Difference between revisions of "Otto - riadiaci program v.4"

From DT^2
Jump to: navigation, search
m
m
Line 348: Line 348:
 
   else if (z == '/') zahraj_melodiu(3);
 
   else if (z == '/') zahraj_melodiu(3);
 
   else if (z == '+') zahraj_melodiu(4);
 
   else if (z == '+') zahraj_melodiu(4);
 +
  else if (z == '!') zahraj_melodiu(5);
 
   else if (z == 27) zastav_melodiu();
 
   else if (z == 27) zastav_melodiu();
 
   else return 0;
 
   else return 0;
Line 1,679: Line 1,680:
  
 
//popcorn
 
//popcorn
uint16_t dlzka_melodia[] = {0, 386, 26, 281, 217};
+
uint16_t dlzka_melodia[] = {0, 386, 26, 281, 217, 21};
 
const uint8_t melodia1[] PROGMEM = { 252, 50, 149,  49,
 
const uint8_t melodia1[] PROGMEM = { 252, 50, 149,  49,
 
                                     28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 49,
 
                                     28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 49,
Line 1,728: Line 1,729:
 
   185, 78, 80, 81, 83, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 78, 81, 78, 73, 81, 178
 
   185, 78, 80, 81, 83, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 78, 81, 78, 73, 81, 178
 
};
 
};
 +
 +
//let it be
 +
const uint8_t melodia5[] PROGMEM = { 252,200,26,26,76,26,28,78,73,76,76,31,83,35,85,35,85,83,83,81,131 };
  
 
volatile int16_t music_speed = 800 / 16;
 
volatile int16_t music_speed = 800 / 16;
Line 1,746: Line 1,750:
 
   else if (cislo == 3) current_note = melodia3;
 
   else if (cislo == 3) current_note = melodia3;
 
   else if (cislo == 4) current_note = melodia4;
 
   else if (cislo == 4) current_note = melodia4;
 +
  else if (cislo == 5) current_note = melodia5;
 
   notes_remaining = dlzka_melodia[cislo];
 
   notes_remaining = dlzka_melodia[cislo];
  

Revision as of 09:22, 31 August 2018

Program umožňuje priame riadenie robota (aj cez BlueTooth). Teraz už funguje aj na pinoch 2,4 a môže sa naraz programovať aj komunikovať.

Na komunikáciu s robotom môžete použiť napr. program Putty: putty.exe.

Pripojenie na vývody Arduina:

pin signál
10 ľavá ruka
11 pravá ruka
9 ľavá noha
6 pravá noha
5 ľavá päta
3 pravá päta
2 TXD BlueTooth
4 RXD BlueTooth
7 TRIG Ultrazvuk
8 ECHO Ultrazvuk
12 Siréna +
G Siréna -, GND Ultrazvuk, GND BlueTooth, kondenzátor -, najtmavší káblik každého serva, oba kábliky z vypínača
V VCC Ultrazvuk, VCC BlueTooth, kondenzátor +, červený káblik každého serva, oba kabliky z diody

1 HC-SR04 Front Back.jpeg

Číslovanie serva v choreografii:

servo číslo serva v choreografii
ľavá ruka 5
pravá ruka 6
ľavá noha 4
pravá noha 3
ľavá päta 2
pravá päta 1
klaves servo/funkcia
a/q ľavá ruka
;/p pravá ruka
z/x ľavá noha
,/. pravá noha
d/c ľavá päta
k/m pravá päta
1/9 zníž/zvýš rýchlosť pohybu
H kalibrovať strednú polohu servomotorov
 • pomocou + a - nájdeme strednú polohu serva
 • enter potvrdí hodnotu a pokračuje sa ďalším servom
 • kalibrácia sa po vypnutí nezapamätá, pokiaľ ju neuložíte do EEPROM (pozri nižšie)
J kalibrovať limity pre všetky stupne voľnosti (len pre priame riadenie)
G zobrazenie celej kalibrácie
E celú kalibráciu je možné zapísať do trvalej pamäte EEPROM (používať opatrne! - dá sa prepísať najviac 100000-krát), po zapnutí sa automaticky načíta, treba potvrdiť veľkým Y
minus zvukový pozdrav
R ruky hore-dole
@ načítanie choreografie, pozri príklady a formát
? zobrazí načítanú choreografiu (kontrola po @)
t zatancuje načítanú choreografiu
U testuje ultrazvuk
S zobrazí aktuálnu polohu servomotorov (vhodné pri ladení choreografie)
medzera reset všetkých motorov do strednej polohy
3,...,6 zmiešaný pohyb (treba nastaviť vo funkciách kombinacia1() - kombinacia4())
v,b,n,j,h,g,f,s,l,o,i,u,y,r,e,w zvukové efekty 1-16
TAB,*,/,+ zahrá melódiu 1-4
W zapísať choreografiu do EEPROM (opatrne)
C načítať choreografiu z EEPROM
X formátovať EEPROM na zápis choreografií (opatrne)
V vypni/zapni režim nudy
A automatický štart choreografie po zapnutí

Pozrite si (a skopírujte si) príklady choreografií: Otto - príklady choreografií

Download: otto4.ino

  1 #include <Servo.h>
  2 #include <EEPROM.h>
  3 #include <avr/pgmspace.h>
  4 
  5 // odkomentujte nasledujuci riadok, ak je vas robot vytlaceny na 3D tlaciarni
  6 //#define ROBOT_3D_PRINTED 1
  7 
  8 #define ECHO_BT_TO_USB 1
  9 
 10 #define US_TRIG 7
 11 #define US_ECHO 8
 12 
 13 #define BT_RX  2
 14 #define BT_TX  4
 15 
 16 #define SIRENA 12
 17 
 18 //maximalna dlzka choreografie
 19 #define CHOREO_LEN 200
 20 
 21 #define CAS_OTTO_SA_ZACNE_NUDIT 9000
 22 
 23 // cisla pinov, kde su zapojene servo motory
 24 #define PIN_SERVO_LAVA_RUKA  10
 25 #define PIN_SERVO_PRAVA_RUKA 11
 26 #define PIN_SERVO_LAVA_NOHA  9
 27 #define PIN_SERVO_PRAVA_NOHA 6
 28 #define PIN_SERVO_LAVA_PATA  5
 29 #define PIN_SERVO_PRAVA_PATA 3
 30 
 31 // tu su serva cislovane 1-6
 32 #define SERVO_LAVA_RUKA  5
 33 #define SERVO_PRAVA_RUKA 6
 34 #define SERVO_LAVA_NOHA  4
 35 #define SERVO_PRAVA_NOHA 3
 36 #define SERVO_LAVA_PATA  2
 37 #define SERVO_PRAVA_PATA 1
 38 
 39 // ak su niektore serva naopak, je tu jednotka
 40 uint8_t servo_invertovane[6] = {0, 0, 0, 0, 0, 0};
 41 
 42 // znaky, ktorymi sa ovladaju jednotlive stupne volnosti
 43 char znaky_zmien[] = {'a', 'q', ';', 'p', 'z', 'x', ',', '.', 'd', 'c', 'k', 'm' };
 44 // co robia jednotlive znaky (znamienko urcuje smer)
 45 int8_t zmeny[] = {-SERVO_LAVA_RUKA, SERVO_LAVA_RUKA,
 46          SERVO_PRAVA_RUKA, -SERVO_PRAVA_RUKA,
 47          -SERVO_LAVA_NOHA, SERVO_LAVA_NOHA,
 48          -SERVO_PRAVA_NOHA, SERVO_PRAVA_NOHA,
 49          SERVO_LAVA_PATA, -SERVO_LAVA_PATA,
 50          -SERVO_PRAVA_PATA, SERVO_PRAVA_PATA
 51         };
 52 
 53 // sem si mozno ulozit svoju kalibraciu
 54 uint8_t prednastavena_kalibracia[] = { 90, 90, 90, 90, 90, 90 };
 55 
 56 uint8_t dolny_limit[] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
 57 uint8_t horny_limit[] = {180, 180, 180, 180, 180, 180};
 58 
 59 Servo s[6];
 60 
 61 uint16_t ch_time[CHOREO_LEN];
 62 uint8_t ch_servo[CHOREO_LEN];
 63 uint8_t ch_val[CHOREO_LEN];
 64 int ch_len;
 65 uint8_t kalib[6];
 66 int stav[6];
 67 int krok;
 68 uint8_t spomalenie;
 69 uint8_t auto_start;
 70 
 71 static volatile int16_t distance;
 72 static uint32_t cas_ked_naposledy_stlacil;
 73 static uint8_t vypni_nudu;
 74 
 75 void setup() {
 76  Serial.begin(9600);
 77  init_tone2();
 78  init_serial(9600);
 79  init_ultrasonic();
 80 
 81  randomSeed(analogRead(1));
 82  s[0].attach(PIN_SERVO_PRAVA_PATA);
 83  s[1].attach(PIN_SERVO_LAVA_PATA);
 84  s[2].attach(PIN_SERVO_PRAVA_NOHA);
 85  s[3].attach(PIN_SERVO_LAVA_NOHA);
 86  s[4].attach(PIN_SERVO_LAVA_RUKA);
 87  s[5].attach(PIN_SERVO_PRAVA_RUKA);
 88  precitaj_kalibraciu_z_EEPROM();
 89  for (int i = 0; i < 6; i++)
 90  {
 91   kalib[i] = prednastavena_kalibracia[i];
 92   stav[i] = kalib[i];
 93   s[i].write(stav[i]);
 94  }
 95  ch_len = 0;
 96  krok = 7;
 97  vypni_nudu = 0;
 98  spomalenie = 6;
 99  ahoj();
 100  ruky();
 101  delay(100);
 102  serial_println_flash(PSTR("\r\n Otto DTDT"));
 103  if (auto_start > 0) 
 104  {
 105   delay(7000);
 106   while (serial_available()) serial_read();
 107   while (Serial.available()) Serial.read();
 108   precitaj_choreografiu_z_EEPROM(auto_start);
 109   zatancuj_choreografiu(ch_time, ch_servo, ch_val, ch_len);
 110  }
 111  cas_ked_naposledy_stlacil = millis();
 112 }
 113 
 114 void loop() {
 115  char z = -1;
 116  if (serial_available()) z = serial_read();
 117 #ifdef ECHO_BT_TO_USB
 118  if (Serial.available()) z = Serial.read();
 119 #endif
 120 
 121  if (z != -1)
 122  {
 123   cas_ked_naposledy_stlacil = millis();
 124   if (pohyb_znakom(z)) return;
 125   else if (pohyb_kombinacia(z)) return;
 126   else if (vydaj_zvukovy_efekt(z)) return;
 127   else if (ma_zahrat_melodiu(z)) return;
 128   else if (z == '@') nacitaj_choreografiu();
 129   else if (z == '?') vypis_choreografiu();
 130   else if (z == 't') zatancuj_choreografiu(ch_time, ch_servo, ch_val, ch_len);
 131   else if (z == '-') ahoj();
 132   else if (z == ' ') reset();
 133   else if (z == 'H') kalibruj();
 134   else if (z == 'J') nastav_limity();
 135   else if (z == 'G') vypis_kalibraciu();
 136   else if (z == 'L') nacitaj_kalibraciu();
 137   else if (z == 'E') zapis_kalibraciu_do_EEPROM();
 138   else if (z == 'R') ruky();
 139   else if (z == '9') zvys_krok();
 140   else if (z == '1') zniz_krok();
 141   else if (z == '8') zvys_spomalenie();
 142   else if (z == '7') zniz_spomalenie();
 143   else if (z == 'U') test_ultrazvuk();
 144   else if (z == 'S') zobraz_stav();
 145   else if (z == 'W') skus_zapisat_choreografiu_do_EEPROM();
 146   else if (z == 'X') skus_naformatovat_EEPROM_choreografie();
 147   else if (z == 'C') skus_nacitat_choreografiu_z_EEPROM();
 148   else if (z == 'A') nastav_automaticky_start();
 149   else if (z == 'V') prepni_nudu();
 150   else if (z == '$') vasa_dalsia_funkcia();
 151  }
 152  int16_t d = measure_distance();
 153  if (d < 10) menu_ultrasonic_request();
 154 
 155  skus_ci_sa_nenudi();
 156 }
 157 
 158 void vasa_dalsia_funkcia()
 159 {
 160  serial_println_flash(PSTR("lalala"));
 161 }
 162 
 163 void nastav_automaticky_start()
 164 {
 165  serial_print_flash(PSTR("Automaticky start [1,2,3, 0=vypni]:"));
 166  char z;
 167  do { z = read_char(); } while ((z < '0') || (z > '3'));
 168  if (z == '0') EEPROM.write(1, '~');
 169  else EEPROM.write(1, z);
 170  serial_println_char(z);
 171  serial_println_flash(PSTR("ok"));
 172 }
 173 
 174 void prepni_nudu()
 175 {
 176  vypni_nudu ^= 1;
 177  serial_print_flash(PSTR("ticho:"));
 178  serial_println_num(vypni_nudu);
 179 }
 180 
 181 void skus_ci_sa_nenudi()
 182 {
 183  if ((millis() - cas_ked_naposledy_stlacil > CAS_OTTO_SA_ZACNE_NUDIT) && !vypni_nudu)
 184  {
 185   uint8_t rnd = random(21);
 186   switch (rnd)
 187   {
 188    case 0: zatancuj_choreografiu(ch_time, ch_servo, ch_val, ch_len); break;
 189    case 1: zahraj_melodiu(1); break;
 190    case 2: zahraj_melodiu(2); break;
 191    case 3: zahraj_melodiu(3); break;
 192    case 4: zahraj_melodiu(4); break;
 193    case 5: for (int i = 0; i < 20; i++)
 194     {
 195      rnd = random(16) + 1;
 196      zvukovy_efekt(rnd);
 197     }
 198     break;
 199    default: zvukovy_efekt(rnd - 5); break;
 200   }
 201   cas_ked_naposledy_stlacil = millis();
 202  }
 203 }
 204 
 205 const uint8_t klavesy_efektov[] PROGMEM = {'v', 'b', 'n', 'j', 'h', 'g', 'f', 's', 'l', 'o', 'i', 'u', 'y', 'r', 'e', 'w'};
 206 #define POCET_KLAVES_EFEKTOV 16
 207 
 208 uint8_t vydaj_zvukovy_efekt(char z)
 209 {
 210  for (int i = 0; i < POCET_KLAVES_EFEKTOV; i++)
 211   if (z == pgm_read_byte(klavesy_efektov + i))
 212   {
 213    zvukovy_efekt(i + 1);
 214    return 1;
 215   }
 216  return 0;
 217 }
 218 
 219 uint8_t ma_zahrat_melodiu(char z)
 220 {
 221  if (z == 9) zahraj_melodiu(1);
 222  else if (z == '*') zahraj_melodiu(2);
 223  else if (z == '/') zahraj_melodiu(3);
 224  else if (z == '+') zahraj_melodiu(4);
 225  else if (z == '!') zahraj_melodiu(5);
 226  else if (z == 27) zastav_melodiu();
 227  else return 0;
 228  return 1;
 229 }
 230 
 231 void efekt1()
 232 {
 233  uint16_t fre = 100;
 234  for (int i = 0; i < 200; i++)
 235  {
 236   tone2(fre, 2);
 237   fre += 10;
 238   delay(2);
 239  }
 240 }
 241 
 242 void efekt2()
 243 {
 244  uint16_t fre = 2060;
 245  for (int i = 0; i < 200; i++)
 246  {
 247   tone2(fre, 2);
 248   fre -= 10;
 249   delay(2);
 250  }
 251 }
 252 
 253 void efekt3()
 254 {
 255  uint16_t fre;
 256  for (int i = 0; i < 200; i++)
 257  {
 258   fre = random(3000) + 20;
 259   tone2(fre, 2);
 260   delay(2);
 261  }
 262 }
 263 
 264 void efekt4()
 265 {
 266  uint16_t fre = 100;
 267  for (int i = 0; i < 200; i++)
 268  {
 269   (i & 1) ? tone2(fre, 2) : tone2(2100 - fre, 2);
 270   fre += 10;
 271   delay(2);
 272  }
 273 }
 274 
 275 void efekt5()
 276 {
 277  uint16_t fre = 100;
 278  for (int i = 0; i < 100; i++)
 279  {
 280   (i & 1) ? tone2(fre, 4) : tone2(2100 - fre, 4);
 281   fre += 20;
 282   delay(4);
 283  }
 284 }
 285 
 286 void efekt6()
 287 {
 288  uint16_t d = 12;
 289  for (int i = 0; i < 20; i++)
 290  {
 291   tone2(1760, 10);
 292   delay(d);
 293   d += 3;
 294  }
 295 }
 296 
 297 void efekt7()
 298 {
 299  for (int i = 0; i < 40; i++)
 300  {
 301   if (i & 1) tone2(1760, 10);
 302   delay(10);
 303  }
 304 }
 305 
 306 void efekt8()
 307 {
 308  uint16_t d = 72;
 309  for (int i = 0; i < 20; i++)
 310  {
 311   tone2(1760, 10);
 312   delay(d);
 313   d -= 3;
 314  }
 315 }
 316 
 317 void efekt9()
 318 {
 319  float fre = 3500;
 320  while (fre > 30)
 321  {
 322   tone2((uint16_t)fre, 2);
 323   fre *= 0.97;
 324   delay(2);
 325  }
 326 }
 327 
 328 void efekt10()
 329 {
 330  float fre = 30;
 331  while (fre < 3000)
 332  {
 333   tone2((uint16_t)fre, 2);
 334   fre *= 1.03;
 335   delay(2);
 336  }
 337 }
 338 
 339 void efekt11()
 340 {
 341  uint16_t fre = 3500;
 342  uint16_t d = 42;
 343  for (int i = 0; i < 20; i++)
 344  {
 345   tone2(fre, d);
 346   fre -= 165;
 347   delay(d);
 348   d -= 2;
 349  }
 350 }
 351 
 352 void efekt12()
 353 {
 354  float fre = 110;
 355  uint8_t d = 42;
 356  for (int i = 0; i < 20; i++)
 357  {
 358   tone2(fre, d);
 359   fre += 165;
 360   delay(d);
 361   d -= 2;
 362  }
 363 }
 364 
 365 void efekt13()
 366 {
 367  uint16_t fre = 3400;
 368  uint8_t d = 200;
 369  uint8_t delta = 1;
 370  for (int i = 0; i < 20; i++)
 371  {
 372   tone2(fre, d);
 373   fre -= 165;
 374   delay(d);
 375   d -= delta;
 376   delta++;
 377  }
 378  tone2(110, 1000);
 379  delay(1000);
 380 }
 381 
 382 void efekt14()
 383 {
 384  uint16_t fre = 880;
 385  int16_t d = 20;
 386  for (int i = 0; i < 20; i++)
 387  {
 388   tone2(fre, d);
 389   delay(d);
 390   fre += random(50) - 25;
 391   d += random(10) - 5;
 392   if (d < 0) d = 1;
 393  }
 394 }
 395 
 396 void efekt15()
 397 {
 398  uint16_t fre = 440;
 399  int16_t d = 20;
 400  for (int i = 0; i < 20; i++)
 401  {
 402   tone2(fre, d);
 403   delay(d);
 404   fre += random(25) - 12;
 405   d += random(10) - 5;
 406   if (d < 0) d = 1;
 407  }
 408 }
 409 
 410 void efekt16()
 411 {
 412  uint16_t fre = 1760;
 413  int16_t d = 20;
 414  for (int i = 0; i < 20; i++)
 415  {
 416   tone2(fre, d);
 417   delay(d);
 418   fre += random(100) - 50;
 419   d += random(10) - 5;
 420   if (d < 0) d = 1;
 421  }
 422 }
 423 
 424 void zvukovy_efekt(uint8_t cislo)
 425 {
 426  switch (cislo) {
 427   case 1: efekt1(); break;
 428   case 2: efekt2(); break;
 429   case 3: efekt3(); break;
 430   case 4: efekt4(); break;
 431   case 5: efekt5(); break;
 432   case 6: efekt6(); break;
 433   case 7: efekt7(); break;
 434   case 8: efekt8(); break;
 435   case 9: efekt9(); break;
 436   case 10: efekt10(); break;
 437   case 11: efekt11(); break;
 438   case 12: efekt12(); break;
 439   case 13: efekt13(); break;
 440   case 14: efekt14(); break;
 441   case 15: efekt15(); break;
 442   case 16: efekt16(); break;
 443  }
 444 }
 445 
 446 void test_ultrazvuk()
 447 {
 448  while ((serial_available() == 0) && (Serial.available() == 0))
 449  {
 450   serial_println_num(measure_distance());
 451   delay(100);
 452  }
 453  serial_read();
 454 }
 455 
 456 void menu_ultrasonic_request()
 457 {
 458  uint32_t tm = millis();
 459  int d = measure_distance();
 460  int count = 0;
 461  int count2 = 0;
 462  while ((millis() - tm < 1500) && ((d < 15) || (count2 < 5)) && (count < 10))
 463  {
 464   delay(10);
 465   d = measure_distance();
 466   if (d == 10000) count++;
 467   else count = 0;
 468   if (d >= 15) count2++;
 469   else count2 = 0;
 470   if (serial_available() || Serial.available()) return;
 471  }
 472  if (millis() - tm >= 1500)
 473  {
 474   ultrasonic_menu();
 475   cas_ked_naposledy_stlacil = millis();
 476  }
 477 }
 478 
 479 void ultrasonic_menu()
 480 {
 481  int selection = 0;
 482  tone2( 880, 200);
 483 
 484  do {
 485   int count = 0;
 486   int cnt10000 = 0;
 487   do {
 488    int32_t d = measure_distance();
 489    if (d == 10000) 
 490    {
 491     cnt10000++;
 492     delay(10);
 493     if (cnt10000 == 30) break;
 494     continue;
 495    }
 496    if (d >= 20) count++;
 497    else count = 0;
 498    delay(10);
 499   } while (!serial_available() && !Serial.available() && (count < 20));
 500 
 501   tone2( 440, 200);
 502   uint32_t tm = millis();
 503   while ((millis() - tm < 2000) && !serial_available() && !Serial.available()) 
 504   {
 505    int32_t d = measure_distance();
 506    if (d < 15) count++;
 507    else count = 0;
 508    if (count > 10) break;
 509    delay(20);
 510   }
 511   
 512   if (millis() - tm >= 2000)
 513   {
 514    tone2( 2000, 50);
 515    menu_command(selection);
 516    return;
 517   }
 518   selection++;
 519   for (int i = 0; i < selection; i++)
 520   {
 521    tone2( 1261, 50);
 522    delay(250);
 523   }
 524  } while (!serial_available() && !Serial.available());
 525  while (serial_available()) serial_read();
 526  while (Serial.available()) Serial.read();
 527 }
 528 
 529 void menu_command(int cmd)
 530 {
 531  if (cmd == 1) vpred();
 532  if (cmd == 2) {
 533   precitaj_choreografiu_z_EEPROM(1);
 534   zatancuj_choreografiu(ch_time, ch_servo, ch_val, ch_len);
 535  }
 536  if (cmd == 3) {
 537   precitaj_choreografiu_z_EEPROM(2);
 538   zatancuj_choreografiu(ch_time, ch_servo, ch_val, ch_len);
 539  }
 540  if (cmd == 4) {
 541   precitaj_choreografiu_z_EEPROM(3);
 542   zatancuj_choreografiu(ch_time, ch_servo, ch_val, ch_len);
 543  }
 544  if (cmd == 5) zahraj_melodiu(1);
 545  if (cmd == 6) melodia_jedna_druhej();
 546  if (cmd == 7) ahoj();
 547  if (cmd == 8) zahraj_melodiu(2);
 548  if (cmd == 9) zahraj_melodiu(3);
 549  if (cmd == 10) zahraj_melodiu(4);
 550 }
 551 
 552 void melodia_jedna_druhej()
 553 {
 554  for (int i = 0; i < 2; i++)
 555  {
 556   tone2(262, 200);
 557   delay(200);
 558   tone2(330, 200);
 559   delay(200);
 560 
 561   tone2(262, 200);
 562   delay(200);
 563   tone2(330, 200);
 564   delay(200);
 565 
 566   tone2(392, 400);
 567   delay(400);
 568 
 569   tone2(392, 400);
 570   delay(400);
 571  }
 572 }
 573 
 574 // chodza pre vacsieho dreveneho robota
 575 uint16_t chor_time[] = {500, 100, 1, 1, 100, 1, 1, 1, 100, 1, 1, 1, 100, 1, 100, 1, 1, 0};
 576 uint8_t chor_servo[] = {11, 1, 2, 6, 4, 3, 6, 5, 1, 2, 6, 5, 3, 4, 1, 2, 9, 0};
 577 uint8_t chor_val[] = {1, 48, 69, 180, 104, 104, 90, 0, 111, 146, 0, 90, 62, 69, 48, 69, 2, 0};
 578 uint8_t chor_len = 18;
 579 
 580 void vpred()
 581 {
 582  while ((measure_distance() > 30) && !serial_available() && !Serial.available())
 583   zatancuj_choreografiu(chor_time, chor_servo, chor_val, chor_len);
 584  pipni();
 585  reset();
 586 }
 587 
 588 void pipni()
 589 {
 590  tone2( 1568, 50);
 591  delay(100);
 592  tone2( 1357, 50);
 593 }
 594 
 595 void ruky()
 596 {
 597  uint8_t odloz_spomalenie = spomalenie;
 598  spomalenie = 0;
 599 #ifdef ROBOT_3D_PRINTED
 600  nastav_koncatinu(5, 180);
 601  nastav_koncatinu(6, 180);
 602 #else
 603  nastav_koncatinu(5, 0);
 604  nastav_koncatinu(6, 0);
 605 #endif
 606  delay(1000);
 607  nastav_koncatinu(5, 90);
 608  nastav_koncatinu(6, 90);
 609  spomalenie = odloz_spomalenie;
 610  delay(1000);
 611  pipni();
 612 }
 613 
 614 void ahoj()
 615 {
 616  tone2( 1568, 50);
 617  delay(70);
 618  tone2( 1175, 30);
 619  delay(50);
 620  tone2( 880, 30);
 621  delay(50);
 622  tone2( 1047, 50);
 623  delay(70);
 624  tone2( 1245, 30);
 625  delay(150);
 626  tone2( 1568, 50);
 627  delay(100);
 628  if (random(10) > 4) tone2( 1357, 50);
 629  else tone2( 1047, 50);
 630 }
 631 
 632 void nastav_koncatinu(int8_t srv, uint8_t poloha)
 633 {
 634  int8_t delta;
 635  srv--;
 636 
 637  if (servo_invertovane[srv]) poloha = 180 - poloha;
 638  
 639  if ((int16_t)poloha + (int16_t)kalib[srv] - 90 < 0) poloha = 0;
 640  else poloha += kalib[srv] - 90;
 641  
 642  if (poloha > 180) poloha = 180;
 643 
 644  if (spomalenie == 0) {
 645   stav[srv] = poloha;
 646   s[srv].write(stav[srv]);
 647  }
 648  else { 
 649   if (stav[srv] < poloha) delta = 1;
 650   else delta = -1;
 651   while (stav[srv] != poloha)
 652   {
 653    stav[srv] += delta;
 654    s[srv].write(stav[srv]);
 655    delay(spomalenie);
 656   }
 657  }
 658 }
 659 
 660 void zobraz_stav()
 661 {
 662  for (int i = 0; i < 6; i++)
 663  {
 664   serial_print_flash(PSTR("S")); serial_print_num(i + 1); serial_print_flash(PSTR(": ")); serial_println_num(stav[i] - kalib[i] + 90);
 665  }
 666  serial_println_flash(PSTR("---"));
 667  pipni();
 668 }
 669 
 670 void pohyb(int8_t servo)
 671 {
 672  int8_t srv = (servo > 0) ? servo : -servo;
 673  srv--;
 674  if (servo_invertovane[srv]) servo = -servo;
 675  if (servo > 0)
 676  {
 677   if (stav[srv] <= horny_limit[srv] - krok) stav[srv] += krok;
 678   else stav[srv] = horny_limit[srv];
 679   s[srv].write(stav[srv]);
 680  }
 681  else if (servo < 0)
 682  {
 683   if (stav[srv] >= dolny_limit[srv] + krok) stav[srv] -= krok;
 684   else stav[srv] = dolny_limit[srv];
 685   s[srv].write(stav[srv]);
 686  }
 687 }
 688 
 689 uint8_t pohyb_znakom(char z)
 690 {
 691  for (int i = 0; i < 12; i++)
 692  {
 693   if (z == znaky_zmien[i])
 694   {
 695    int8_t servo = zmeny[i];
 696    pohyb(servo);
 697    return 1;
 698   }
 699  }
 700  return 0;
 701 }
 702 
 703 void kombinacia1()
 704 {
 705  pohyb(SERVO_LAVA_NOHA);
 706  pohyb(-SERVO_PRAVA_PATA);
 707 }
 708 
 709 void kombinacia2()
 710 {
 711  pohyb(SERVO_PRAVA_NOHA);
 712  pohyb(-SERVO_LAVA_PATA);
 713 }
 714 
 715 void kombinacia3()
 716 {
 717  pohyb(SERVO_LAVA_RUKA);
 718  pohyb(SERVO_PRAVA_RUKA);
 719 }
 720 
 721 void kombinacia4()
 722 {
 723  pohyb(-SERVO_LAVA_RUKA);
 724  pohyb(-SERVO_PRAVA_RUKA);
 725 }
 726 
 727 int pohyb_kombinacia(char z)
 728 {
 729  if (z == '3') kombinacia1();
 730  else if (z == '4') kombinacia2();
 731  else if (z == '5') kombinacia3();
 732  else if (z == '6') kombinacia4();
 733  else return 0;
 734  return 1;
 735 }
 736 
 737 char read_char()
 738 {
 739  while (!serial_available() && !Serial.available());
 740  if (serial_available()) return serial_read();
 741  else return Serial.read();
 742 }
 743 
 744 int nacitajCislo()
 745 {
 746  int num = 0;
 747  int z;
 748  do {
 749   z = read_char();
 750   if (z == '#') while (z != 13) z = read_char();
 751  } while ((z < '0') || (z > '9'));
 752  while ((z >= '0') && (z <= '9'))
 753  {
 754   num *= 10;
 755   num += (z - '0');
 756   do {
 757    z = read_char();
 758    if (z == -1) delayMicroseconds(10);
 759   } while (z < 0);
 760  }
 761  return num;
 762 }
 763 
 764 void nacitaj_choreografiu()
 765 {
 766  ch_len = 0;
 767  int tm;
 768  do {
 769   tm = nacitajCislo();
 770   ch_time[ch_len] = tm;
 771   ch_servo[ch_len] = nacitajCislo();
 772   ch_val[ch_len] = nacitajCislo();
 773   ch_len++;
 774   if (ch_len == CHOREO_LEN) break;
 775  } while (tm > 0);
 776  pipni();
 777 }
 778 
 779 void vypis_choreografiu()
 780 {
 781  for (int i = 0; i < ch_len; i++)
 782  {
 783   serial_print_num(ch_time[i]);
 784   serial_print(" ");
 785   serial_print_num(ch_servo[i]);
 786   serial_print(" ");
 787   serial_println_num(ch_val[i]);
 788  }
 789  serial_println_flash(PSTR("---"));
 790  pipni();
 791 }
 792 
 793 uint32_t koniec_tanca;
 794 
 795 void zatancuj_choreografiu(uint16_t *ch_time, uint8_t *ch_servo, uint8_t *ch_val, int ch_len )
 796 {
 797  koniec_tanca = millis() + 3600000;
 798  for (int i = 0; i < ch_len - 1; i++)
 799  {
 800   delay(ch_time[i]);
 801   if (millis() > koniec_tanca) break; 
 802   if (ch_servo[i] < 7) nastav_koncatinu(ch_servo[i], ch_val[i]);
 803   else i = specialny_prikaz(i, ch_servo[i], ch_val[i], ch_len);
 804   if (serial_available() || Serial.available()) break;
 805  }
 806  pipni();
 807 }
 808 
 809 int specialny_prikaz(uint16_t i, uint8_t prikaz, uint8_t argument, int len)
 810 {
 811  if (prikaz == 8) koniec_tanca = millis() + 1000 * (uint32_t)argument; 
 812  else if (prikaz == 9) 
 813  {
 814   if (serial_available() || Serial.available()) return len - 1;
 815   if (measure_distance() < 15) return len - 1;
 816   return ((int)argument) - 1;
 817  }
 818  else if (prikaz == 10) spomalenie = argument;
 819  else if (prikaz == 11) zahraj_melodiu(argument);
 820  else if (prikaz == 12) zvukovy_efekt(argument);
 821  return i;
 822 }
 823 
 824 void reset()
 825 {
 826  for (int i = 0; i < 6; i++)
 827  {
 828   stav[i] = kalib[i];
 829   s[i].write(kalib[i]);
 830   delay(300);
 831  }
 832  pipni();
 833 }
 834 
 835 uint8_t nalad_hodnotu_serva(uint8_t servo, uint8_t hodnota, uint8_t min_hodnota, uint8_t max_hodnota)
 836 {
 837  serial_print_flash(PSTR(" (+/-/ENTER): "));
 838  serial_println_num(hodnota);
 839  s[servo].write(hodnota);
 840  char z;
 841  do {
 842   z = read_char();
 843   if ((z == '+') && (hodnota < max_hodnota)) hodnota++;
 844   else if ((z == '-') && (hodnota > min_hodnota)) hodnota--;
 845   if ((z == '+') || (z == '-'))
 846   {
 847    serial_print_num(hodnota); serial_print_char('\r');
 848    s[servo].write(hodnota);
 849   }
 850  } while (z != 13);
 851  return hodnota;
 852 }
 853 
 854 void kalibruj()
 855 {
 856  for (int i = 0; i < 6; i++)
 857  {
 858   serial_print_num(i);
 859   kalib[i] = nalad_hodnotu_serva(i, kalib[i], 90-63, 90+63);
 860   serial_print_num(i);
 861   serial_print(": ");
 862   serial_println_num(kalib[i]);
 863  }
 864  for (int i = 0; i < 6; i++) {
 865   serial_print_num(kalib[i]);
 866   serial_print(" ");
 867  }
 868  serial_print_flash(PSTR(" Chyt robota zozadu za telo (ENTER):"));
 869  char z;
 870  do { z = read_char(); } while (z != 13);
 871  serial_println_char(z);
 872 
 873  serial_print_flash(PSTR("*** Nasledujuce koncatiny su lave/prave z pohladu robota.\r\nAk to nesedi, treba prehodit kabliky servo!\r\n"));
 874 
 875  for (int i = 0; i < 6; i++) servo_invertovane[i] = 0;
 876 
 877  nastav_koncatinu(SERVO_PRAVA_PATA, 0);
 878  serial_print_flash(PSTR("Prava pata: je von alebo dnu? (V/D):"));
 879  do { z = read_char(); } while ((z != 'V') && (z != 'D'));
 880  serial_println_char(z);
 881  nastav_koncatinu(SERVO_PRAVA_PATA, 90);
 882  if (z == 'D') servo_invertovane[SERVO_PRAVA_PATA - 1] = 0;
 883  else servo_invertovane[SERVO_PRAVA_PATA - 1] = 1;
 884  
 885  nastav_koncatinu(SERVO_LAVA_PATA, 0);
 886  serial_print_flash(PSTR("Lava pata: je von alebo dnu? (V/D):"));
 887  do { z = read_char(); } while ((z != 'V') && (z != 'D'));
 888  serial_println_char(z);
 889  nastav_koncatinu(SERVO_LAVA_PATA, 90);
 890  if (z == 'V') servo_invertovane[SERVO_LAVA_PATA - 1] = 0;
 891  else servo_invertovane[SERVO_LAVA_PATA - 1] = 1;
 892  
 893  nastav_koncatinu(SERVO_PRAVA_NOHA, 0);
 894  serial_print_flash(PSTR("Prava noha: vpredu je pata alebo spicka? (P/S):"));
 895  do { z = read_char(); } while ((z != 'P') && (z != 'S'));
 896  serial_println_char(z);
 897  nastav_koncatinu(SERVO_PRAVA_NOHA, 90);
 898  if (z == 'P') servo_invertovane[SERVO_PRAVA_NOHA - 1] = 1;
 899  else servo_invertovane[SERVO_PRAVA_NOHA - 1] = 0;
 900 
 901  nastav_koncatinu(SERVO_LAVA_NOHA, 0);
 902  serial_print_flash(PSTR("Lava noha: vpredu je pata alebo spicka? (P/S):"));
 903  do { z = read_char(); } while ((z != 'P') && (z != 'S'));
 904  serial_println_char(z);
 905  nastav_koncatinu(SERVO_LAVA_NOHA, 90);
 906  if (z == 'S') servo_invertovane[SERVO_LAVA_NOHA - 1] = 1;
 907  else servo_invertovane[SERVO_LAVA_NOHA - 1] = 0;
 908  
 909  nastav_koncatinu(SERVO_PRAVA_RUKA, 0);
 910  serial_print_flash(PSTR("Prava ruka: je hore alebo dole? (H/D):"));
 911  do { z = read_char(); } while ((z != 'H') && (z != 'D'));
 912  serial_println_char(z);
 913  nastav_koncatinu(SERVO_PRAVA_RUKA, 90);
 914  if (z == 'H') servo_invertovane[SERVO_PRAVA_RUKA - 1] = 1;
 915  else servo_invertovane[SERVO_PRAVA_RUKA - 1] = 0;
 916 
 917  nastav_koncatinu(SERVO_LAVA_RUKA, 0);
 918  serial_print_flash(PSTR("Lava ruka: je hore alebo dole? (H/D):"));
 919  do { z = read_char(); } while ((z != 'H') && (z != 'D'));
 920  serial_println_char(z);
 921  nastav_koncatinu(SERVO_LAVA_RUKA, 90);
 922  if (z == 'D') servo_invertovane[SERVO_PRAVA_RUKA - 1] = 0;
 923  else servo_invertovane[SERVO_PRAVA_RUKA - 1] = 1;
 924 
 925  serial_println_flash(PSTR("ok"));
 926  pipni();
 927 }
 928 
 929 void nastav_limity()
 930 {
 931  for (int i = 0; i < 6; i++)
 932  {
 933   serial_print_num(i);
 934   serial_print_flash(PSTR("dolny"));
 935   dolny_limit[i] = nalad_hodnotu_serva(i, dolny_limit[i], 0, 180);
 936   serial_print_num(i);
 937   serial_print_flash(PSTR(" dolny: "));
 938   serial_println_num(dolny_limit[i]);
 939   s[i].write(kalib[i]);
 940 
 941   serial_print_num(i);
 942   serial_print_flash(PSTR("horny"));
 943   horny_limit[i] = nalad_hodnotu_serva(i, horny_limit[i], 0, 180);
 944   serial_print_num(i);
 945   serial_print_flash(PSTR(" horny: "));
 946   serial_println_num(horny_limit[i]);
 947   s[i].write(kalib[i]);
 948  }
 949  for (int i = 0; i < 6; i++) {
 950   serial_print_num(dolny_limit[i]);
 951   serial_print("-");
 952   serial_print_num(horny_limit[i]);
 953   serial_print(" ");
 954  }
 955  serial_println_flash(PSTR("ok"));
 956  pipni();
 957 }
 958 
 959 void vypis_kalibraciu()
 960 {
 961  serial_print_flash(PSTR("stredy: "));
 962  for (int i = 0; i < 6; i++) {
 963   serial_print_num(kalib[i]);
 964   serial_print(" ");
 965  }
 966  serial_println();
 967  
 968  serial_print_flash(PSTR("invertovane servo: "));
 969  for (int i = 0; i < 6; i++)
 970  {
 971   serial_print_num(servo_invertovane[i]);
 972   serial_print_char(' ');
 973  }
 974  serial_println();
 975   
 976  serial_print_flash(PSTR("dolny limit: "));
 977  for (int i = 0; i < 6; i++) {
 978   serial_print_num(dolny_limit[i]);
 979   serial_print(" ");
 980  }
 981  serial_println();
 982  serial_print_flash(PSTR("horny limit: "));
 983  for (int i = 0; i < 6; i++) {
 984   serial_print_num(horny_limit[i]);
 985   serial_print(" ");
 986  }
 987  serial_println();
 988 }
 989 
 990 void nacitaj_kalibraciu()
 991 {
 992  for (int i = 0; i < 6; i++)
 993   kalib[i] = nacitajCislo();
 994  vypis_kalibraciu();
 995  serial_println_flash(PSTR("ok"));
 996  pipni();
 997 }
 998 
 999 void zvys_krok()
1000 {
1001  if (krok < 180) krok++;
1002  serial_print_flash(PSTR("krok: "));
1003  serial_println_num(krok);
1004 }
1005 
1006 void zniz_krok()
1007 {
1008  if (krok > 0) krok--;
1009  serial_print_flash(PSTR("krok: "));
1010  serial_println_num(krok);
1011 }
1012 
1013 void zniz_spomalenie()
1014 {
1015  if (spomalenie > 0) spomalenie--;
1016  serial_print_flash(PSTR("spomalenie: "));
1017  serial_println_num(spomalenie);
1018 }
1019 
1020 void zvys_spomalenie()
1021 {
1022  if (spomalenie < 100) spomalenie++;
1023  serial_print_flash(PSTR("spomalenie: "));
1024  serial_println_num(spomalenie);
1025 }
1026 
1027 //nasleduju funkcie ktore pracuju s pamatom EEPROM
1028 
1029 //EEPROM MAP:
1030 // 0: slot number where choreography 3 starts (B3. Real address = B3 x 4)
1031 // 1: marker '~' indicates calibration is already stored in EEPROM and will be loaded on startup
1032 //      '1', '2', '3' indicate the same, but choreography 1,2, or 3 is automatically launched on startup
1033 // 2-8: servo calibration (central points to be used instead of default 90)
1034 //    they are shifted by (90-63) and the range is (90-63)...0 till (90+63)...127
1035 //    bit 7 (value 128) indicates servo is inverted
1036 // 9-14: lower limit for direct control for all 6 servos
1037 // 15-20: upper limit for direct control for all 6 servos
1038 // 21:  number of steps in choreography 1 (L1) 0=choreography not in memory
1039 // 22:  number of steps in choreography 2 (L2) 0=not in memory
1040 // 23:  number of steps in choreography 3 (L3) 0=not in memory
1041 // 24..(L1 x 4 + 23)    choreography1 tuplets (uint16,uint8,uint8) x L1
1042 // (1024 - L2 x 4)..1023  choreography2 same as above
1043 // B3 x 4..(B3 x 4 + L3 x 4 - 1) choreography 3 same as above
1044 
1045 void skus_zapisat_choreografiu_do_EEPROM()
1046 {
1047  serial_print_flash(PSTR("Cislo? [1-3]: "));
1048  char odpoved = read_char();
1049  if ((odpoved < '1') || (odpoved > '3')) return;
1050  serial_println_char(odpoved);
1051  uint8_t cislo = odpoved - '0';
1052 
1053  serial_print_flash(PSTR("Zapisat choreografiu do EEPROM c."));
1054  serial_print_char(odpoved);
1055  serial_print_flash(PSTR("? [Y/n]: "));
1056  odpoved = read_char();
1057  serial_println_char(odpoved);
1058  if (odpoved == 'Y')
1059   zapis_choreografiu_do_EEPROM(cislo);
1060 }
1061 
1062 void skus_nacitat_choreografiu_z_EEPROM()
1063 {
1064  serial_print_flash(PSTR("Cislo? [1-3]: "));
1065  char odpoved = read_char();
1066  if ((odpoved < '1') || (odpoved > '3')) return;
1067  serial_println_char(odpoved);
1068  uint8_t cislo = odpoved - '0';
1069 
1070  serial_print_flash(PSTR("Precitat choreografiu z EEPROM c."));
1071  serial_print_char(odpoved);
1072  serial_print_flash(PSTR("? [Y/n]: "));
1073  odpoved = read_char();
1074  serial_println_char(odpoved);
1075  if (odpoved == 'Y')
1076   precitaj_choreografiu_z_EEPROM(cislo);
1077 }
1078 
1079 void skus_naformatovat_EEPROM_choreografie()
1080 {
1081  serial_print_flash(PSTR("Formatovat EEPROM choreografii? [Y/n]:"));
1082  char odpoved = read_char();
1083  serial_println_char(odpoved);
1084  if (odpoved == 'Y')
1085   naformatuj_EEPROM_choreografie();
1086 }
1087 
1088 void zapis_choreografiu_do_EEPROM(int slot)
1089 {
1090  uint8_t b3 = EEPROM.read(0);
1091  uint8_t len1 = EEPROM.read(21);
1092  uint8_t len2 = EEPROM.read(22);
1093  uint8_t len3 = EEPROM.read(23);
1094  uint16_t wp = 65535;
1095 
1096  if ((len1 > CHOREO_LEN) || (len2 > CHOREO_LEN) || (len3 > CHOREO_LEN) || (b3 > 250 - len3) || ((len1 > b3) && (b3 != 0)) || (len3 + b3 > 250 - len2) || (len1 + len2 > 250))
1097   b3 = len1 = len2 = len3 = 0;
1098 
1099  if (slot == 1)
1100  {
1101   if (((ch_len < b3) || (len3 == 0)) && (ch_len + len2 + len3 <= 250))
1102   {
1103    EEPROM.write(21, ch_len);
1104    wp = 24;
1105   }
1106  }
1107  else if (slot == 2)
1108  {
1109   if ((250 - b3 - len3 > ch_len) && (ch_len + len1 + len3 <= 250))
1110   {
1111    EEPROM.write(22, ch_len);
1112    wp = 1000 - ch_len * 4;
1113   }
1114  }
1115  else if (slot == 3)
1116  {
1117   if (ch_len + len1 + len2 <= 250)
1118   {
1119    EEPROM.write(23, ch_len);
1120    EEPROM.write(0, (len1 - len2) / 2 + 125);
1121    wp = 4 * ((len1 - len2) / 2 + 125);
1122   }
1123  }
1124 
1125  if (wp == 65535)
1126   serial_println_flash(PSTR("not enough space"));
1127  else
1128  {
1129   for (int i = 0; i < ch_len; i++)
1130   {
1131    EEPROM.write(wp + 4 * i, ch_time[i] & 255);
1132    EEPROM.write(wp + 1 + 4 * i, ch_time[i] >> 8);
1133    EEPROM.write(wp + 2 + 4 * i, ch_servo[i]);
1134    EEPROM.write(wp + 3 + 4 * i, ch_val[i]);
1135   }
1136   serial_println_flash(PSTR("ok"));
1137  }
1138 }
1139 
1140 void precitaj_choreografiu_z_EEPROM(uint8_t slot)
1141 {
1142  uint8_t b3 = EEPROM.read(0);
1143  uint8_t len1 = EEPROM.read(21);
1144  uint8_t len2 = EEPROM.read(22);
1145  uint8_t len3 = EEPROM.read(23);
1146  uint16_t rp = 65535;
1147  if ((len1 > CHOREO_LEN) || (len2 > CHOREO_LEN) || (len3 > CHOREO_LEN) || (b3 > 250 - len3) || ((len1 > b3) && (b3 != 0)) || (len3 + b3 > 250 - len2) || (len1 + len2 > 250))
1148   b3 = len1 = len2 = len3 = 0;
1149 
1150  if (slot == 1)
1151  {
1152   if (len1 > 0)
1153   {
1154    rp = 24;
1155    ch_len = len1;
1156   }
1157  }
1158  else if (slot == 2)
1159  {
1160   if (len2 > 0)
1161   {
1162    ch_len = len2;
1163    rp = 1000 - ch_len * 4;
1164   }
1165  }
1166  else if (slot == 3)
1167  {
1168   if (len3 > 0)
1169   {
1170    rp = b3 * 4;
1171    ch_len = len3;
1172   }
1173  }
1174 
1175  if (rp == 65535)
1176   serial_println_flash(PSTR("couldn't"));
1177  else
1178  {
1179   for (int i = 0; i < ch_len; i++)
1180   {
1181    ch_time[i] = ((uint16_t)EEPROM.read(rp + 4 * i)) |
1182          (((uint16_t)EEPROM.read(rp + 1 + 4 * i)) << 8);
1183    ch_servo[i] = EEPROM.read(rp + 2 + 4 * i);
1184    ch_val[i] = EEPROM.read(rp + 3 + 4 * i);
1185   }
1186   serial_println_flash(PSTR("ok"));
1187   pipni();
1188  }
1189 }
1190 
1191 void naformatuj_EEPROM_choreografie()
1192 {
1193  EEPROM.write(0, 0);
1194  EEPROM.write(21, 0);
1195  EEPROM.write(22, 0);
1196  EEPROM.write(23, 0);
1197  serial_println_flash(PSTR("ok"));
1198  pipni();
1199 }
1200 
1201 void precitaj_kalibraciu_z_EEPROM()
1202 {
1203  uint8_t value = EEPROM.read(1);
1204  if ((value != '~') && (value != '1') && (value != '2') && (value != '3')) return;
1205  if (value != '~') auto_start = value - '0';
1206  else auto_start = 0;
1207  for (int i = 2; i < 8; i++)
1208  {
1209   int16_t k = EEPROM.read(i);
1210   if (k > 127) servo_invertovane[i - 2] = 1;
1211   else servo_invertovane[i - 2] = 0;
1212   k &= 127;
1213   prednastavena_kalibracia[i - 2] = k + (90-63);
1214  }
1215  for (int i = 0; i < 6; i++)
1216   dolny_limit[i] = EEPROM.read(i + 9);
1217  for (int i = 0; i < 6; i++)
1218   horny_limit[i] = EEPROM.read(i + 15);
1219 }
1220 
1221 void zapis_kalibraciu_do_EEPROM()
1222 {
1223  serial_print_flash(PSTR("Naozaj chces zapisat kalibraciu do EEPROM? [Y/n]: "));
1224  char odpoved = read_char();
1225  serial_println_char(odpoved);
1226  if (odpoved == 'Y')
1227  {
1228   char kalib_state = EEPROM.read(1);
1229   if ((kalib_state == '~') || ((kalib_state >= '1') && (kalib_state <= '3')))
1230    EEPROM.write(1, kalib_state);
1231   else EEPROM.write(1, '~');
1232   for (int i = 2; i < 8; i++)
1233   {
1234    int16_t k = kalib[i - 2] - (90-63);
1235    if (k < 0) k = 0;
1236    else if (k > 127) k = 127;
1237    if (servo_invertovane[i - 2]) k += 128;   
1238    EEPROM.write(i, (uint8_t)k);
1239   }
1240   for (int i = 0; i < 6; i++)
1241    EEPROM.write(9 + i, dolny_limit[i]);
1242   for (int i = 0; i < 6; i++)
1243    EEPROM.write(15 + i, horny_limit[i]);
1244   serial_println_flash(PSTR("ok"));
1245  }
1246 }
1247 
1248 // nasleduje softverova implementacia serioveho portu
1249 #define SERIAL_STATE_IDLE   0
1250 #define SERIAL_STATE_RECEIVING 1
1251 #define SERIAL_BUFFER_LENGTH  20
1252 
1253 static volatile uint8_t serial_state;
1254 static uint8_t serial_buffer[SERIAL_BUFFER_LENGTH];
1255 static volatile uint8_t serial_buf_wp, serial_buf_rp;
1256 
1257 static volatile uint8_t receiving_byte;
1258 
1259 static volatile uint32_t time_startbit_noticed;
1260 static volatile uint8_t next_bit_order;
1261 static volatile uint8_t waiting_stop_bit;
1262 static uint16_t one_byte_duration;
1263 static uint16_t one_bit_duration;
1264 static uint16_t one_bit_write_duration;
1265 static uint16_t half_of_one_bit_duration;
1266 
1267 void init_serial(uint32_t baud_rate)
1268 {
1269  pinMode(2, INPUT);
1270  pinMode(4, OUTPUT);
1271 
1272  serial_state = SERIAL_STATE_IDLE;
1273 
1274  one_byte_duration = 9500000 / baud_rate;
1275  one_bit_duration = 1000000 / baud_rate;
1276  one_bit_write_duration = one_bit_duration - 1;
1277  half_of_one_bit_duration = 500000 / baud_rate;
1278 
1279  PCMSK2 |= 4; //PCINT18;
1280  PCIFR &= ~4; //PCIF2;
1281  PCICR |= 4; // PCIE2;
1282 }
1283 
1284 ISR(PCINT2_vect)
1285 {
1286  uint32_t tm = micros();
1287  if (serial_state == SERIAL_STATE_IDLE)
1288  {
1289   time_startbit_noticed = tm;
1290   serial_state = SERIAL_STATE_RECEIVING;
1291   receiving_byte = 0xFF;
1292   next_bit_order = 0;
1293  }
1294  else if (tm - time_startbit_noticed > one_byte_duration)
1295  {
1296   serial_buffer[serial_buf_wp] = receiving_byte;
1297   serial_buf_wp++;
1298   if (serial_buf_wp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_wp = 0;
1299   time_startbit_noticed = tm;
1300   receiving_byte = 0xFF;
1301   next_bit_order = 0;
1302  }
1303  else if (PIND & 4)
1304  {
1305   int8_t new_next_bit_order = (tm - time_startbit_noticed - half_of_one_bit_duration) / one_bit_duration;
1306   while (next_bit_order < new_next_bit_order)
1307   {
1308    receiving_byte &= ~(1 << next_bit_order);
1309    next_bit_order++;
1310   }
1311   if (next_bit_order == 8)
1312   {
1313    serial_buffer[serial_buf_wp] = receiving_byte;
1314    serial_buf_wp++;
1315    if (serial_buf_wp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_wp = 0;
1316    serial_state = SERIAL_STATE_IDLE;
1317   }
1318  } else
1319   next_bit_order = (tm - time_startbit_noticed - half_of_one_bit_duration) / one_bit_duration;
1320 }
1321 
1322 uint8_t serial_available()
1323 {
1324  cli();
1325  if (serial_buf_rp != serial_buf_wp)
1326  {
1327   sei();
1328   return 1;
1329  }
1330  if (serial_state == SERIAL_STATE_RECEIVING)
1331  {
1332   uint32_t tm = micros();
1333   if (tm - time_startbit_noticed > one_byte_duration)
1334   {
1335    serial_state = SERIAL_STATE_IDLE;
1336    serial_buffer[serial_buf_wp] = receiving_byte;
1337    serial_buf_wp++;
1338    if (serial_buf_wp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_wp = 0;
1339    sei();
1340    return 1;
1341   }
1342  }
1343  sei();
1344  return 0;
1345 }
1346 
1347 int16_t serial_read()
1348 {
1349  cli();
1350  if (serial_buf_rp != serial_buf_wp)
1351  {
1352   uint8_t ch = serial_buffer[serial_buf_rp];
1353   serial_buf_rp++;
1354   if (serial_buf_rp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_rp = 0;
1355   sei();
1356   return ch;
1357  }
1358 
1359  if (serial_state == SERIAL_STATE_RECEIVING)
1360  {
1361   uint32_t tm = micros();
1362   if (tm - time_startbit_noticed > one_byte_duration)
1363   {
1364    uint8_t ch = receiving_byte;
1365    serial_state = SERIAL_STATE_IDLE;
1366    sei();
1367    return ch;
1368   }
1369  }
1370  sei();
1371  return -1;
1372 }
1373 
1374 void serial_write(uint8_t ch)
1375 {
1376 #ifdef ECHO_BT_TO_USB
1377  Serial.print((char)ch);
1378 #endif
1379  PORTD &= ~16;
1380  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1381  for (uint8_t i = 0; i < 8; i++)
1382  {
1383   if (ch & 1) PORTD |= 16;
1384   else PORTD &= ~16;
1385   ch >>= 1;
1386   delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1387  }
1388  PORTD |= 16;
1389  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1390  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1391  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1392  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1393  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1394 }
1395 
1396 uint16_t serial_readln(uint8_t *ln, uint16_t max_length)
1397 {
1398  uint16_t len;
1399  int16_t ch;
1400  do {
1401   ch = serial_read();
1402   if (ch == 13) continue;
1403  } while (ch == -1);
1404 
1405  do {
1406   if ((ch != 13) && (ch != 10) && (ch != -1))
1407   {
1408    *(ln++) = ch;
1409    max_length--;
1410    len++;
1411   }
1412   ch = serial_read();
1413  } while ((ch != 13) && max_length);
1414  *ln = 0;
1415  return len;
1416 }
1417 
1418 void serial_print_num(int32_t number)
1419 {
1420  if (number < 0)
1421  {
1422   serial_write('-');
1423   number = -number;
1424  }
1425  int32_t rad = 1;
1426  while (number / rad) rad *= 10;
1427  if (number > 0) rad /= 10;
1428  while (rad)
1429  {
1430   serial_write((char)('0' + (number / rad)));
1431   number -= (number / rad) * rad;
1432   rad /= 10;
1433  }
1434 }
1435 
1436 void serial_print_char(char ch)
1437 {
1438  serial_write(ch);
1439 }
1440 
1441 void serial_print(const char *str)
1442 {
1443  while (*str) serial_write(*(str++));
1444 }
1445 
1446 void serial_println(const char *str)
1447 {
1448  serial_print(str);
1449  serial_write(13);
1450  serial_write(10);
1451 }
1452 
1453 void serial_print_flash(const char *str)
1454 {
1455  int ln = strlen_P(str);
1456  for (int i = 0; i < ln; i++)
1457   serial_write(pgm_read_byte(str + i));
1458 }
1459 
1460 void serial_println_flash(const char *str)
1461 {
1462  serial_print_flash(str);
1463  serial_write(13);
1464  serial_write(10);
1465 }
1466 
1467 void serial_println_num(int32_t number)
1468 {
1469  serial_print_num(number);
1470  serial_println();
1471 }
1472 
1473 void serial_println_char(char ch)
1474 {
1475  serial_write(ch);
1476  serial_println();
1477 }
1478 
1479 void serial_println()
1480 {
1481  serial_write(13);
1482  serial_write(10);
1483 }
1484 
1485 // nasleduje citanie z utltazvukoveho senzora
1486 
1487 static volatile uint32_t pulse_start;
1488 static volatile uint8_t new_distance;
1489 
1490 void init_ultrasonic()
1491 {
1492  pinMode(US_ECHO, INPUT);
1493  pinMode(US_TRIG, OUTPUT);
1494 
1495  PCMSK0 |= 1; //PCINT0;
1496  PCIFR &= ~1; //PCIF0;
1497  PCICR |= 1; // PCIE0;
1498 }
1499 
1500 ISR(PCINT0_vect)
1501 {
1502  if (PINB & 1) pulse_start = micros();
1503  else
1504  {
1505   distance = (int16_t)((micros() - pulse_start) / 58);
1506   new_distance = 1;
1507  }
1508 }
1509 
1510 void start_distance_measurement()
1511 {
1512  distance = 10000;
1513  new_distance = 0;
1514  digitalWrite(US_TRIG, HIGH);
1515  delayMicroseconds(10);
1516  digitalWrite(US_TRIG, LOW);
1517 }
1518 
1519 void wait_for_distance_measurement_to_complete()
1520 {
1521  uint8_t counter = 0;
1522  while ((counter < 20) && !new_distance)
1523  {
1524   delay(1);
1525   counter++;
1526  }
1527  if (counter == 20)
1528  {
1529   pinMode(US_ECHO, OUTPUT);
1530   digitalWrite(US_ECHO, HIGH);
1531   delayMicroseconds(10);
1532   digitalWrite(US_ECHO, LOW);
1533   pinMode(US_ECHO, INPUT);
1534   delayMicroseconds(5);
1535   distance = 10000;
1536  }
1537 }
1538 
1539 int16_t measure_distance()
1540 {
1541  start_distance_measurement();
1542  wait_for_distance_measurement_to_complete();
1543  return distance;
1544 }
1545 
1546 //-------------------------------- nasleduje prehravanie melodie a hranie cez timer2 v pozadi
1547 #define SIRENE_PORT PORTB
1548 #define SIRENE_DDR  DDRB
1549 #define SIRENE_PIN  4
1550 
1551 #define FIS3 2960
1552 #define G3 3136
1553 
1554 float octave_4[] = { 2093.00, 2217.46, 2349.32, 2489.02, 2637.02, 2793.83, 2959.96, 3135.96, 3322.44, 3520.00, 3729.31, 3951.07 };
1555 
1556 //popcorn
1557 uint16_t dlzka_melodia[] = {0, 386, 26, 281, 217, 21};
1558 const uint8_t melodia1[] PROGMEM = { 252, 50, 149, 49,
1559                   28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 49,
1560                   28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 149,
1561                   40, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 36, 49, 99, 40, 49, 99,
1562                   28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 49,
1563                   28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 149,
1564                   40, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99,
1565                   49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99,
1566                   49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99, 149 ,
1567                   47, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 47, 49, 99,
1568                   49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99,
1569                   49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99, 149 ,
1570                   47, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99
1571                  };
1572 
1573 //kohutik jarabi
1574 const uint8_t melodia2[] PROGMEM = { 252, 150, 119, 121, 173, 174, 124, 124, 124, 123, 171, 173, 123, 123, 123, 121, 169, 171, 121, 121, 121, 123, 171, 169, 119, 119 };
1575 
1576 //kankan
1577 const uint8_t melodia3[] PROGMEM = { 252, 100,
1578                   251, 1, 184, 1, 32, 126, 149, 251, 1, 184, 1, 32, 126, 149, 251, 1, 184, 1, 32, 126, 251, 1, 184, 1, 32, 126, 251, 1, 184, 1, 32, 126, 251, 1, 184, 1, 32, 126,
1579                   64, 71, 71, 73, 71, 69, 69, 73, 74, 78, 81, 78, 78, 76, 251, 1, 184, 1, 32, 126, 78, 68, 68, 78, 76, 69, 69, 73, 73, 71, 73, 71, 85, 83, 85, 83,
1580                   64, 71, 71, 73, 71, 69, 69, 73, 74, 78, 81, 78, 78, 76, 251, 1, 184, 1, 32, 126, 78, 68, 68, 78, 76, 69, 69, 73, 73, 71, 73, 71, 71, 69, 119,
1581                   135, 131, 128, 126, 75, 76, 78, 80, 81, 76, 80, 76, 81, 76, 80, 76, 81, 76, 80, 76, 81, 76, 80, 76,
1582                   251, 2, 11, 3, 16, 19, 251, 1, 4, 3, 16, 19,
1583                   251, 1, 4, 3, 16, 19, 251, 1, 4, 3, 16, 19,
1584                   251, 1, 4, 3, 16, 19, 251, 1, 4, 3, 16, 19,
1585                   251, 1, 4, 3, 16, 19, 251, 1, 4, 3, 16, 19,
1586                   174, 88, 91, 90, 88, 143, 143, 93, 95, 90, 91, 138, 138, 88, 91, 90, 88, 86, 86, 85, 83, 81, 79, 78, 76,
1587                   174, 88, 91, 90, 88, 143, 143, 93, 95, 90, 91, 138, 138, 88, 91, 90, 88, 86, 93, 89, 90, 136,
1588                   64, 71, 71, 73, 71, 69, 69, 73, 74, 78, 81, 78, 78, 76, 251, 1, 184, 1, 32, 126,
1589                   78, 76, 126, 78, 76, 126, 78, 76, 126, 78, 76, 126, 78, 76, 126, 78, 76, 126,
1590                   78, 76, 78, 76, 78, 76, 78, 76,
1591                   131, 119, 119, 119, 169
1592                  };
1593 
1594 //labutie jazero
1595 const uint8_t melodia4[] PROGMEM = {
1596  252, 220, 66, 69, 73, 69, 66, 69, 73, 69, 66, 69, 73, 69, 66, 69, 73, 69,
1597  185, 78, 80, 81, 83, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 78, 81, 78, 73, 81, 178,
1598  99, 83, 81, 80,
1599  185, 78, 80, 81, 83, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 78, 81, 78, 73, 81, 178,
1600  149, 128, 130, 131, 133, 85, 86, 251, 6, 32, 3, 8, 86, 135, 86, 88, 251, 6, 224, 3, 8, 88, 136, 88, 90, 251, 7, 184, 3, 8, 90, 85, 81, 80, 78,
1601  130, 131, 133, 85, 86, 251, 6, 32, 3, 8, 86, 135, 86, 88, 251, 6, 224, 3, 8, 88, 136, 88, 90, 251, 7, 73, 3, 8, 86, 133, 86, 91, 251, 7, 184, 3, 8, 87, 251, 7, 184, 3, 8, 85,
1602  185, 78, 80, 81, 83, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 78, 81, 78, 73, 81, 178,
1603  99, 83, 81, 80,
1604  185, 78, 80, 81, 83, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 78, 81, 78, 73, 81, 178
1605 };
1606 
1607 //let it be
1608 const uint8_t melodia5[] PROGMEM = { 252,200,26,26,76,26,28,78,73,76,76,31,83,35,85,35,85,83,83,81,131 };
1609 
1610 volatile int16_t music_speed = 800 / 16;
1611 
1612 //volatile PGM_P current_note ;
1613 volatile const uint8_t *current_note ;
1614 volatile uint16_t notes_remaining;
1615 
1616 void zahraj_melodiu(uint8_t cislo)
1617 {
1618  if (cislo == 0) {
1619   zastav_melodiu();
1620   return;
1621  }
1622 
1623  if (cislo == 1) current_note = melodia1;
1624  else if (cislo == 2) current_note = melodia2;
1625  else if (cislo == 3) current_note = melodia3;
1626  else if (cislo == 4) current_note = melodia4;
1627  else if (cislo == 5) current_note = melodia5;
1628  notes_remaining = dlzka_melodia[cislo];
1629 
1630  next_note();
1631 }
1632 
1633 void next_note()
1634 {
1635  uint16_t freq, dur;
1636  if (!notes_remaining) return;
1637  otto_translate_tone_flash(&freq, &dur);
1638  tone2(freq, dur);
1639 }
1640 
1641 void otto_translate_tone_flash(uint16_t *freq, uint16_t *del)
1642 {
1643  do {
1644   uint8_t n = pgm_read_byte(current_note);
1645   if (n == 251)
1646   {
1647    current_note++;
1648    uint8_t f1 = pgm_read_byte(current_note);
1649    current_note++;
1650    uint8_t f2 = pgm_read_byte(current_note);
1651    current_note++;
1652    uint8_t d1 = pgm_read_byte(current_note);
1653    current_note++;
1654    uint8_t d2 = pgm_read_byte(current_note);
1655    *freq = (f1 << 8) + f2;
1656    *del = (music_speed * 16 * (long)d1) / d2;
1657    notes_remaining -= 4;
1658   }
1659   else if (n == 252)
1660   {
1661    current_note++;
1662    music_speed = pgm_read_byte(current_note);
1663    current_note++;
1664    notes_remaining -= 2;
1665    continue;
1666   }
1667   else if (n == 254)
1668   {
1669    *freq = FIS3;
1670    *del = music_speed;
1671   }
1672   else if (n == 255)
1673   {
1674    *freq = G3;
1675    *del = music_speed;
1676   }
1677   else
1678   {
1679    uint8_t len = n / 50;
1680    *del = music_speed;
1681    while (len--) *del *= 2;
1682    n = n % 50;
1683    if (n != 49)
1684    {
1685     uint8_t octave = (n + 5) / 12;
1686     n = (n + 5) % 12;
1687     float ffreq = octave_4[n];
1688     octave = 4 - octave;
1689     while (octave > 0)
1690     {
1691      ffreq /= 2.0;
1692      octave--;
1693     }
1694     *freq = (uint16_t)ffreq;
1695    }
1696    else *freq = 0;
1697   }
1698   notes_remaining--;
1699   current_note++;
1700   break;
1701  } while (1);
1702 }
1703 
1704 static volatile uint8_t tone2_state;
1705 static volatile uint8_t tone2_pause;
1706 static volatile uint32_t tone2_len;
1707 
1708 void init_tone2()
1709 {
1710  notes_remaining = 0;
1711  tone2_pause = 0;
1712  TCCR2A = 2;
1713  TCCR2B = 0;
1714  TIMSK2 = 2;
1715  SIRENE_DDR |= (1 << SIRENE_PIN);
1716 }
1717 
1718 ISR(TIMER2_COMPA_vect)
1719 {
1720  if (!tone2_pause)
1721  {
1722   if (tone2_state)
1723   {
1724    SIRENE_PORT |= (1 << SIRENE_PIN);
1725    tone2_state = 0;
1726   }
1727   else
1728   {
1729    SIRENE_PORT &= ~(1 << SIRENE_PIN);
1730    tone2_state = 1;
1731   }
1732  }
1733  if ((--tone2_len) == 0)
1734  {
1735   TCCR2B = 0;
1736   tone2_pause = 0;
1737   next_note();
1738  }
1739 }
1740 
1741 void tone2(uint16_t freq, uint16_t duration)
1742 {
1743  uint32_t period = ((uint32_t)1000000) / (uint32_t)freq;
1744 
1745  if (freq >= 977) // prescaler 32
1746  {
1747   tone2_state = 0;
1748   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1749   if (tone2_len == 0) tone2_len++;
1750   TCNT2 = 0;
1751   OCR2A = (uint8_t) (250000 / (uint32_t)freq);
1752   TCCR2B = 3;
1753  }
1754  else if (freq >= 488) // prescaler 64
1755  {
1756   tone2_state = 0;
1757   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1758   if (tone2_len == 0) tone2_len++;
1759   TCNT2 = 0;
1760   OCR2A = (uint8_t) (125000 / (uint32_t)freq);
1761   TCCR2B = 4;
1762  }
1763  else if (freq >= 244) // prescaler 128
1764  {
1765   tone2_state = 0;
1766   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1767   if (tone2_len == 0) tone2_len++;
1768   TCNT2 = 0;
1769   OCR2A = (uint8_t) (62500 / (uint32_t)freq);
1770   TCCR2B = 5;
1771  }
1772  else if (freq >= 122) //prescaler 256
1773  {
1774   tone2_state = 0;
1775   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1776   if (tone2_len == 0) tone2_len++;
1777   TCNT2 = 0;
1778   OCR2A = (uint8_t) (31250 / (uint32_t)freq);
1779   TCCR2B = 6;
1780  }
1781  else if (freq >= 30) //prescaler 1024
1782  {
1783   tone2_state = 0;
1784   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1785   if (tone2_len == 0) tone2_len++;
1786   TCNT2 = 0;
1787   OCR2A = (uint8_t) (7813 / (uint32_t)freq);
1788   TCCR2B = 7;
1789  }
1790  else if (freq == 0)
1791  {
1792   tone2_pause = 1;
1793   tone2_state = 0;
1794   period = 1000000 / 500;
1795   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1796   TCNT2 = 0;
1797   OCR2A = (uint8_t) (125000 / (uint32_t)500);
1798   TCCR2B = 4;
1799  }
1800  else
1801  {
1802   TCCR2B = 0;
1803  }
1804 }
1805 
1806 void zastav_melodiu()
1807 {
1808  notes_remaining = 0;
1809 }