Otto - riadiaci program v.4

From DT^2
Revision as of 20:11, 25 August 2018 by Admin (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Program umožňuje priame riadenie robota (aj cez BlueTooth). Teraz už funguje aj na pinoch 2,4 a môže sa naraz programovať aj komunikovať.

Na komunikáciu s robotom môžete použiť napr. program Putty: putty.exe.

Pripojenie na vývody Arduina:

pin signál
10 ľavá ruka
11 pravá ruka
9 ľavá noha
6 pravá noha
5 ľavá päta
3 pravá päta
2 TXD BlueTooth
4 RXD BlueTooth
7 TRIG Ultrazvuk
8 ECHO Ultrazvuk
12 Siréna +
G Siréna -, GND Ultrazvuk, GND BlueTooth, kondenzátor -, najtmavší káblik každého serva, oba kábliky z vypínača
V VCC Ultrazvuk, VCC BlueTooth, kondenzátor +, červený káblik každého serva, oba kabliky z diody

1 HC-SR04 Front Back.jpeg

Číslovanie serva v choreografii:

servo číslo serva v choreografii
ľavá ruka 5
pravá ruka 6
ľavá noha 4
pravá noha 3
ľavá päta 2
pravá päta 1
klaves servo/funkcia
a/q ľavá ruka
;/p pravá ruka
z/x ľavá noha
,/. pravá noha
d/c ľavá päta
k/m pravá päta
1/9 zníž/zvýš rýchlosť pohybu
H kalibrovať strednú polohu servomotorov
 • pomocou + a - nájdeme strednú polohu serva
 • enter potvrdí hodnotu a pokračuje sa ďalším servom
 • kalibrácia sa po vypnutí nezapamätá, pokiaľ ju neuložíte do EEPROM (pozri nižšie)
J kalibrovať limity pre všetky stupne voľnosti (len pre priame riadenie)
G zobrazenie celej kalibrácie
E celú kalibráciu je možné zapísať do trvalej pamäte EEPROM (používať opatrne! - dá sa prepísať najviac 100000-krát), po zapnutí sa automaticky načíta, treba potvrdiť veľkým Y
minus zvukový pozdrav
R ruky hore-dole
@ načítanie choreografie, pozri príklady a formát
? zobrazí načítanú choreografiu (kontrola po @)
t zatancuje načítanú choreografiu
U testuje ultrazvuk
S zobrazí aktuálnu polohu servomotorov (vhodné pri ladení choreografie)
medzera reset všetkých motorov do strednej polohy
3,...,6 zmiešaný pohyb (treba nastaviť vo funkciách kombinacia1() - kombinacia4())
v,b,n,j,h,g,f,s,l,o,i,u,y,r,e,w zvukové efekty 1-16
TAB,*,/,+ zahrá melódiu 1-4
W zapísať choreografiu do EEPROM (opatrne)
C načítať choreografiu z EEPROM
X formátovať EEPROM na zápis choreografií (opatrne)
V vypni/zapni režim nudy
A automatický štart choreografie po zapnutí

Pozrite si (a skopírujte si) príklady choreografií: Otto - príklady choreografií

Download: otto4.ino

  1 #include <Servo.h>
  2 #include <EEPROM.h>
  3 #include <avr/pgmspace.h>
  4 
  5 // odkomentujte nasledujuci riadok, ak je vas robot vytlaceny na 3D tlaciarni
  6 //#define ROBOT_3D_PRINTED 1
  7 
  8 #define ECHO_BT_TO_USB 1
  9 
 10 #define US_TRIG 7
 11 #define US_ECHO 8
 12 
 13 #define BT_RX  2
 14 #define BT_TX  4
 15 
 16 #define SIRENA 12
 17 
 18 //maximalna dlzka choreografie
 19 #define CHOREO_LEN 200
 20 
 21 #define CAS_OTTO_SA_ZACNE_NUDIT 9000
 22 
 23 // cisla pinov, kde su zapojene servo motory
 24 #define PIN_SERVO_LAVA_RUKA  10
 25 #define PIN_SERVO_PRAVA_RUKA 11
 26 #define PIN_SERVO_LAVA_NOHA  9
 27 #define PIN_SERVO_PRAVA_NOHA 6
 28 #define PIN_SERVO_LAVA_PATA  5
 29 #define PIN_SERVO_PRAVA_PATA 3
 30 
 31 // tu su serva cislovane 1-6
 32 #define SERVO_LAVA_RUKA  5
 33 #define SERVO_PRAVA_RUKA 6
 34 #define SERVO_LAVA_NOHA  4
 35 #define SERVO_PRAVA_NOHA 3
 36 #define SERVO_LAVA_PATA  2
 37 #define SERVO_PRAVA_PATA 1
 38 
 39 // ak su niektore serva naopak, je tu jednotka
 40 uint8_t servo_invertovane[6] = {0, 0, 0, 0, 0, 0};
 41 
 42 // znaky, ktorymi sa ovladaju jednotlive stupne volnosti
 43 char znaky_zmien[] = {'a', 'q', ';', 'p', 'z', 'x', ',', '.', 'd', 'c', 'k', 'm' };
 44 // co robia jednotlive znaky (znamienko urcuje smer)
 45 int8_t zmeny[] = {-SERVO_LAVA_RUKA, SERVO_LAVA_RUKA,
 46          SERVO_PRAVA_RUKA, -SERVO_PRAVA_RUKA,
 47          -SERVO_LAVA_NOHA, SERVO_LAVA_NOHA,
 48          -SERVO_PRAVA_NOHA, SERVO_PRAVA_NOHA,
 49          SERVO_LAVA_PATA, -SERVO_LAVA_PATA,
 50          -SERVO_PRAVA_PATA, SERVO_PRAVA_PATA
 51         };
 52 
 53 // sem si mozno ulozit svoju kalibraciu
 54 uint8_t prednastavena_kalibracia[] = { 90, 90, 90, 90, 90, 90 };
 55 
 56 uint8_t dolny_limit[] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
 57 uint8_t horny_limit[] = {180, 180, 180, 180, 180, 180};
 58 
 59 Servo s[6];
 60 
 61 uint16_t ch_time[CHOREO_LEN];
 62 uint8_t ch_servo[CHOREO_LEN];
 63 uint8_t ch_val[CHOREO_LEN];
 64 int ch_len;
 65 uint8_t kalib[6];
 66 int stav[6];
 67 int krok;
 68 uint8_t spomalenie;
 69 uint8_t auto_start;
 70 
 71 static volatile int16_t distance;
 72 static uint32_t cas_ked_naposledy_stlacil;
 73 static uint8_t vypni_nudu;
 74 
 75 void setup() {
 76  Serial.begin(9600);
 77  init_tone2();
 78  init_serial(9600);
 79  init_ultrasonic();
 80 
 81  randomSeed(analogRead(1));
 82  s[0].attach(PIN_SERVO_PRAVA_PATA);
 83  s[1].attach(PIN_SERVO_LAVA_PATA);
 84  s[2].attach(PIN_SERVO_PRAVA_NOHA);
 85  s[3].attach(PIN_SERVO_LAVA_NOHA);
 86  s[4].attach(PIN_SERVO_LAVA_RUKA);
 87  s[5].attach(PIN_SERVO_PRAVA_RUKA);
 88  precitaj_kalibraciu_z_EEPROM();
 89  for (int i = 0; i < 6; i++)
 90  {
 91   kalib[i] = prednastavena_kalibracia[i];
 92   stav[i] = kalib[i];
 93   s[i].write(stav[i]);
 94  }
 95  ch_len = 0;
 96  krok = 7;
 97  vypni_nudu = 0;
 98  spomalenie = 6;
 99  ahoj();
 100  ruky();
 101  delay(100);
 102  serial_println_flash(PSTR("\r\n Otto DTDT"));
 103  if (auto_start > 0) 
 104  {
 105   delay(7000);
 106   while (serial_available()) serial_read();
 107   while (Serial.available()) Serial.read();
 108   precitaj_choreografiu_z_EEPROM(auto_start);
 109   zatancuj_choreografiu(ch_time, ch_servo, ch_val, ch_len);
 110  }
 111  cas_ked_naposledy_stlacil = millis();
 112 }
 113 
 114 void loop() {
 115  char z = -1;
 116  if (serial_available()) z = serial_read();
 117 #ifdef ECHO_BT_TO_USB
 118  if (Serial.available()) z = Serial.read();
 119 #endif
 120 
 121  if (z != -1)
 122  {
 123   cas_ked_naposledy_stlacil = millis();
 124   if (pohyb_znakom(z)) return;
 125   else if (pohyb_kombinacia(z)) return;
 126   else if (vydaj_zvukovy_efekt(z)) return;
 127   else if (ma_zahrat_melodiu(z)) return;
 128   else if (z == '@') nacitaj_choreografiu();
 129   else if (z == '?') vypis_choreografiu();
 130   else if (z == 't') zatancuj_choreografiu(ch_time, ch_servo, ch_val, ch_len);
 131   else if (z == '-') ahoj();
 132   else if (z == ' ') reset();
 133   else if (z == 'H') kalibruj();
 134   else if (z == 'J') nastav_limity();
 135   else if (z == 'G') vypis_kalibraciu();
 136   else if (z == 'L') nacitaj_kalibraciu();
 137   else if (z == 'E') zapis_kalibraciu_do_EEPROM();
 138   else if (z == 'R') ruky();
 139   else if (z == '9') zvys_krok();
 140   else if (z == '1') zniz_krok();
 141   else if (z == '8') zvys_spomalenie();
 142   else if (z == '7') zniz_spomalenie();
 143   else if (z == 'U') test_ultrazvuk();
 144   else if (z == 'S') zobraz_stav();
 145   else if (z == 'W') skus_zapisat_choreografiu_do_EEPROM();
 146   else if (z == 'X') skus_naformatovat_EEPROM_choreografie();
 147   else if (z == 'C') skus_nacitat_choreografiu_z_EEPROM();
 148   else if (z == 'A') nastav_automaticky_start();
 149   else if (z == 'V') prepni_nudu();
 150   else if (z == '$') vasa_dalsia_funkcia();
 151  }
 152  int16_t d = measure_distance();
 153  if (d < 10) menu_ultrasonic_request();
 154 
 155  skus_ci_sa_nenudi();
 156 }
 157 
 158 void vasa_dalsia_funkcia()
 159 {
 160  serial_println_flash(PSTR("lalala"));
 161 }
 162 
 163 void nastav_automaticky_start()
 164 {
 165  serial_print_flash(PSTR("Automaticky start [1,2,3, 0=vypni]:"));
 166  char z;
 167  do { z = read_char(); } while ((z < '0') || (z > '3'));
 168  if (z == '0') EEPROM.write(1, '~');
 169  else EEPROM.write(1, z);
 170  serial_println_char(z);
 171  serial_println_flash(PSTR("ok"));
 172 }
 173 
 174 void prepni_nudu()
 175 {
 176  vypni_nudu ^= 1;
 177  serial_print_flash(PSTR("ticho:"));
 178  serial_println_num(vypni_nudu);
 179 }
 180 
 181 void skus_ci_sa_nenudi()
 182 {
 183  if ((millis() - cas_ked_naposledy_stlacil > CAS_OTTO_SA_ZACNE_NUDIT) && !vypni_nudu)
 184  {
 185   uint8_t rnd = random(21);
 186   switch (rnd)
 187   {
 188    case 0: zatancuj_choreografiu(ch_time, ch_servo, ch_val, ch_len); break;
 189    case 1: zahraj_melodiu(1); break;
 190    case 2: zahraj_melodiu(2); break;
 191    case 3: zahraj_melodiu(3); break;
 192    case 4: zahraj_melodiu(4); break;
 193    case 5: for (int i = 0; i < 20; i++)
 194     {
 195      rnd = random(16) + 1;
 196      zvukovy_efekt(rnd);
 197     }
 198     break;
 199    default: zvukovy_efekt(rnd - 5); break;
 200   }
 201   cas_ked_naposledy_stlacil = millis();
 202  }
 203 }
 204 
 205 const uint8_t klavesy_efektov[] PROGMEM = {'v', 'b', 'n', 'j', 'h', 'g', 'f', 's', 'l', 'o', 'i', 'u', 'y', 'r', 'e', 'w'};
 206 #define POCET_KLAVES_EFEKTOV 16
 207 
 208 uint8_t vydaj_zvukovy_efekt(char z)
 209 {
 210  for (int i = 0; i < POCET_KLAVES_EFEKTOV; i++)
 211   if (z == pgm_read_byte(klavesy_efektov + i))
 212   {
 213    zvukovy_efekt(i + 1);
 214    return 1;
 215   }
 216  return 0;
 217 }
 218 
 219 uint8_t ma_zahrat_melodiu(char z)
 220 {
 221  if (z == 9) zahraj_melodiu(1);
 222  else if (z == '*') zahraj_melodiu(2);
 223  else if (z == '/') zahraj_melodiu(3);
 224  else if (z == '+') zahraj_melodiu(4);
 225  else if (z == 27) zastav_melodiu();
 226  else return 0;
 227  return 1;
 228 }
 229 
 230 void efekt1()
 231 {
 232  uint16_t fre = 100;
 233  for (int i = 0; i < 200; i++)
 234  {
 235   tone2(fre, 2);
 236   fre += 10;
 237   delay(2);
 238  }
 239 }
 240 
 241 void efekt2()
 242 {
 243  uint16_t fre = 2060;
 244  for (int i = 0; i < 200; i++)
 245  {
 246   tone2(fre, 2);
 247   fre -= 10;
 248   delay(2);
 249  }
 250 }
 251 
 252 void efekt3()
 253 {
 254  uint16_t fre;
 255  for (int i = 0; i < 200; i++)
 256  {
 257   fre = random(3000) + 20;
 258   tone2(fre, 2);
 259   delay(2);
 260  }
 261 }
 262 
 263 void efekt4()
 264 {
 265  uint16_t fre = 100;
 266  for (int i = 0; i < 200; i++)
 267  {
 268   (i & 1) ? tone2(fre, 2) : tone2(2100 - fre, 2);
 269   fre += 10;
 270   delay(2);
 271  }
 272 }
 273 
 274 void efekt5()
 275 {
 276  uint16_t fre = 100;
 277  for (int i = 0; i < 100; i++)
 278  {
 279   (i & 1) ? tone2(fre, 4) : tone2(2100 - fre, 4);
 280   fre += 20;
 281   delay(4);
 282  }
 283 }
 284 
 285 void efekt6()
 286 {
 287  uint16_t d = 12;
 288  for (int i = 0; i < 20; i++)
 289  {
 290   tone2(1760, 10);
 291   delay(d);
 292   d += 3;
 293  }
 294 }
 295 
 296 void efekt7()
 297 {
 298  for (int i = 0; i < 40; i++)
 299  {
 300   if (i & 1) tone2(1760, 10);
 301   delay(10);
 302  }
 303 }
 304 
 305 void efekt8()
 306 {
 307  uint16_t d = 72;
 308  for (int i = 0; i < 20; i++)
 309  {
 310   tone2(1760, 10);
 311   delay(d);
 312   d -= 3;
 313  }
 314 }
 315 
 316 void efekt9()
 317 {
 318  float fre = 3500;
 319  while (fre > 30)
 320  {
 321   tone2((uint16_t)fre, 2);
 322   fre *= 0.97;
 323   delay(2);
 324  }
 325 }
 326 
 327 void efekt10()
 328 {
 329  float fre = 30;
 330  while (fre < 3000)
 331  {
 332   tone2((uint16_t)fre, 2);
 333   fre *= 1.03;
 334   delay(2);
 335  }
 336 }
 337 
 338 void efekt11()
 339 {
 340  uint16_t fre = 3500;
 341  uint16_t d = 42;
 342  for (int i = 0; i < 20; i++)
 343  {
 344   tone2(fre, d);
 345   fre -= 165;
 346   delay(d);
 347   d -= 2;
 348  }
 349 }
 350 
 351 void efekt12()
 352 {
 353  float fre = 110;
 354  uint8_t d = 42;
 355  for (int i = 0; i < 20; i++)
 356  {
 357   tone2(fre, d);
 358   fre += 165;
 359   delay(d);
 360   d -= 2;
 361  }
 362 }
 363 
 364 void efekt13()
 365 {
 366  uint16_t fre = 3400;
 367  uint8_t d = 200;
 368  uint8_t delta = 1;
 369  for (int i = 0; i < 20; i++)
 370  {
 371   tone2(fre, d);
 372   fre -= 165;
 373   delay(d);
 374   d -= delta;
 375   delta++;
 376  }
 377  tone2(110, 1000);
 378  delay(1000);
 379 }
 380 
 381 void efekt14()
 382 {
 383  uint16_t fre = 880;
 384  int16_t d = 20;
 385  for (int i = 0; i < 20; i++)
 386  {
 387   tone2(fre, d);
 388   delay(d);
 389   fre += random(50) - 25;
 390   d += random(10) - 5;
 391   if (d < 0) d = 1;
 392  }
 393 }
 394 
 395 void efekt15()
 396 {
 397  uint16_t fre = 440;
 398  int16_t d = 20;
 399  for (int i = 0; i < 20; i++)
 400  {
 401   tone2(fre, d);
 402   delay(d);
 403   fre += random(25) - 12;
 404   d += random(10) - 5;
 405   if (d < 0) d = 1;
 406  }
 407 }
 408 
 409 void efekt16()
 410 {
 411  uint16_t fre = 1760;
 412  int16_t d = 20;
 413  for (int i = 0; i < 20; i++)
 414  {
 415   tone2(fre, d);
 416   delay(d);
 417   fre += random(100) - 50;
 418   d += random(10) - 5;
 419   if (d < 0) d = 1;
 420  }
 421 }
 422 
 423 void zvukovy_efekt(uint8_t cislo)
 424 {
 425  switch (cislo) {
 426   case 1: efekt1(); break;
 427   case 2: efekt2(); break;
 428   case 3: efekt3(); break;
 429   case 4: efekt4(); break;
 430   case 5: efekt5(); break;
 431   case 6: efekt6(); break;
 432   case 7: efekt7(); break;
 433   case 8: efekt8(); break;
 434   case 9: efekt9(); break;
 435   case 10: efekt10(); break;
 436   case 11: efekt11(); break;
 437   case 12: efekt12(); break;
 438   case 13: efekt13(); break;
 439   case 14: efekt14(); break;
 440   case 15: efekt15(); break;
 441   case 16: efekt16(); break;
 442  }
 443 }
 444 
 445 void test_ultrazvuk()
 446 {
 447  while ((serial_available() == 0) && (Serial.available() == 0))
 448  {
 449   serial_println_num(measure_distance());
 450   delay(100);
 451  }
 452  serial_read();
 453 }
 454 
 455 void menu_ultrasonic_request()
 456 {
 457  uint32_t tm = millis();
 458  int d = measure_distance();
 459  int count = 0;
 460  int count2 = 0;
 461  while ((millis() - tm < 1500) && ((d < 15) || (count2 < 5)) && (count < 10))
 462  {
 463   delay(10);
 464   d = measure_distance();
 465   if (d == 10000) count++;
 466   else count = 0;
 467   if (d >= 15) count2++;
 468   else count2 = 0;
 469   if (serial_available() || Serial.available()) return;
 470  }
 471  if (millis() - tm >= 1500)
 472  {
 473   ultrasonic_menu();
 474   cas_ked_naposledy_stlacil = millis();
 475  }
 476 }
 477 
 478 void ultrasonic_menu()
 479 {
 480  int selection = 0;
 481  tone2( 880, 200);
 482 
 483  do {
 484   int count = 0;
 485   int cnt10000 = 0;
 486   do {
 487    int32_t d = measure_distance();
 488    if (d == 10000) 
 489    {
 490     cnt10000++;
 491     delay(10);
 492     if (cnt10000 == 30) break;
 493     continue;
 494    }
 495    if (d >= 20) count++;
 496    else count = 0;
 497    delay(10);
 498   } while (!serial_available() && !Serial.available() && (count < 20));
 499 
 500   tone2( 440, 200);
 501   uint32_t tm = millis();
 502   while ((millis() - tm < 2000) && !serial_available() && !Serial.available()) 
 503   {
 504    int32_t d = measure_distance();
 505    if (d < 15) count++;
 506    else count = 0;
 507    if (count > 10) break;
 508    delay(20);
 509   }
 510   
 511   if (millis() - tm >= 2000)
 512   {
 513    tone2( 2000, 50);
 514    menu_command(selection);
 515    return;
 516   }
 517   selection++;
 518   for (int i = 0; i < selection; i++)
 519   {
 520    tone2( 1261, 50);
 521    delay(250);
 522   }
 523  } while (!serial_available() && !Serial.available());
 524  while (serial_available()) serial_read();
 525  while (Serial.available()) Serial.read();
 526 }
 527 
 528 void menu_command(int cmd)
 529 {
 530  if (cmd == 1) vpred();
 531  if (cmd == 2) {
 532   precitaj_choreografiu_z_EEPROM(1);
 533   zatancuj_choreografiu(ch_time, ch_servo, ch_val, ch_len);
 534  }
 535  if (cmd == 3) {
 536   precitaj_choreografiu_z_EEPROM(2);
 537   zatancuj_choreografiu(ch_time, ch_servo, ch_val, ch_len);
 538  }
 539  if (cmd == 4) {
 540   precitaj_choreografiu_z_EEPROM(3);
 541   zatancuj_choreografiu(ch_time, ch_servo, ch_val, ch_len);
 542  }
 543  if (cmd == 5) zahraj_melodiu(1);
 544  if (cmd == 6) melodia_jedna_druhej();
 545  if (cmd == 7) ahoj();
 546  if (cmd == 8) zahraj_melodiu(2);
 547  if (cmd == 9) zahraj_melodiu(3);
 548  if (cmd == 10) zahraj_melodiu(4);
 549 }
 550 
 551 void melodia_jedna_druhej()
 552 {
 553  for (int i = 0; i < 2; i++)
 554  {
 555   tone2(262, 200);
 556   delay(200);
 557   tone2(330, 200);
 558   delay(200);
 559 
 560   tone2(262, 200);
 561   delay(200);
 562   tone2(330, 200);
 563   delay(200);
 564 
 565   tone2(392, 400);
 566   delay(400);
 567 
 568   tone2(392, 400);
 569   delay(400);
 570  }
 571 }
 572 
 573 // chodza pre vacsieho dreveneho robota
 574 uint16_t chor_time[] = {500, 100, 1, 1, 100, 1, 1, 1, 100, 1, 1, 1, 100, 1, 100, 1, 1, 0};
 575 uint8_t chor_servo[] = {11, 1, 2, 6, 4, 3, 6, 5, 1, 2, 6, 5, 3, 4, 1, 2, 9, 0};
 576 uint8_t chor_val[] = {1, 48, 69, 180, 104, 104, 90, 0, 111, 146, 0, 90, 62, 69, 48, 69, 2, 0};
 577 uint8_t chor_len = 18;
 578 
 579 void vpred()
 580 {
 581  while ((measure_distance() > 30) && !serial_available() && !Serial.available())
 582   zatancuj_choreografiu(chor_time, chor_servo, chor_val, chor_len);
 583  pipni();
 584  reset();
 585 }
 586 
 587 void pipni()
 588 {
 589  tone2( 1568, 50);
 590  delay(100);
 591  tone2( 1357, 50);
 592 }
 593 
 594 void ruky()
 595 {
 596  uint8_t odloz_spomalenie = spomalenie;
 597  spomalenie = 0;
 598 #ifdef ROBOT_3D_PRINTED
 599  nastav_koncatinu(5, 180);
 600  nastav_koncatinu(6, 180);
 601 #else
 602  nastav_koncatinu(5, 0);
 603  nastav_koncatinu(6, 0);
 604 #endif
 605  delay(1000);
 606  nastav_koncatinu(5, 90);
 607  nastav_koncatinu(6, 90);
 608  spomalenie = odloz_spomalenie;
 609  delay(1000);
 610  pipni();
 611 }
 612 
 613 void ahoj()
 614 {
 615  tone2( 1568, 50);
 616  delay(70);
 617  tone2( 1175, 30);
 618  delay(50);
 619  tone2( 880, 30);
 620  delay(50);
 621  tone2( 1047, 50);
 622  delay(70);
 623  tone2( 1245, 30);
 624  delay(150);
 625  tone2( 1568, 50);
 626  delay(100);
 627  if (random(10) > 4) tone2( 1357, 50);
 628  else tone2( 1047, 50);
 629 }
 630 
 631 void nastav_koncatinu(int8_t srv, uint8_t poloha)
 632 {
 633  int8_t delta;
 634  srv--;
 635 
 636  if (servo_invertovane[srv]) poloha = 180 - poloha;
 637  
 638  if ((int16_t)poloha + (int16_t)kalib[srv] - 90 < 0) poloha = 0;
 639  else poloha += kalib[srv] - 90;
 640  
 641  if (poloha > 180) poloha = 180;
 642 
 643  if (spomalenie == 0) {
 644   stav[srv] = poloha;
 645   s[srv].write(stav[srv]);
 646  }
 647  else { 
 648   if (stav[srv] < poloha) delta = 1;
 649   else delta = -1;
 650   while (stav[srv] != poloha)
 651   {
 652    stav[srv] += delta;
 653    s[srv].write(stav[srv]);
 654    delay(spomalenie);
 655   }
 656  }
 657 }
 658 
 659 void zobraz_stav()
 660 {
 661  for (int i = 0; i < 6; i++)
 662  {
 663   serial_print_flash(PSTR("S")); serial_print_num(i + 1); serial_print_flash(PSTR(": ")); serial_println_num(stav[i] - kalib[i] + 90);
 664  }
 665  serial_println_flash(PSTR("---"));
 666  pipni();
 667 }
 668 
 669 void pohyb(int8_t servo)
 670 {
 671  int8_t srv = (servo > 0) ? servo : -servo;
 672  srv--;
 673  if (servo_invertovane[srv]) servo = -servo;
 674  if (servo > 0)
 675  {
 676   if (stav[srv] <= horny_limit[srv] - krok) stav[srv] += krok;
 677   else stav[srv] = horny_limit[srv];
 678   s[srv].write(stav[srv]);
 679  }
 680  else if (servo < 0)
 681  {
 682   if (stav[srv] >= dolny_limit[srv] + krok) stav[srv] -= krok;
 683   else stav[srv] = dolny_limit[srv];
 684   s[srv].write(stav[srv]);
 685  }
 686 }
 687 
 688 uint8_t pohyb_znakom(char z)
 689 {
 690  for (int i = 0; i < 12; i++)
 691  {
 692   if (z == znaky_zmien[i])
 693   {
 694    int8_t servo = zmeny[i];
 695    pohyb(servo);
 696    return 1;
 697   }
 698  }
 699  return 0;
 700 }
 701 
 702 void kombinacia1()
 703 {
 704  pohyb(SERVO_LAVA_NOHA);
 705  pohyb(-SERVO_PRAVA_PATA);
 706 }
 707 
 708 void kombinacia2()
 709 {
 710  pohyb(SERVO_PRAVA_NOHA);
 711  pohyb(-SERVO_LAVA_PATA);
 712 }
 713 
 714 void kombinacia3()
 715 {
 716  pohyb(SERVO_LAVA_RUKA);
 717  pohyb(SERVO_PRAVA_RUKA);
 718 }
 719 
 720 void kombinacia4()
 721 {
 722  pohyb(-SERVO_LAVA_RUKA);
 723  pohyb(-SERVO_PRAVA_RUKA);
 724 }
 725 
 726 int pohyb_kombinacia(char z)
 727 {
 728  if (z == '3') kombinacia1();
 729  else if (z == '4') kombinacia2();
 730  else if (z == '5') kombinacia3();
 731  else if (z == '6') kombinacia4();
 732  else return 0;
 733  return 1;
 734 }
 735 
 736 char read_char()
 737 {
 738  while (!serial_available() && !Serial.available());
 739  if (serial_available()) return serial_read();
 740  else return Serial.read();
 741 }
 742 
 743 int nacitajCislo()
 744 {
 745  int num = 0;
 746  int z;
 747  do {
 748   z = read_char();
 749   if (z == '#') while (z != 13) z = read_char();
 750  } while ((z < '0') || (z > '9'));
 751  while ((z >= '0') && (z <= '9'))
 752  {
 753   num *= 10;
 754   num += (z - '0');
 755   do {
 756    z = read_char();
 757    if (z == -1) delayMicroseconds(10);
 758   } while (z < 0);
 759  }
 760  return num;
 761 }
 762 
 763 void nacitaj_choreografiu()
 764 {
 765  ch_len = 0;
 766  int tm;
 767  do {
 768   tm = nacitajCislo();
 769   ch_time[ch_len] = tm;
 770   ch_servo[ch_len] = nacitajCislo();
 771   ch_val[ch_len] = nacitajCislo();
 772   ch_len++;
 773   if (ch_len == CHOREO_LEN) break;
 774  } while (tm > 0);
 775  pipni();
 776 }
 777 
 778 void vypis_choreografiu()
 779 {
 780  for (int i = 0; i < ch_len; i++)
 781  {
 782   serial_print_num(ch_time[i]);
 783   serial_print(" ");
 784   serial_print_num(ch_servo[i]);
 785   serial_print(" ");
 786   serial_println_num(ch_val[i]);
 787  }
 788  serial_println_flash(PSTR("---"));
 789  pipni();
 790 }
 791 
 792 uint32_t koniec_tanca;
 793 
 794 void zatancuj_choreografiu(uint16_t *ch_time, uint8_t *ch_servo, uint8_t *ch_val, int ch_len )
 795 {
 796  koniec_tanca = millis() + 3600000;
 797  for (int i = 0; i < ch_len - 1; i++)
 798  {
 799   delay(ch_time[i]);
 800   if (millis() > koniec_tanca) break; 
 801   if (ch_servo[i] < 7) nastav_koncatinu(ch_servo[i], ch_val[i]);
 802   else i = specialny_prikaz(i, ch_servo[i], ch_val[i], ch_len);
 803   if (serial_available() || Serial.available()) break;
 804  }
 805  pipni();
 806 }
 807 
 808 int specialny_prikaz(uint16_t i, uint8_t prikaz, uint8_t argument, int len)
 809 {
 810  if (prikaz == 8) koniec_tanca = millis() + 1000 * (uint32_t)argument; 
 811  else if (prikaz == 9) 
 812  {
 813   if (serial_available() || Serial.available()) return len - 1;
 814   if (measure_distance() < 15) return len - 1;
 815   return ((int)argument) - 1;
 816  }
 817  else if (prikaz == 10) spomalenie = argument;
 818  else if (prikaz == 11) zahraj_melodiu(argument);
 819  else if (prikaz == 12) zvukovy_efekt(argument);
 820  return i;
 821 }
 822 
 823 void reset()
 824 {
 825  for (int i = 0; i < 6; i++)
 826  {
 827   stav[i] = kalib[i];
 828   s[i].write(kalib[i]);
 829   delay(300);
 830  }
 831  pipni();
 832 }
 833 
 834 uint8_t nalad_hodnotu_serva(uint8_t servo, uint8_t hodnota, uint8_t min_hodnota, uint8_t max_hodnota)
 835 {
 836  serial_print_flash(PSTR(" (+/-/ENTER): "));
 837  serial_println_num(hodnota);
 838  s[servo].write(hodnota);
 839  char z;
 840  do {
 841   z = read_char();
 842   if ((z == '+') && (hodnota < max_hodnota)) hodnota++;
 843   else if ((z == '-') && (hodnota > min_hodnota)) hodnota--;
 844   if ((z == '+') || (z == '-'))
 845   {
 846    serial_print_num(hodnota); serial_print_char('\r');
 847    s[servo].write(hodnota);
 848   }
 849  } while (z != 13);
 850  return hodnota;
 851 }
 852 
 853 void kalibruj()
 854 {
 855  for (int i = 0; i < 6; i++)
 856  {
 857   serial_print_num(i);
 858   kalib[i] = nalad_hodnotu_serva(i, kalib[i], 90-63, 90+63);
 859   serial_print_num(i);
 860   serial_print(": ");
 861   serial_println_num(kalib[i]);
 862  }
 863  for (int i = 0; i < 6; i++) {
 864   serial_print_num(kalib[i]);
 865   serial_print(" ");
 866  }
 867  serial_print_flash(PSTR(" Chyt robota zozadu za telo (ENTER):"));
 868  char z;
 869  do { z = read_char(); } while (z != 13);
 870  serial_println_char(z);
 871 
 872  serial_print_flash(PSTR("*** Nasledujuce koncatiny su lave/prave z pohladu robota.\r\nAk to nesedi, treba prehodit kabliky servo!\r\n"));
 873 
 874  for (int i = 0; i < 6; i++) servo_invertovane[i] = 0;
 875 
 876  nastav_koncatinu(SERVO_PRAVA_PATA, 0);
 877  serial_print_flash(PSTR("Prava pata: je von alebo dnu? (V/D):"));
 878  do { z = read_char(); } while ((z != 'V') && (z != 'D'));
 879  serial_println_char(z);
 880  nastav_koncatinu(SERVO_PRAVA_PATA, 90);
 881  if (z == 'D') servo_invertovane[SERVO_PRAVA_PATA - 1] = 0;
 882  else servo_invertovane[SERVO_PRAVA_PATA - 1] = 1;
 883  
 884  nastav_koncatinu(SERVO_LAVA_PATA, 0);
 885  serial_print_flash(PSTR("Lava pata: je von alebo dnu? (V/D):"));
 886  do { z = read_char(); } while ((z != 'V') && (z != 'D'));
 887  serial_println_char(z);
 888  nastav_koncatinu(SERVO_LAVA_PATA, 90);
 889  if (z == 'V') servo_invertovane[SERVO_LAVA_PATA - 1] = 0;
 890  else servo_invertovane[SERVO_LAVA_PATA - 1] = 1;
 891  
 892  nastav_koncatinu(SERVO_PRAVA_NOHA, 0);
 893  serial_print_flash(PSTR("Prava noha: vpredu je pata alebo spicka? (P/S):"));
 894  do { z = read_char(); } while ((z != 'P') && (z != 'S'));
 895  serial_println_char(z);
 896  nastav_koncatinu(SERVO_PRAVA_NOHA, 90);
 897  if (z == 'P') servo_invertovane[SERVO_PRAVA_NOHA - 1] = 1;
 898  else servo_invertovane[SERVO_PRAVA_NOHA - 1] = 0;
 899 
 900  nastav_koncatinu(SERVO_LAVA_NOHA, 0);
 901  serial_print_flash(PSTR("Lava noha: vpredu je pata alebo spicka? (P/S):"));
 902  do { z = read_char(); } while ((z != 'P') && (z != 'S'));
 903  serial_println_char(z);
 904  nastav_koncatinu(SERVO_LAVA_NOHA, 90);
 905  if (z == 'S') servo_invertovane[SERVO_LAVA_NOHA - 1] = 1;
 906  else servo_invertovane[SERVO_LAVA_NOHA - 1] = 0;
 907  
 908  nastav_koncatinu(SERVO_PRAVA_RUKA, 0);
 909  serial_print_flash(PSTR("Prava ruka: je hore alebo dole? (H/D):"));
 910  do { z = read_char(); } while ((z != 'H') && (z != 'D'));
 911  serial_println_char(z);
 912  nastav_koncatinu(SERVO_PRAVA_RUKA, 90);
 913  if (z == 'H') servo_invertovane[SERVO_PRAVA_RUKA - 1] = 1;
 914  else servo_invertovane[SERVO_PRAVA_RUKA - 1] = 0;
 915 
 916  nastav_koncatinu(SERVO_LAVA_RUKA, 0);
 917  serial_print_flash(PSTR("Lava ruka: je hore alebo dole? (H/D):"));
 918  do { z = read_char(); } while ((z != 'H') && (z != 'D'));
 919  serial_println_char(z);
 920  nastav_koncatinu(SERVO_LAVA_RUKA, 90);
 921  if (z == 'D') servo_invertovane[SERVO_PRAVA_RUKA - 1] = 0;
 922  else servo_invertovane[SERVO_PRAVA_RUKA - 1] = 1;
 923 
 924  serial_println_flash(PSTR("ok"));
 925  pipni();
 926 }
 927 
 928 void nastav_limity()
 929 {
 930  for (int i = 0; i < 6; i++)
 931  {
 932   serial_print_num(i);
 933   serial_print_flash(PSTR("dolny"));
 934   dolny_limit[i] = nalad_hodnotu_serva(i, dolny_limit[i], 0, 180);
 935   serial_print_num(i);
 936   serial_print_flash(PSTR(" dolny: "));
 937   serial_println_num(dolny_limit[i]);
 938   s[i].write(kalib[i]);
 939 
 940   serial_print_num(i);
 941   serial_print_flash(PSTR("horny"));
 942   horny_limit[i] = nalad_hodnotu_serva(i, horny_limit[i], 0, 180);
 943   serial_print_num(i);
 944   serial_print_flash(PSTR(" horny: "));
 945   serial_println_num(horny_limit[i]);
 946   s[i].write(kalib[i]);
 947  }
 948  for (int i = 0; i < 6; i++) {
 949   serial_print_num(dolny_limit[i]);
 950   serial_print("-");
 951   serial_print_num(horny_limit[i]);
 952   serial_print(" ");
 953  }
 954  serial_println_flash(PSTR("ok"));
 955  pipni();
 956 }
 957 
 958 void vypis_kalibraciu()
 959 {
 960  serial_print_flash(PSTR("stredy: "));
 961  for (int i = 0; i < 6; i++) {
 962   serial_print_num(kalib[i]);
 963   serial_print(" ");
 964  }
 965  serial_println();
 966  
 967  serial_print_flash(PSTR("invertovane servo: "));
 968  for (int i = 0; i < 6; i++)
 969  {
 970   serial_print_num(servo_invertovane[i]);
 971   serial_print_char(' ');
 972  }
 973  serial_println();
 974   
 975  serial_print_flash(PSTR("dolny limit: "));
 976  for (int i = 0; i < 6; i++) {
 977   serial_print_num(dolny_limit[i]);
 978   serial_print(" ");
 979  }
 980  serial_println();
 981  serial_print_flash(PSTR("horny limit: "));
 982  for (int i = 0; i < 6; i++) {
 983   serial_print_num(horny_limit[i]);
 984   serial_print(" ");
 985  }
 986  serial_println();
 987 }
 988 
 989 void nacitaj_kalibraciu()
 990 {
 991  for (int i = 0; i < 6; i++)
 992   kalib[i] = nacitajCislo();
 993  vypis_kalibraciu();
 994  serial_println_flash(PSTR("ok"));
 995  pipni();
 996 }
 997 
 998 void zvys_krok()
 999 {
1000  if (krok < 180) krok++;
1001  serial_print_flash(PSTR("krok: "));
1002  serial_println_num(krok);
1003 }
1004 
1005 void zniz_krok()
1006 {
1007  if (krok > 0) krok--;
1008  serial_print_flash(PSTR("krok: "));
1009  serial_println_num(krok);
1010 }
1011 
1012 void zniz_spomalenie()
1013 {
1014  if (spomalenie > 0) spomalenie--;
1015  serial_print_flash(PSTR("spomalenie: "));
1016  serial_println_num(spomalenie);
1017 }
1018 
1019 void zvys_spomalenie()
1020 {
1021  if (spomalenie < 100) spomalenie++;
1022  serial_print_flash(PSTR("spomalenie: "));
1023  serial_println_num(spomalenie);
1024 }
1025 
1026 //nasleduju funkcie ktore pracuju s pamatom EEPROM
1027 
1028 //EEPROM MAP:
1029 // 0: slot number where choreography 3 starts (B3. Real address = B3 x 4)
1030 // 1: marker '~' indicates calibration is already stored in EEPROM and will be loaded on startup
1031 //      '1', '2', '3' indicate the same, but choreography 1,2, or 3 is automatically launched on startup
1032 // 2-8: servo calibration (central points to be used instead of default 90)
1033 //    they are shifted by (90-63) and the range is (90-63)...0 till (90+63)...127
1034 //    bit 7 (value 128) indicates servo is inverted
1035 // 9-14: lower limit for direct control for all 6 servos
1036 // 15-20: upper limit for direct control for all 6 servos
1037 // 21:  number of steps in choreography 1 (L1) 0=choreography not in memory
1038 // 22:  number of steps in choreography 2 (L2) 0=not in memory
1039 // 23:  number of steps in choreography 3 (L3) 0=not in memory
1040 // 24..(L1 x 4 + 23)    choreography1 tuplets (uint16,uint8,uint8) x L1
1041 // (1024 - L2 x 4)..1023  choreography2 same as above
1042 // B3 x 4..(B3 x 4 + L3 x 4 - 1) choreography 3 same as above
1043 
1044 void skus_zapisat_choreografiu_do_EEPROM()
1045 {
1046  serial_print_flash(PSTR("Cislo? [1-3]: "));
1047  char odpoved = read_char();
1048  if ((odpoved < '1') || (odpoved > '3')) return;
1049  serial_println_char(odpoved);
1050  uint8_t cislo = odpoved - '0';
1051 
1052  serial_print_flash(PSTR("Zapisat choreografiu do EEPROM c."));
1053  serial_print_char(odpoved);
1054  serial_print_flash(PSTR("? [Y/n]: "));
1055  odpoved = read_char();
1056  serial_println_char(odpoved);
1057  if (odpoved == 'Y')
1058   zapis_choreografiu_do_EEPROM(cislo);
1059 }
1060 
1061 void skus_nacitat_choreografiu_z_EEPROM()
1062 {
1063  serial_print_flash(PSTR("Cislo? [1-3]: "));
1064  char odpoved = read_char();
1065  if ((odpoved < '1') || (odpoved > '3')) return;
1066  serial_println_char(odpoved);
1067  uint8_t cislo = odpoved - '0';
1068 
1069  serial_print_flash(PSTR("Precitat choreografiu z EEPROM c."));
1070  serial_print_char(odpoved);
1071  serial_print_flash(PSTR("? [Y/n]: "));
1072  odpoved = read_char();
1073  serial_println_char(odpoved);
1074  if (odpoved == 'Y')
1075   precitaj_choreografiu_z_EEPROM(cislo);
1076 }
1077 
1078 void skus_naformatovat_EEPROM_choreografie()
1079 {
1080  serial_print_flash(PSTR("Formatovat EEPROM choreografii? [Y/n]:"));
1081  char odpoved = read_char();
1082  serial_println_char(odpoved);
1083  if (odpoved == 'Y')
1084   naformatuj_EEPROM_choreografie();
1085 }
1086 
1087 void zapis_choreografiu_do_EEPROM(int slot)
1088 {
1089  uint8_t b3 = EEPROM.read(0);
1090  uint8_t len1 = EEPROM.read(21);
1091  uint8_t len2 = EEPROM.read(22);
1092  uint8_t len3 = EEPROM.read(23);
1093  uint16_t wp = 65535;
1094 
1095  if ((len1 > CHOREO_LEN) || (len2 > CHOREO_LEN) || (len3 > CHOREO_LEN) || (b3 > 250 - len3) || ((len1 > b3) && (b3 != 0)) || (len3 + b3 > 250 - len2) || (len1 + len2 > 250))
1096   b3 = len1 = len2 = len3 = 0;
1097 
1098  if (slot == 1)
1099  {
1100   if (((ch_len < b3) || (len3 == 0)) && (ch_len + len2 + len3 <= 250))
1101   {
1102    EEPROM.write(21, ch_len);
1103    wp = 24;
1104   }
1105  }
1106  else if (slot == 2)
1107  {
1108   if ((250 - b3 - len3 > ch_len) && (ch_len + len1 + len3 <= 250))
1109   {
1110    EEPROM.write(22, ch_len);
1111    wp = 1000 - ch_len * 4;
1112   }
1113  }
1114  else if (slot == 3)
1115  {
1116   if (ch_len + len1 + len2 <= 250)
1117   {
1118    EEPROM.write(23, ch_len);
1119    EEPROM.write(0, (len1 - len2) / 2 + 125);
1120    wp = 4 * ((len1 - len2) / 2 + 125);
1121   }
1122  }
1123 
1124  if (wp == 65535)
1125   serial_println_flash(PSTR("not enough space"));
1126  else
1127  {
1128   for (int i = 0; i < ch_len; i++)
1129   {
1130    EEPROM.write(wp + 4 * i, ch_time[i] & 255);
1131    EEPROM.write(wp + 1 + 4 * i, ch_time[i] >> 8);
1132    EEPROM.write(wp + 2 + 4 * i, ch_servo[i]);
1133    EEPROM.write(wp + 3 + 4 * i, ch_val[i]);
1134   }
1135   serial_println_flash(PSTR("ok"));
1136  }
1137 }
1138 
1139 void precitaj_choreografiu_z_EEPROM(uint8_t slot)
1140 {
1141  uint8_t b3 = EEPROM.read(0);
1142  uint8_t len1 = EEPROM.read(21);
1143  uint8_t len2 = EEPROM.read(22);
1144  uint8_t len3 = EEPROM.read(23);
1145  uint16_t rp = 65535;
1146  if ((len1 > CHOREO_LEN) || (len2 > CHOREO_LEN) || (len3 > CHOREO_LEN) || (b3 > 250 - len3) || ((len1 > b3) && (b3 != 0)) || (len3 + b3 > 250 - len2) || (len1 + len2 > 250))
1147   b3 = len1 = len2 = len3 = 0;
1148 
1149  if (slot == 1)
1150  {
1151   if (len1 > 0)
1152   {
1153    rp = 24;
1154    ch_len = len1;
1155   }
1156  }
1157  else if (slot == 2)
1158  {
1159   if (len2 > 0)
1160   {
1161    ch_len = len2;
1162    rp = 1000 - ch_len * 4;
1163   }
1164  }
1165  else if (slot == 3)
1166  {
1167   if (len3 > 0)
1168   {
1169    rp = b3 * 4;
1170    ch_len = len3;
1171   }
1172  }
1173 
1174  if (rp == 65535)
1175   serial_println_flash(PSTR("couldn't"));
1176  else
1177  {
1178   for (int i = 0; i < ch_len; i++)
1179   {
1180    ch_time[i] = ((uint16_t)EEPROM.read(rp + 4 * i)) |
1181          (((uint16_t)EEPROM.read(rp + 1 + 4 * i)) << 8);
1182    ch_servo[i] = EEPROM.read(rp + 2 + 4 * i);
1183    ch_val[i] = EEPROM.read(rp + 3 + 4 * i);
1184   }
1185   serial_println_flash(PSTR("ok"));
1186   pipni();
1187  }
1188 }
1189 
1190 void naformatuj_EEPROM_choreografie()
1191 {
1192  EEPROM.write(0, 0);
1193  EEPROM.write(21, 0);
1194  EEPROM.write(22, 0);
1195  EEPROM.write(23, 0);
1196  serial_println_flash(PSTR("ok"));
1197  pipni();
1198 }
1199 
1200 void precitaj_kalibraciu_z_EEPROM()
1201 {
1202  uint8_t value = EEPROM.read(1);
1203  if ((value != '~') && (value != '1') && (value != '2') && (value != '3')) return;
1204  if (value != '~') auto_start = value - '0';
1205  else auto_start = 0;
1206  for (int i = 2; i < 8; i++)
1207  {
1208   int16_t k = EEPROM.read(i);
1209   if (k > 127) servo_invertovane[i - 2] = 1;
1210   else servo_invertovane[i - 2] = 0;
1211   k &= 127;
1212   prednastavena_kalibracia[i - 2] = k + (90-63);
1213  }
1214  for (int i = 0; i < 6; i++)
1215   dolny_limit[i] = EEPROM.read(i + 9);
1216  for (int i = 0; i < 6; i++)
1217   horny_limit[i] = EEPROM.read(i + 15);
1218 }
1219 
1220 void zapis_kalibraciu_do_EEPROM()
1221 {
1222  serial_print_flash(PSTR("Naozaj chces zapisat kalibraciu do EEPROM? [Y/n]: "));
1223  char odpoved = read_char();
1224  serial_println_char(odpoved);
1225  if (odpoved == 'Y')
1226  {
1227   char kalib_state = EEPROM.read(1);
1228   if ((kalib_state == '~') || ((kalib_state >= '1') && (kalib_state <= '3')))
1229    EEPROM.write(1, kalib_state);
1230   else EEPROM.write(1, '~');
1231   for (int i = 2; i < 8; i++)
1232   {
1233    int16_t k = kalib[i - 2] - (90-63);
1234    if (k < 0) k = 0;
1235    else if (k > 127) k = 127;
1236    if (servo_invertovane[i - 2]) k += 128;   
1237    EEPROM.write(i, (uint8_t)k);
1238   }
1239   for (int i = 0; i < 6; i++)
1240    EEPROM.write(9 + i, dolny_limit[i]);
1241   for (int i = 0; i < 6; i++)
1242    EEPROM.write(15 + i, horny_limit[i]);
1243   serial_println_flash(PSTR("ok"));
1244  }
1245 }
1246 
1247 // nasleduje softverova implementacia serioveho portu
1248 #define SERIAL_STATE_IDLE   0
1249 #define SERIAL_STATE_RECEIVING 1
1250 #define SERIAL_BUFFER_LENGTH  20
1251 
1252 static volatile uint8_t serial_state;
1253 static uint8_t serial_buffer[SERIAL_BUFFER_LENGTH];
1254 static volatile uint8_t serial_buf_wp, serial_buf_rp;
1255 
1256 static volatile uint8_t receiving_byte;
1257 
1258 static volatile uint32_t time_startbit_noticed;
1259 static volatile uint8_t next_bit_order;
1260 static volatile uint8_t waiting_stop_bit;
1261 static uint16_t one_byte_duration;
1262 static uint16_t one_bit_duration;
1263 static uint16_t one_bit_write_duration;
1264 static uint16_t half_of_one_bit_duration;
1265 
1266 void init_serial(uint32_t baud_rate)
1267 {
1268  pinMode(2, INPUT);
1269  pinMode(4, OUTPUT);
1270 
1271  serial_state = SERIAL_STATE_IDLE;
1272 
1273  one_byte_duration = 9500000 / baud_rate;
1274  one_bit_duration = 1000000 / baud_rate;
1275  one_bit_write_duration = one_bit_duration - 1;
1276  half_of_one_bit_duration = 500000 / baud_rate;
1277 
1278  PCMSK2 |= 4; //PCINT18;
1279  PCIFR &= ~4; //PCIF2;
1280  PCICR |= 4; // PCIE2;
1281 }
1282 
1283 ISR(PCINT2_vect)
1284 {
1285  uint32_t tm = micros();
1286  if (serial_state == SERIAL_STATE_IDLE)
1287  {
1288   time_startbit_noticed = tm;
1289   serial_state = SERIAL_STATE_RECEIVING;
1290   receiving_byte = 0xFF;
1291   next_bit_order = 0;
1292  }
1293  else if (tm - time_startbit_noticed > one_byte_duration)
1294  {
1295   serial_buffer[serial_buf_wp] = receiving_byte;
1296   serial_buf_wp++;
1297   if (serial_buf_wp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_wp = 0;
1298   time_startbit_noticed = tm;
1299   receiving_byte = 0xFF;
1300   next_bit_order = 0;
1301  }
1302  else if (PIND & 4)
1303  {
1304   int8_t new_next_bit_order = (tm - time_startbit_noticed - half_of_one_bit_duration) / one_bit_duration;
1305   while (next_bit_order < new_next_bit_order)
1306   {
1307    receiving_byte &= ~(1 << next_bit_order);
1308    next_bit_order++;
1309   }
1310   if (next_bit_order == 8)
1311   {
1312    serial_buffer[serial_buf_wp] = receiving_byte;
1313    serial_buf_wp++;
1314    if (serial_buf_wp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_wp = 0;
1315    serial_state = SERIAL_STATE_IDLE;
1316   }
1317  } else
1318   next_bit_order = (tm - time_startbit_noticed - half_of_one_bit_duration) / one_bit_duration;
1319 }
1320 
1321 uint8_t serial_available()
1322 {
1323  cli();
1324  if (serial_buf_rp != serial_buf_wp)
1325  {
1326   sei();
1327   return 1;
1328  }
1329  if (serial_state == SERIAL_STATE_RECEIVING)
1330  {
1331   uint32_t tm = micros();
1332   if (tm - time_startbit_noticed > one_byte_duration)
1333   {
1334    serial_state = SERIAL_STATE_IDLE;
1335    serial_buffer[serial_buf_wp] = receiving_byte;
1336    serial_buf_wp++;
1337    if (serial_buf_wp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_wp = 0;
1338    sei();
1339    return 1;
1340   }
1341  }
1342  sei();
1343  return 0;
1344 }
1345 
1346 int16_t serial_read()
1347 {
1348  cli();
1349  if (serial_buf_rp != serial_buf_wp)
1350  {
1351   uint8_t ch = serial_buffer[serial_buf_rp];
1352   serial_buf_rp++;
1353   if (serial_buf_rp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_rp = 0;
1354   sei();
1355   return ch;
1356  }
1357 
1358  if (serial_state == SERIAL_STATE_RECEIVING)
1359  {
1360   uint32_t tm = micros();
1361   if (tm - time_startbit_noticed > one_byte_duration)
1362   {
1363    uint8_t ch = receiving_byte;
1364    serial_state = SERIAL_STATE_IDLE;
1365    sei();
1366    return ch;
1367   }
1368  }
1369  sei();
1370  return -1;
1371 }
1372 
1373 void serial_write(uint8_t ch)
1374 {
1375 #ifdef ECHO_BT_TO_USB
1376  Serial.print((char)ch);
1377 #endif
1378  PORTD &= ~16;
1379  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1380  for (uint8_t i = 0; i < 8; i++)
1381  {
1382   if (ch & 1) PORTD |= 16;
1383   else PORTD &= ~16;
1384   ch >>= 1;
1385   delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1386  }
1387  PORTD |= 16;
1388  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1389  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1390  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1391  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1392  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1393 }
1394 
1395 uint16_t serial_readln(uint8_t *ln, uint16_t max_length)
1396 {
1397  uint16_t len;
1398  int16_t ch;
1399  do {
1400   ch = serial_read();
1401   if (ch == 13) continue;
1402  } while (ch == -1);
1403 
1404  do {
1405   if ((ch != 13) && (ch != 10) && (ch != -1))
1406   {
1407    *(ln++) = ch;
1408    max_length--;
1409    len++;
1410   }
1411   ch = serial_read();
1412  } while ((ch != 13) && max_length);
1413  *ln = 0;
1414  return len;
1415 }
1416 
1417 void serial_print_num(int32_t number)
1418 {
1419  if (number < 0)
1420  {
1421   serial_write('-');
1422   number = -number;
1423  }
1424  int32_t rad = 1;
1425  while (number / rad) rad *= 10;
1426  if (number > 0) rad /= 10;
1427  while (rad)
1428  {
1429   serial_write((char)('0' + (number / rad)));
1430   number -= (number / rad) * rad;
1431   rad /= 10;
1432  }
1433 }
1434 
1435 void serial_print_char(char ch)
1436 {
1437  serial_write(ch);
1438 }
1439 
1440 void serial_print(const char *str)
1441 {
1442  while (*str) serial_write(*(str++));
1443 }
1444 
1445 void serial_println(const char *str)
1446 {
1447  serial_print(str);
1448  serial_write(13);
1449  serial_write(10);
1450 }
1451 
1452 void serial_print_flash(const char *str)
1453 {
1454  int ln = strlen_P(str);
1455  for (int i = 0; i < ln; i++)
1456   serial_write(pgm_read_byte(str + i));
1457 }
1458 
1459 void serial_println_flash(const char *str)
1460 {
1461  serial_print_flash(str);
1462  serial_write(13);
1463  serial_write(10);
1464 }
1465 
1466 void serial_println_num(int32_t number)
1467 {
1468  serial_print_num(number);
1469  serial_println();
1470 }
1471 
1472 void serial_println_char(char ch)
1473 {
1474  serial_write(ch);
1475  serial_println();
1476 }
1477 
1478 void serial_println()
1479 {
1480  serial_write(13);
1481  serial_write(10);
1482 }
1483 
1484 // nasleduje citanie z utltazvukoveho senzora
1485 
1486 static volatile uint32_t pulse_start;
1487 static volatile uint8_t new_distance;
1488 
1489 void init_ultrasonic()
1490 {
1491  pinMode(US_ECHO, INPUT);
1492  pinMode(US_TRIG, OUTPUT);
1493 
1494  PCMSK0 |= 1; //PCINT0;
1495  PCIFR &= ~1; //PCIF0;
1496  PCICR |= 1; // PCIE0;
1497 }
1498 
1499 ISR(PCINT0_vect)
1500 {
1501  if (PINB & 1) pulse_start = micros();
1502  else
1503  {
1504   distance = (int16_t)((micros() - pulse_start) / 58);
1505   new_distance = 1;
1506  }
1507 }
1508 
1509 void start_distance_measurement()
1510 {
1511  distance = 10000;
1512  new_distance = 0;
1513  digitalWrite(US_TRIG, HIGH);
1514  delayMicroseconds(10);
1515  digitalWrite(US_TRIG, LOW);
1516 }
1517 
1518 void wait_for_distance_measurement_to_complete()
1519 {
1520  uint8_t counter = 0;
1521  while ((counter < 20) && !new_distance)
1522  {
1523   delay(1);
1524   counter++;
1525  }
1526  if (counter == 20)
1527  {
1528   pinMode(US_ECHO, OUTPUT);
1529   digitalWrite(US_ECHO, HIGH);
1530   delayMicroseconds(10);
1531   digitalWrite(US_ECHO, LOW);
1532   pinMode(US_ECHO, INPUT);
1533   delayMicroseconds(5);
1534   distance = 10000;
1535  }
1536 }
1537 
1538 int16_t measure_distance()
1539 {
1540  start_distance_measurement();
1541  wait_for_distance_measurement_to_complete();
1542  return distance;
1543 }
1544 
1545 //-------------------------------- nasleduje prehravanie melodie a hranie cez timer2 v pozadi
1546 #define SIRENE_PORT PORTB
1547 #define SIRENE_DDR  DDRB
1548 #define SIRENE_PIN  4
1549 
1550 #define FIS3 2960
1551 #define G3 3136
1552 
1553 float octave_4[] = { 2093.00, 2217.46, 2349.32, 2489.02, 2637.02, 2793.83, 2959.96, 3135.96, 3322.44, 3520.00, 3729.31, 3951.07 };
1554 
1555 //popcorn
1556 uint16_t dlzka_melodia[] = {0, 386, 26, 281, 217};
1557 const uint8_t melodia1[] PROGMEM = { 252, 50, 149, 49,
1558                   28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 49,
1559                   28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 149,
1560                   40, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 36, 49, 99, 40, 49, 99,
1561                   28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 49,
1562                   28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 149,
1563                   40, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99,
1564                   49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99,
1565                   49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99, 149 ,
1566                   47, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 47, 49, 99,
1567                   49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99,
1568                   49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99, 149 ,
1569                   47, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99
1570                  };
1571 
1572 //kohutik jarabi
1573 const uint8_t melodia2[] PROGMEM = { 252, 150, 119, 121, 173, 174, 124, 124, 124, 123, 171, 173, 123, 123, 123, 121, 169, 171, 121, 121, 121, 123, 171, 169, 119, 119 };
1574 
1575 //kankan
1576 const uint8_t melodia3[] PROGMEM = { 252, 100,
1577                   251, 1, 184, 1, 32, 126, 149, 251, 1, 184, 1, 32, 126, 149, 251, 1, 184, 1, 32, 126, 251, 1, 184, 1, 32, 126, 251, 1, 184, 1, 32, 126, 251, 1, 184, 1, 32, 126,
1578                   64, 71, 71, 73, 71, 69, 69, 73, 74, 78, 81, 78, 78, 76, 251, 1, 184, 1, 32, 126, 78, 68, 68, 78, 76, 69, 69, 73, 73, 71, 73, 71, 85, 83, 85, 83,
1579                   64, 71, 71, 73, 71, 69, 69, 73, 74, 78, 81, 78, 78, 76, 251, 1, 184, 1, 32, 126, 78, 68, 68, 78, 76, 69, 69, 73, 73, 71, 73, 71, 71, 69, 119,
1580                   135, 131, 128, 126, 75, 76, 78, 80, 81, 76, 80, 76, 81, 76, 80, 76, 81, 76, 80, 76, 81, 76, 80, 76,
1581                   251, 2, 11, 3, 16, 19, 251, 1, 4, 3, 16, 19,
1582                   251, 1, 4, 3, 16, 19, 251, 1, 4, 3, 16, 19,
1583                   251, 1, 4, 3, 16, 19, 251, 1, 4, 3, 16, 19,
1584                   251, 1, 4, 3, 16, 19, 251, 1, 4, 3, 16, 19,
1585                   174, 88, 91, 90, 88, 143, 143, 93, 95, 90, 91, 138, 138, 88, 91, 90, 88, 86, 86, 85, 83, 81, 79, 78, 76,
1586                   174, 88, 91, 90, 88, 143, 143, 93, 95, 90, 91, 138, 138, 88, 91, 90, 88, 86, 93, 89, 90, 136,
1587                   64, 71, 71, 73, 71, 69, 69, 73, 74, 78, 81, 78, 78, 76, 251, 1, 184, 1, 32, 126,
1588                   78, 76, 126, 78, 76, 126, 78, 76, 126, 78, 76, 126, 78, 76, 126, 78, 76, 126,
1589                   78, 76, 78, 76, 78, 76, 78, 76,
1590                   131, 119, 119, 119, 169
1591                  };
1592 
1593 //labutie jazero
1594 const uint8_t melodia4[] PROGMEM = {
1595  252, 220, 66, 69, 73, 69, 66, 69, 73, 69, 66, 69, 73, 69, 66, 69, 73, 69,
1596  185, 78, 80, 81, 83, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 78, 81, 78, 73, 81, 178,
1597  99, 83, 81, 80,
1598  185, 78, 80, 81, 83, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 78, 81, 78, 73, 81, 178,
1599  149, 128, 130, 131, 133, 85, 86, 251, 6, 32, 3, 8, 86, 135, 86, 88, 251, 6, 224, 3, 8, 88, 136, 88, 90, 251, 7, 184, 3, 8, 90, 85, 81, 80, 78,
1600  130, 131, 133, 85, 86, 251, 6, 32, 3, 8, 86, 135, 86, 88, 251, 6, 224, 3, 8, 88, 136, 88, 90, 251, 7, 73, 3, 8, 86, 133, 86, 91, 251, 7, 184, 3, 8, 87, 251, 7, 184, 3, 8, 85,
1601  185, 78, 80, 81, 83, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 78, 81, 78, 73, 81, 178,
1602  99, 83, 81, 80,
1603  185, 78, 80, 81, 83, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 78, 81, 78, 73, 81, 178
1604 };
1605 
1606 volatile int16_t music_speed = 800 / 16;
1607 
1608 //volatile PGM_P current_note ;
1609 volatile const uint8_t *current_note ;
1610 volatile uint16_t notes_remaining;
1611 
1612 void zahraj_melodiu(uint8_t cislo)
1613 {
1614  if (cislo == 0) {
1615   zastav_melodiu();
1616   return;
1617  }
1618 
1619  if (cislo == 1) current_note = melodia1;
1620  else if (cislo == 2) current_note = melodia2;
1621  else if (cislo == 3) current_note = melodia3;
1622  else if (cislo == 4) current_note = melodia4;
1623  notes_remaining = dlzka_melodia[cislo];
1624 
1625  next_note();
1626 }
1627 
1628 void next_note()
1629 {
1630  uint16_t freq, dur;
1631  if (!notes_remaining) return;
1632  otto_translate_tone_flash(&freq, &dur);
1633  tone2(freq, dur);
1634 }
1635 
1636 void otto_translate_tone_flash(uint16_t *freq, uint16_t *del)
1637 {
1638  do {
1639   uint8_t n = pgm_read_byte(current_note);
1640   if (n == 251)
1641   {
1642    current_note++;
1643    uint8_t f1 = pgm_read_byte(current_note);
1644    current_note++;
1645    uint8_t f2 = pgm_read_byte(current_note);
1646    current_note++;
1647    uint8_t d1 = pgm_read_byte(current_note);
1648    current_note++;
1649    uint8_t d2 = pgm_read_byte(current_note);
1650    *freq = (f1 << 8) + f2;
1651    *del = (music_speed * 16 * (long)d1) / d2;
1652    notes_remaining -= 4;
1653   }
1654   else if (n == 252)
1655   {
1656    current_note++;
1657    music_speed = pgm_read_byte(current_note);
1658    current_note++;
1659    notes_remaining -= 2;
1660    continue;
1661   }
1662   else if (n == 254)
1663   {
1664    *freq = FIS3;
1665    *del = music_speed;
1666   }
1667   else if (n == 255)
1668   {
1669    *freq = G3;
1670    *del = music_speed;
1671   }
1672   else
1673   {
1674    uint8_t len = n / 50;
1675    *del = music_speed;
1676    while (len--) *del *= 2;
1677    n = n % 50;
1678    if (n != 49)
1679    {
1680     uint8_t octave = (n + 5) / 12;
1681     n = (n + 5) % 12;
1682     float ffreq = octave_4[n];
1683     octave = 4 - octave;
1684     while (octave > 0)
1685     {
1686      ffreq /= 2.0;
1687      octave--;
1688     }
1689     *freq = (uint16_t)ffreq;
1690    }
1691    else *freq = 0;
1692   }
1693   notes_remaining--;
1694   current_note++;
1695   break;
1696  } while (1);
1697 }
1698 
1699 static volatile uint8_t tone2_state;
1700 static volatile uint8_t tone2_pause;
1701 static volatile uint32_t tone2_len;
1702 
1703 void init_tone2()
1704 {
1705  notes_remaining = 0;
1706  tone2_pause = 0;
1707  TCCR2A = 2;
1708  TCCR2B = 0;
1709  TIMSK2 = 2;
1710  SIRENE_DDR |= (1 << SIRENE_PIN);
1711 }
1712 
1713 ISR(TIMER2_COMPA_vect)
1714 {
1715  if (!tone2_pause)
1716  {
1717   if (tone2_state)
1718   {
1719    SIRENE_PORT |= (1 << SIRENE_PIN);
1720    tone2_state = 0;
1721   }
1722   else
1723   {
1724    SIRENE_PORT &= ~(1 << SIRENE_PIN);
1725    tone2_state = 1;
1726   }
1727  }
1728  if ((--tone2_len) == 0)
1729  {
1730   TCCR2B = 0;
1731   tone2_pause = 0;
1732   next_note();
1733  }
1734 }
1735 
1736 void tone2(uint16_t freq, uint16_t duration)
1737 {
1738  uint32_t period = ((uint32_t)1000000) / (uint32_t)freq;
1739 
1740  if (freq >= 977) // prescaler 32
1741  {
1742   tone2_state = 0;
1743   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1744   if (tone2_len == 0) tone2_len++;
1745   TCNT2 = 0;
1746   OCR2A = (uint8_t) (250000 / (uint32_t)freq);
1747   TCCR2B = 3;
1748  }
1749  else if (freq >= 488) // prescaler 64
1750  {
1751   tone2_state = 0;
1752   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1753   if (tone2_len == 0) tone2_len++;
1754   TCNT2 = 0;
1755   OCR2A = (uint8_t) (125000 / (uint32_t)freq);
1756   TCCR2B = 4;
1757  }
1758  else if (freq >= 244) // prescaler 128
1759  {
1760   tone2_state = 0;
1761   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1762   if (tone2_len == 0) tone2_len++;
1763   TCNT2 = 0;
1764   OCR2A = (uint8_t) (62500 / (uint32_t)freq);
1765   TCCR2B = 5;
1766  }
1767  else if (freq >= 122) //prescaler 256
1768  {
1769   tone2_state = 0;
1770   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1771   if (tone2_len == 0) tone2_len++;
1772   TCNT2 = 0;
1773   OCR2A = (uint8_t) (31250 / (uint32_t)freq);
1774   TCCR2B = 6;
1775  }
1776  else if (freq >= 30) //prescaler 1024
1777  {
1778   tone2_state = 0;
1779   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1780   if (tone2_len == 0) tone2_len++;
1781   TCNT2 = 0;
1782   OCR2A = (uint8_t) (7813 / (uint32_t)freq);
1783   TCCR2B = 7;
1784  }
1785  else if (freq == 0)
1786  {
1787   tone2_pause = 1;
1788   tone2_state = 0;
1789   period = 1000000 / 500;
1790   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1791   TCNT2 = 0;
1792   OCR2A = (uint8_t) (125000 / (uint32_t)500);
1793   TCCR2B = 4;
1794  }
1795  else
1796  {
1797   TCCR2B = 0;
1798  }
1799 }
1800 
1801 void zastav_melodiu()
1802 {
1803  notes_remaining = 0;
1804 }