Otto - riadiaci program v.4

From DT^2
Revision as of 13:31, 10 August 2018 by 158.195.160.45 (talk)
Jump to: navigation, search

Program umožňuje priame riadenie robota (aj cez BlueTooth). Teraz už funguje aj na pinoch 2,4 a môže sa naraz programovať aj komunikovať.

Na komunikáciu s robotom môžete použiť napr. program Putty: putty.exe.

Pripojenie na vývody Arduina:

servo pin
ľavá ruka 10
pravá ruka 11
ľavá noha 9
pravá noha 6
ľavá päta 5
pravá päta 3
TXD BlueTooth 2
RXD BlueTooth 4
TRIG Ultrazvuk 7
ECHO Ultrazvuk 8
Sirena 12

1 HC-SR04 Front Back.jpeg

Číslovanie serva v choreografii:

servo číslo serva v choreografii
ľavá ruka 5
pravá ruka 6
ľavá noha 4
pravá noha 3
ľavá päta 2
pravá päta 1
klaves servo/funkcia
a/q ľavá ruka
;/p pravá ruka
z/x ľavá noha
,/. pravá noha
d/c ľavá päta
k/m pravá päta
1/9 zníž/zvýš rýchlosť pohybu
H kalibrovať strednú polohu servomotorov
 • pomocou + a - nájdeme strednú polohu serva
 • enter potvrdí hodnotu a pokračuje sa ďalším servom
 • kalibrácia sa po vypnutí nezapamätá, pokiaľ ju neuložíte do EEPROM (pozri nižšie)
J kalibrovať limity pre všetky stupne voľnosti (len pre priame riadenie)
G zobrazenie celej kalibrácie
E celú kalibráciu je možné zapísať do trvalej pamäte EEPROM (používať opatrne! - dá sa prepísať najviac 100000-krát), po zapnutí sa automaticky načíta, treba potvrdiť veľkým Y
minus zvukový pozdrav
R ruky hore-dole
@ načítanie choreografie, pozri príklady a formát
? zobrazí načítanú choreografiu (kontrola po @)
t zatancuje načítanú choreografiu
U testuje ultrazvuk
S zobrazí aktuálnu polohu servomotorov (vhodné pri laden
medzera reset všetkých motorov do strednej polohy
3,...,6 zmiešaný pohyb (treba nastaviť vo funkciách kombinacia1() - kombinacia4())
v,b,n,j,h,g,f,s,l,o,i,u,y,r,e,w zvukové efekty 1-16
TAB,*,/,+ zahrá melódiu 1-4
W zapísať choreografiu do EEPROM (opatrne)
C načítať choreografiu z EEPROM
X formátovať EEPROM na zápis choreografií (opatrne)
V vypni/zapni režim nudy

Pozrite si (a skopírujte si) príklady choreografií: Otto - príklady choreografií

Download: otto4.ino

  1 #include <Servo.h>
  2 #include <EEPROM.h>
  3 #include <avr/pgmspace.h>
  4 
  5 #define ECHO_BT_TO_USB 1
  6 
  7 #define US_TRIG 7
  8 #define US_ECHO 8
  9 
 10 #define BT_RX  2
 11 #define BT_TX  4
 12 
 13 #define SIRENA 12
 14 
 15 //maximalna dlzka choreografie
 16 #define CHOREO_LEN 200
 17 
 18 #define CAS_OTTO_SA_ZACNE_NUDIT 9000
 19 
 20 // cisla pinov, kde su zapojene servo motory
 21 #define PIN_SERVO_LAVA_RUKA  10
 22 #define PIN_SERVO_PRAVA_RUKA 11
 23 #define PIN_SERVO_LAVA_NOHA  9
 24 #define PIN_SERVO_PRAVA_NOHA 6
 25 #define PIN_SERVO_LAVA_PATA  5
 26 #define PIN_SERVO_PRAVA_PATA 3
 27 
 28 #define S1 3
 29 #define S2 5
 30 #define S3 6
 31 #define S4 9
 32 #define S5 10
 33 #define S6 11
 34 
 35 // tu su serva cislovane 1-6
 36 #define SERVO_LAVA_RUKA  5
 37 #define SERVO_PRAVA_RUKA 6
 38 #define SERVO_LAVA_NOHA  4
 39 #define SERVO_PRAVA_NOHA 3
 40 #define SERVO_LAVA_PATA  2
 41 #define SERVO_PRAVA_PATA 1
 42 
 43 // ak su niektore serva naopak, je tu jednotka
 44 uint8_t servo_invertovane[6] = {0, 0, 1, 1, 0, 1};
 45 
 46 // znaky, ktorymi sa ovladaju jednotlive stupne volnosti
 47 char znaky_zmien[] = {'a', 'q', ';', 'p', 'z', 'x', ',', '.', 'd', 'c', 'k', 'm' };
 48 // co robia jednotlive znaky (znamienko urcuje smer)
 49 int8_t zmeny[] = {SERVO_LAVA_RUKA, -SERVO_LAVA_RUKA,
 50          SERVO_PRAVA_RUKA, -SERVO_PRAVA_RUKA,
 51          -SERVO_LAVA_NOHA, SERVO_LAVA_NOHA,
 52          -SERVO_PRAVA_NOHA, SERVO_PRAVA_NOHA,
 53          SERVO_LAVA_PATA, -SERVO_LAVA_PATA,
 54          SERVO_PRAVA_PATA, -SERVO_PRAVA_PATA
 55         };
 56 
 57 // sem si mozno ulozit svoju kalibraciu
 58 uint8_t prednastavena_kalibracia[] = { 90, 90, 90, 90, 90, 90 };
 59 
 60 uint8_t dolny_limit[] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
 61 uint8_t horny_limit[] = {180, 180, 180, 180, 180, 180};
 62 
 63 Servo s[6];
 64 
 65 uint16_t ch_time[CHOREO_LEN];
 66 uint8_t ch_servo[CHOREO_LEN];
 67 uint8_t ch_val[CHOREO_LEN];
 68 int ch_len;
 69 uint8_t kalib[6];
 70 int stav[6];
 71 int krok;
 72 uint8_t spomalenie;
 73 
 74 static volatile int16_t distance;
 75 static uint32_t cas_ked_naposledy_stlacil;
 76 static uint8_t vypni_nudu;
 77 
 78 void setup() {
 79  Serial.begin(9600);
 80  init_tone2();
 81  init_serial(9600);
 82  init_ultrasonic();
 83 
 84  randomSeed(analogRead(1));
 85  s[0].attach(PIN_SERVO_PRAVA_PATA);
 86  s[1].attach(PIN_SERVO_LAVA_PATA);
 87  s[2].attach(PIN_SERVO_PRAVA_NOHA);
 88  s[3].attach(PIN_SERVO_LAVA_NOHA);
 89  s[4].attach(PIN_SERVO_LAVA_RUKA);
 90  s[5].attach(PIN_SERVO_PRAVA_RUKA);
 91  precitaj_kalibraciu_z_EEPROM();
 92  for (int i = 0; i < 6; i++)
 93  {
 94   kalib[i] = prednastavena_kalibracia[i];
 95   stav[i] = kalib[i];
 96   s[i].write(stav[i]);
 97  }
 98  ch_len = 0;
 99  krok = 7;
 100  vypni_nudu = 0;
 101  spomalenie = 6;
 102  ahoj();
 103  ruky2();
 104  delay(100);
 105  serial_println_flash(PSTR("\r\n Otto DTDT"));
 106  cas_ked_naposledy_stlacil = millis();
 107 }
 108 
 109 void loop() {
 110  char z = -1;
 111  if (serial_available()) z = serial_read();
 112 #ifdef ECHO_BT_TO_USB
 113  if (Serial.available()) z = Serial.read();
 114 #endif
 115 
 116  if (z != -1)
 117  {
 118   cas_ked_naposledy_stlacil = millis();
 119   if (pohyb_znakom(z)) return;
 120   else if (pohyb_kombinacia(z)) return;
 121   else if (vydaj_zvukovy_efekt(z)) return;
 122   else if (ma_zahrat_melodiu(z)) return;
 123   else if (z == '@') nacitaj_choreografiu();
 124   else if (z == '?') vypis_choreografiu();
 125   else if (z == 't') zatancuj_choreografiu(ch_time, ch_servo, ch_val, ch_len);
 126   else if (z == '-') ahoj();
 127   else if (z == ' ') reset();
 128   else if (z == 'H') kalibruj();
 129   else if (z == 'J') nastav_limity();
 130   else if (z == 'G') vypis_kalibraciu();
 131   else if (z == 'L') nacitaj_kalibraciu();
 132   else if (z == 'E') zapis_kalibraciu_do_EEPROM();
 133   else if (z == 'R') ruky();
 134   else if (z == '9') zvys_krok();
 135   else if (z == '1') zniz_krok();
 136   else if (z == '8') zvys_spomalenie();
 137   else if (z == '7') zniz_spomalenie();
 138   else if (z == 'U') test_ultrazvuk();
 139   else if (z == 'S') zobraz_stav();
 140   else if (z == 'W') skus_zapisat_choreografiu_do_EEPROM();
 141   else if (z == 'X') skus_naformatovat_EEPROM_choreografie();
 142   else if (z == 'C') skus_nacitat_choreografiu_z_EEPROM();
 143   else if (z == 'V') {
 144    vypni_nudu ^= 1;
 145    serial_print("ticho:");
 146    serial_println_num(vypni_nudu);
 147   }
 148  }
 149  int16_t d = measure_distance();
 150  if (d < 10) menu_ultrasonic_request();
 151 
 152  skus_ci_sa_nenudi();
 153 }
 154 
 155 void skus_ci_sa_nenudi()
 156 {
 157  if ((millis() - cas_ked_naposledy_stlacil > CAS_OTTO_SA_ZACNE_NUDIT) && !vypni_nudu)
 158  {
 159   uint8_t rnd = random(21);
 160   switch (rnd)
 161   {
 162    case 0: zatancuj_choreografiu(ch_time, ch_servo, ch_val, ch_len); break;
 163    case 1: zahraj_melodiu(1); break;
 164    case 2: zahraj_melodiu(2); break;
 165    case 3: zahraj_melodiu(3); break;
 166    case 4: zahraj_melodiu(4); break;
 167    case 5: for (int i = 0; i < 20; i++)
 168     {
 169      rnd = random(16) + 1;
 170      zvukovy_efekt(rnd);
 171     }
 172     break;
 173    default: zvukovy_efekt(rnd - 5); break;
 174   }
 175   cas_ked_naposledy_stlacil = millis();
 176  }
 177 }
 178 
 179 const uint8_t klavesy_efektov[] PROGMEM = {'v', 'b', 'n', 'j', 'h', 'g', 'f', 's', 'l', 'o', 'i', 'u', 'y', 'r', 'e', 'w'};
 180 #define POCET_KLAVES_EFEKTOV 16
 181 
 182 uint8_t vydaj_zvukovy_efekt(char z)
 183 {
 184  for (int i = 0; i < POCET_KLAVES_EFEKTOV; i++)
 185   if (z == pgm_read_byte(klavesy_efektov + i))
 186   {
 187    zvukovy_efekt(i + 1);
 188    return 1;
 189   }
 190  return 0;
 191 }
 192 
 193 uint8_t ma_zahrat_melodiu(char z)
 194 {
 195  if (z == 9) zahraj_melodiu(1);
 196  else if (z == '*') zahraj_melodiu(2);
 197  else if (z == '/') zahraj_melodiu(3);
 198  else if (z == '+') zahraj_melodiu(4);
 199  else if (z == 27) zastav_melodiu();
 200 }
 201 
 202 void efekt1()
 203 {
 204  uint16_t fre = 100;
 205  for (int i = 0; i < 200; i++)
 206  {
 207   tone2(fre, 2);
 208   fre += 10;
 209   delay(2);
 210  }
 211 }
 212 
 213 void efekt2()
 214 {
 215  uint16_t fre = 2060;
 216  for (int i = 0; i < 200; i++)
 217  {
 218   tone2(fre, 2);
 219   fre -= 10;
 220   delay(2);
 221  }
 222 }
 223 
 224 void efekt3()
 225 {
 226  uint16_t fre;
 227  for (int i = 0; i < 200; i++)
 228  {
 229   fre = random(3000) + 20;
 230   tone2(fre, 2);
 231   delay(2);
 232  }
 233 }
 234 
 235 void efekt4()
 236 {
 237  uint16_t fre = 100;
 238  for (int i = 0; i < 200; i++)
 239  {
 240   (i & 1) ? tone2(fre, 2) : tone2(2100 - fre, 2);
 241   fre += 10;
 242   delay(2);
 243  }
 244 }
 245 
 246 void efekt5()
 247 {
 248  uint16_t fre = 100;
 249  for (int i = 0; i < 100; i++)
 250  {
 251   (i & 1) ? tone2(fre, 4) : tone2(2100 - fre, 4);
 252   fre += 20;
 253   delay(4);
 254  }
 255 }
 256 
 257 void efekt6()
 258 {
 259  uint16_t d = 12;
 260  for (int i = 0; i < 20; i++)
 261  {
 262   tone2(1760, 10);
 263   delay(d);
 264   d += 3;
 265  }
 266 }
 267 
 268 void efekt7()
 269 {
 270  for (int i = 0; i < 40; i++)
 271  {
 272   if (i & 1) tone2(1760, 10);
 273   delay(10);
 274  }
 275 }
 276 
 277 void efekt8()
 278 {
 279  uint16_t d = 72;
 280  for (int i = 0; i < 20; i++)
 281  {
 282   tone2(1760, 10);
 283   delay(d);
 284   d -= 3;
 285  }
 286 }
 287 
 288 void efekt9()
 289 {
 290  float fre = 3500;
 291  while (fre > 30)
 292  {
 293   tone2((uint16_t)fre, 2);
 294   fre *= 0.97;
 295   delay(2);
 296  }
 297 }
 298 
 299 void efekt10()
 300 {
 301  float fre = 30;
 302  while (fre < 3000)
 303  {
 304   tone2((uint16_t)fre, 2);
 305   fre *= 1.03;
 306   delay(2);
 307  }
 308 }
 309 
 310 void efekt11()
 311 {
 312  uint16_t fre = 3500;
 313  uint16_t d = 42;
 314  for (int i = 0; i < 20; i++)
 315  {
 316   tone2(fre, d);
 317   fre -= 165;
 318   delay(d);
 319   d -= 2;
 320  }
 321 }
 322 
 323 void efekt12()
 324 {
 325  float fre = 110;
 326  uint8_t d = 42;
 327  for (int i = 0; i < 20; i++)
 328  {
 329   tone2(fre, d);
 330   fre += 165;
 331   delay(d);
 332   d -= 2;
 333  }
 334 }
 335 
 336 void efekt13()
 337 {
 338  uint16_t fre = 3400;
 339  uint8_t d = 200;
 340  uint8_t delta = 1;
 341  for (int i = 0; i < 20; i++)
 342  {
 343   tone2(fre, d);
 344   fre -= 165;
 345   delay(d);
 346   d -= delta;
 347   delta++;
 348  }
 349  tone2(110, 1000);
 350  delay(1000);
 351 }
 352 
 353 void efekt14()
 354 {
 355  uint16_t fre = 880;
 356  int16_t d = 20;
 357  for (int i = 0; i < 20; i++)
 358  {
 359   tone2(fre, d);
 360   delay(d);
 361   fre += random(50) - 25;
 362   d += random(10) - 5;
 363   if (d < 0) d = 1;
 364  }
 365 }
 366 
 367 void efekt15()
 368 {
 369  uint16_t fre = 440;
 370  int16_t d = 20;
 371  for (int i = 0; i < 20; i++)
 372  {
 373   tone2(fre, d);
 374   delay(d);
 375   fre += random(25) - 12;
 376   d += random(10) - 5;
 377   if (d < 0) d = 1;
 378  }
 379 }
 380 
 381 void efekt16()
 382 {
 383  uint16_t fre = 1760;
 384  int16_t d = 20;
 385  for (int i = 0; i < 20; i++)
 386  {
 387   tone2(fre, d);
 388   delay(d);
 389   fre += random(100) - 50;
 390   d += random(10) - 5;
 391   if (d < 0) d = 1;
 392  }
 393 }
 394 
 395 void zvukovy_efekt(uint8_t cislo)
 396 {
 397  switch (cislo) {
 398   case 1: efekt1(); break;
 399   case 2: efekt2(); break;
 400   case 3: efekt3(); break;
 401   case 4: efekt4(); break;
 402   case 5: efekt5(); break;
 403   case 6: efekt6(); break;
 404   case 7: efekt7(); break;
 405   case 8: efekt8(); break;
 406   case 9: efekt9(); break;
 407   case 10: efekt10(); break;
 408   case 11: efekt11(); break;
 409   case 12: efekt12(); break;
 410   case 13: efekt13(); break;
 411   case 14: efekt14(); break;
 412   case 15: efekt15(); break;
 413   case 16: efekt16(); break;
 414  }
 415 }
 416 
 417 void test_ultrazvuk()
 418 {
 419  int i = 0;
 420  while ((serial_available() == 0) && (Serial.available() == 0))
 421  {
 422   serial_println_num(measure_distance());
 423   delay(100);
 424  }
 425  serial_read();
 426 }
 427 
 428 void menu_ultrasonic_request()
 429 {
 430  uint32_t tm = millis();
 431  int d = measure_distance();
 432  int count = 0;
 433  int count2 = 0;
 434  while ((millis() - tm < 1500) && ((d < 15) || (count2 < 5)) && (count < 10))
 435  {
 436   delay(10);
 437   d = measure_distance();
 438   if (d == 10000) count++;
 439   else count = 0;
 440   if (d >= 15) count2++;
 441   else count2 = 0;
 442   if (serial_available() || Serial.available()) return;
 443  }
 444  if (millis() - tm >= 1500)
 445  {
 446   ultrasonic_menu();
 447   cas_ked_naposledy_stlacil = millis();
 448  }
 449 }
 450 
 451 void ultrasonic_menu()
 452 {
 453  int selection = 0;
 454  tone2( 880, 200);
 455 
 456  do {
 457   int count = 0;
 458   do {
 459    int32_t d = measure_distance();
 460    if (d == 10000) continue;
 461    if (d >= 20) count++;
 462    else count = 0;
 463    delay(10);
 464   } while (!serial_available() && !Serial.available() && (count < 20));
 465 
 466   tone2( 440, 200);
 467   uint32_t tm = millis();
 468   while ((measure_distance() > 15) && (millis() - tm < 1500) && !serial_available() && !Serial.available()) delay(10);
 469   if (millis() - tm >= 1500)
 470   {
 471    tone2( 2000, 50);
 472    menu_command(selection);
 473    return;
 474   }
 475   selection++;
 476   for (int i = 0; i < selection; i++)
 477   {
 478    tone2( 1261, 50);
 479    delay(250);
 480   }
 481  } while (!serial_available() && !Serial.available());
 482  while (serial_available()) serial_read();
 483  while (Serial.available()) Serial.read();
 484 }
 485 
 486 void menu_command(int cmd)
 487 {
 488  if (cmd == 1) vpred();
 489  if (cmd == 2) {
 490   precitaj_choreografiu_z_EEPROM(1);
 491   zatancuj_choreografiu(ch_time, ch_servo, ch_val, ch_len);
 492  }
 493  if (cmd == 3) {
 494   precitaj_choreografiu_z_EEPROM(2);
 495   zatancuj_choreografiu(ch_time, ch_servo, ch_val, ch_len);
 496  }
 497  if (cmd == 4) {
 498   precitaj_choreografiu_z_EEPROM(3);
 499   zatancuj_choreografiu(ch_time, ch_servo, ch_val, ch_len);
 500  }
 501  if (cmd == 5) zahraj_melodiu(1);
 502  if (cmd == 6) melodia_jedna_druhej();
 503  if (cmd == 7) ahoj();
 504  if (cmd == 9) zahraj_melodiu(2);
 505  if (cmd == 9) zahraj_melodiu(3);
 506  if (cmd == 10) zahraj_melodiu(4);
 507 }
 508 
 509 void melodia_jedna_druhej()
 510 {
 511  for (int i = 0; i < 2; i++)
 512  {
 513   tone2(262, 200);
 514   delay(200);
 515   tone2(330, 200);
 516   delay(200);
 517 
 518   tone2(262, 200);
 519   delay(200);
 520   tone2(330, 200);
 521   delay(200);
 522 
 523   tone2(392, 400);
 524   delay(400);
 525 
 526   tone2(392, 400);
 527   delay(400);
 528  }
 529 }
 530 
 531 // chodza pre vacsieho dreveneho robota
 532 uint16_t chor_time[] = {500, 100, 1, 1, 100, 1, 1, 1, 100, 1, 1, 1, 100, 1, 100, 1, 1, 0};
 533 uint8_t chor_servo[] = {11, 1, 2, 6, 4, 3, 6, 5, 1, 2, 6, 5, 3, 4, 1, 2, 9, 0};
 534 uint8_t chor_val[] = {1, 48, 69, 180, 104, 104, 90, 0, 111, 146, 0, 90, 62, 69, 48, 69, 2, 0};
 535 uint8_t chor_len = 18;
 536 
 537 void vpred()
 538 {
 539  while ((measure_distance() > 30) && !serial_available() && !Serial.available())
 540   zatancuj_choreografiu(chor_time, chor_servo, chor_val, chor_len);
 541  pipni();
 542  reset();
 543 }
 544 
 545 void skus_zapisat_choreografiu_do_EEPROM()
 546 {
 547  serial_print_flash(PSTR("Cislo? [1-3]: "));
 548  char odpoved = read_char();
 549  if ((odpoved < '1') || (odpoved > '3')) return;
 550  serial_println_char(odpoved);
 551  uint8_t cislo = odpoved - '0';
 552 
 553  serial_print_flash(PSTR("Zapisat choreografiu do EEPROM c."));
 554  serial_print_char(odpoved);
 555  serial_print_flash(PSTR("? [Y/n]: "));
 556  odpoved = read_char();
 557  serial_println_char(odpoved);
 558  if (odpoved == 'Y')
 559   zapis_choreografiu_do_EEPROM(cislo);
 560 }
 561 
 562 void skus_nacitat_choreografiu_z_EEPROM()
 563 {
 564  serial_print_flash(PSTR("Cislo? [1-3]: "));
 565  char odpoved = read_char();
 566  if ((odpoved < '1') || (odpoved > '3')) return;
 567  serial_println_char(odpoved);
 568  uint8_t cislo = odpoved - '0';
 569 
 570  serial_print_flash(PSTR("Precitat choreografiu z EEPROM c."));
 571  serial_print_char(odpoved);
 572  serial_print_flash(PSTR("? [Y/n]: "));
 573  odpoved = read_char();
 574  serial_println_char(odpoved);
 575  if (odpoved == 'Y')
 576   precitaj_choreografiu_z_EEPROM(cislo);
 577 }
 578 
 579 void skus_naformatovat_EEPROM_choreografie()
 580 {
 581  serial_print_flash(PSTR("Formatovat EEPROM choreografii? [Y/n]:"));
 582  char odpoved = read_char();
 583  serial_println_char(odpoved);
 584  if (odpoved == 'Y')
 585   naformatuj_EEPROM_choreografie();
 586 }
 587 
 588 //EEPROM MAP:
 589 // 0: slot number where choreography 3 starts (B3. Real address = B3 x 4)
 590 // 1: marker '~' indicates calibration is already stored in EEPROM and will be loaded on startup
 591 // 2-8: servo calibration (central points to be used instead of default 90)
 592 // 9-14: lower limit for direct control for all 6 servos
 593 // 15-20: upper limit for direct control for all 6 servos
 594 // 21:  number of steps in choreography 1 (L1) 0=choreography not in memory
 595 // 22:  number of steps in choreography 2 (L2) 0=not in memory
 596 // 23:  number of steps in choreography 3 (L3) 0=not in memory
 597 // 24..(L1 x 4 + 23)    choreography1 tuplets (uint16,uint8,uint8) x L1
 598 // (1024 - L2 x 4)..1023  choreography2 same as above
 599 // B3 x 4..(B3 x 4 + L3 x 4 - 1) choreography 3 same as above
 600 void zapis_choreografiu_do_EEPROM(int slot)
 601 {
 602  uint8_t b3 = EEPROM.read(0);
 603  uint8_t len1 = EEPROM.read(21);
 604  uint8_t len2 = EEPROM.read(22);
 605  uint8_t len3 = EEPROM.read(23);
 606  uint16_t wp = 65535;
 607 
 608  if ((len1 > CHOREO_LEN) || (len2 > CHOREO_LEN) || (len3 > CHOREO_LEN) || (b3 > 250 - len3) || ((len1 > b3) && (b3 != 0)) || (len3 + b3 > 250 - len2) || (len1 + len2 > 250))
 609   b3 = len1 = len2 = len3 = 0;
 610 
 611  if (slot == 1)
 612  {
 613   if (((ch_len < b3) || (len3 == 0)) && (ch_len + len2 + len3 <= 250))
 614   {
 615    EEPROM.write(21, ch_len);
 616    wp = 24;
 617   }
 618  }
 619  else if (slot == 2)
 620  {
 621   if ((250 - b3 - len3 > ch_len) && (ch_len + len1 + len3 <= 250))
 622   {
 623    EEPROM.write(22, ch_len);
 624    wp = 1000 - ch_len * 4;
 625   }
 626  }
 627  else if (slot == 3)
 628  {
 629   if (ch_len + len1 + len2 <= 250)
 630   {
 631    EEPROM.write(23, ch_len);
 632    EEPROM.write(0, (len1 - len2) / 2 + 125);
 633    wp = 4 * ((len1 - len2) / 2 + 125);
 634   }
 635  }
 636 
 637  if (wp == 65535)
 638   serial_println_flash(PSTR("not enough space"));
 639  else
 640  {
 641   for (int i = 0; i < ch_len; i++)
 642   {
 643    EEPROM.write(wp + 4 * i, ch_time[i] & 255);
 644    EEPROM.write(wp + 1 + 4 * i, ch_time[i] >> 8);
 645    EEPROM.write(wp + 2 + 4 * i, ch_servo[i]);
 646    EEPROM.write(wp + 3 + 4 * i, ch_val[i]);
 647   }
 648   serial_println_flash(PSTR("ok"));
 649  }
 650 }
 651 
 652 void precitaj_choreografiu_z_EEPROM(uint8_t slot)
 653 {
 654  uint8_t b3 = EEPROM.read(0);
 655  uint8_t len1 = EEPROM.read(21);
 656  uint8_t len2 = EEPROM.read(22);
 657  uint8_t len3 = EEPROM.read(23);
 658  uint16_t rp = 65535;
 659  if ((len1 > CHOREO_LEN) || (len2 > CHOREO_LEN) || (len3 > CHOREO_LEN) || (b3 > 250 - len3) || ((len1 > b3) && (b3 != 0)) || (len3 + b3 > 250 - len2) || (len1 + len2 > 250))
 660   b3 = len1 = len2 = len3 = 0;
 661 
 662  if (slot == 1)
 663  {
 664   if (len1 > 0)
 665   {
 666    rp = 24;
 667    ch_len = len1;
 668   }
 669  }
 670  else if (slot == 2)
 671  {
 672   if (len2 > 0)
 673   {
 674    ch_len = len2;
 675    rp = 1000 - ch_len * 4;
 676   }
 677  }
 678  else if (slot == 3)
 679  {
 680   if (len3 > 0)
 681   {
 682    rp = b3 * 4;
 683    ch_len = len3;
 684   }
 685  }
 686 
 687  if (rp == 65535)
 688   serial_println_flash(PSTR("couldn't"));
 689  else
 690  {
 691   for (int i = 0; i < ch_len; i++)
 692   {
 693    ch_time[i] = ((uint16_t)EEPROM.read(rp + 4 * i)) |
 694          (((uint16_t)EEPROM.read(rp + 1 + 4 * i)) << 8);
 695    ch_servo[i] = EEPROM.read(rp + 2 + 4 * i);
 696    ch_val[i] = EEPROM.read(rp + 3 + 4 * i);
 697   }
 698   serial_println_flash(PSTR("ok"));
 699   pipni();
 700  }
 701 }
 702 
 703 void naformatuj_EEPROM_choreografie()
 704 {
 705  EEPROM.write(0, 0);
 706  EEPROM.write(21, 0);
 707  EEPROM.write(22, 0);
 708  EEPROM.write(23, 0);
 709  serial_println_flash(PSTR("ok"));
 710  pipni();
 711 }
 712 
 713 void precitaj_kalibraciu_z_EEPROM()
 714 {
 715  uint8_t value = EEPROM.read(1);
 716  if (value != '~') return;
 717  for (int i = 2; i < 8; i++)
 718   prednastavena_kalibracia[i - 2] = EEPROM.read(i);
 719  for (int i = 0; i < 6; i++)
 720   dolny_limit[i] = EEPROM.read(i + 9);
 721  for (int i = 0; i < 6; i++)
 722   horny_limit[i] = EEPROM.read(i + 15);
 723 }
 724 
 725 char read_char()
 726 {
 727  while (!serial_available() && !Serial.available());
 728  if (serial_available()) return serial_read();
 729  else return Serial.read();
 730 }
 731 
 732 void zapis_kalibraciu_do_EEPROM()
 733 {
 734  serial_print_flash(PSTR("Naozaj chces zapisat kalibraciu do EEPROM? [Y/n]: "));
 735  char odpoved = read_char();
 736  serial_println_char(odpoved);
 737  if (odpoved == 'Y')
 738  {
 739   EEPROM.write(1, '~');
 740   for (int i = 2; i < 8; i++)
 741    EEPROM.write(i, kalib[i - 2]);
 742   for (int i = 0; i < 6; i++)
 743    EEPROM.write(9 + i, dolny_limit[i]);
 744   for (int i = 0; i < 6; i++)
 745    EEPROM.write(15 + i, horny_limit[i]);
 746   serial_println_flash(PSTR("ok"));
 747  }
 748 }
 749 
 750 void pipni()
 751 {
 752  tone2( 1568, 50);
 753  delay(100);
 754  tone2( 1357, 50);
 755 }
 756 
 757 void ruky()
 758 {
 759  int odloz_krok = krok;
 760  delay(500);
 761  krok = 90;
 762  pohyb(SERVO_LAVA_RUKA);
 763  pohyb(SERVO_PRAVA_RUKA);
 764  delay(1000);
 765  krok = 180;
 766  pohyb(-SERVO_LAVA_RUKA);
 767  pohyb(-SERVO_PRAVA_RUKA);
 768  delay(1000);
 769  krok = odloz_krok;
 770  pipni();
 771 }
 772 
 773 void ruky2()
 774 {
 775  int odloz_krok = krok;
 776  delay(500);
 777  krok = 180;
 778  pohyb(SERVO_LAVA_RUKA);
 779  pohyb(SERVO_PRAVA_RUKA);
 780  delay(1000);
 781  krok = 90;
 782  pohyb(-SERVO_LAVA_RUKA);
 783  pohyb(-SERVO_PRAVA_RUKA);
 784  delay(1000);
 785  krok = odloz_krok;
 786  pipni();
 787 }
 788 
 789 void ahoj()
 790 {
 791  tone2( 1568, 50);
 792  delay(70);
 793  tone2( 1175, 30);
 794  delay(50);
 795  tone2( 880, 30);
 796  delay(50);
 797  tone2( 1047, 50);
 798  delay(70);
 799  tone2( 1245, 30);
 800  delay(150);
 801  tone2( 1568, 50);
 802  delay(100);
 803  if (random(10) > 4) tone2( 1357, 50);
 804  else tone2( 1047, 50);
 805 }
 806 
 807 void nastav_koncatinu(int8_t servo, uint8_t poloha)
 808 {
 809  int8_t delta;
 810  int8_t srv = (servo > 0) ? servo : -servo;
 811  srv--;
 812    
 813  if ((int16_t)poloha + (int16_t)kalib[srv] - 90 < 0) poloha = 0;
 814  else poloha += kalib[srv] - 90;
 815  
 816  if (poloha > 180) poloha = 180;
 817 
 818  if (stav[srv] < poloha) delta = 1;
 819  else delta = -1;
 820  while (stav[srv] != poloha)
 821  {
 822   stav[srv] += delta;
 823   s[srv].write(stav[srv]);
 824   delay(spomalenie);
 825  }
 826 }
 827 
 828 void zobraz_stav()
 829 {
 830  for (int i = 0; i < 6; i++)
 831  {
 832   serial_print_flash(PSTR("S")); serial_print_num(i + 1); serial_print_flash(PSTR(": ")); serial_println_num(stav[i] - kalib[i] + 90);
 833  }
 834  serial_println_flash(PSTR("---"));
 835  pipni();
 836 }
 837 
 838 void pohyb(int8_t servo)
 839 {
 840  int8_t srv = (servo > 0) ? servo : -servo;
 841  srv--;
 842  if (servo_invertovane[srv]) servo = -servo;
 843  if (servo > 0)
 844  {
 845   if (stav[srv] <= horny_limit[srv] - krok) stav[srv] += krok;
 846   else stav[srv] = horny_limit[srv];
 847   s[srv].write(stav[srv]);
 848  }
 849  else if (servo < 0)
 850  {
 851   if (stav[srv] >= dolny_limit[srv] + krok) stav[srv] -= krok;
 852   else stav[srv] = dolny_limit[srv];
 853   s[srv].write(stav[srv]);
 854  }
 855 }
 856 
 857 uint8_t pohyb_znakom(char z)
 858 {
 859  for (int i = 0; i < 12; i++)
 860  {
 861   if (z == znaky_zmien[i])
 862   {
 863    int8_t servo = zmeny[i];
 864    pohyb(servo);
 865   }
 866  }
 867 }
 868 
 869 void kombinacia1()
 870 {
 871  pohyb(SERVO_LAVA_NOHA);
 872  pohyb(-SERVO_PRAVA_PATA);
 873 }
 874 
 875 void kombinacia2()
 876 {
 877  pohyb(SERVO_PRAVA_NOHA);
 878  pohyb(-SERVO_LAVA_PATA);
 879 }
 880 
 881 void kombinacia3()
 882 {
 883  pohyb(SERVO_LAVA_RUKA);
 884  pohyb(SERVO_PRAVA_RUKA);
 885 }
 886 
 887 void kombinacia4()
 888 {
 889  pohyb(-SERVO_LAVA_RUKA);
 890  pohyb(-SERVO_PRAVA_RUKA);
 891 }
 892 
 893 int pohyb_kombinacia(char z)
 894 {
 895  if (z == '3') kombinacia1();
 896  else if (z == '4') kombinacia2();
 897  else if (z == '5') kombinacia3();
 898  else if (z == '6') kombinacia4();
 899  else return 0;
 900  return 1;
 901 }
 902 
 903 int nacitajCislo()
 904 {
 905  int num = 0;
 906  int z;
 907  do {
 908   z = read_char();
 909   if (z == '#') while (z != 13) z = read_char();
 910  } while ((z < '0') || (z > '9'));
 911  while ((z >= '0') && (z <= '9'))
 912  {
 913   num *= 10;
 914   num += (z - '0');
 915   do {
 916    z = read_char();
 917    if (z == -1) delayMicroseconds(10);
 918   } while (z < 0);
 919  }
 920  return num;
 921 }
 922 
 923 void nacitaj_choreografiu()
 924 {
 925  ch_len = 0;
 926  int tm;
 927  do {
 928   tm = nacitajCislo();
 929   ch_time[ch_len] = tm;
 930   ch_servo[ch_len] = nacitajCislo();
 931   ch_val[ch_len] = nacitajCislo();
 932   ch_len++;
 933   if (ch_len == CHOREO_LEN) break;
 934  } while (tm > 0);
 935  pipni();
 936 }
 937 
 938 void vypis_choreografiu()
 939 {
 940  for (int i = 0; i < ch_len; i++)
 941  {
 942   serial_print_num(ch_time[i]);
 943   serial_print(" ");
 944   serial_print_num(ch_servo[i]);
 945   serial_print(" ");
 946   serial_println_num(ch_val[i]);
 947  }
 948  serial_println_flash(PSTR("---"));
 949  pipni();
 950 }
 951 
 952 void zatancuj_choreografiu(uint16_t *ch_time, uint8_t *ch_servo, uint8_t *ch_val, int ch_len )
 953 {
 954  for (int i = 0; i < ch_len - 1; i++)
 955  {
 956   delay(ch_time[i]);
 957   if (ch_servo[i] < 9) nastav_koncatinu(ch_servo[i], ch_val[i]);
 958   else i = specialny_prikaz(i, ch_servo[i], ch_val[i]);
 959   if (serial_available() || Serial.available()) break;
 960  }
 961  pipni();
 962 }
 963 
 964 int specialny_prikaz(uint16_t i, uint8_t prikaz, uint8_t argument)
 965 {
 966  if (prikaz == 9) return ((int)argument) - 1;
 967  else if (prikaz == 10) spomalenie = argument;
 968  else if (prikaz == 11) zahraj_melodiu(argument);
 969  else if (prikaz == 12) zvukovy_efekt(argument);
 970  return i;
 971 }
 972 
 973 void reset()
 974 {
 975  for (int i = 0; i < 6; i++)
 976  {
 977   stav[i] = kalib[i];
 978   s[i].write(kalib[i]);
 979   delay(300);
 980  }
 981  pipni();
 982 }
 983 
 984 uint8_t nalad_hodnotu_serva(uint8_t servo, uint8_t hodnota)
 985 {
 986  serial_print_flash(PSTR(" (+/-/ENTER): "));
 987  serial_println_num(hodnota);
 988  s[servo].write(hodnota);
 989  char z;
 990  do {
 991   z = read_char();
 992   if ((z == '+') && (hodnota < 180)) hodnota++;
 993   else if ((z == '-') && (hodnota > 0)) hodnota--;
 994   if ((z == '+') || (z == '-'))
 995   {
 996    serial_print_num(hodnota); serial_print_char('\r');
 997    s[servo].write(hodnota);
 998   }
 999  } while (z != 13);
1000  return hodnota;
1001 }
1002 
1003 void kalibruj()
1004 {
1005  for (int i = 0; i < 6; i++)
1006  {
1007   serial_print_num(i);
1008   kalib[i] = nalad_hodnotu_serva(i, kalib[i]);
1009   serial_print_num(i);
1010   serial_print(": ");
1011   serial_println_num(kalib[i]);
1012  }
1013  for (int i = 0; i < 6; i++) {
1014   serial_print_num(kalib[i]);
1015   serial_print(" ");
1016  }
1017  serial_println_flash(PSTR("ok"));
1018  pipni();
1019 }
1020 
1021 void nastav_limity()
1022 {
1023  for (int i = 0; i < 6; i++)
1024  {
1025   serial_print_num(i);
1026   serial_print_flash(PSTR("dolny"));
1027   dolny_limit[i] = nalad_hodnotu_serva(i, dolny_limit[i]);
1028   serial_print_num(i);
1029   serial_print_flash(PSTR(" dolny: "));
1030   serial_println_num(dolny_limit[i]);
1031   s[i].write(kalib[i]);
1032 
1033   serial_print_num(i);
1034   serial_print_flash(PSTR("horny"));
1035   horny_limit[i] = nalad_hodnotu_serva(i, horny_limit[i]);
1036   serial_print_num(i);
1037   serial_print_flash(PSTR(" horny: "));
1038   serial_println_num(horny_limit[i]);
1039   s[i].write(kalib[i]);
1040  }
1041  for (int i = 0; i < 6; i++) {
1042   serial_print_num(dolny_limit[i]);
1043   serial_print("-");
1044   serial_print_num(horny_limit[i]);
1045   serial_print(" ");
1046  }
1047  serial_println_flash(PSTR("ok"));
1048  pipni();
1049 }
1050 
1051 void vypis_kalibraciu()
1052 {
1053  serial_print_flash(PSTR("stredy: "));
1054  for (int i = 0; i < 6; i++) {
1055   serial_print_num(kalib[i]);
1056   serial_print(" ");
1057  }
1058  serial_println();
1059  serial_print_flash(PSTR("dolny limit: "));
1060  for (int i = 0; i < 6; i++) {
1061   serial_print_num(dolny_limit[i]);
1062   serial_print(" ");
1063  }
1064  serial_println();
1065  serial_print_flash(PSTR("horny limit: "));
1066  for (int i = 0; i < 6; i++) {
1067   serial_print_num(horny_limit[i]);
1068   serial_print(" ");
1069  }
1070  serial_println();
1071 }
1072 
1073 void nacitaj_kalibraciu()
1074 {
1075  int tm;
1076  for (int i = 0; i < 6; i++)
1077   kalib[i] = nacitajCislo();
1078  vypis_kalibraciu();
1079  serial_println_flash(PSTR("ok"));
1080  pipni();
1081 }
1082 
1083 void zvys_krok()
1084 {
1085  if (krok < 180) krok++;
1086  serial_print_flash(PSTR("krok: "));
1087  serial_println_num(krok);
1088 }
1089 
1090 void zniz_krok()
1091 {
1092  if (krok > 0) krok--;
1093  serial_print_flash(PSTR("krok: "));
1094  serial_println_num(krok);
1095 }
1096 
1097 void zniz_spomalenie()
1098 {
1099  if (spomalenie > 0) spomalenie--;
1100  serial_print_flash(PSTR("spomalenie: "));
1101  serial_println_num(spomalenie);
1102 }
1103 
1104 void zvys_spomalenie()
1105 {
1106  if (spomalenie < 100) spomalenie++;
1107  serial_print_flash(PSTR("spomalenie: "));
1108  serial_println_num(spomalenie);
1109 }
1110 
1111 // nasleduje softverova implementacia serioveho portu
1112 #define SERIAL_STATE_IDLE   0
1113 #define SERIAL_STATE_RECEIVING 1
1114 #define SERIAL_BUFFER_LENGTH  20
1115 
1116 static volatile uint8_t serial_state;
1117 static uint8_t serial_buffer[SERIAL_BUFFER_LENGTH];
1118 static volatile uint8_t serial_buf_wp, serial_buf_rp;
1119 
1120 static volatile uint8_t receiving_byte;
1121 
1122 static volatile uint32_t time_startbit_noticed;
1123 static volatile uint8_t next_bit_order;
1124 static volatile uint8_t waiting_stop_bit;
1125 static uint16_t one_byte_duration;
1126 static uint16_t one_bit_duration;
1127 static uint16_t one_bit_write_duration;
1128 static uint16_t half_of_one_bit_duration;
1129 
1130 void init_serial(uint32_t baud_rate)
1131 {
1132  pinMode(2, INPUT);
1133  pinMode(4, OUTPUT);
1134 
1135  serial_state = SERIAL_STATE_IDLE;
1136 
1137  one_byte_duration = 9500000 / baud_rate;
1138  one_bit_duration = 1000000 / baud_rate;
1139  one_bit_write_duration = one_bit_duration - 1;
1140  half_of_one_bit_duration = 500000 / baud_rate;
1141 
1142  PCMSK2 |= 4; //PCINT18;
1143  PCIFR &= ~4; //PCIF2;
1144  PCICR |= 4; // PCIE2;
1145 }
1146 
1147 ISR(PCINT2_vect)
1148 {
1149  uint32_t tm = micros();
1150  if (serial_state == SERIAL_STATE_IDLE)
1151  {
1152   time_startbit_noticed = tm;
1153   serial_state = SERIAL_STATE_RECEIVING;
1154   receiving_byte = 0xFF;
1155   next_bit_order = 0;
1156  }
1157  else if (tm - time_startbit_noticed > one_byte_duration)
1158  {
1159   serial_buffer[serial_buf_wp] = receiving_byte;
1160   serial_buf_wp++;
1161   if (serial_buf_wp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_wp = 0;
1162   time_startbit_noticed = tm;
1163   receiving_byte = 0xFF;
1164   next_bit_order = 0;
1165  }
1166  else if (PIND & 4)
1167  {
1168   int8_t new_next_bit_order = (tm - time_startbit_noticed - half_of_one_bit_duration) / one_bit_duration;
1169   while (next_bit_order < new_next_bit_order)
1170   {
1171    receiving_byte &= ~(1 << next_bit_order);
1172    next_bit_order++;
1173   }
1174   if (next_bit_order == 8)
1175   {
1176    serial_buffer[serial_buf_wp] = receiving_byte;
1177    serial_buf_wp++;
1178    if (serial_buf_wp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_wp = 0;
1179    serial_state = SERIAL_STATE_IDLE;
1180   }
1181  } else
1182   next_bit_order = (tm - time_startbit_noticed - half_of_one_bit_duration) / one_bit_duration;
1183 }
1184 
1185 uint8_t serial_available()
1186 {
1187  cli();
1188  if (serial_buf_rp != serial_buf_wp)
1189  {
1190   sei();
1191   return 1;
1192  }
1193  if (serial_state == SERIAL_STATE_RECEIVING)
1194  {
1195   uint32_t tm = micros();
1196   if (tm - time_startbit_noticed > one_byte_duration)
1197   {
1198    serial_state = SERIAL_STATE_IDLE;
1199    serial_buffer[serial_buf_wp] = receiving_byte;
1200    serial_buf_wp++;
1201    if (serial_buf_wp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_wp = 0;
1202    sei();
1203    return 1;
1204   }
1205  }
1206  sei();
1207  return 0;
1208 }
1209 
1210 int16_t serial_read()
1211 {
1212  cli();
1213  if (serial_buf_rp != serial_buf_wp)
1214  {
1215   uint8_t ch = serial_buffer[serial_buf_rp];
1216   serial_buf_rp++;
1217   if (serial_buf_rp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_rp = 0;
1218   sei();
1219   return ch;
1220  }
1221 
1222  if (serial_state == SERIAL_STATE_RECEIVING)
1223  {
1224   uint32_t tm = micros();
1225   if (tm - time_startbit_noticed > one_byte_duration)
1226   {
1227    uint8_t ch = receiving_byte;
1228    serial_state = SERIAL_STATE_IDLE;
1229    sei();
1230    return ch;
1231   }
1232  }
1233  sei();
1234  return -1;
1235 }
1236 
1237 void serial_write(uint8_t ch)
1238 {
1239 #ifdef ECHO_BT_TO_USB
1240  Serial.print((char)ch);
1241 #endif
1242  PORTD &= ~16;
1243  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1244  for (uint8_t i = 0; i < 8; i++)
1245  {
1246   if (ch & 1) PORTD |= 16;
1247   else PORTD &= ~16;
1248   ch >>= 1;
1249   delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1250  }
1251  PORTD |= 16;
1252  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1253  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1254  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1255  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1256  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1257 }
1258 
1259 uint16_t serial_readln(uint8_t *ln, uint16_t max_length)
1260 {
1261  uint16_t len;
1262  uint16_t ch;
1263  do {
1264   ch = serial_read();
1265   if (ch == 13) continue;
1266  } while (ch == -1);
1267 
1268  do {
1269   if ((ch != 13) && (ch != 10) && (ch != -1))
1270   {
1271    *(ln++) = ch;
1272    max_length--;
1273    len++;
1274   }
1275   ch = serial_read();
1276  } while ((ch != 13) && max_length);
1277  *ln = 0;
1278  return len;
1279 }
1280 
1281 void serial_print_num(int32_t number)
1282 {
1283  if (number < 0)
1284  {
1285   serial_write('-');
1286   number = -number;
1287  }
1288  int32_t rad = 1;
1289  while (number / rad) rad *= 10;
1290  if (number > 0) rad /= 10;
1291  while (rad)
1292  {
1293   serial_write((char)('0' + (number / rad)));
1294   number -= (number / rad) * rad;
1295   rad /= 10;
1296  }
1297 }
1298 
1299 void serial_print_char(char ch)
1300 {
1301  serial_write(ch);
1302 }
1303 
1304 void serial_print(const uint8_t *str)
1305 {
1306  while (*str) serial_write(*(str++));
1307 }
1308 
1309 void serial_println(const uint8_t *str)
1310 {
1311  serial_print(str);
1312  serial_write(13);
1313  serial_write(10);
1314 }
1315 
1316 void serial_print_flash(const uint8_t PROGMEM *str)
1317 {
1318  int ln = strlen_P(str);
1319  for (int i = 0; i < ln; i++)
1320   serial_write(pgm_read_byte(str + i));
1321 }
1322 
1323 void serial_println_flash(const uint8_t PROGMEM *str)
1324 {
1325  serial_print_flash(str);
1326  serial_write(13);
1327  serial_write(10);
1328 }
1329 
1330 void serial_println_num(int32_t number)
1331 {
1332  serial_print_num(number);
1333  serial_println();
1334 }
1335 
1336 void serial_println_char(char ch)
1337 {
1338  serial_write(ch);
1339  serial_println();
1340 }
1341 
1342 void serial_println()
1343 {
1344  serial_write(13);
1345  serial_write(10);
1346 }
1347 
1348 // nasleduje citanie z utltazvukoveho senzora
1349 
1350 static volatile uint32_t pulse_start;
1351 static volatile uint8_t new_distance;
1352 
1353 void init_ultrasonic()
1354 {
1355  pinMode(US_ECHO, INPUT);
1356  pinMode(US_TRIG, OUTPUT);
1357 
1358  PCMSK0 |= 1; //PCINT0;
1359  PCIFR &= ~1; //PCIF0;
1360  PCICR |= 1; // PCIE0;
1361 }
1362 
1363 ISR(PCINT0_vect)
1364 {
1365  if (PINB & 1) pulse_start = micros();
1366  else
1367  {
1368   distance = (int16_t)((micros() - pulse_start) / 58);
1369   new_distance = 1;
1370  }
1371 }
1372 
1373 void start_distance_measurement()
1374 {
1375  distance = 10000;
1376  new_distance = 0;
1377  digitalWrite(US_TRIG, HIGH);
1378  delayMicroseconds(10);
1379  digitalWrite(US_TRIG, LOW);
1380 }
1381 
1382 void wait_for_distance_measurement_to_complete()
1383 {
1384  uint8_t counter = 0;
1385  while ((counter < 20) && !new_distance)
1386  {
1387   delay(1);
1388   counter++;
1389  }
1390  if (counter == 20)
1391  {
1392   pinMode(US_ECHO, OUTPUT);
1393   digitalWrite(US_ECHO, HIGH);
1394   delayMicroseconds(10);
1395   digitalWrite(US_ECHO, LOW);
1396   pinMode(US_ECHO, INPUT);
1397   delayMicroseconds(5);
1398   distance = 10000;
1399  }
1400 }
1401 
1402 int16_t measure_distance()
1403 {
1404  start_distance_measurement();
1405  wait_for_distance_measurement_to_complete();
1406  return distance;
1407 }
1408 
1409 //-------------------------------- nasleduje prehravanie melodie a hranie cez timer2 v pozadi
1410 #define SIRENE_PORT PORTB
1411 #define SIRENE_DDR  DDRB
1412 #define SIRENE_PIN  4
1413 
1414 #define FIS3 2960
1415 #define G3 3136
1416 
1417 float octave_4[] = { 2093.00, 2217.46, 2349.32, 2489.02, 2637.02, 2793.83, 2959.96, 3135.96, 3322.44, 3520.00, 3729.31, 3951.07 };
1418 
1419 //popcorn
1420 uint16_t dlzka_melodia[] = {0, 386, 26, 281, 217};
1421 const uint8_t melodia1[] PROGMEM = { 252, 50, 149, 49,
1422                   28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 49,
1423                   28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 149,
1424                   40, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 36, 49, 99, 40, 49, 99,
1425                   28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 49,
1426                   28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 149,
1427                   40, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99,
1428                   49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99,
1429                   49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99, 149 ,
1430                   47, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 47, 49, 99,
1431                   49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99,
1432                   49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99, 149 ,
1433                   47, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99
1434                  };
1435 
1436 //kohutik jarabi
1437 const uint8_t melodia2[] PROGMEM = { 252, 150, 119, 121, 173, 174, 124, 124, 124, 123, 171, 173, 123, 123, 123, 121, 169, 171, 121, 121, 121, 123, 171, 169, 119, 119 };
1438 
1439 // kankán
1440 const uint8_t melodia3[] PROGMEM = { 252, 100,
1441                   251, 1, 184, 1, 32, 126, 149, 251, 1, 184, 1, 32, 126, 149, 251, 1, 184, 1, 32, 126, 251, 1, 184, 1, 32, 126, 251, 1, 184, 1, 32, 126, 251, 1, 184, 1, 32, 126,
1442                   64, 71, 71, 73, 71, 69, 69, 73, 74, 78, 81, 78, 78, 76, 251, 1, 184, 1, 32, 126, 78, 68, 68, 78, 76, 69, 69, 73, 73, 71, 73, 71, 85, 83, 85, 83,
1443                   64, 71, 71, 73, 71, 69, 69, 73, 74, 78, 81, 78, 78, 76, 251, 1, 184, 1, 32, 126, 78, 68, 68, 78, 76, 69, 69, 73, 73, 71, 73, 71, 71, 69, 119,
1444                   135, 131, 128, 126, 75, 76, 78, 80, 81, 76, 80, 76, 81, 76, 80, 76, 81, 76, 80, 76, 81, 76, 80, 76,
1445                   251, 2, 11, 3, 16, 19, 251, 1, 4, 3, 16, 19,
1446                   251, 1, 4, 3, 16, 19, 251, 1, 4, 3, 16, 19,
1447                   251, 1, 4, 3, 16, 19, 251, 1, 4, 3, 16, 19,
1448                   251, 1, 4, 3, 16, 19, 251, 1, 4, 3, 16, 19,
1449                   174, 88, 91, 90, 88, 143, 143, 93, 95, 90, 91, 138, 138, 88, 91, 90, 88, 86, 86, 85, 83, 81, 79, 78, 76,
1450                   174, 88, 91, 90, 88, 143, 143, 93, 95, 90, 91, 138, 138, 88, 91, 90, 88, 86, 93, 89, 90, 136,
1451                   64, 71, 71, 73, 71, 69, 69, 73, 74, 78, 81, 78, 78, 76, 251, 1, 184, 1, 32, 126,
1452                   78, 76, 126, 78, 76, 126, 78, 76, 126, 78, 76, 126, 78, 76, 126, 78, 76, 126,
1453                   78, 76, 78, 76, 78, 76, 78, 76,
1454                   131, 119, 119, 119, 169
1455                  };
1456 
1457 //labutie jazero
1458 const uint8_t melodia4[] PROGMEM = {
1459  252, 220, 66, 69, 73, 69, 66, 69, 73, 69, 66, 69, 73, 69, 66, 69, 73, 69,
1460  185, 78, 80, 81, 83, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 78, 81, 78, 73, 81, 178,
1461  99, 83, 81, 80,
1462  185, 78, 80, 81, 83, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 78, 81, 78, 73, 81, 178,
1463  149, 128, 130, 131, 133, 85, 86, 251, 6, 32, 3, 8, 86, 135, 86, 88, 251, 6, 224, 3, 8, 88, 136, 88, 90, 251, 7, 184, 3, 8, 90, 85, 81, 80, 78,
1464  130, 131, 133, 85, 86, 251, 6, 32, 3, 8, 86, 135, 86, 88, 251, 6, 224, 3, 8, 88, 136, 88, 90, 251, 7, 73, 3, 8, 86, 133, 86, 91, 251, 7, 184, 3, 8, 87, 251, 7, 184, 3, 8, 85,
1465  185, 78, 80, 81, 83, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 78, 81, 78, 73, 81, 178,
1466  99, 83, 81, 80,
1467  185, 78, 80, 81, 83, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 78, 81, 78, 73, 81, 178
1468 };
1469 
1470 volatile int16_t music_speed = 800 / 16;
1471 
1472 volatile PGM_P current_note ;
1473 volatile uint16_t notes_remaining;
1474 
1475 void zahraj_melodiu(uint8_t cislo)
1476 {
1477  if (cislo == 0) {
1478   zastav_melodiu();
1479   return;
1480  }
1481 
1482  if (cislo == 1) current_note = melodia1;
1483  else if (cislo == 2) current_note = melodia2;
1484  else if (cislo == 3) current_note = melodia3;
1485  else if (cislo == 4) current_note = melodia4;
1486  notes_remaining = dlzka_melodia[cislo];
1487 
1488  next_note();
1489 }
1490 
1491 void next_note()
1492 {
1493  uint16_t freq, dur;
1494  if (!notes_remaining) return;
1495  otto_translate_tone_flash(&freq, &dur);
1496  tone2(freq, dur);
1497 }
1498 
1499 void otto_translate_tone_flash(uint16_t *freq, uint16_t *del)
1500 {
1501  do {
1502   uint8_t n = pgm_read_byte(current_note);
1503   if (n == 251)
1504   {
1505    current_note++;
1506    uint8_t f1 = pgm_read_byte(current_note);
1507    current_note++;
1508    uint8_t f2 = pgm_read_byte(current_note);
1509    current_note++;
1510    uint8_t d1 = pgm_read_byte(current_note);
1511    current_note++;
1512    uint8_t d2 = pgm_read_byte(current_note);
1513    *freq = (f1 << 8) + f2;
1514    *del = (music_speed * 16 * (long)d1) / d2;
1515    notes_remaining -= 4;
1516   }
1517   else if (n == 252)
1518   {
1519    current_note++;
1520    music_speed = pgm_read_byte(current_note);
1521    current_note++;
1522    notes_remaining -= 2;
1523    continue;
1524   }
1525   else if (n == 254)
1526   {
1527    *freq = FIS3;
1528    *del = music_speed;
1529   }
1530   else if (n == 255)
1531   {
1532    *freq = G3;
1533    *del = music_speed;
1534   }
1535   else
1536   {
1537    uint8_t len = n / 50;
1538    *del = music_speed;
1539    while (len--) *del *= 2;
1540    n = n % 50;
1541    if (n != 49)
1542    {
1543     uint8_t octave = (n + 5) / 12;
1544     n = (n + 5) % 12;
1545     float ffreq = octave_4[n];
1546     octave = 4 - octave;
1547     while (octave > 0)
1548     {
1549      ffreq /= 2.0;
1550      octave--;
1551     }
1552     *freq = (uint16_t)ffreq;
1553    }
1554    else *freq = 0;
1555   }
1556   notes_remaining--;
1557   current_note++;
1558   break;
1559  } while (1);
1560 }
1561 
1562 static volatile uint8_t tone2_state;
1563 static volatile uint8_t tone2_pause;
1564 static volatile uint32_t tone2_len;
1565 
1566 void init_tone2()
1567 {
1568  notes_remaining = 0;
1569  tone2_pause = 0;
1570  TCCR2A = 2;
1571  TCCR2B = 0;
1572  TIMSK2 = 2;
1573  SIRENE_DDR |= (1 << SIRENE_PIN);
1574 }
1575 
1576 
1577 ISR(TIMER2_COMPA_vect)
1578 {
1579  if (!tone2_pause)
1580  {
1581   if (tone2_state)
1582   {
1583    SIRENE_PORT |= (1 << SIRENE_PIN);
1584    tone2_state = 0;
1585   }
1586   else
1587   {
1588    SIRENE_PORT &= ~(1 << SIRENE_PIN);
1589    tone2_state = 1;
1590   }
1591  }
1592  if ((--tone2_len) == 0)
1593  {
1594   TCCR2B = 0;
1595   tone2_pause = 0;
1596   next_note();
1597  }
1598 }
1599 
1600 void tone2(uint16_t freq, uint16_t duration)
1601 {
1602  uint32_t period = ((uint32_t)1000000) / (uint32_t)freq;
1603 
1604  if (freq >= 977) // prescaler 32
1605  {
1606   tone2_state = 0;
1607   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1608   if (tone2_len == 0) tone2_len++;
1609   TCNT2 = 0;
1610   OCR2A = (uint8_t) (250000 / (uint32_t)freq);
1611   TCCR2B = 3;
1612  }
1613  else if (freq >= 488) // prescaler 64
1614  {
1615   tone2_state = 0;
1616   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1617   if (tone2_len == 0) tone2_len++;
1618   TCNT2 = 0;
1619   OCR2A = (uint8_t) (125000 / (uint32_t)freq);
1620   TCCR2B = 4;
1621  }
1622  else if (freq >= 244) // prescaler 128
1623  {
1624   tone2_state = 0;
1625   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1626   if (tone2_len == 0) tone2_len++;
1627   TCNT2 = 0;
1628   OCR2A = (uint8_t) (62500 / (uint32_t)freq);
1629   TCCR2B = 5;
1630  }
1631  else if (freq >= 122) //prescaler 256
1632  {
1633   tone2_state = 0;
1634   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1635   if (tone2_len == 0) tone2_len++;
1636   TCNT2 = 0;
1637   OCR2A = (uint8_t) (31250 / (uint32_t)freq);
1638   TCCR2B = 6;
1639  }
1640  else if (freq >= 30) //prescaler 1024
1641  {
1642   tone2_state = 0;
1643   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1644   if (tone2_len == 0) tone2_len++;
1645   TCNT2 = 0;
1646   OCR2A = (uint8_t) (7813 / (uint32_t)freq);
1647   TCCR2B = 7;
1648  }
1649  else if (freq == 0)
1650  {
1651   tone2_pause = 1;
1652   tone2_state = 0;
1653   period = 1000000 / 500;
1654   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1655   TCNT2 = 0;
1656   OCR2A = (uint8_t) (125000 / (uint32_t)500);
1657   TCCR2B = 4;
1658  }
1659  else
1660  {
1661   TCCR2B = 0;
1662  }
1663 }
1664 
1665 void zastav_melodiu()
1666 {
1667  notes_remaining = 0;
1668 }