Otto - riadiaci program v.4

From DT^2
Revision as of 14:49, 16 August 2018 by Admin (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Program umožňuje priame riadenie robota (aj cez BlueTooth). Teraz už funguje aj na pinoch 2,4 a môže sa naraz programovať aj komunikovať.

Na komunikáciu s robotom môžete použiť napr. program Putty: putty.exe.

Pripojenie na vývody Arduina:

signál pin
ľavá ruka 10
pravá ruka 11
ľavá noha 9
pravá noha 6
ľavá päta 5
pravá päta 3
TXD BlueTooth 2
RXD BlueTooth 4
TRIG Ultrazvuk 7
ECHO Ultrazvuk 8
Sirena 12

1 HC-SR04 Front Back.jpeg

Číslovanie serva v choreografii:

servo číslo serva v choreografii
ľavá ruka 5
pravá ruka 6
ľavá noha 4
pravá noha 3
ľavá päta 2
pravá päta 1
klaves servo/funkcia
a/q ľavá ruka
;/p pravá ruka
z/x ľavá noha
,/. pravá noha
d/c ľavá päta
k/m pravá päta
1/9 zníž/zvýš rýchlosť pohybu
H kalibrovať strednú polohu servomotorov
 • pomocou + a - nájdeme strednú polohu serva
 • enter potvrdí hodnotu a pokračuje sa ďalším servom
 • kalibrácia sa po vypnutí nezapamätá, pokiaľ ju neuložíte do EEPROM (pozri nižšie)
J kalibrovať limity pre všetky stupne voľnosti (len pre priame riadenie)
G zobrazenie celej kalibrácie
E celú kalibráciu je možné zapísať do trvalej pamäte EEPROM (používať opatrne! - dá sa prepísať najviac 100000-krát), po zapnutí sa automaticky načíta, treba potvrdiť veľkým Y
minus zvukový pozdrav
R ruky hore-dole
@ načítanie choreografie, pozri príklady a formát
? zobrazí načítanú choreografiu (kontrola po @)
t zatancuje načítanú choreografiu
U testuje ultrazvuk
S zobrazí aktuálnu polohu servomotorov (vhodné pri ladení choreografie)
medzera reset všetkých motorov do strednej polohy
3,...,6 zmiešaný pohyb (treba nastaviť vo funkciách kombinacia1() - kombinacia4())
v,b,n,j,h,g,f,s,l,o,i,u,y,r,e,w zvukové efekty 1-16
TAB,*,/,+ zahrá melódiu 1-4
W zapísať choreografiu do EEPROM (opatrne)
C načítať choreografiu z EEPROM
X formátovať EEPROM na zápis choreografií (opatrne)
V vypni/zapni režim nudy
A automatický štart choreografie po zapnutí

Pozrite si (a skopírujte si) príklady choreografií: Otto - príklady choreografií

Download: otto4.ino

  1 #include <Servo.h>
  2 #include <EEPROM.h>
  3 #include <avr/pgmspace.h>
  4 
  5 // odkomentujte nasledujuci riadok, ak je vas robot vytlaceny na 3D tlaciarni
  6 #define ROBOT_3D_PRINTED 1
  7 
  8 #define ECHO_BT_TO_USB 1
  9 
 10 #define US_TRIG 7
 11 #define US_ECHO 8
 12 
 13 #define BT_RX  2
 14 #define BT_TX  4
 15 
 16 #define SIRENA 12
 17 
 18 //maximalna dlzka choreografie
 19 #define CHOREO_LEN 200
 20 
 21 #define CAS_OTTO_SA_ZACNE_NUDIT 9000
 22 
 23 // cisla pinov, kde su zapojene servo motory
 24 #define PIN_SERVO_LAVA_RUKA  10
 25 #define PIN_SERVO_PRAVA_RUKA 11
 26 #define PIN_SERVO_LAVA_NOHA  9
 27 #define PIN_SERVO_PRAVA_NOHA 6
 28 #define PIN_SERVO_LAVA_PATA  5
 29 #define PIN_SERVO_PRAVA_PATA 3
 30 
 31 // tu su serva cislovane 1-6
 32 #define SERVO_LAVA_RUKA  5
 33 #define SERVO_PRAVA_RUKA 6
 34 #define SERVO_LAVA_NOHA  4
 35 #define SERVO_PRAVA_NOHA 3
 36 #define SERVO_LAVA_PATA  2
 37 #define SERVO_PRAVA_PATA 1
 38 
 39 // ak su niektore serva naopak, je tu jednotka
 40 uint8_t servo_invertovane[6] = {0, 0, 0, 0, 0, 0};
 41 
 42 // znaky, ktorymi sa ovladaju jednotlive stupne volnosti
 43 char znaky_zmien[] = {'a', 'q', ';', 'p', 'z', 'x', ',', '.', 'd', 'c', 'k', 'm' };
 44 // co robia jednotlive znaky (znamienko urcuje smer)
 45 int8_t zmeny[] = {-SERVO_LAVA_RUKA, SERVO_LAVA_RUKA,
 46          SERVO_PRAVA_RUKA, -SERVO_PRAVA_RUKA,
 47          -SERVO_LAVA_NOHA, SERVO_LAVA_NOHA,
 48          -SERVO_PRAVA_NOHA, SERVO_PRAVA_NOHA,
 49          SERVO_LAVA_PATA, -SERVO_LAVA_PATA,
 50          -SERVO_PRAVA_PATA, SERVO_PRAVA_PATA
 51         };
 52 
 53 // sem si mozno ulozit svoju kalibraciu
 54 uint8_t prednastavena_kalibracia[] = { 90, 90, 90, 90, 90, 90 };
 55 
 56 uint8_t dolny_limit[] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
 57 uint8_t horny_limit[] = {180, 180, 180, 180, 180, 180};
 58 
 59 Servo s[6];
 60 
 61 uint16_t ch_time[CHOREO_LEN];
 62 uint8_t ch_servo[CHOREO_LEN];
 63 uint8_t ch_val[CHOREO_LEN];
 64 int ch_len;
 65 uint8_t kalib[6];
 66 int stav[6];
 67 int krok;
 68 uint8_t spomalenie;
 69 uint8_t auto_start;
 70 
 71 static volatile int16_t distance;
 72 static uint32_t cas_ked_naposledy_stlacil;
 73 static uint8_t vypni_nudu;
 74 
 75 void setup() {
 76  Serial.begin(9600);
 77  init_tone2();
 78  init_serial(9600);
 79  init_ultrasonic();
 80 
 81  randomSeed(analogRead(1));
 82  s[0].attach(PIN_SERVO_PRAVA_PATA);
 83  s[1].attach(PIN_SERVO_LAVA_PATA);
 84  s[2].attach(PIN_SERVO_PRAVA_NOHA);
 85  s[3].attach(PIN_SERVO_LAVA_NOHA);
 86  s[4].attach(PIN_SERVO_LAVA_RUKA);
 87  s[5].attach(PIN_SERVO_PRAVA_RUKA);
 88  precitaj_kalibraciu_z_EEPROM();
 89  for (int i = 0; i < 6; i++)
 90  {
 91   kalib[i] = prednastavena_kalibracia[i];
 92   stav[i] = kalib[i];
 93   s[i].write(stav[i]);
 94  }
 95  ch_len = 0;
 96  krok = 7;
 97  vypni_nudu = 0;
 98  spomalenie = 6;
 99  ahoj();
 100  ruky();
 101  delay(100);
 102  serial_println_flash(PSTR("\r\n Otto DTDT"));
 103  if (auto_start > 0) 
 104  {
 105   delay(7000);
 106   while (serial_available()) serial_read();
 107   while (Serial.available()) Serial.read();
 108   precitaj_choreografiu_z_EEPROM(auto_start);
 109   zatancuj_choreografiu(ch_time, ch_servo, ch_val, ch_len);
 110  }
 111  cas_ked_naposledy_stlacil = millis();
 112 }
 113 
 114 void loop() {
 115  char z = -1;
 116  if (serial_available()) z = serial_read();
 117 #ifdef ECHO_BT_TO_USB
 118  if (Serial.available()) z = Serial.read();
 119 #endif
 120 
 121  if (z != -1)
 122  {
 123   cas_ked_naposledy_stlacil = millis();
 124   if (pohyb_znakom(z)) return;
 125   else if (pohyb_kombinacia(z)) return;
 126   else if (vydaj_zvukovy_efekt(z)) return;
 127   else if (ma_zahrat_melodiu(z)) return;
 128   else if (z == '@') nacitaj_choreografiu();
 129   else if (z == '?') vypis_choreografiu();
 130   else if (z == 't') zatancuj_choreografiu(ch_time, ch_servo, ch_val, ch_len);
 131   else if (z == '-') ahoj();
 132   else if (z == ' ') reset();
 133   else if (z == 'H') kalibruj();
 134   else if (z == 'J') nastav_limity();
 135   else if (z == 'G') vypis_kalibraciu();
 136   else if (z == 'L') nacitaj_kalibraciu();
 137   else if (z == 'E') zapis_kalibraciu_do_EEPROM();
 138   else if (z == 'R') ruky();
 139   else if (z == '9') zvys_krok();
 140   else if (z == '1') zniz_krok();
 141   else if (z == '8') zvys_spomalenie();
 142   else if (z == '7') zniz_spomalenie();
 143   else if (z == 'U') test_ultrazvuk();
 144   else if (z == 'S') zobraz_stav();
 145   else if (z == 'W') skus_zapisat_choreografiu_do_EEPROM();
 146   else if (z == 'X') skus_naformatovat_EEPROM_choreografie();
 147   else if (z == 'C') skus_nacitat_choreografiu_z_EEPROM();
 148   else if (z == 'A') nastav_automaticky_start();
 149   else if (z == 'V') prepni_nudu();
 150   else if (z == '$') vasa_dalsia_funkcia();
 151  }
 152  int16_t d = measure_distance();
 153  if (d < 10) menu_ultrasonic_request();
 154 
 155  skus_ci_sa_nenudi();
 156 }
 157 
 158 void vasa_dalsia_funkcia()
 159 {
 160  serial_println_flash(PSTR("lalala"));
 161 }
 162 
 163 void nastav_automaticky_start()
 164 {
 165  serial_print_flash(PSTR("Automaticky start [1,2,3, 0=vypni]:"));
 166  char z;
 167  do { z = read_char(); } while ((z < '0') || (z > '3'));
 168  if (z == '0') EEPROM.write(1, '~');
 169  else EEPROM.write(1, z);
 170  serial_println_char(z);
 171  serial_println_flash(PSTR("ok"));
 172 }
 173 
 174 void prepni_nudu()
 175 {
 176  vypni_nudu ^= 1;
 177  serial_print_flash(PSTR("ticho:"));
 178  serial_println_num(vypni_nudu);
 179 }
 180 
 181 void skus_ci_sa_nenudi()
 182 {
 183  if ((millis() - cas_ked_naposledy_stlacil > CAS_OTTO_SA_ZACNE_NUDIT) && !vypni_nudu)
 184  {
 185   uint8_t rnd = random(21);
 186   switch (rnd)
 187   {
 188    case 0: zatancuj_choreografiu(ch_time, ch_servo, ch_val, ch_len); break;
 189    case 1: zahraj_melodiu(1); break;
 190    case 2: zahraj_melodiu(2); break;
 191    case 3: zahraj_melodiu(3); break;
 192    case 4: zahraj_melodiu(4); break;
 193    case 5: for (int i = 0; i < 20; i++)
 194     {
 195      rnd = random(16) + 1;
 196      zvukovy_efekt(rnd);
 197     }
 198     break;
 199    default: zvukovy_efekt(rnd - 5); break;
 200   }
 201   cas_ked_naposledy_stlacil = millis();
 202  }
 203 }
 204 
 205 const uint8_t klavesy_efektov[] PROGMEM = {'v', 'b', 'n', 'j', 'h', 'g', 'f', 's', 'l', 'o', 'i', 'u', 'y', 'r', 'e', 'w'};
 206 #define POCET_KLAVES_EFEKTOV 16
 207 
 208 uint8_t vydaj_zvukovy_efekt(char z)
 209 {
 210  for (int i = 0; i < POCET_KLAVES_EFEKTOV; i++)
 211   if (z == pgm_read_byte(klavesy_efektov + i))
 212   {
 213    zvukovy_efekt(i + 1);
 214    return 1;
 215   }
 216  return 0;
 217 }
 218 
 219 uint8_t ma_zahrat_melodiu(char z)
 220 {
 221  if (z == 9) zahraj_melodiu(1);
 222  else if (z == '*') zahraj_melodiu(2);
 223  else if (z == '/') zahraj_melodiu(3);
 224  else if (z == '+') zahraj_melodiu(4);
 225  else if (z == 27) zastav_melodiu();
 226 }
 227 
 228 void efekt1()
 229 {
 230  uint16_t fre = 100;
 231  for (int i = 0; i < 200; i++)
 232  {
 233   tone2(fre, 2);
 234   fre += 10;
 235   delay(2);
 236  }
 237 }
 238 
 239 void efekt2()
 240 {
 241  uint16_t fre = 2060;
 242  for (int i = 0; i < 200; i++)
 243  {
 244   tone2(fre, 2);
 245   fre -= 10;
 246   delay(2);
 247  }
 248 }
 249 
 250 void efekt3()
 251 {
 252  uint16_t fre;
 253  for (int i = 0; i < 200; i++)
 254  {
 255   fre = random(3000) + 20;
 256   tone2(fre, 2);
 257   delay(2);
 258  }
 259 }
 260 
 261 void efekt4()
 262 {
 263  uint16_t fre = 100;
 264  for (int i = 0; i < 200; i++)
 265  {
 266   (i & 1) ? tone2(fre, 2) : tone2(2100 - fre, 2);
 267   fre += 10;
 268   delay(2);
 269  }
 270 }
 271 
 272 void efekt5()
 273 {
 274  uint16_t fre = 100;
 275  for (int i = 0; i < 100; i++)
 276  {
 277   (i & 1) ? tone2(fre, 4) : tone2(2100 - fre, 4);
 278   fre += 20;
 279   delay(4);
 280  }
 281 }
 282 
 283 void efekt6()
 284 {
 285  uint16_t d = 12;
 286  for (int i = 0; i < 20; i++)
 287  {
 288   tone2(1760, 10);
 289   delay(d);
 290   d += 3;
 291  }
 292 }
 293 
 294 void efekt7()
 295 {
 296  for (int i = 0; i < 40; i++)
 297  {
 298   if (i & 1) tone2(1760, 10);
 299   delay(10);
 300  }
 301 }
 302 
 303 void efekt8()
 304 {
 305  uint16_t d = 72;
 306  for (int i = 0; i < 20; i++)
 307  {
 308   tone2(1760, 10);
 309   delay(d);
 310   d -= 3;
 311  }
 312 }
 313 
 314 void efekt9()
 315 {
 316  float fre = 3500;
 317  while (fre > 30)
 318  {
 319   tone2((uint16_t)fre, 2);
 320   fre *= 0.97;
 321   delay(2);
 322  }
 323 }
 324 
 325 void efekt10()
 326 {
 327  float fre = 30;
 328  while (fre < 3000)
 329  {
 330   tone2((uint16_t)fre, 2);
 331   fre *= 1.03;
 332   delay(2);
 333  }
 334 }
 335 
 336 void efekt11()
 337 {
 338  uint16_t fre = 3500;
 339  uint16_t d = 42;
 340  for (int i = 0; i < 20; i++)
 341  {
 342   tone2(fre, d);
 343   fre -= 165;
 344   delay(d);
 345   d -= 2;
 346  }
 347 }
 348 
 349 void efekt12()
 350 {
 351  float fre = 110;
 352  uint8_t d = 42;
 353  for (int i = 0; i < 20; i++)
 354  {
 355   tone2(fre, d);
 356   fre += 165;
 357   delay(d);
 358   d -= 2;
 359  }
 360 }
 361 
 362 void efekt13()
 363 {
 364  uint16_t fre = 3400;
 365  uint8_t d = 200;
 366  uint8_t delta = 1;
 367  for (int i = 0; i < 20; i++)
 368  {
 369   tone2(fre, d);
 370   fre -= 165;
 371   delay(d);
 372   d -= delta;
 373   delta++;
 374  }
 375  tone2(110, 1000);
 376  delay(1000);
 377 }
 378 
 379 void efekt14()
 380 {
 381  uint16_t fre = 880;
 382  int16_t d = 20;
 383  for (int i = 0; i < 20; i++)
 384  {
 385   tone2(fre, d);
 386   delay(d);
 387   fre += random(50) - 25;
 388   d += random(10) - 5;
 389   if (d < 0) d = 1;
 390  }
 391 }
 392 
 393 void efekt15()
 394 {
 395  uint16_t fre = 440;
 396  int16_t d = 20;
 397  for (int i = 0; i < 20; i++)
 398  {
 399   tone2(fre, d);
 400   delay(d);
 401   fre += random(25) - 12;
 402   d += random(10) - 5;
 403   if (d < 0) d = 1;
 404  }
 405 }
 406 
 407 void efekt16()
 408 {
 409  uint16_t fre = 1760;
 410  int16_t d = 20;
 411  for (int i = 0; i < 20; i++)
 412  {
 413   tone2(fre, d);
 414   delay(d);
 415   fre += random(100) - 50;
 416   d += random(10) - 5;
 417   if (d < 0) d = 1;
 418  }
 419 }
 420 
 421 void zvukovy_efekt(uint8_t cislo)
 422 {
 423  switch (cislo) {
 424   case 1: efekt1(); break;
 425   case 2: efekt2(); break;
 426   case 3: efekt3(); break;
 427   case 4: efekt4(); break;
 428   case 5: efekt5(); break;
 429   case 6: efekt6(); break;
 430   case 7: efekt7(); break;
 431   case 8: efekt8(); break;
 432   case 9: efekt9(); break;
 433   case 10: efekt10(); break;
 434   case 11: efekt11(); break;
 435   case 12: efekt12(); break;
 436   case 13: efekt13(); break;
 437   case 14: efekt14(); break;
 438   case 15: efekt15(); break;
 439   case 16: efekt16(); break;
 440  }
 441 }
 442 
 443 void test_ultrazvuk()
 444 {
 445  int i = 0;
 446  while ((serial_available() == 0) && (Serial.available() == 0))
 447  {
 448   serial_println_num(measure_distance());
 449   delay(100);
 450  }
 451  serial_read();
 452 }
 453 
 454 void menu_ultrasonic_request()
 455 {
 456  uint32_t tm = millis();
 457  int d = measure_distance();
 458  int count = 0;
 459  int count2 = 0;
 460  while ((millis() - tm < 1500) && ((d < 15) || (count2 < 5)) && (count < 10))
 461  {
 462   delay(10);
 463   d = measure_distance();
 464   if (d == 10000) count++;
 465   else count = 0;
 466   if (d >= 15) count2++;
 467   else count2 = 0;
 468   if (serial_available() || Serial.available()) return;
 469  }
 470  if (millis() - tm >= 1500)
 471  {
 472   ultrasonic_menu();
 473   cas_ked_naposledy_stlacil = millis();
 474  }
 475 }
 476 
 477 void ultrasonic_menu()
 478 {
 479  int selection = 0;
 480  tone2( 880, 200);
 481 
 482  do {
 483   int count = 0;
 484   do {
 485    int32_t d = measure_distance();
 486    if (d == 10000) continue;
 487    if (d >= 20) count++;
 488    else count = 0;
 489    delay(10);
 490   } while (!serial_available() && !Serial.available() && (count < 20));
 491 
 492   tone2( 440, 200);
 493   uint32_t tm = millis();
 494   while ((measure_distance() > 15) && (millis() - tm < 1500) && !serial_available() && !Serial.available()) delay(10);
 495   if (millis() - tm >= 1500)
 496   {
 497    tone2( 2000, 50);
 498    menu_command(selection);
 499    return;
 500   }
 501   selection++;
 502   for (int i = 0; i < selection; i++)
 503   {
 504    tone2( 1261, 50);
 505    delay(250);
 506   }
 507  } while (!serial_available() && !Serial.available());
 508  while (serial_available()) serial_read();
 509  while (Serial.available()) Serial.read();
 510 }
 511 
 512 void menu_command(int cmd)
 513 {
 514  if (cmd == 1) vpred();
 515  if (cmd == 2) {
 516   precitaj_choreografiu_z_EEPROM(1);
 517   zatancuj_choreografiu(ch_time, ch_servo, ch_val, ch_len);
 518  }
 519  if (cmd == 3) {
 520   precitaj_choreografiu_z_EEPROM(2);
 521   zatancuj_choreografiu(ch_time, ch_servo, ch_val, ch_len);
 522  }
 523  if (cmd == 4) {
 524   precitaj_choreografiu_z_EEPROM(3);
 525   zatancuj_choreografiu(ch_time, ch_servo, ch_val, ch_len);
 526  }
 527  if (cmd == 5) zahraj_melodiu(1);
 528  if (cmd == 6) melodia_jedna_druhej();
 529  if (cmd == 7) ahoj();
 530  if (cmd == 9) zahraj_melodiu(2);
 531  if (cmd == 9) zahraj_melodiu(3);
 532  if (cmd == 10) zahraj_melodiu(4);
 533 }
 534 
 535 void melodia_jedna_druhej()
 536 {
 537  for (int i = 0; i < 2; i++)
 538  {
 539   tone2(262, 200);
 540   delay(200);
 541   tone2(330, 200);
 542   delay(200);
 543 
 544   tone2(262, 200);
 545   delay(200);
 546   tone2(330, 200);
 547   delay(200);
 548 
 549   tone2(392, 400);
 550   delay(400);
 551 
 552   tone2(392, 400);
 553   delay(400);
 554  }
 555 }
 556 
 557 // chodza pre vacsieho dreveneho robota
 558 uint16_t chor_time[] = {500, 100, 1, 1, 100, 1, 1, 1, 100, 1, 1, 1, 100, 1, 100, 1, 1, 0};
 559 uint8_t chor_servo[] = {11, 1, 2, 6, 4, 3, 6, 5, 1, 2, 6, 5, 3, 4, 1, 2, 9, 0};
 560 uint8_t chor_val[] = {1, 48, 69, 180, 104, 104, 90, 0, 111, 146, 0, 90, 62, 69, 48, 69, 2, 0};
 561 uint8_t chor_len = 18;
 562 
 563 void vpred()
 564 {
 565  while ((measure_distance() > 30) && !serial_available() && !Serial.available())
 566   zatancuj_choreografiu(chor_time, chor_servo, chor_val, chor_len);
 567  pipni();
 568  reset();
 569 }
 570 
 571 void skus_zapisat_choreografiu_do_EEPROM()
 572 {
 573  serial_print_flash(PSTR("Cislo? [1-3]: "));
 574  char odpoved = read_char();
 575  if ((odpoved < '1') || (odpoved > '3')) return;
 576  serial_println_char(odpoved);
 577  uint8_t cislo = odpoved - '0';
 578 
 579  serial_print_flash(PSTR("Zapisat choreografiu do EEPROM c."));
 580  serial_print_char(odpoved);
 581  serial_print_flash(PSTR("? [Y/n]: "));
 582  odpoved = read_char();
 583  serial_println_char(odpoved);
 584  if (odpoved == 'Y')
 585   zapis_choreografiu_do_EEPROM(cislo);
 586 }
 587 
 588 void skus_nacitat_choreografiu_z_EEPROM()
 589 {
 590  serial_print_flash(PSTR("Cislo? [1-3]: "));
 591  char odpoved = read_char();
 592  if ((odpoved < '1') || (odpoved > '3')) return;
 593  serial_println_char(odpoved);
 594  uint8_t cislo = odpoved - '0';
 595 
 596  serial_print_flash(PSTR("Precitat choreografiu z EEPROM c."));
 597  serial_print_char(odpoved);
 598  serial_print_flash(PSTR("? [Y/n]: "));
 599  odpoved = read_char();
 600  serial_println_char(odpoved);
 601  if (odpoved == 'Y')
 602   precitaj_choreografiu_z_EEPROM(cislo);
 603 }
 604 
 605 void skus_naformatovat_EEPROM_choreografie()
 606 {
 607  serial_print_flash(PSTR("Formatovat EEPROM choreografii? [Y/n]:"));
 608  char odpoved = read_char();
 609  serial_println_char(odpoved);
 610  if (odpoved == 'Y')
 611   naformatuj_EEPROM_choreografie();
 612 }
 613 
 614 //EEPROM MAP:
 615 // 0: slot number where choreography 3 starts (B3. Real address = B3 x 4)
 616 // 1: marker '~' indicates calibration is already stored in EEPROM and will be loaded on startup
 617 //      '1', '2', '3' indicate the same, but choreography 1,2, or 3 is automatically launched on startup
 618 // 2-8: servo calibration (central points to be used instead of default 90)
 619 //    they are shifted by (90-63) and the range is (90-63)...0 till (90+63)...127
 620 //    bit 7 (value 128) indicates servo is inverted
 621 // 9-14: lower limit for direct control for all 6 servos
 622 // 15-20: upper limit for direct control for all 6 servos
 623 // 21:  number of steps in choreography 1 (L1) 0=choreography not in memory
 624 // 22:  number of steps in choreography 2 (L2) 0=not in memory
 625 // 23:  number of steps in choreography 3 (L3) 0=not in memory
 626 // 24..(L1 x 4 + 23)    choreography1 tuplets (uint16,uint8,uint8) x L1
 627 // (1024 - L2 x 4)..1023  choreography2 same as above
 628 // B3 x 4..(B3 x 4 + L3 x 4 - 1) choreography 3 same as above
 629 void zapis_choreografiu_do_EEPROM(int slot)
 630 {
 631  uint8_t b3 = EEPROM.read(0);
 632  uint8_t len1 = EEPROM.read(21);
 633  uint8_t len2 = EEPROM.read(22);
 634  uint8_t len3 = EEPROM.read(23);
 635  uint16_t wp = 65535;
 636 
 637  if ((len1 > CHOREO_LEN) || (len2 > CHOREO_LEN) || (len3 > CHOREO_LEN) || (b3 > 250 - len3) || ((len1 > b3) && (b3 != 0)) || (len3 + b3 > 250 - len2) || (len1 + len2 > 250))
 638   b3 = len1 = len2 = len3 = 0;
 639 
 640  if (slot == 1)
 641  {
 642   if (((ch_len < b3) || (len3 == 0)) && (ch_len + len2 + len3 <= 250))
 643   {
 644    EEPROM.write(21, ch_len);
 645    wp = 24;
 646   }
 647  }
 648  else if (slot == 2)
 649  {
 650   if ((250 - b3 - len3 > ch_len) && (ch_len + len1 + len3 <= 250))
 651   {
 652    EEPROM.write(22, ch_len);
 653    wp = 1000 - ch_len * 4;
 654   }
 655  }
 656  else if (slot == 3)
 657  {
 658   if (ch_len + len1 + len2 <= 250)
 659   {
 660    EEPROM.write(23, ch_len);
 661    EEPROM.write(0, (len1 - len2) / 2 + 125);
 662    wp = 4 * ((len1 - len2) / 2 + 125);
 663   }
 664  }
 665 
 666  if (wp == 65535)
 667   serial_println_flash(PSTR("not enough space"));
 668  else
 669  {
 670   for (int i = 0; i < ch_len; i++)
 671   {
 672    EEPROM.write(wp + 4 * i, ch_time[i] & 255);
 673    EEPROM.write(wp + 1 + 4 * i, ch_time[i] >> 8);
 674    EEPROM.write(wp + 2 + 4 * i, ch_servo[i]);
 675    EEPROM.write(wp + 3 + 4 * i, ch_val[i]);
 676   }
 677   serial_println_flash(PSTR("ok"));
 678  }
 679 }
 680 
 681 void precitaj_choreografiu_z_EEPROM(uint8_t slot)
 682 {
 683  uint8_t b3 = EEPROM.read(0);
 684  uint8_t len1 = EEPROM.read(21);
 685  uint8_t len2 = EEPROM.read(22);
 686  uint8_t len3 = EEPROM.read(23);
 687  uint16_t rp = 65535;
 688  if ((len1 > CHOREO_LEN) || (len2 > CHOREO_LEN) || (len3 > CHOREO_LEN) || (b3 > 250 - len3) || ((len1 > b3) && (b3 != 0)) || (len3 + b3 > 250 - len2) || (len1 + len2 > 250))
 689   b3 = len1 = len2 = len3 = 0;
 690 
 691  if (slot == 1)
 692  {
 693   if (len1 > 0)
 694   {
 695    rp = 24;
 696    ch_len = len1;
 697   }
 698  }
 699  else if (slot == 2)
 700  {
 701   if (len2 > 0)
 702   {
 703    ch_len = len2;
 704    rp = 1000 - ch_len * 4;
 705   }
 706  }
 707  else if (slot == 3)
 708  {
 709   if (len3 > 0)
 710   {
 711    rp = b3 * 4;
 712    ch_len = len3;
 713   }
 714  }
 715 
 716  if (rp == 65535)
 717   serial_println_flash(PSTR("couldn't"));
 718  else
 719  {
 720   for (int i = 0; i < ch_len; i++)
 721   {
 722    ch_time[i] = ((uint16_t)EEPROM.read(rp + 4 * i)) |
 723          (((uint16_t)EEPROM.read(rp + 1 + 4 * i)) << 8);
 724    ch_servo[i] = EEPROM.read(rp + 2 + 4 * i);
 725    ch_val[i] = EEPROM.read(rp + 3 + 4 * i);
 726   }
 727   serial_println_flash(PSTR("ok"));
 728   pipni();
 729  }
 730 }
 731 
 732 void naformatuj_EEPROM_choreografie()
 733 {
 734  EEPROM.write(0, 0);
 735  EEPROM.write(21, 0);
 736  EEPROM.write(22, 0);
 737  EEPROM.write(23, 0);
 738  serial_println_flash(PSTR("ok"));
 739  pipni();
 740 }
 741 
 742 void precitaj_kalibraciu_z_EEPROM()
 743 {
 744  uint8_t value = EEPROM.read(1);
 745  if ((value != '~') && (value != '1') && (value != '2') && (value != '3')) return;
 746  if (value != '~') auto_start = value - '0';
 747  else auto_start = 0;
 748  for (int i = 2; i < 8; i++)
 749  {
 750   int16_t k = EEPROM.read(i);
 751   if (k > 127) servo_invertovane[i - 2] = 1;
 752   else servo_invertovane[i - 2] = 0;
 753   k &= 127;
 754   prednastavena_kalibracia[i - 2] = k + (90-63);
 755  }
 756  for (int i = 0; i < 6; i++)
 757   dolny_limit[i] = EEPROM.read(i + 9);
 758  for (int i = 0; i < 6; i++)
 759   horny_limit[i] = EEPROM.read(i + 15);
 760 }
 761 
 762 char read_char()
 763 {
 764  while (!serial_available() && !Serial.available());
 765  if (serial_available()) return serial_read();
 766  else return Serial.read();
 767 }
 768 
 769 void zapis_kalibraciu_do_EEPROM()
 770 {
 771  serial_print_flash(PSTR("Naozaj chces zapisat kalibraciu do EEPROM? [Y/n]: "));
 772  char odpoved = read_char();
 773  serial_println_char(odpoved);
 774  if (odpoved == 'Y')
 775  {
 776   char kalib_state = EEPROM.read(1);
 777   if ((kalib_state == '~') || ((kalib_state >= '1') && (kalib_state <= '3')))
 778    EEPROM.write(1, kalib_state);
 779   else EEPROM.write(1, '~');
 780   for (int i = 2; i < 8; i++)
 781   {
 782    int16_t k = kalib[i - 2] - (90-63);
 783    if (k < 0) k = 0;
 784    else if (k > 127) k = 127;
 785    if (servo_invertovane[i - 2]) k += 128;   
 786    EEPROM.write(i, (uint8_t)k);
 787   }
 788   for (int i = 0; i < 6; i++)
 789    EEPROM.write(9 + i, dolny_limit[i]);
 790   for (int i = 0; i < 6; i++)
 791    EEPROM.write(15 + i, horny_limit[i]);
 792   serial_println_flash(PSTR("ok"));
 793  }
 794 }
 795 
 796 void pipni()
 797 {
 798  tone2( 1568, 50);
 799  delay(100);
 800  tone2( 1357, 50);
 801 }
 802 
 803 void ruky()
 804 {
 805  uint8_t odloz_spomalenie = spomalenie;
 806  spomalenie = 0;
 807 #ifdef ROBOT_3D_PRINTED
 808  nastav_koncatinu(5, 180);
 809  nastav_koncatinu(6, 180);
 810 #else
 811  nastav_koncatinu(5, 0);
 812  nastav_koncatinu(6, 0);
 813 #endif
 814  delay(1000);
 815  nastav_koncatinu(5, 90);
 816  nastav_koncatinu(6, 90);
 817  spomalenie = odloz_spomalenie;
 818  delay(1000);
 819  pipni();
 820 }
 821 
 822 void ahoj()
 823 {
 824  tone2( 1568, 50);
 825  delay(70);
 826  tone2( 1175, 30);
 827  delay(50);
 828  tone2( 880, 30);
 829  delay(50);
 830  tone2( 1047, 50);
 831  delay(70);
 832  tone2( 1245, 30);
 833  delay(150);
 834  tone2( 1568, 50);
 835  delay(100);
 836  if (random(10) > 4) tone2( 1357, 50);
 837  else tone2( 1047, 50);
 838 }
 839 
 840 void nastav_koncatinu(int8_t srv, uint8_t poloha)
 841 {
 842  int8_t delta;
 843  srv--;
 844 
 845  if (servo_invertovane[srv]) poloha = 180 - poloha;
 846  
 847  if ((int16_t)poloha + (int16_t)kalib[srv] - 90 < 0) poloha = 0;
 848  else poloha += kalib[srv] - 90;
 849  
 850  if (poloha > 180) poloha = 180;
 851 
 852  if (spomalenie == 0) {
 853   stav[srv] = poloha;
 854   s[srv].write(stav[srv]);
 855  }
 856  else { 
 857   if (stav[srv] < poloha) delta = 1;
 858   else delta = -1;
 859   while (stav[srv] != poloha)
 860   {
 861    stav[srv] += delta;
 862    s[srv].write(stav[srv]);
 863    delay(spomalenie);
 864   }
 865  }
 866 }
 867 
 868 void zobraz_stav()
 869 {
 870  for (int i = 0; i < 6; i++)
 871  {
 872   serial_print_flash(PSTR("S")); serial_print_num(i + 1); serial_print_flash(PSTR(": ")); serial_println_num(stav[i] - kalib[i] + 90);
 873  }
 874  serial_println_flash(PSTR("---"));
 875  pipni();
 876 }
 877 
 878 void pohyb(int8_t servo)
 879 {
 880  int8_t srv = (servo > 0) ? servo : -servo;
 881  srv--;
 882  if (servo_invertovane[srv]) servo = -servo;
 883  if (servo > 0)
 884  {
 885   if (stav[srv] <= horny_limit[srv] - krok) stav[srv] += krok;
 886   else stav[srv] = horny_limit[srv];
 887   s[srv].write(stav[srv]);
 888  }
 889  else if (servo < 0)
 890  {
 891   if (stav[srv] >= dolny_limit[srv] + krok) stav[srv] -= krok;
 892   else stav[srv] = dolny_limit[srv];
 893   s[srv].write(stav[srv]);
 894  }
 895 }
 896 
 897 uint8_t pohyb_znakom(char z)
 898 {
 899  for (int i = 0; i < 12; i++)
 900  {
 901   if (z == znaky_zmien[i])
 902   {
 903    int8_t servo = zmeny[i];
 904    pohyb(servo);
 905   }
 906  }
 907 }
 908 
 909 void kombinacia1()
 910 {
 911  pohyb(SERVO_LAVA_NOHA);
 912  pohyb(-SERVO_PRAVA_PATA);
 913 }
 914 
 915 void kombinacia2()
 916 {
 917  pohyb(SERVO_PRAVA_NOHA);
 918  pohyb(-SERVO_LAVA_PATA);
 919 }
 920 
 921 void kombinacia3()
 922 {
 923  pohyb(SERVO_LAVA_RUKA);
 924  pohyb(SERVO_PRAVA_RUKA);
 925 }
 926 
 927 void kombinacia4()
 928 {
 929  pohyb(-SERVO_LAVA_RUKA);
 930  pohyb(-SERVO_PRAVA_RUKA);
 931 }
 932 
 933 int pohyb_kombinacia(char z)
 934 {
 935  if (z == '3') kombinacia1();
 936  else if (z == '4') kombinacia2();
 937  else if (z == '5') kombinacia3();
 938  else if (z == '6') kombinacia4();
 939  else return 0;
 940  return 1;
 941 }
 942 
 943 int nacitajCislo()
 944 {
 945  int num = 0;
 946  int z;
 947  do {
 948   z = read_char();
 949   if (z == '#') while (z != 13) z = read_char();
 950  } while ((z < '0') || (z > '9'));
 951  while ((z >= '0') && (z <= '9'))
 952  {
 953   num *= 10;
 954   num += (z - '0');
 955   do {
 956    z = read_char();
 957    if (z == -1) delayMicroseconds(10);
 958   } while (z < 0);
 959  }
 960  return num;
 961 }
 962 
 963 void nacitaj_choreografiu()
 964 {
 965  ch_len = 0;
 966  int tm;
 967  do {
 968   tm = nacitajCislo();
 969   ch_time[ch_len] = tm;
 970   ch_servo[ch_len] = nacitajCislo();
 971   ch_val[ch_len] = nacitajCislo();
 972   ch_len++;
 973   if (ch_len == CHOREO_LEN) break;
 974  } while (tm > 0);
 975  pipni();
 976 }
 977 
 978 void vypis_choreografiu()
 979 {
 980  for (int i = 0; i < ch_len; i++)
 981  {
 982   serial_print_num(ch_time[i]);
 983   serial_print(" ");
 984   serial_print_num(ch_servo[i]);
 985   serial_print(" ");
 986   serial_println_num(ch_val[i]);
 987  }
 988  serial_println_flash(PSTR("---"));
 989  pipni();
 990 }
 991 
 992 uint32_t koniec_tanca;
 993 
 994 void zatancuj_choreografiu(uint16_t *ch_time, uint8_t *ch_servo, uint8_t *ch_val, int ch_len )
 995 {
 996  koniec_tanca = millis() + 3600000;
 997  for (int i = 0; i < ch_len - 1; i++)
 998  {
 999   delay(ch_time[i]);
1000   if (millis() > koniec_tanca) break; 
1001   if (ch_servo[i] < 7) nastav_koncatinu(ch_servo[i], ch_val[i]);
1002   else i = specialny_prikaz(i, ch_servo[i], ch_val[i], ch_len);
1003   if (serial_available() || Serial.available()) break;
1004  }
1005  pipni();
1006 }
1007 
1008 int specialny_prikaz(uint16_t i, uint8_t prikaz, uint8_t argument, int len)
1009 {
1010  if (prikaz == 8) koniec_tanca = millis() + 1000 * (uint32_t)argument; 
1011  else if (prikaz == 9) 
1012  {
1013   if (serial_available() || Serial.available()) return len - 1;
1014   if (measure_distance() < 15) return len - 1;
1015   return ((int)argument) - 1;
1016  }
1017  else if (prikaz == 10) spomalenie = argument;
1018  else if (prikaz == 11) zahraj_melodiu(argument);
1019  else if (prikaz == 12) zvukovy_efekt(argument);
1020  return i;
1021 }
1022 
1023 void reset()
1024 {
1025  for (int i = 0; i < 6; i++)
1026  {
1027   stav[i] = kalib[i];
1028   s[i].write(kalib[i]);
1029   delay(300);
1030  }
1031  pipni();
1032 }
1033 
1034 uint8_t nalad_hodnotu_serva(uint8_t servo, uint8_t hodnota, uint8_t min_hodnota, uint8_t max_hodnota)
1035 {
1036  serial_print_flash(PSTR(" (+/-/ENTER): "));
1037  serial_println_num(hodnota);
1038  s[servo].write(hodnota);
1039  char z;
1040  do {
1041   z = read_char();
1042   if ((z == '+') && (hodnota < max_hodnota)) hodnota++;
1043   else if ((z == '-') && (hodnota > min_hodnota)) hodnota--;
1044   if ((z == '+') || (z == '-'))
1045   {
1046    serial_print_num(hodnota); serial_print_char('\r');
1047    s[servo].write(hodnota);
1048   }
1049  } while (z != 13);
1050  return hodnota;
1051 }
1052 
1053 void kalibruj()
1054 {
1055  for (int i = 0; i < 6; i++)
1056  {
1057   serial_print_num(i);
1058   kalib[i] = nalad_hodnotu_serva(i, kalib[i], 90-63, 90+63);
1059   serial_print_num(i);
1060   serial_print(": ");
1061   serial_println_num(kalib[i]);
1062  }
1063  for (int i = 0; i < 6; i++) {
1064   serial_print_num(kalib[i]);
1065   serial_print(" ");
1066  }
1067  serial_print_flash(PSTR(" Chyt robota zozadu za telo (ENTER):"));
1068  char z;
1069  do { z = read_char(); } while (z != 13);
1070  serial_println(z);
1071 
1072  serial_print_flash(PSTR("*** Nasledujuce koncatiny su lave/prave z pohladu robota.\r\nAk to nesedi, treba prehodit kabliky servo!\r\n"));
1073 
1074  for (int i = 0; i < 6; i++) servo_invertovane[i] = 0;
1075 
1076  nastav_koncatinu(SERVO_PRAVA_PATA, 0);
1077  serial_print_flash(PSTR("Prava pata: je von alebo dnu? (V/D):"));
1078  do { z = read_char(); } while ((z != 'V') && (z != 'D'));
1079  serial_println_char(z);
1080  nastav_koncatinu(SERVO_PRAVA_PATA, 90);
1081  if (z == 'D') servo_invertovane[SERVO_PRAVA_PATA - 1] = 0;
1082  else servo_invertovane[SERVO_PRAVA_PATA - 1] = 1;
1083  
1084  nastav_koncatinu(SERVO_LAVA_PATA, 0);
1085  serial_print_flash(PSTR("Lava pata: je von alebo dnu? (V/D):"));
1086  do { z = read_char(); } while ((z != 'V') && (z != 'D'));
1087  serial_println_char(z);
1088  nastav_koncatinu(SERVO_LAVA_PATA, 90);
1089  if (z == 'V') servo_invertovane[SERVO_LAVA_PATA - 1] = 0;
1090  else servo_invertovane[SERVO_LAVA_PATA - 1] = 1;
1091  
1092  nastav_koncatinu(SERVO_PRAVA_NOHA, 0);
1093  serial_print_flash(PSTR("Prava noha: vpredu je pata alebo spicka? (P/S):"));
1094  do { z = read_char(); } while ((z != 'P') && (z != 'S'));
1095  serial_println_char(z);
1096  nastav_koncatinu(SERVO_PRAVA_NOHA, 90);
1097  if (z == 'P') servo_invertovane[SERVO_PRAVA_NOHA - 1] = 1;
1098  else servo_invertovane[SERVO_PRAVA_NOHA - 1] = 0;
1099 
1100  nastav_koncatinu(SERVO_LAVA_NOHA, 0);
1101  serial_print_flash(PSTR("Lava noha: vpredu je pata alebo spicka? (P/S):"));
1102  do { z = read_char(); } while ((z != 'P') && (z != 'S'));
1103  serial_println_char(z);
1104  nastav_koncatinu(SERVO_LAVA_NOHA, 90);
1105  if (z == 'S') servo_invertovane[SERVO_LAVA_NOHA - 1] = 1;
1106  else servo_invertovane[SERVO_LAVA_NOHA - 1] = 0;
1107  
1108  nastav_koncatinu(SERVO_PRAVA_RUKA, 0);
1109  serial_print_flash(PSTR("Prava ruka: je hore alebo dole? (H/D):"));
1110  do { z = read_char(); } while ((z != 'H') && (z != 'D'));
1111  serial_println_char(z);
1112  nastav_koncatinu(SERVO_PRAVA_RUKA, 90);
1113  if (z == 'H') servo_invertovane[SERVO_PRAVA_RUKA - 1] = 1;
1114  else servo_invertovane[SERVO_PRAVA_RUKA - 1] = 0;
1115 
1116  nastav_koncatinu(SERVO_LAVA_RUKA, 0);
1117  serial_print_flash(PSTR("Lava ruka: je hore alebo dole? (H/D):"));
1118  do { z = read_char(); } while ((z != 'H') && (z != 'D'));
1119  serial_println_char(z);
1120  nastav_koncatinu(SERVO_LAVA_RUKA, 90);
1121  if (z == 'D') servo_invertovane[SERVO_PRAVA_RUKA - 1] = 0;
1122  else servo_invertovane[SERVO_PRAVA_RUKA - 1] = 1;
1123 
1124  serial_println_flash(PSTR("ok"));
1125  pipni();
1126 }
1127 
1128 void nastav_limity()
1129 {
1130  for (int i = 0; i < 6; i++)
1131  {
1132   serial_print_num(i);
1133   serial_print_flash(PSTR("dolny"));
1134   dolny_limit[i] = nalad_hodnotu_serva(i, dolny_limit[i], 0, 180);
1135   serial_print_num(i);
1136   serial_print_flash(PSTR(" dolny: "));
1137   serial_println_num(dolny_limit[i]);
1138   s[i].write(kalib[i]);
1139 
1140   serial_print_num(i);
1141   serial_print_flash(PSTR("horny"));
1142   horny_limit[i] = nalad_hodnotu_serva(i, horny_limit[i], 0, 180);
1143   serial_print_num(i);
1144   serial_print_flash(PSTR(" horny: "));
1145   serial_println_num(horny_limit[i]);
1146   s[i].write(kalib[i]);
1147  }
1148  for (int i = 0; i < 6; i++) {
1149   serial_print_num(dolny_limit[i]);
1150   serial_print("-");
1151   serial_print_num(horny_limit[i]);
1152   serial_print(" ");
1153  }
1154  serial_println_flash(PSTR("ok"));
1155  pipni();
1156 }
1157 
1158 void vypis_kalibraciu()
1159 {
1160  serial_print_flash(PSTR("stredy: "));
1161  for (int i = 0; i < 6; i++) {
1162   serial_print_num(kalib[i]);
1163   serial_print(" ");
1164  }
1165  serial_println();
1166  
1167  serial_print_flash(PSTR("invertovane servo: "));
1168  for (int i = 0; i < 6; i++)
1169  {
1170   serial_print_num(servo_invertovane[i]);
1171   serial_print_char(' ');
1172  }
1173  serial_println();
1174   
1175  serial_print_flash(PSTR("dolny limit: "));
1176  for (int i = 0; i < 6; i++) {
1177   serial_print_num(dolny_limit[i]);
1178   serial_print(" ");
1179  }
1180  serial_println();
1181  serial_print_flash(PSTR("horny limit: "));
1182  for (int i = 0; i < 6; i++) {
1183   serial_print_num(horny_limit[i]);
1184   serial_print(" ");
1185  }
1186  serial_println();
1187 }
1188 
1189 void nacitaj_kalibraciu()
1190 {
1191  int tm;
1192  for (int i = 0; i < 6; i++)
1193   kalib[i] = nacitajCislo();
1194  vypis_kalibraciu();
1195  serial_println_flash(PSTR("ok"));
1196  pipni();
1197 }
1198 
1199 void zvys_krok()
1200 {
1201  if (krok < 180) krok++;
1202  serial_print_flash(PSTR("krok: "));
1203  serial_println_num(krok);
1204 }
1205 
1206 void zniz_krok()
1207 {
1208  if (krok > 0) krok--;
1209  serial_print_flash(PSTR("krok: "));
1210  serial_println_num(krok);
1211 }
1212 
1213 void zniz_spomalenie()
1214 {
1215  if (spomalenie > 0) spomalenie--;
1216  serial_print_flash(PSTR("spomalenie: "));
1217  serial_println_num(spomalenie);
1218 }
1219 
1220 void zvys_spomalenie()
1221 {
1222  if (spomalenie < 100) spomalenie++;
1223  serial_print_flash(PSTR("spomalenie: "));
1224  serial_println_num(spomalenie);
1225 }
1226 
1227 // nasleduje softverova implementacia serioveho portu
1228 #define SERIAL_STATE_IDLE   0
1229 #define SERIAL_STATE_RECEIVING 1
1230 #define SERIAL_BUFFER_LENGTH  20
1231 
1232 static volatile uint8_t serial_state;
1233 static uint8_t serial_buffer[SERIAL_BUFFER_LENGTH];
1234 static volatile uint8_t serial_buf_wp, serial_buf_rp;
1235 
1236 static volatile uint8_t receiving_byte;
1237 
1238 static volatile uint32_t time_startbit_noticed;
1239 static volatile uint8_t next_bit_order;
1240 static volatile uint8_t waiting_stop_bit;
1241 static uint16_t one_byte_duration;
1242 static uint16_t one_bit_duration;
1243 static uint16_t one_bit_write_duration;
1244 static uint16_t half_of_one_bit_duration;
1245 
1246 void init_serial(uint32_t baud_rate)
1247 {
1248  pinMode(2, INPUT);
1249  pinMode(4, OUTPUT);
1250 
1251  serial_state = SERIAL_STATE_IDLE;
1252 
1253  one_byte_duration = 9500000 / baud_rate;
1254  one_bit_duration = 1000000 / baud_rate;
1255  one_bit_write_duration = one_bit_duration - 1;
1256  half_of_one_bit_duration = 500000 / baud_rate;
1257 
1258  PCMSK2 |= 4; //PCINT18;
1259  PCIFR &= ~4; //PCIF2;
1260  PCICR |= 4; // PCIE2;
1261 }
1262 
1263 ISR(PCINT2_vect)
1264 {
1265  uint32_t tm = micros();
1266  if (serial_state == SERIAL_STATE_IDLE)
1267  {
1268   time_startbit_noticed = tm;
1269   serial_state = SERIAL_STATE_RECEIVING;
1270   receiving_byte = 0xFF;
1271   next_bit_order = 0;
1272  }
1273  else if (tm - time_startbit_noticed > one_byte_duration)
1274  {
1275   serial_buffer[serial_buf_wp] = receiving_byte;
1276   serial_buf_wp++;
1277   if (serial_buf_wp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_wp = 0;
1278   time_startbit_noticed = tm;
1279   receiving_byte = 0xFF;
1280   next_bit_order = 0;
1281  }
1282  else if (PIND & 4)
1283  {
1284   int8_t new_next_bit_order = (tm - time_startbit_noticed - half_of_one_bit_duration) / one_bit_duration;
1285   while (next_bit_order < new_next_bit_order)
1286   {
1287    receiving_byte &= ~(1 << next_bit_order);
1288    next_bit_order++;
1289   }
1290   if (next_bit_order == 8)
1291   {
1292    serial_buffer[serial_buf_wp] = receiving_byte;
1293    serial_buf_wp++;
1294    if (serial_buf_wp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_wp = 0;
1295    serial_state = SERIAL_STATE_IDLE;
1296   }
1297  } else
1298   next_bit_order = (tm - time_startbit_noticed - half_of_one_bit_duration) / one_bit_duration;
1299 }
1300 
1301 uint8_t serial_available()
1302 {
1303  cli();
1304  if (serial_buf_rp != serial_buf_wp)
1305  {
1306   sei();
1307   return 1;
1308  }
1309  if (serial_state == SERIAL_STATE_RECEIVING)
1310  {
1311   uint32_t tm = micros();
1312   if (tm - time_startbit_noticed > one_byte_duration)
1313   {
1314    serial_state = SERIAL_STATE_IDLE;
1315    serial_buffer[serial_buf_wp] = receiving_byte;
1316    serial_buf_wp++;
1317    if (serial_buf_wp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_wp = 0;
1318    sei();
1319    return 1;
1320   }
1321  }
1322  sei();
1323  return 0;
1324 }
1325 
1326 int16_t serial_read()
1327 {
1328  cli();
1329  if (serial_buf_rp != serial_buf_wp)
1330  {
1331   uint8_t ch = serial_buffer[serial_buf_rp];
1332   serial_buf_rp++;
1333   if (serial_buf_rp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_rp = 0;
1334   sei();
1335   return ch;
1336  }
1337 
1338  if (serial_state == SERIAL_STATE_RECEIVING)
1339  {
1340   uint32_t tm = micros();
1341   if (tm - time_startbit_noticed > one_byte_duration)
1342   {
1343    uint8_t ch = receiving_byte;
1344    serial_state = SERIAL_STATE_IDLE;
1345    sei();
1346    return ch;
1347   }
1348  }
1349  sei();
1350  return -1;
1351 }
1352 
1353 void serial_write(uint8_t ch)
1354 {
1355 #ifdef ECHO_BT_TO_USB
1356  Serial.print((char)ch);
1357 #endif
1358  PORTD &= ~16;
1359  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1360  for (uint8_t i = 0; i < 8; i++)
1361  {
1362   if (ch & 1) PORTD |= 16;
1363   else PORTD &= ~16;
1364   ch >>= 1;
1365   delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1366  }
1367  PORTD |= 16;
1368  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1369  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1370  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1371  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1372  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1373 }
1374 
1375 uint16_t serial_readln(uint8_t *ln, uint16_t max_length)
1376 {
1377  uint16_t len;
1378  uint16_t ch;
1379  do {
1380   ch = serial_read();
1381   if (ch == 13) continue;
1382  } while (ch == -1);
1383 
1384  do {
1385   if ((ch != 13) && (ch != 10) && (ch != -1))
1386   {
1387    *(ln++) = ch;
1388    max_length--;
1389    len++;
1390   }
1391   ch = serial_read();
1392  } while ((ch != 13) && max_length);
1393  *ln = 0;
1394  return len;
1395 }
1396 
1397 void serial_print_num(int32_t number)
1398 {
1399  if (number < 0)
1400  {
1401   serial_write('-');
1402   number = -number;
1403  }
1404  int32_t rad = 1;
1405  while (number / rad) rad *= 10;
1406  if (number > 0) rad /= 10;
1407  while (rad)
1408  {
1409   serial_write((char)('0' + (number / rad)));
1410   number -= (number / rad) * rad;
1411   rad /= 10;
1412  }
1413 }
1414 
1415 void serial_print_char(char ch)
1416 {
1417  serial_write(ch);
1418 }
1419 
1420 void serial_print(const uint8_t *str)
1421 {
1422  while (*str) serial_write(*(str++));
1423 }
1424 
1425 void serial_println(const uint8_t *str)
1426 {
1427  serial_print(str);
1428  serial_write(13);
1429  serial_write(10);
1430 }
1431 
1432 void serial_print_flash(const uint8_t PROGMEM *str)
1433 {
1434  int ln = strlen_P(str);
1435  for (int i = 0; i < ln; i++)
1436   serial_write(pgm_read_byte(str + i));
1437 }
1438 
1439 void serial_println_flash(const uint8_t PROGMEM *str)
1440 {
1441  serial_print_flash(str);
1442  serial_write(13);
1443  serial_write(10);
1444 }
1445 
1446 void serial_println_num(int32_t number)
1447 {
1448  serial_print_num(number);
1449  serial_println();
1450 }
1451 
1452 void serial_println_char(char ch)
1453 {
1454  serial_write(ch);
1455  serial_println();
1456 }
1457 
1458 void serial_println()
1459 {
1460  serial_write(13);
1461  serial_write(10);
1462 }
1463 
1464 // nasleduje citanie z utltazvukoveho senzora
1465 
1466 static volatile uint32_t pulse_start;
1467 static volatile uint8_t new_distance;
1468 
1469 void init_ultrasonic()
1470 {
1471  pinMode(US_ECHO, INPUT);
1472  pinMode(US_TRIG, OUTPUT);
1473 
1474  PCMSK0 |= 1; //PCINT0;
1475  PCIFR &= ~1; //PCIF0;
1476  PCICR |= 1; // PCIE0;
1477 }
1478 
1479 ISR(PCINT0_vect)
1480 {
1481  if (PINB & 1) pulse_start = micros();
1482  else
1483  {
1484   distance = (int16_t)((micros() - pulse_start) / 58);
1485   new_distance = 1;
1486  }
1487 }
1488 
1489 void start_distance_measurement()
1490 {
1491  distance = 10000;
1492  new_distance = 0;
1493  digitalWrite(US_TRIG, HIGH);
1494  delayMicroseconds(10);
1495  digitalWrite(US_TRIG, LOW);
1496 }
1497 
1498 void wait_for_distance_measurement_to_complete()
1499 {
1500  uint8_t counter = 0;
1501  while ((counter < 20) && !new_distance)
1502  {
1503   delay(1);
1504   counter++;
1505  }
1506  if (counter == 20)
1507  {
1508   pinMode(US_ECHO, OUTPUT);
1509   digitalWrite(US_ECHO, HIGH);
1510   delayMicroseconds(10);
1511   digitalWrite(US_ECHO, LOW);
1512   pinMode(US_ECHO, INPUT);
1513   delayMicroseconds(5);
1514   distance = 10000;
1515  }
1516 }
1517 
1518 int16_t measure_distance()
1519 {
1520  start_distance_measurement();
1521  wait_for_distance_measurement_to_complete();
1522  return distance;
1523 }
1524 
1525 //-------------------------------- nasleduje prehravanie melodie a hranie cez timer2 v pozadi
1526 #define SIRENE_PORT PORTB
1527 #define SIRENE_DDR  DDRB
1528 #define SIRENE_PIN  4
1529 
1530 #define FIS3 2960
1531 #define G3 3136
1532 
1533 float octave_4[] = { 2093.00, 2217.46, 2349.32, 2489.02, 2637.02, 2793.83, 2959.96, 3135.96, 3322.44, 3520.00, 3729.31, 3951.07 };
1534 
1535 //popcorn
1536 uint16_t dlzka_melodia[] = {0, 386, 26, 281, 217};
1537 const uint8_t melodia1[] PROGMEM = { 252, 50, 149, 49,
1538                   28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 49,
1539                   28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 149,
1540                   40, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 36, 49, 99, 40, 49, 99,
1541                   28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 49,
1542                   28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 149,
1543                   40, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99,
1544                   49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99,
1545                   49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99, 149 ,
1546                   47, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 47, 49, 99,
1547                   49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99,
1548                   49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99, 149 ,
1549                   47, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99
1550                  };
1551 
1552 //kohutik jarabi
1553 const uint8_t melodia2[] PROGMEM = { 252, 150, 119, 121, 173, 174, 124, 124, 124, 123, 171, 173, 123, 123, 123, 121, 169, 171, 121, 121, 121, 123, 171, 169, 119, 119 };
1554 
1555 //kankan
1556 const uint8_t melodia3[] PROGMEM = { 252, 100,
1557                   251, 1, 184, 1, 32, 126, 149, 251, 1, 184, 1, 32, 126, 149, 251, 1, 184, 1, 32, 126, 251, 1, 184, 1, 32, 126, 251, 1, 184, 1, 32, 126, 251, 1, 184, 1, 32, 126,
1558                   64, 71, 71, 73, 71, 69, 69, 73, 74, 78, 81, 78, 78, 76, 251, 1, 184, 1, 32, 126, 78, 68, 68, 78, 76, 69, 69, 73, 73, 71, 73, 71, 85, 83, 85, 83,
1559                   64, 71, 71, 73, 71, 69, 69, 73, 74, 78, 81, 78, 78, 76, 251, 1, 184, 1, 32, 126, 78, 68, 68, 78, 76, 69, 69, 73, 73, 71, 73, 71, 71, 69, 119,
1560                   135, 131, 128, 126, 75, 76, 78, 80, 81, 76, 80, 76, 81, 76, 80, 76, 81, 76, 80, 76, 81, 76, 80, 76,
1561                   251, 2, 11, 3, 16, 19, 251, 1, 4, 3, 16, 19,
1562                   251, 1, 4, 3, 16, 19, 251, 1, 4, 3, 16, 19,
1563                   251, 1, 4, 3, 16, 19, 251, 1, 4, 3, 16, 19,
1564                   251, 1, 4, 3, 16, 19, 251, 1, 4, 3, 16, 19,
1565                   174, 88, 91, 90, 88, 143, 143, 93, 95, 90, 91, 138, 138, 88, 91, 90, 88, 86, 86, 85, 83, 81, 79, 78, 76,
1566                   174, 88, 91, 90, 88, 143, 143, 93, 95, 90, 91, 138, 138, 88, 91, 90, 88, 86, 93, 89, 90, 136,
1567                   64, 71, 71, 73, 71, 69, 69, 73, 74, 78, 81, 78, 78, 76, 251, 1, 184, 1, 32, 126,
1568                   78, 76, 126, 78, 76, 126, 78, 76, 126, 78, 76, 126, 78, 76, 126, 78, 76, 126,
1569                   78, 76, 78, 76, 78, 76, 78, 76,
1570                   131, 119, 119, 119, 169
1571                  };
1572 
1573 //labutie jazero
1574 const uint8_t melodia4[] PROGMEM = {
1575  252, 220, 66, 69, 73, 69, 66, 69, 73, 69, 66, 69, 73, 69, 66, 69, 73, 69,
1576  185, 78, 80, 81, 83, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 78, 81, 78, 73, 81, 178,
1577  99, 83, 81, 80,
1578  185, 78, 80, 81, 83, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 78, 81, 78, 73, 81, 178,
1579  149, 128, 130, 131, 133, 85, 86, 251, 6, 32, 3, 8, 86, 135, 86, 88, 251, 6, 224, 3, 8, 88, 136, 88, 90, 251, 7, 184, 3, 8, 90, 85, 81, 80, 78,
1580  130, 131, 133, 85, 86, 251, 6, 32, 3, 8, 86, 135, 86, 88, 251, 6, 224, 3, 8, 88, 136, 88, 90, 251, 7, 73, 3, 8, 86, 133, 86, 91, 251, 7, 184, 3, 8, 87, 251, 7, 184, 3, 8, 85,
1581  185, 78, 80, 81, 83, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 78, 81, 78, 73, 81, 178,
1582  99, 83, 81, 80,
1583  185, 78, 80, 81, 83, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 78, 81, 78, 73, 81, 178
1584 };
1585 
1586 volatile int16_t music_speed = 800 / 16;
1587 
1588 volatile PGM_P current_note ;
1589 volatile uint16_t notes_remaining;
1590 
1591 void zahraj_melodiu(uint8_t cislo)
1592 {
1593  if (cislo == 0) {
1594   zastav_melodiu();
1595   return;
1596  }
1597 
1598  if (cislo == 1) current_note = melodia1;
1599  else if (cislo == 2) current_note = melodia2;
1600  else if (cislo == 3) current_note = melodia3;
1601  else if (cislo == 4) current_note = melodia4;
1602  notes_remaining = dlzka_melodia[cislo];
1603 
1604  next_note();
1605 }
1606 
1607 void next_note()
1608 {
1609  uint16_t freq, dur;
1610  if (!notes_remaining) return;
1611  otto_translate_tone_flash(&freq, &dur);
1612  tone2(freq, dur);
1613 }
1614 
1615 void otto_translate_tone_flash(uint16_t *freq, uint16_t *del)
1616 {
1617  do {
1618   uint8_t n = pgm_read_byte(current_note);
1619   if (n == 251)
1620   {
1621    current_note++;
1622    uint8_t f1 = pgm_read_byte(current_note);
1623    current_note++;
1624    uint8_t f2 = pgm_read_byte(current_note);
1625    current_note++;
1626    uint8_t d1 = pgm_read_byte(current_note);
1627    current_note++;
1628    uint8_t d2 = pgm_read_byte(current_note);
1629    *freq = (f1 << 8) + f2;
1630    *del = (music_speed * 16 * (long)d1) / d2;
1631    notes_remaining -= 4;
1632   }
1633   else if (n == 252)
1634   {
1635    current_note++;
1636    music_speed = pgm_read_byte(current_note);
1637    current_note++;
1638    notes_remaining -= 2;
1639    continue;
1640   }
1641   else if (n == 254)
1642   {
1643    *freq = FIS3;
1644    *del = music_speed;
1645   }
1646   else if (n == 255)
1647   {
1648    *freq = G3;
1649    *del = music_speed;
1650   }
1651   else
1652   {
1653    uint8_t len = n / 50;
1654    *del = music_speed;
1655    while (len--) *del *= 2;
1656    n = n % 50;
1657    if (n != 49)
1658    {
1659     uint8_t octave = (n + 5) / 12;
1660     n = (n + 5) % 12;
1661     float ffreq = octave_4[n];
1662     octave = 4 - octave;
1663     while (octave > 0)
1664     {
1665      ffreq /= 2.0;
1666      octave--;
1667     }
1668     *freq = (uint16_t)ffreq;
1669    }
1670    else *freq = 0;
1671   }
1672   notes_remaining--;
1673   current_note++;
1674   break;
1675  } while (1);
1676 }
1677 
1678 static volatile uint8_t tone2_state;
1679 static volatile uint8_t tone2_pause;
1680 static volatile uint32_t tone2_len;
1681 
1682 void init_tone2()
1683 {
1684  notes_remaining = 0;
1685  tone2_pause = 0;
1686  TCCR2A = 2;
1687  TCCR2B = 0;
1688  TIMSK2 = 2;
1689  SIRENE_DDR |= (1 << SIRENE_PIN);
1690 }
1691 
1692 
1693 ISR(TIMER2_COMPA_vect)
1694 {
1695  if (!tone2_pause)
1696  {
1697   if (tone2_state)
1698   {
1699    SIRENE_PORT |= (1 << SIRENE_PIN);
1700    tone2_state = 0;
1701   }
1702   else
1703   {
1704    SIRENE_PORT &= ~(1 << SIRENE_PIN);
1705    tone2_state = 1;
1706   }
1707  }
1708  if ((--tone2_len) == 0)
1709  {
1710   TCCR2B = 0;
1711   tone2_pause = 0;
1712   next_note();
1713  }
1714 }
1715 
1716 void tone2(uint16_t freq, uint16_t duration)
1717 {
1718  uint32_t period = ((uint32_t)1000000) / (uint32_t)freq;
1719 
1720  if (freq >= 977) // prescaler 32
1721  {
1722   tone2_state = 0;
1723   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1724   if (tone2_len == 0) tone2_len++;
1725   TCNT2 = 0;
1726   OCR2A = (uint8_t) (250000 / (uint32_t)freq);
1727   TCCR2B = 3;
1728  }
1729  else if (freq >= 488) // prescaler 64
1730  {
1731   tone2_state = 0;
1732   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1733   if (tone2_len == 0) tone2_len++;
1734   TCNT2 = 0;
1735   OCR2A = (uint8_t) (125000 / (uint32_t)freq);
1736   TCCR2B = 4;
1737  }
1738  else if (freq >= 244) // prescaler 128
1739  {
1740   tone2_state = 0;
1741   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1742   if (tone2_len == 0) tone2_len++;
1743   TCNT2 = 0;
1744   OCR2A = (uint8_t) (62500 / (uint32_t)freq);
1745   TCCR2B = 5;
1746  }
1747  else if (freq >= 122) //prescaler 256
1748  {
1749   tone2_state = 0;
1750   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1751   if (tone2_len == 0) tone2_len++;
1752   TCNT2 = 0;
1753   OCR2A = (uint8_t) (31250 / (uint32_t)freq);
1754   TCCR2B = 6;
1755  }
1756  else if (freq >= 30) //prescaler 1024
1757  {
1758   tone2_state = 0;
1759   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1760   if (tone2_len == 0) tone2_len++;
1761   TCNT2 = 0;
1762   OCR2A = (uint8_t) (7813 / (uint32_t)freq);
1763   TCCR2B = 7;
1764  }
1765  else if (freq == 0)
1766  {
1767   tone2_pause = 1;
1768   tone2_state = 0;
1769   period = 1000000 / 500;
1770   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1771   TCNT2 = 0;
1772   OCR2A = (uint8_t) (125000 / (uint32_t)500);
1773   TCCR2B = 4;
1774  }
1775  else
1776  {
1777   TCCR2B = 0;
1778  }
1779 }
1780 
1781 void zastav_melodiu()
1782 {
1783  notes_remaining = 0;
1784 }