt5()
 273 {
 274  uint16_t fre = 100;
 275  for (int i = 0; i < 100; i++)
 276  {
 277   (i & 1) ? tone2(fre, 4) : tone2(2100 - fre, 4);
 278   fre += 20;
 279   delay(4);
 280  }
 281 }
 282 
 283 void efekt6()
 284 {
 285  uint16_t d = 12;
 286  for (int i = 0; i < 20; i++)
 287  {
 288   tone2(1760, 10);
 289   delay(d);
 290   d += 3;
 291  }
 292 }
 293 
 294 void efekt7()
 295 {
 296  for (int i = 0; i < 40; i++)
 297  {
 298   if (i & 1) tone2(1760, 10);
 299   delay(10);
 300  }
 301 }
 302 
 303 void efekt8()
 304 {
 305  uint16_t d = 72;
 306  for (int i = 0; i < 20; i++)
 307  {
 308   tone2(1760, 10);
 309   delay(d);
 310   d -= 3;
 311  }
 312 }
 313 
 314 void efekt9()
 315 {
 316  float fre = 3500;
 317  while (fre > 30)
 318  {
 319   tone2((uint16_t)fre, 2);
 320   fre *= 0.97;
 321   delay(2);
 322  }
 323 }
 324 
 325 void efekt10()
 326 {
 327  float fre = 30;
 328  while (fre < 3000)
 329  {
 330   tone2((uint16_t)fre, 2);
 331   fre *= 1.03;
 332   delay(2);
 333  }
 334 }
 335 
 336 void efekt11()
 337 {
 338  uint16_t fre = 3500;
 339  uint16_t d = 42;
 340  for (int i = 0; i < 20; i++)
 341  {
 342   tone2(fre, d);
 343   fre -= 165;
 344   delay(d);
 345   d -= 2;
 346  }
 347 }
 348 
 349 void efekt12()
 350 {
 351  float fre = 110;
 352  uint8_t d = 42;
 353  for (int i = 0; i < 20; i++)
 354  {
 355   tone2(fre, d);
 356   fre += 165;
 357   delay(d);
 358   d -= 2;
 359  }
 360 }
 361 
 362 void efekt13()
 363 {
 364  uint16_t fre = 3400;
 365  uint8_t d = 200;
 366  uint8_t delta = 1;
 367  for (int i = 0; i < 20; i++)
 368  {
 369   tone2(fre, d);
 370   fre -= 165;
 371   delay(d);
 372   d -= delta;
 373   delta++;
 374  }
 375  tone2(110, 1000);
 376  delay(1000);
 377 }
 378 
 379 void efekt14()
 380 {
 381  uint16_t fre = 880;
 382  int16_t d = 20;
 383  for (int i = 0; i < 20; i++)
 384  {
 385   tone2(fre, d);
 386   delay(d);
 387   fre += random(50) - 25;
 388   d += random(10) - 5;
 389   if (d < 0) d = 1;
 390  }
 391 }
 392 
 393 void efekt15()
 394 {
 395  uint16_t fre = 440;
 396  int16_t d = 20;
 397  for (int i = 0; i < 20; i++)
 398  {
 399   tone2(fre, d);
 400   delay(d);
 401   fre += random(25) - 12;
 402   d += random(10) - 5;
 403   if (d < 0) d = 1;
 404  }
 405 }
 406 
 407 void efekt16()
 408 {
 409  uint16_t fre = 1760;
 410  int16_t d = 20;
 411  for (int i = 0; i < 20; i++)
 412  {
 413   tone2(fre, d);
 414   delay(d);
 415   fre += random(100) - 50;
 416   d += random(10) - 5;
 417   if (d < 0) d = 1;
 418  }
 419 }
 420 
 421 void zvukovy_efekt(uint8_t cislo)
 422 {
 423  switch (cislo) {
 424   case 1: efekt1(); break;
 425   case 2: efekt2(); break;
 426   case 3: efekt3(); break;
 427   case 4: efekt4(); break;
 428   case 5: efekt5(); break;
 429   case 6: efekt6(); break;
 430   case 7: efekt7(); break;
 431   case 8: efekt8(); break;
 432   case 9: efekt9(); break;
 433   case 10: efekt10(); break;
 434   case 11: efekt11(); break;
 435   case 12: efekt12(); break;
 436   case 13: efekt13(); break;
 437   case 14: efekt14(); break;
 438   case 15: efekt15(); break;
 439   case 16: efekt16(); break;
 440  }
 441 }
 442 
 443 void test_ultrazvuk()
 444 {
 445  int i = 0;
 446  while ((serial_available() == 0) && (Serial.available() == 0))
 447  {
 448   serial_println_num(measure_distance());
 449   delay(100);
 450  }
 451  serial_read();
 452 }
 453 
 454 void menu_ultrasonic_request()
 455 {
 456  uint32_t tm = millis();
 457  int d = measure_distance();
 458  int count = 0;
 459  int count2 = 0;
 460  while ((millis() - tm < 1500) && ((d < 15) || (count2 < 5)) && (count < 10))
 461  {
 462   delay(10);
 463   d = measure_distance();
 464   if (d == 10000) count++;
 465   else count = 0;
 466   if (d >= 15) count2++;
 467   else count2 = 0;
 468   if (serial_available() || Serial.available()) return;
 469  }
 470  if (millis() - tm >= 1500)
 471  {
 472   ultrasonic_menu();
 473   cas_ked_naposledy_stlacil = millis();
 474  }
 475 }
 476 
 477 void ultrasonic_menu()
 478 {
 479  int selection = 0;
 480  tone2( 880, 200);
 481 
 482  do {
 483   int count = 0;
 484   int cnt10000 = 0;
 485   do {
 486    int32_t d = measure_distance();
 487    if (d == 10000) 
 488    {
 489     cnt10000++;
 490     delay(10);
 491     if (cnt10000 == 30) break;
 492     continue;
 493    }
 494    if (d >= 20) count++;
 495    else count = 0;
 496    delay(10);
 497   } while (!serial_available() && !Serial.available() && (count < 20));
 498 
 499   tone2( 440, 200);
 500   uint32_t tm = millis();
 501   while ((millis() - tm < 2000) && !serial_available() && !Serial.available()) 
 502   {
 503    int32_t d = measure_distance();
 504    if (d < 15) count++;
 505    else count = 0;
 506    if (count > 10) break;
 507    delay(20);
 508   }
 509   
 510   if (millis() - tm >= 2000)
 511   {
 512    tone2( 2000, 50);
 513    menu_command(selection);
 514    return;
 515   }
 516   selection++;
 517   for (int i = 0; i < selection; i++)
 518   {
 519    tone2( 1261, 50);
 520    delay(250);
 521   }
 522  } while (!serial_available() && !Serial.available());
 523  while (serial_available()) serial_read();
 524  while (Serial.available()) Serial.read();
 525 }
 526 
 527 void menu_command(int cmd)
 528 {
 529  if (cmd == 1) vpred();
 530  if (cmd == 2) {
 531   precitaj_choreografiu_z_EEPROM(1);
 532   zatancuj_choreografiu(ch_time, ch_servo, ch_val, ch_len);
 533  }
 534  if (cmd == 3) {
 535   precitaj_choreografiu_z_EEPROM(2);
 536   zatancuj_choreografiu(ch_time, ch_servo, ch_val, ch_len);
 537  }
 538  if (cmd == 4) {
 539   precitaj_choreografiu_z_EEPROM(3);
 540   zatancuj_choreografiu(ch_time, ch_servo, ch_val, ch_len);
 541  }
 542  if (cmd == 5) zahraj_melodiu(1);
 543  if (cmd == 6) melodia_jedna_druhej();
 544  if (cmd == 7) ahoj();
 545  if (cmd == 8) zahraj_melodiu(2);
 546  if (cmd == 9) zahraj_melodiu(3);
 547  if (cmd == 10) zahraj_melodiu(4);
 548 }
 549 
 550 void melodia_jedna_druhej()
 551 {
 552  for (int i = 0; i < 2; i++)
 553  {
 554   tone2(262, 200);
 555   delay(200);
 556   tone2(330, 200);
 557   delay(200);
 558 
 559   tone2(262, 200);
 560   delay(200);
 561   tone2(330, 200);
 562   delay(200);
 563 
 564   tone2(392, 400);
 565   delay(400);
 566 
 567   tone2(392, 400);
 568   delay(400);
 569  }
 570 }
 571 
 572 // chodza pre vacsieho dreveneho robota
 573 uint16_t chor_time[] = {500, 100, 1, 1, 100, 1, 1, 1, 100, 1, 1, 1, 100, 1, 100, 1, 1, 0};
 574 uint8_t chor_servo[] = {11, 1, 2, 6, 4, 3, 6, 5, 1, 2, 6, 5, 3, 4, 1, 2, 9, 0};
 575 uint8_t chor_val[] = {1, 48, 69, 180, 104, 104, 90, 0, 111, 146, 0, 90, 62, 69, 48, 69, 2, 0};
 576 uint8_t chor_len = 18;
 577 
 578 void vpred()
 579 {
 580  while ((measure_distance() > 30) && !serial_available() && !Serial.available())
 581   zatancuj_choreografiu(chor_time, chor_servo, chor_val, chor_len);
 582  pipni();
 583  reset();
 584 }
 585 
 586 void skus_zapisat_choreografiu_do_EEPROM()
 587 {
 588  serial_print_flash(PSTR("Cislo? [1-3]: "));
 589  char odpoved = read_char();
 590  if ((odpoved < '1') || (odpoved > '3')) return;
 591  serial_println_char(odpoved);
 592  uint8_t cislo = odpoved - '0';
 593 
 594  serial_print_flash(PSTR("Zapisat choreografiu do EEPROM c."));
 595  serial_print_char(odpoved);
 596  serial_print_flash(PSTR("? [Y/n]: "));
 597  odpoved = read_char();
 598  serial_println_char(odpoved);
 599  if (odpoved == 'Y')
 600   zapis_choreografiu_do_EEPROM(cislo);
 601 }
 602 
 603 void skus_nacitat_choreografiu_z_EEPROM()
 604 {
 605  serial_print_flash(PSTR("Cislo? [1-3]: "));
 606  char odpoved = read_char();
 607  if ((odpoved < '1') || (odpoved > '3')) return;
 608  serial_println_char(odpoved);
 609  uint8_t cislo = odpoved - '0';
 610 
 611  serial_print_flash(PSTR("Precitat choreografiu z EEPROM c."));
 612  serial_print_char(odpoved);
 613  serial_print_flash(PSTR("? [Y/n]: "));
 614  odpoved = read_char();
 615  serial_println_char(odpoved);
 616  if (odpoved == 'Y')
 617   precitaj_choreografiu_z_EEPROM(cislo);
 618 }
 619 
 620 void skus_naformatovat_EEPROM_choreografie()
 621 {
 622  serial_print_flash(PSTR("Formatovat EEPROM choreografii? [Y/n]:"));
 623  char odpoved = read_char();
 624  serial_println_char(odpoved);
 625  if (odpoved == 'Y')
 626   naformatuj_EEPROM_choreografie();
 627 }
 628 
 629 //EEPROM MAP:
 630 // 0: slot number where choreography 3 starts (B3. Real address = B3 x 4)
 631 // 1: marker '~' indicates calibration is already stored in EEPROM and will be loaded on startup
 632 //      '1', '2', '3' indicate the same, but choreography 1,2, or 3 is automatically launched on startup
 633 // 2-8: servo calibration (central points to be used instead of default 90)
 634 //    they are shifted by (90-63) and the range is (90-63)...0 till (90+63)...127
 635 //    bit 7 (value 128) indicates servo is inverted
 636 // 9-14: lower limit for direct control for all 6 servos
 637 // 15-20: upper limit for direct control for all 6 servos
 638 // 21:  number of steps in choreography 1 (L1) 0=choreography not in memory
 639 // 22:  number of steps in choreography 2 (L2) 0=not in memory
 640 // 23:  number of steps in choreography 3 (L3) 0=not in memory
 641 // 24..(L1 x 4 + 23)    choreography1 tuplets (uint16,uint8,uint8) x L1
 642 // (1024 - L2 x 4)..1023  choreography2 same as above
 643 // B3 x 4..(B3 x 4 + L3 x 4 - 1) choreography 3 same as above
 644 void zapis_choreografiu_do_EEPROM(int slot)
 645 {
 646  uint8_t b3 = EEPROM.read(0);
 647  uint8_t len1 = EEPROM.read(21);
 648  uint8_t len2 = EEPROM.read(22);
 649  uint8_t len3 = EEPROM.read(23);
 650  uint16_t wp = 65535;
 651 
 652  if ((len1 > CHOREO_LEN) || (len2 > CHOREO_LEN) || (len3 > CHOREO_LEN) || (b3 > 250 - len3) || ((len1 > b3) && (b3 != 0)) || (len3 + b3 > 250 - len2) || (len1 + len2 > 250))
 653   b3 = len1 = len2 = len3 = 0;
 654 
 655  if (slot == 1)
 656  {
 657   if (((ch_len < b3) || (len3 == 0)) && (ch_len + len2 + len3 <= 250))
 658   {
 659    EEPROM.write(21, ch_len);
 660    wp = 24;
 661   }
 662  }
 663  else if (slot == 2)
 664  {
 665   if ((250 - b3 - len3 > ch_len) && (ch_len + len1 + len3 <= 250))
 666   {
 667    EEPROM.write(22, ch_len);
 668    wp = 1000 - ch_len * 4;
 669   }
 670  }
 671  else if (slot == 3)
 672  {
 673   if (ch_len + len1 + len2 <= 250)
 674   {
 675    EEPROM.write(23, ch_len);
 676    EEPROM.write(0, (len1 - len2) / 2 + 125);
 677    wp = 4 * ((len1 - len2) / 2 + 125);
 678   }
 679  }
 680 
 681  if (wp == 65535)
 682   serial_println_flash(PSTR("not enough space"));
 683  else
 684  {
 685   for (int i = 0; i < ch_len; i++)
 686   {
 687    EEPROM.write(wp + 4 * i, ch_time[i] & 255);
 688    EEPROM.write(wp + 1 + 4 * i, ch_time[i] >> 8);
 689    EEPROM.write(wp + 2 + 4 * i, ch_servo[i]);
 690    EEPROM.write(wp + 3 + 4 * i, ch_val[i]);
 691   }
 692   serial_println_flash(PSTR("ok"));
 693  }
 694 }
 695 
 696 void precitaj_choreografiu_z_EEPROM(uint8_t slot)
 697 {
 698  uint8_t b3 = EEPROM.read(0);
 699  uint8_t len1 = EEPROM.read(21);
 700  uint8_t len2 = EEPROM.read(22);
 701  uint8_t len3 = EEPROM.read(23);
 702  uint16_t rp = 65535;
 703  if ((len1 > CHOREO_LEN) || (len2 > CHOREO_LEN) || (len3 > CHOREO_LEN) || (b3 > 250 - len3) || ((len1 > b3) && (b3 != 0)) || (len3 + b3 > 250 - len2) || (len1 + len2 > 250))
 704   b3 = len1 = len2 = len3 = 0;
 705 
 706  if (slot == 1)
 707  {
 708   if (len1 > 0)
 709   {
 710    rp = 24;
 711    ch_len = len1;
 712   }
 713  }
 714  else if (slot == 2)
 715  {
 716   if (len2 > 0)
 717   {
 718    ch_len = len2;
 719    rp = 1000 - ch_len * 4;
 720   }
 721  }
 722  else if (slot == 3)
 723  {
 724   if (len3 > 0)
 725   {
 726    rp = b3 * 4;
 727    ch_len = len3;
 728   }
 729  }
 730 
 731  if (rp == 65535)
 732   serial_println_flash(PSTR("couldn't"));
 733  else
 734  {
 735   for (int i = 0; i < ch_len; i++)
 736   {
 737    ch_time[i] = ((uint16_t)EEPROM.read(rp + 4 * i)) |
 738          (((uint16_t)EEPROM.read(rp + 1 + 4 * i)) << 8);
 739    ch_servo[i] = EEPROM.read(rp + 2 + 4 * i);
 740    ch_val[i] = EEPROM.read(rp + 3 + 4 * i);
 741   }
 742   serial_println_flash(PSTR("ok"));
 743   pipni();
 744  }
 745 }
 746 
 747 void naformatuj_EEPROM_choreografie()
 748 {
 749  EEPROM.write(0, 0);
 750  EEPROM.write(21, 0);
 751  EEPROM.write(22, 0);
 752  EEPROM.write(23, 0);
 753  serial_println_flash(PSTR("ok"));
 754  pipni();
 755 }
 756 
 757 void precitaj_kalibraciu_z_EEPROM()
 758 {
 759  uint8_t value = EEPROM.read(1);
 760  if ((value != '~') && (value != '1') && (value != '2') && (value != '3')) return;
 761  if (value != '~') auto_start = value - '0';
 762  else auto_start = 0;
 763  for (int i = 2; i < 8; i++)
 764  {
 765   int16_t k = EEPROM.read(i);
 766   if (k > 127) servo_invertovane[i - 2] = 1;
 767   else servo_invertovane[i - 2] = 0;
 768   k &= 127;
 769   prednastavena_kalibracia[i - 2] = k + (90-63);
 770  }
 771  for (int i = 0; i < 6; i++)
 772   dolny_limit[i] = EEPROM.read(i + 9);
 773  for (int i = 0; i < 6; i++)
 774   horny_limit[i] = EEPROM.read(i + 15);
 775 }
 776 
 777 char read_char()
 778 {
 779  while (!serial_available() && !Serial.available());
 780  if (serial_available()) return serial_read();
 781  else return Serial.read();
 782 }
 783 
 784 void zapis_kalibraciu_do_EEPROM()
 785 {
 786  serial_print_flash(PSTR("Naozaj chces zapisat kalibraciu do EEPROM? [Y/n]: "));
 787  char odpoved = read_char();
 788  serial_println_char(odpoved);
 789  if (odpoved == 'Y')
 790  {
 791   char kalib_state = EEPROM.read(1);
 792   if ((kalib_state == '~') || ((kalib_state >= '1') && (kalib_state <= '3')))
 793    EEPROM.write(1, kalib_state);
 794   else EEPROM.write(1, '~');
 795   for (int i = 2; i < 8; i++)
 796   {
 797    int16_t k = kalib[i - 2] - (90-63);
 798    if (k < 0) k = 0;
 799    else if (k > 127) k = 127;
 800    if (servo_invertovane[i - 2]) k += 128;   
 801    EEPROM.write(i, (uint8_t)k);
 802   }
 803   for (int i = 0; i < 6; i++)
 804    EEPROM.write(9 + i, dolny_limit[i]);
 805   for (int i = 0; i < 6; i++)
 806    EEPROM.write(15 + i, horny_limit[i]);
 807   serial_println_flash(PSTR("ok"));
 808  }
 809 }
 810 
 811 void pipni()
 812 {
 813  tone2( 1568, 50);
 814  delay(100);
 815  tone2( 1357, 50);
 816 }
 817 
 818 void ruky()
 819 {
 820  uint8_t odloz_spomalenie = spomalenie;
 821  spomalenie = 0;
 822 #ifdef ROBOT_3D_PRINTED
 823  nastav_koncatinu(5, 180);
 824  nastav_koncatinu(6, 180);
 825 #else
 826  nastav_koncatinu(5, 0);
 827  nastav_koncatinu(6, 0);
 828 #endif
 829  delay(1000);
 830  nastav_koncatinu(5, 90);
 831  nastav_koncatinu(6, 90);
 832  spomalenie = odloz_spomalenie;
 833  delay(1000);
 834  pipni();
 835 }
 836 
 837 void ahoj()
 838 {
 839  tone2( 1568, 50);
 840  delay(70);
 841  tone2( 1175, 30);
 842  delay(50);
 843  tone2( 880, 30);
 844  delay(50);
 845  tone2( 1047, 50);
 846  delay(70);
 847  tone2( 1245, 30);
 848  delay(150);
 849  tone2( 1568, 50);
 850  delay(100);
 851  if (random(10) > 4) tone2( 1357, 50);
 852  else tone2( 1047, 50);
 853 }
 854 
 855 void nastav_koncatinu(int8_t srv, uint8_t poloha)
 856 {
 857  int8_t delta;
 858  srv--;
 859 
 860  if (servo_invertovane[srv]) poloha = 180 - poloha;
 861  
 862  if ((int16_t)poloha + (int16_t)kalib[srv] - 90 < 0) poloha = 0;
 863  else poloha += kalib[srv] - 90;
 864  
 865  if (poloha > 180) poloha = 180;
 866 
 867  if (spomalenie == 0) {
 868   stav[srv] = poloha;
 869   s[srv].write(stav[srv]);
 870  }
 871  else { 
 872   if (stav[srv] < poloha) delta = 1;
 873   else delta = -1;
 874   while (stav[srv] != poloha)
 875   {
 876    stav[srv] += delta;
 877    s[srv].write(stav[srv]);
 878    delay(spomalenie);
 879   }
 880  }
 881 }
 882 
 883 void zobraz_stav()
 884 {
 885  for (int i = 0; i < 6; i++)
 886  {
 887   serial_print_flash(PSTR("S")); serial_print_num(i + 1); serial_print_flash(PSTR(": ")); serial_println_num(stav[i] - kalib[i] + 90);
 888  }
 889  serial_println_flash(PSTR("---"));
 890  pipni();
 891 }
 892 
 893 void pohyb(int8_t servo)
 894 {
 895  int8_t srv = (servo > 0) ? servo : -servo;
 896  srv--;
 897  if (servo_invertovane[srv]) servo = -servo;
 898  if (servo > 0)
 899  {
 900   if (stav[srv] <= horny_limit[srv] - krok) stav[srv] += krok;
 901   else stav[srv] = horny_limit[srv];
 902   s[srv].write(stav[srv]);
 903  }
 904  else if (servo < 0)
 905  {
 906   if (stav[srv] >= dolny_limit[srv] + krok) stav[srv] -= krok;
 907   else stav[srv] = dolny_limit[srv];
 908   s[srv].write(stav[srv]);
 909  }
 910 }
 911 
 912 uint8_t pohyb_znakom(char z)
 913 {
 914  for (int i = 0; i < 12; i++)
 915  {
 916   if (z == znaky_zmien[i])
 917   {
 918    int8_t servo = zmeny[i];
 919    pohyb(servo);
 920   }
 921  }
 922 }
 923 
 924 void kombinacia1()
 925 {
 926  pohyb(SERVO_LAVA_NOHA);
 927  pohyb(-SERVO_PRAVA_PATA);
 928 }
 929 
 930 void kombinacia2()
 931 {
 932  pohyb(SERVO_PRAVA_NOHA);
 933  pohyb(-SERVO_LAVA_PATA);
 934 }
 935 
 936 void kombinacia3()
 937 {
 938  pohyb(SERVO_LAVA_RUKA);
 939  pohyb(SERVO_PRAVA_RUKA);
 940 }
 941 
 942 void kombinacia4()
 943 {
 944  pohyb(-SERVO_LAVA_RUKA);
 945  pohyb(-SERVO_PRAVA_RUKA);
 946 }
 947 
 948 int pohyb_kombinacia(char z)
 949 {
 950  if (z == '3') kombinacia1();
 951  else if (z == '4') kombinacia2();
 952  else if (z == '5') kombinacia3();
 953  else if (z == '6') kombinacia4();
 954  else return 0;
 955  return 1;
 956 }
 957 
 958 int nacitajCislo()
 959 {
 960  int num = 0;
 961  int z;
 962  do {
 963   z = read_char();
 964   if (z == '#') while (z != 13) z = read_char();
 965  } while ((z < '0') || (z > '9'));
 966  while ((z >= '0') && (z <= '9'))
 967  {
 968   num *= 10;
 969   num += (z - '0');
 970   do {
 971    z = read_char();
 972    if (z == -1) delayMicroseconds(10);
 973   } while (z < 0);
 974  }
 975  return num;
 976 }
 977 
 978 void nacitaj_choreografiu()
 979 {
 980  ch_len = 0;
 981  int tm;
 982  do {
 983   tm = nacitajCislo();
 984   ch_time[ch_len] = tm;
 985   ch_servo[ch_len] = nacitajCislo();
 986   ch_val[ch_len] = nacitajCislo();
 987   ch_len++;
 988   if (ch_len == CHOREO_LEN) break;
 989  } while (tm > 0);
 990  pipni();
 991 }
 992 
 993 void vypis_choreografiu()
 994 {
 995  for (int i = 0; i < ch_len; i++)
 996  {
 997   serial_print_num(ch_time[i]);
 998   serial_print(" ");
 999   serial_print_num(ch_servo[i]);
1000   serial_print(" ");
1001   serial_println_num(ch_val[i]);
1002  }
1003  serial_println_flash(PSTR("---"));
1004  pipni();
1005 }
1006 
1007 uint32_t koniec_tanca;
1008 
1009 void zatancuj_choreografiu(uint16_t *ch_time, uint8_t *ch_servo, uint8_t *ch_val, int ch_len )
1010 {
1011  koniec_tanca = millis() + 3600000;
1012  for (int i = 0; i < ch_len - 1; i++)
1013  {
1014   delay(ch_time[i]);
1015   if (millis() > koniec_tanca) break; 
1016   if (ch_servo[i] < 7) nastav_koncatinu(ch_servo[i], ch_val[i]);
1017   else i = specialny_prikaz(i, ch_servo[i], ch_val[i], ch_len);
1018   if (serial_available() || Serial.available()) break;
1019  }
1020  pipni();
1021 }
1022 
1023 int specialny_prikaz(uint16_t i, uint8_t prikaz, uint8_t argument, int len)
1024 {
1025  if (prikaz == 8) koniec_tanca = millis() + 1000 * (uint32_t)argument; 
1026  else if (prikaz == 9) 
1027  {
1028   if (serial_available() || Serial.available()) return len - 1;
1029   if (measure_distance() < 15) return len - 1;
1030   return ((int)argument) - 1;
1031  }
1032  else if (prikaz == 10) spomalenie = argument;
1033  else if (prikaz == 11) zahraj_melodiu(argument);
1034  else if (prikaz == 12) zvukovy_efekt(argument);
1035  return i;
1036 }
1037 
1038 void reset()
1039 {
1040  for (int i = 0; i < 6; i++)
1041  {
1042   stav[i] = kalib[i];
1043   s[i].write(kalib[i]);
1044   delay(300);
1045  }
1046  pipni();
1047 }
1048 
1049 uint8_t nalad_hodnotu_serva(uint8_t servo, uint8_t hodnota, uint8_t min_hodnota, uint8_t max_hodnota)
1050 {
1051  serial_print_flash(PSTR(" (+/-/ENTER): "));
1052  serial_println_num(hodnota);
1053  s[servo].write(hodnota);
1054  char z;
1055  do {
1056   z = read_char();
1057   if ((z == '+') && (hodnota < max_hodnota)) hodnota++;
1058   else if ((z == '-') && (hodnota > min_hodnota)) hodnota--;
1059   if ((z == '+') || (z == '-'))
1060   {
1061    serial_print_num(hodnota); serial_print_char('\r');
1062    s[servo].write(hodnota);
1063   }
1064  } while (z != 13);
1065  return hodnota;
1066 }
1067 
1068 void kalibruj()
1069 {
1070  for (int i = 0; i < 6; i++)
1071  {
1072   serial_print_num(i);
1073   kalib[i] = nalad_hodnotu_serva(i, kalib[i], 90-63, 90+63);
1074   serial_print_num(i);
1075   serial_print(": ");
1076   serial_println_num(kalib[i]);
1077  }
1078  for (int i = 0; i < 6; i++) {
1079   serial_print_num(kalib[i]);
1080   serial_print(" ");
1081  }
1082  serial_print_flash(PSTR(" Chyt robota zozadu za telo (ENTER):"));
1083  char z;
1084  do { z = read_char(); } while (z != 13);
1085  serial_println(z);
1086 
1087  serial_print_flash(PSTR("*** Nasledujuce koncatiny su lave/prave z pohladu robota.\r\nAk to nesedi, treba prehodit kabliky servo!\r\n"));
1088 
1089  for (int i = 0; i < 6; i++) servo_invertovane[i] = 0;
1090 
1091  nastav_koncatinu(SERVO_PRAVA_PATA, 0);
1092  serial_print_flash(PSTR("Prava pata: je von alebo dnu? (V/D):"));
1093  do { z = read_char(); } while ((z != 'V') && (z != 'D'));
1094  serial_println_char(z);
1095  nastav_koncatinu(SERVO_PRAVA_PATA, 90);
1096  if (z == 'D') servo_invertovane[SERVO_PRAVA_PATA - 1] = 0;
1097  else servo_invertovane[SERVO_PRAVA_PATA - 1] = 1;
1098  
1099  nastav_koncatinu(SERVO_LAVA_PATA, 0);
1100  serial_print_flash(PSTR("Lava pata: je von alebo dnu? (V/D):"));
1101  do { z = read_char(); } while ((z != 'V') && (z != 'D'));
1102  serial_println_char(z);
1103  nastav_koncatinu(SERVO_LAVA_PATA, 90);
1104  if (z == 'V') servo_invertovane[SERVO_LAVA_PATA - 1] = 0;
1105  else servo_invertovane[SERVO_LAVA_PATA - 1] = 1;
1106  
1107  nastav_koncatinu(SERVO_PRAVA_NOHA, 0);
1108  serial_print_flash(PSTR("Prava noha: vpredu je pata alebo spicka? (P/S):"));
1109  do { z = read_char(); } while ((z != 'P') && (z != 'S'));
1110  serial_println_char(z);
1111  nastav_koncatinu(SERVO_PRAVA_NOHA, 90);
1112  if (z == 'P') servo_invertovane[SERVO_PRAVA_NOHA - 1] = 1;
1113  else servo_invertovane[SERVO_PRAVA_NOHA - 1] = 0;
1114 
1115  nastav_koncatinu(SERVO_LAVA_NOHA, 0);
1116  serial_print_flash(PSTR("Lava noha: vpredu je pata alebo spicka? (P/S):"));
1117  do { z = read_char(); } while ((z != 'P') && (z != 'S'));
1118  serial_println_char(z);
1119  nastav_koncatinu(SERVO_LAVA_NOHA, 90);
1120  if (z == 'S') servo_invertovane[SERVO_LAVA_NOHA - 1] = 1;
1121  else servo_invertovane[SERVO_LAVA_NOHA - 1] = 0;
1122  
1123  nastav_koncatinu(SERVO_PRAVA_RUKA, 0);
1124  serial_print_flash(PSTR("Prava ruka: je hore alebo dole? (H/D):"));
1125  do { z = read_char(); } while ((z != 'H') && (z != 'D'));
1126  serial_println_char(z);
1127  nastav_koncatinu(SERVO_PRAVA_RUKA, 90);
1128  if (z == 'H') servo_invertovane[SERVO_PRAVA_RUKA - 1] = 1;
1129  else servo_invertovane[SERVO_PRAVA_RUKA - 1] = 0;
1130 
1131  nastav_koncatinu(SERVO_LAVA_RUKA, 0);
1132  serial_print_flash(PSTR("Lava ruka: je hore alebo dole? (H/D):"));
1133  do { z = read_char(); } while ((z != 'H') && (z != 'D'));
1134  serial_println_char(z);
1135  nastav_koncatinu(SERVO_LAVA_RUKA, 90);
1136  if (z == 'D') servo_invertovane[SERVO_PRAVA_RUKA - 1] = 0;
1137  else servo_invertovane[SERVO_PRAVA_RUKA - 1] = 1;
1138 
1139  serial_println_flash(PSTR("ok"));
1140  pipni();
1141 }
1142 
1143 void nastav_limity()
1144 {
1145  for (int i = 0; i < 6; i++)
1146  {
1147   serial_print_num(i);
1148   serial_print_flash(PSTR("dolny"));
1149   dolny_limit[i] = nalad_hodnotu_serva(i, dolny_limit[i], 0, 180);
1150   serial_print_num(i);
1151   serial_print_flash(PSTR(" dolny: "));
1152   serial_println_num(dolny_limit[i]);
1153   s[i].write(kalib[i]);
1154 
1155   serial_print_num(i);
1156   serial_print_flash(PSTR("horny"));
1157   horny_limit[i] = nalad_hodnotu_serva(i, horny_limit[i], 0, 180);
1158   serial_print_num(i);
1159   serial_print_flash(PSTR(" horny: "));
1160   serial_println_num(horny_limit[i]);
1161   s[i].write(kalib[i]);
1162  }
1163  for (int i = 0; i < 6; i++) {
1164   serial_print_num(dolny_limit[i]);
1165   serial_print("-");
1166   serial_print_num(horny_limit[i]);
1167   serial_print(" ");
1168  }
1169  serial_println_flash(PSTR("ok"));
1170  pipni();
1171 }
1172 
1173 void vypis_kalibraciu()
1174 {
1175  serial_print_flash(PSTR("stredy: "));
1176  for (int i = 0; i < 6; i++) {
1177   serial_print_num(kalib[i]);
1178   serial_print(" ");
1179  }
1180  serial_println();
1181  
1182  serial_print_flash(PSTR("invertovane servo: "));
1183  for (int i = 0; i < 6; i++)
1184  {
1185   serial_print_num(servo_invertovane[i]);
1186   serial_print_char(' ');
1187  }
1188  serial_println();
1189   
1190  serial_print_flash(PSTR("dolny limit: "));
1191  for (int i = 0; i < 6; i++) {
1192   serial_print_num(dolny_limit[i]);
1193   serial_print(" ");
1194  }
1195  serial_println();
1196  serial_print_flash(PSTR("horny limit: "));
1197  for (int i = 0; i < 6; i++) {
1198   serial_print_num(horny_limit[i]);
1199   serial_print(" ");
1200  }
1201  serial_println();
1202 }
1203 
1204 void nacitaj_kalibraciu()
1205 {
1206  int tm;
1207  for (int i = 0; i < 6; i++)
1208   kalib[i] = nacitajCislo();
1209  vypis_kalibraciu();
1210  serial_println_flash(PSTR("ok"));
1211  pipni();
1212 }
1213 
1214 void zvys_krok()
1215 {
1216  if (krok < 180) krok++;
1217  serial_print_flash(PSTR("krok: "));
1218  serial_println_num(krok);
1219 }
1220 
1221 void zniz_krok()
1222 {
1223  if (krok > 0) krok--;
1224  serial_print_flash(PSTR("krok: "));
1225  serial_println_num(krok);
1226 }
1227 
1228 void zniz_spomalenie()
1229 {
1230  if (spomalenie > 0) spomalenie--;
1231  serial_print_flash(PSTR("spomalenie: "));
1232  serial_println_num(spomalenie);
1233 }
1234 
1235 void zvys_spomalenie()
1236 {
1237  if (spomalenie < 100) spomalenie++;
1238  serial_print_flash(PSTR("spomalenie: "));
1239  serial_println_num(spomalenie);
1240 }
1241 
1242 // nasleduje softverova implementacia serioveho portu
1243 #define SERIAL_STATE_IDLE   0
1244 #define SERIAL_STATE_RECEIVING 1
1245 #define SERIAL_BUFFER_LENGTH  20
1246 
1247 static volatile uint8_t serial_state;
1248 static uint8_t serial_buffer[SERIAL_BUFFER_LENGTH];
1249 static volatile uint8_t serial_buf_wp, serial_buf_rp;
1250 
1251 static volatile uint8_t receiving_byte;
1252 
1253 static volatile uint32_t time_startbit_noticed;
1254 static volatile uint8_t next_bit_order;
1255 static volatile uint8_t waiting_stop_bit;
1256 static uint16_t one_byte_duration;
1257 static uint16_t one_bit_duration;
1258 static uint16_t one_bit_write_duration;
1259 static uint16_t half_of_one_bit_duration;
1260 
1261 void init_serial(uint32_t baud_rate)
1262 {
1263  pinMode(2, INPUT);
1264  pinMode(4, OUTPUT);
1265 
1266  serial_state = SERIAL_STATE_IDLE;
1267 
1268  one_byte_duration = 9500000 / baud_rate;
1269  one_bit_duration = 1000000 / baud_rate;
1270  one_bit_write_duration = one_bit_duration - 1;
1271  half_of_one_bit_duration = 500000 / baud_rate;
1272 
1273  PCMSK2 |= 4; //PCINT18;
1274  PCIFR &= ~4; //PCIF2;
1275  PCICR |= 4; // PCIE2;
1276 }
1277 
1278 ISR(PCINT2_vect)
1279 {
1280  uint32_t tm = micros();
1281  if (serial_state == SERIAL_STATE_IDLE)
1282  {
1283   time_startbit_noticed = tm;
1284   serial_state = SERIAL_STATE_RECEIVING;
1285   receiving_byte = 0xFF;
1286   next_bit_order = 0;
1287  }
1288  else if (tm - time_startbit_noticed > one_byte_duration)
1289  {
1290   serial_buffer[serial_buf_wp] = receiving_byte;
1291   serial_buf_wp++;
1292   if (serial_buf_wp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_wp = 0;
1293   time_startbit_noticed = tm;
1294   receiving_byte = 0xFF;
1295   next_bit_order = 0;
1296  }
1297  else if (PIND & 4)
1298  {
1299   int8_t new_next_bit_order = (tm - time_startbit_noticed - half_of_one_bit_duration) / one_bit_duration;
1300   while (next_bit_order < new_next_bit_order)
1301   {
1302    receiving_byte &= ~(1 << next_bit_order);
1303    next_bit_order++;
1304   }
1305   if (next_bit_order == 8)
1306   {
1307    serial_buffer[serial_buf_wp] = receiving_byte;
1308    serial_buf_wp++;
1309    if (serial_buf_wp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_wp = 0;
1310    serial_state = SERIAL_STATE_IDLE;
1311   }
1312  } else
1313   next_bit_order = (tm - time_startbit_noticed - half_of_one_bit_duration) / one_bit_duration;
1314 }
1315 
1316 uint8_t serial_available()
1317 {
1318  cli();
1319  if (serial_buf_rp != serial_buf_wp)
1320  {
1321   sei();
1322   return 1;
1323  }
1324  if (serial_state == SERIAL_STATE_RECEIVING)
1325  {
1326   uint32_t tm = micros();
1327   if (tm - time_startbit_noticed > one_byte_duration)
1328   {
1329    serial_state = SERIAL_STATE_IDLE;
1330    serial_buffer[serial_buf_wp] = receiving_byte;
1331    serial_buf_wp++;
1332    if (serial_buf_wp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_wp = 0;
1333    sei();
1334    return 1;
1335   }
1336  }
1337  sei();
1338  return 0;
1339 }
1340 
1341 int16_t serial_read()
1342 {
1343  cli();
1344  if (serial_buf_rp != serial_buf_wp)
1345  {
1346   uint8_t ch = serial_buffer[serial_buf_rp];
1347   serial_buf_rp++;
1348   if (serial_buf_rp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_rp = 0;
1349   sei();
1350   return ch;
1351  }
1352 
1353  if (serial_state == SERIAL_STATE_RECEIVING)
1354  {
1355   uint32_t tm = micros();
1356   if (tm - time_startbit_noticed > one_byte_duration)
1357   {
1358    uint8_t ch = receiving_byte;
1359    serial_state = SERIAL_STATE_IDLE;
1360    sei();
1361    return ch;
1362   }
1363  }
1364  sei();
1365  return -1;
1366 }
1367 
1368 void serial_write(uint8_t ch)
1369 {
1370 #ifdef ECHO_BT_TO_USB
1371  Serial.print((char)ch);
1372 #endif
1373  PORTD &= ~16;
1374  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1375  for (uint8_t i = 0; i < 8; i++)
1376  {
1377   if (ch & 1) PORTD |= 16;
1378   else PORTD &= ~16;
1379   ch >>= 1;
1380   delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1381  }
1382  PORTD |= 16;
1383  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1384  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1385  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1386  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1387  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1388 }
1389 
1390 uint16_t serial_readln(uint8_t *ln, uint16_t max_length)
1391 {
1392  uint16_t len;
1393  uint16_t ch;
1394  do {
1395   ch = serial_read();
1396   if (ch == 13) continue;
1397  } while (ch == -1);
1398 
1399  do {
1400   if ((ch != 13) && (ch != 10) && (ch != -1))
1401   {
1402    *(ln++) = ch;
1403    max_length--;
1404    len++;
1405   }
1406   ch = serial_read();
1407  } while ((ch != 13) && max_length);
1408  *ln = 0;
1409  return len;
1410 }
1411 
1412 void serial_print_num(int32_t number)
1413 {
1414  if (number < 0)
1415  {
1416   serial_write('-');
1417   number = -number;
1418  }
1419  int32_t rad = 1;
1420  while (number / rad) rad *= 10;
1421  if (number > 0) rad /= 10;
1422  while (rad)
1423  {
1424   serial_write((char)('0' + (number / rad)));
1425   number -= (number / rad) * rad;
1426   rad /= 10;
1427  }
1428 }
1429 
1430 void serial_print_char(char ch)
1431 {
1432  serial_write(ch);
1433 }
1434 
1435 void serial_print(const uint8_t *str)
1436 {
1437  while (*str) serial_write(*(str++));
1438 }
1439 
1440 void serial_println(const uint8_t *str)
1441 {
1442  serial_print(str);
1443  serial_write(13);
1444  serial_write(10);
1445 }
1446 
1447 void serial_print_flash(const uint8_t PROGMEM *str)
1448 {
1449  int ln = strlen_P(str);
1450  for (int i = 0; i < ln; i++)
1451   serial_write(pgm_read_byte(str + i));
1452 }
1453 
1454 void serial_println_flash(const uint8_t PROGMEM *str)
1455 {
1456  serial_print_flash(str);
1457  serial_write(13);
1458  serial_write(10);
1459 }
1460 
1461 void serial_println_num(int32_t number)
1462 {
1463  serial_print_num(number);
1464  serial_println();
1465 }
1466 
1467 void serial_println_char(char ch)
1468 {
1469  serial_write(ch);
1470  serial_println();
1471 }
1472 
1473 void serial_println()
1474 {
1475  serial_write(13);
1476  serial_write(10);
1477 }
1478 
1479 // nasleduje citanie z utltazvukoveho senzora
1480 
1481 static volatile uint32_t pulse_start;
1482 static volatile uint8_t new_distance;
1483 
1484 void init_ultrasonic()
1485 {
1486  pinMode(US_ECHO, INPUT);
1487  pinMode(US_TRIG, OUTPUT);
1488 
1489  PCMSK0 |= 1; //PCINT0;
1490  PCIFR &= ~1; //PCIF0;
1491  PCICR |= 1; // PCIE0;
1492 }
1493 
1494 ISR(PCINT0_vect)
1495 {
1496  if (PINB & 1) pulse_start = micros();
1497  else
1498  {
1499   distance = (int16_t)((micros() - pulse_start) / 58);
1500   new_distance = 1;
1501  }
1502 }
1503 
1504 void start_distance_measurement()
1505 {
1506  distance = 10000;
1507  new_distance = 0;
1508  digitalWrite(US_TRIG, HIGH);
1509  delayMicroseconds(10);
1510  digitalWrite(US_TRIG, LOW);
1511 }
1512 
1513 void wait_for_distance_measurement_to_complete()
1514 {
1515  uint8_t counter = 0;
1516  while ((counter < 20) && !new_distance)
1517  {
1518   delay(1);
1519   counter++;
1520  }
1521  if (counter == 20)
1522  {
1523   pinMode(US_ECHO, OUTPUT);
1524   digitalWrite(US_ECHO, HIGH);
1525   delayMicroseconds(10);
1526   digitalWrite(US_ECHO, LOW);
1527   pinMode(US_ECHO, INPUT);
1528   delayMicroseconds(5);
1529   distance = 10000;
1530  }
1531 }
1532 
1533 int16_t measure_distance()
1534 {
1535  start_distance_measurement();
1536  wait_for_distance_measurement_to_complete();
1537  return distance;
1538 }
1539 
1540 //-------------------------------- nasleduje prehravanie melodie a hranie cez timer2 v pozadi
1541 #define SIRENE_PORT PORTB
1542 #define SIRENE_DDR  DDRB
1543 #define SIRENE_PIN  4
1544 
1545 #define FIS3 2960
1546 #define G3 3136
1547 
1548 float octave_4[] = { 2093.00, 2217.46, 2349.32, 2489.02, 2637.02, 2793.83, 2959.96, 3135.96, 3322.44, 3520.00, 3729.31, 3951.07 };
1549 
1550 //popcorn
1551 uint16_t dlzka_melodia[] = {0, 386, 26, 281, 217};
1552 const uint8_t melodia1[] PROGMEM = { 252, 50, 149, 49,
1553                   28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 49,
1554                   28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 149,
1555                   40, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 36, 49, 99, 40, 49, 99,
1556                   28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 49,
1557                   28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 149,
1558                   40, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99,
1559                   49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99,
1560                   49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99, 149 ,
1561                   47, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 47, 49, 99,
1562                   49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99,
1563                   49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99, 149 ,
1564                   47, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99
1565                  };
1566 
1567 //kohutik jarabi
1568 const uint8_t melodia2[] PROGMEM = { 252, 150, 119, 121, 173, 174, 124, 124, 124, 123, 171, 173, 123, 123, 123, 121, 169, 171, 121, 121, 121, 123, 171, 169, 119, 119 };
1569 
1570 //kankan
1571 const uint8_t melodia3[] PROGMEM = { 252, 100,
1572                   251, 1, 184, 1, 32, 126, 149, 251, 1, 184, 1, 32, 126, 149, 251, 1, 184, 1, 32, 126, 251, 1, 184, 1, 32, 126, 251, 1, 184, 1, 32, 126, 251, 1, 184, 1, 32, 126,
1573                   64, 71, 71, 73, 71, 69, 69, 73, 74, 78, 81, 78, 78, 76, 251, 1, 184, 1, 32, 126, 78, 68, 68, 78, 76, 69, 69, 73, 73, 71, 73, 71, 85, 83, 85, 83,
1574                   64, 71, 71, 73, 71, 69, 69, 73, 74, 78, 81, 78, 78, 76, 251, 1, 184, 1, 32, 126, 78, 68, 68, 78, 76, 69, 69, 73, 73, 71, 73, 71, 71, 69, 119,
1575                   135, 131, 128, 126, 75, 76, 78, 80, 81, 76, 80, 76, 81, 76, 80, 76, 81, 76, 80, 76, 81, 76, 80, 76,
1576                   251, 2, 11, 3, 16, 19, 251, 1, 4, 3, 16, 19,
1577                   251, 1, 4, 3, 16, 19, 251, 1, 4, 3, 16, 19,
1578                   251, 1, 4, 3, 16, 19, 251, 1, 4, 3, 16, 19,
1579                   251, 1, 4, 3, 16, 19, 251, 1, 4, 3, 16, 19,
1580                   174, 88, 91, 90, 88, 143, 143, 93, 95, 90, 91, 138, 138, 88, 91, 90, 88, 86, 86, 85, 83, 81, 79, 78, 76,
1581                   174, 88, 91, 90, 88, 143, 143, 93, 95, 90, 91, 138, 138, 88, 91, 90, 88, 86, 93, 89, 90, 136,
1582                   64, 71, 71, 73, 71, 69, 69, 73, 74, 78, 81, 78, 78, 76, 251, 1, 184, 1, 32, 126,
1583                   78, 76, 126, 78, 76, 126, 78, 76, 126, 78, 76, 126, 78, 76, 126, 78, 76, 126,
1584                   78, 76, 78, 76, 78, 76, 78, 76,
1585                   131, 119, 119, 119, 169
1586                  };
1587 
1588 //labutie jazero
1589 const uint8_t melodia4[] PROGMEM = {
1590  252, 220, 66, 69, 73, 69, 66, 69, 73, 69, 66, 69, 73, 69, 66, 69, 73, 69,
1591  185, 78, 80, 81, 83, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 78, 81, 78, 73, 81, 178,
1592  99, 83, 81, 80,
1593  185, 78, 80, 81, 83, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 78, 81, 78, 73, 81, 178,
1594  149, 128, 130, 131, 133, 85, 86, 251, 6, 32, 3, 8, 86, 135, 86, 88, 251, 6, 224, 3, 8, 88, 136, 88, 90, 251, 7, 184, 3, 8, 90, 85, 81, 80, 78,
1595  130, 131, 133, 85, 86, 251, 6, 32, 3, 8, 86, 135, 86, 88, 251, 6, 224, 3, 8, 88, 136, 88, 90, 251, 7, 73, 3, 8, 86, 133, 86, 91, 251, 7, 184, 3, 8, 87, 251, 7, 184, 3, 8, 85,
1596  185, 78, 80, 81, 83, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 78, 81, 78, 73, 81, 178,
1597  99, 83, 81, 80,
1598  185, 78, 80, 81, 83, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 78, 81, 78, 73, 81, 178
1599 };
1600 
1601 volatile int16_t music_speed = 800 / 16;
1602 
1603 volatile PGM_P current_note ;
1604 volatile uint16_t notes_remaining;
1605 
1606 void zahraj_melodiu(uint8_t cislo)
1607 {
1608  if (cislo == 0) {
1609   zastav_melodiu();
1610   return;
1611  }
1612 
1613  if (cislo == 1) current_note = melodia1;
1614  else if (cislo == 2) current_note = melodia2;
1615  else if (cislo == 3) current_note = melodia3;
1616  else if (cislo == 4) current_note = melodia4;
1617  notes_remaining = dlzka_melodia[cislo];
1618 
1619  next_note();
1620 }
1621 
1622 void next_note()
1623 {
1624  uint16_t freq, dur;
1625  if (!notes_remaining) return;
1626  otto_translate_tone_flash(&freq, &dur);
1627  tone2(freq, dur);
1628 }
1629 
1630 void otto_translate_tone_flash(uint16_t *freq, uint16_t *del)
1631 {
1632  do {
1633   uint8_t n = pgm_read_byte(current_note);
1634   if (n == 251)
1635   {
1636    current_note++;
1637    uint8_t f1 = pgm_read_byte(current_note);
1638    current_note++;
1639    uint8_t f2 = pgm_read_byte(current_note);
1640    current_note++;
1641    uint8_t d1 = pgm_read_byte(current_note);
1642    current_note++;
1643    uint8_t d2 = pgm_read_byte(current_note);
1644    *freq = (f1 << 8) + f2;
1645    *del = (music_speed * 16 * (long)d1) / d2;
1646    notes_remaining -= 4;
1647   }
1648   else if (n == 252)
1649   {
1650    current_note++;
1651    music_speed = pgm_read_byte(current_note);
1652    current_note++;
1653    notes_remaining -= 2;
1654    continue;
1655   }
1656   else if (n == 254)
1657   {
1658    *freq = FIS3;
1659    *del = music_speed;
1660   }
1661   else if (n == 255)
1662   {
1663    *freq = G3;
1664    *del = music_speed;
1665   }
1666   else
1667   {
1668    uint8_t len = n / 50;
1669    *del = music_speed;
1670    while (len--) *del *= 2;
1671    n = n % 50;
1672    if (n != 49)
1673    {
1674     uint8_t octave = (n + 5) / 12;
1675     n = (n + 5) % 12;
1676     float ffreq = octave_4[n];
1677     octave = 4 - octave;
1678     while (octave > 0)
1679     {
1680      ffreq /= 2.0;
1681      octave--;
1682     }
1683     *freq = (uint16_t)ffreq;
1684    }
1685    else *freq = 0;
1686   }
1687   notes_remaining--;
1688   current_note++;
1689   break;
1690  } while (1);
1691 }
1692 
1693 static volatile uint8_t tone2_state;
1694 static volatile uint8_t tone2_pause;
1695 static volatile uint32_t tone2_len;
1696 
1697 void init_tone2()
1698 {
1699  notes_remaining = 0;
1700  tone2_pause = 0;
1701  TCCR2A = 2;
1702  TCCR2B = 0;
1703  TIMSK2 = 2;
1704  SIRENE_DDR |= (1 << SIRENE_PIN);
1705 }
1706 
1707 
1708 ISR(TIMER2_COMPA_vect)
1709 {
1710  if (!tone2_pause)
1711  {
1712   if (tone2_state)
1713   {
1714    SIRENE_PORT |= (1 << SIRENE_PIN);
1715    tone2_state = 0;
1716   }
1717   else
1718   {
1719    SIRENE_PORT &= ~(1 << SIRENE_PIN);
1720    tone2_state = 1;
1721   }
1722  }
1723  if ((--tone2_len) == 0)
1724  {
1725   TCCR2B = 0;
1726   tone2_pause = 0;
1727   next_note();
1728  }
1729 }
1730 
1731 void tone2(uint16_t freq, uint16_t duration)
1732 {
1733  uint32_t period = ((uint32_t)1000000) / (uint32_t)freq;
1734 
1735  if (freq >= 977) // prescaler 32
1736  {
1737   tone2_state = 0;
1738   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1739   if (tone2_len == 0) tone2_len++;
1740   TCNT2 = 0;
1741   OCR2A = (uint8_t) (250000 / (uint32_t)freq);
1742   TCCR2B = 3;
1743  }
1744  else if (freq >= 488) // prescaler 64
1745  {
1746   tone2_state = 0;
1747   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1748   if (tone2_len == 0) tone2_len++;
1749   TCNT2 = 0;
1750   OCR2A = (uint8_t) (125000 / (uint32_t)freq);
1751   TCCR2B = 4;
1752  }
1753  else if (freq >= 244) // prescaler 128
1754  {
1755   tone2_state = 0;
1756   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1757   if (tone2_len == 0) tone2_len++;
1758   TCNT2 = 0;
1759   OCR2A = (uint8_t) (62500 / (uint32_t)freq);
1760   TCCR2B = 5;
1761  }
1762  else if (freq >= 122) //prescaler 256
1763  {
1764   tone2_state = 0;
1765   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1766   if (tone2_len == 0) tone2_len++;
1767   TCNT2 = 0;
1768   OCR2A = (uint8_t) (31250 / (uint32_t)freq);
1769   TCCR2B = 6;
1770  }
1771  else if (freq >= 30) //prescaler 1024
1772  {
1773   tone2_state = 0;
1774   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1775   if (tone2_len == 0) tone2_len++;
1776   TCNT2 = 0;
1777   OCR2A = (uint8_t) (7813 / (uint32_t)freq);
1778   TCCR2B = 7;
1779  }
1780  else if (freq == 0)
1781  {
1782   tone2_pause = 1;
1783   tone2_state = 0;
1784   period = 1000000 / 500;
1785   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1786   TCNT2 = 0;
1787   OCR2A = (uint8_t) (125000 / (uint32_t)500);
1788   TCCR2B = 4;
1789  }
1790  else
1791  {
1792   TCCR2B = 0;
1793  }
1794 }
1795 
1796 void zastav_melodiu()
1797 {
1798  notes_remaining = 0;
1799 }