Difference between revisions of "Otto - riadiaci program v.4"

From DT^2
Jump to: navigation, search
m
m
Line 728: Line 728:
 
//          '1', '2', '3' indicate the same, but choreography 1,2, or 3 is automatically launched on startup
 
//          '1', '2', '3' indicate the same, but choreography 1,2, or 3 is automatically launched on startup
 
// 2-8: servo calibration (central points to be used instead of default 90)
 
// 2-8: servo calibration (central points to be used instead of default 90)
 +
//        they are shifted by (90-63) and the range is (90-63)...0  till (90+63)...127
 +
//        bit 7 (value 128) indicates servo is inverted
 
// 9-14: lower limit for direct control for all 6 servos
 
// 9-14: lower limit for direct control for all 6 servos
 
// 15-20: upper limit for direct control for all 6 servos
 
// 15-20: upper limit for direct control for all 6 servos

Revision as of 09:47, 12 August 2018

Program umožňuje priame riadenie robota (aj cez BlueTooth). Teraz už funguje aj na pinoch 2,4 a môže sa naraz programovať aj komunikovať.

Na komunikáciu s robotom môžete použiť napr. program Putty: putty.exe.

Pripojenie na vývody Arduina:

signál pin
ľavá ruka 10
pravá ruka 11
ľavá noha 9
pravá noha 6
ľavá päta 5
pravá päta 3
TXD BlueTooth 2
RXD BlueTooth 4
TRIG Ultrazvuk 7
ECHO Ultrazvuk 8
Sirena 12

1 HC-SR04 Front Back.jpeg

Číslovanie serva v choreografii:

servo číslo serva v choreografii
ľavá ruka 5
pravá ruka 6
ľavá noha 4
pravá noha 3
ľavá päta 2
pravá päta 1
klaves servo/funkcia
a/q ľavá ruka
;/p pravá ruka
z/x ľavá noha
,/. pravá noha
d/c ľavá päta
k/m pravá päta
1/9 zníž/zvýš rýchlosť pohybu
H kalibrovať strednú polohu servomotorov
 • pomocou + a - nájdeme strednú polohu serva
 • enter potvrdí hodnotu a pokračuje sa ďalším servom
 • kalibrácia sa po vypnutí nezapamätá, pokiaľ ju neuložíte do EEPROM (pozri nižšie)
J kalibrovať limity pre všetky stupne voľnosti (len pre priame riadenie)
G zobrazenie celej kalibrácie
E celú kalibráciu je možné zapísať do trvalej pamäte EEPROM (používať opatrne! - dá sa prepísať najviac 100000-krát), po zapnutí sa automaticky načíta, treba potvrdiť veľkým Y
minus zvukový pozdrav
R ruky hore-dole
@ načítanie choreografie, pozri príklady a formát
? zobrazí načítanú choreografiu (kontrola po @)
t zatancuje načítanú choreografiu
U testuje ultrazvuk
S zobrazí aktuálnu polohu servomotorov (vhodné pri ladení choreografie)
medzera reset všetkých motorov do strednej polohy
3,...,6 zmiešaný pohyb (treba nastaviť vo funkciách kombinacia1() - kombinacia4())
v,b,n,j,h,g,f,s,l,o,i,u,y,r,e,w zvukové efekty 1-16
TAB,*,/,+ zahrá melódiu 1-4
W zapísať choreografiu do EEPROM (opatrne)
C načítať choreografiu z EEPROM
X formátovať EEPROM na zápis choreografií (opatrne)
V vypni/zapni režim nudy
A automatický štart choreografie po zapnutí

Pozrite si (a skopírujte si) príklady choreografií: Otto - príklady choreografií

Download: otto4.ino

  1 #include <Servo.h>
  2 #include <EEPROM.h>
  3 #include <avr/pgmspace.h>
  4 
  5 #define ECHO_BT_TO_USB 1
  6 
  7 #define US_TRIG 7
  8 #define US_ECHO 8
  9 
 10 #define BT_RX  2
 11 #define BT_TX  4
 12 
 13 #define SIRENA 12
 14 
 15 //maximalna dlzka choreografie
 16 #define CHOREO_LEN 200
 17 
 18 #define CAS_OTTO_SA_ZACNE_NUDIT 9000
 19 
 20 // cisla pinov, kde su zapojene servo motory
 21 #define PIN_SERVO_LAVA_RUKA  10
 22 #define PIN_SERVO_PRAVA_RUKA 11
 23 #define PIN_SERVO_LAVA_NOHA  9
 24 #define PIN_SERVO_PRAVA_NOHA 6
 25 #define PIN_SERVO_LAVA_PATA  5
 26 #define PIN_SERVO_PRAVA_PATA 3
 27 
 28 // tu su serva cislovane 1-6
 29 #define SERVO_LAVA_RUKA  5
 30 #define SERVO_PRAVA_RUKA 6
 31 #define SERVO_LAVA_NOHA  4
 32 #define SERVO_PRAVA_NOHA 3
 33 #define SERVO_LAVA_PATA  2
 34 #define SERVO_PRAVA_PATA 1
 35 
 36 // ak su niektore serva naopak, je tu jednotka
 37 uint8_t servo_invertovane[6] = {0, 0, 0, 0, 0, 0};
 38 
 39 // znaky, ktorymi sa ovladaju jednotlive stupne volnosti
 40 char znaky_zmien[] = {'a', 'q', ';', 'p', 'z', 'x', ',', '.', 'd', 'c', 'k', 'm' };
 41 // co robia jednotlive znaky (znamienko urcuje smer)
 42 int8_t zmeny[] = {-SERVO_LAVA_RUKA, SERVO_LAVA_RUKA,
 43          SERVO_PRAVA_RUKA, -SERVO_PRAVA_RUKA,
 44          -SERVO_LAVA_NOHA, SERVO_LAVA_NOHA,
 45          -SERVO_PRAVA_NOHA, SERVO_PRAVA_NOHA,
 46          SERVO_LAVA_PATA, -SERVO_LAVA_PATA,
 47          -SERVO_PRAVA_PATA, SERVO_PRAVA_PATA
 48         };
 49 
 50 // sem si mozno ulozit svoju kalibraciu
 51 uint8_t prednastavena_kalibracia[] = { 90, 90, 90, 90, 90, 90 };
 52 
 53 uint8_t dolny_limit[] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
 54 uint8_t horny_limit[] = {180, 180, 180, 180, 180, 180};
 55 
 56 Servo s[6];
 57 
 58 uint16_t ch_time[CHOREO_LEN];
 59 uint8_t ch_servo[CHOREO_LEN];
 60 uint8_t ch_val[CHOREO_LEN];
 61 int ch_len;
 62 uint8_t kalib[6];
 63 int stav[6];
 64 int krok;
 65 uint8_t spomalenie;
 66 uint8_t auto_start;
 67 
 68 static volatile int16_t distance;
 69 static uint32_t cas_ked_naposledy_stlacil;
 70 static uint8_t vypni_nudu;
 71 
 72 void setup() {
 73  Serial.begin(9600);
 74  init_tone2();
 75  init_serial(57600);
 76  init_ultrasonic();
 77 
 78  randomSeed(analogRead(1));
 79  s[0].attach(PIN_SERVO_PRAVA_PATA);
 80  s[1].attach(PIN_SERVO_LAVA_PATA);
 81  s[2].attach(PIN_SERVO_PRAVA_NOHA);
 82  s[3].attach(PIN_SERVO_LAVA_NOHA);
 83  s[4].attach(PIN_SERVO_LAVA_RUKA);
 84  s[5].attach(PIN_SERVO_PRAVA_RUKA);
 85  precitaj_kalibraciu_z_EEPROM();
 86  for (int i = 0; i < 6; i++)
 87  {
 88   kalib[i] = prednastavena_kalibracia[i];
 89   stav[i] = kalib[i];
 90   s[i].write(stav[i]);
 91  }
 92  ch_len = 0;
 93  krok = 7;
 94  vypni_nudu = 0;
 95  spomalenie = 6;
 96  ahoj();
 97  ruky();
 98  delay(100);
 99  serial_println_flash(PSTR("\r\n Otto DTDT"));
 100  if (auto_start > 0) 
 101  {
 102   delay(7000);
 103   while (serial_available()) serial_read();
 104   while (Serial.available()) Serial.read();
 105   precitaj_choreografiu_z_EEPROM(auto_start);
 106   zatancuj_choreografiu(ch_time, ch_servo, ch_val, ch_len);
 107  }
 108  cas_ked_naposledy_stlacil = millis();
 109 }
 110 
 111 void loop() {
 112  char z = -1;
 113  if (serial_available()) z = serial_read();
 114 #ifdef ECHO_BT_TO_USB
 115  if (Serial.available()) z = Serial.read();
 116 #endif
 117 
 118  if (z != -1)
 119  {
 120   cas_ked_naposledy_stlacil = millis();
 121   if (pohyb_znakom(z)) return;
 122   else if (pohyb_kombinacia(z)) return;
 123   else if (vydaj_zvukovy_efekt(z)) return;
 124   else if (ma_zahrat_melodiu(z)) return;
 125   else if (z == '@') nacitaj_choreografiu();
 126   else if (z == '?') vypis_choreografiu();
 127   else if (z == 't') zatancuj_choreografiu(ch_time, ch_servo, ch_val, ch_len);
 128   else if (z == '-') ahoj();
 129   else if (z == ' ') reset();
 130   else if (z == 'H') kalibruj();
 131   else if (z == 'J') nastav_limity();
 132   else if (z == 'G') vypis_kalibraciu();
 133   else if (z == 'L') nacitaj_kalibraciu();
 134   else if (z == 'E') zapis_kalibraciu_do_EEPROM();
 135   else if (z == 'R') ruky();
 136   else if (z == '9') zvys_krok();
 137   else if (z == '1') zniz_krok();
 138   else if (z == '8') zvys_spomalenie();
 139   else if (z == '7') zniz_spomalenie();
 140   else if (z == 'U') test_ultrazvuk();
 141   else if (z == 'S') zobraz_stav();
 142   else if (z == 'W') skus_zapisat_choreografiu_do_EEPROM();
 143   else if (z == 'X') skus_naformatovat_EEPROM_choreografie();
 144   else if (z == 'C') skus_nacitat_choreografiu_z_EEPROM();
 145   else if (z == 'A') nastav_automaticky_start();
 146   else if (z == 'V') prepni_nudu();
 147  }
 148  int16_t d = measure_distance();
 149  if (d < 10) menu_ultrasonic_request();
 150 
 151  skus_ci_sa_nenudi();
 152 }
 153 
 154 void nastav_automaticky_start()
 155 {
 156  serial_print_flash(PSTR("Automaticky start [1,2,3, 0=vypni]:"));
 157  char z;
 158  do { z = read_char(); } while ((z < '0') || (z > '3'));
 159  if (z == '0') EEPROM.write(1, '~');
 160  else EEPROM.write(1, z);
 161  serial_println_char(z);
 162 }
 163 
 164 void prepni_nudu()
 165 {
 166  vypni_nudu ^= 1;
 167  serial_print_flash(PSTR("ticho:"));
 168  serial_println_num(vypni_nudu);
 169 }
 170 
 171 void skus_ci_sa_nenudi()
 172 {
 173  if ((millis() - cas_ked_naposledy_stlacil > CAS_OTTO_SA_ZACNE_NUDIT) && !vypni_nudu)
 174  {
 175   uint8_t rnd = random(21);
 176   switch (rnd)
 177   {
 178    case 0: zatancuj_choreografiu(ch_time, ch_servo, ch_val, ch_len); break;
 179    case 1: zahraj_melodiu(1); break;
 180    case 2: zahraj_melodiu(2); break;
 181    case 3: zahraj_melodiu(3); break;
 182    case 4: zahraj_melodiu(4); break;
 183    case 5: for (int i = 0; i < 20; i++)
 184     {
 185      rnd = random(16) + 1;
 186      zvukovy_efekt(rnd);
 187     }
 188     break;
 189    default: zvukovy_efekt(rnd - 5); break;
 190   }
 191   cas_ked_naposledy_stlacil = millis();
 192  }
 193 }
 194 
 195 const uint8_t klavesy_efektov[] PROGMEM = {'v', 'b', 'n', 'j', 'h', 'g', 'f', 's', 'l', 'o', 'i', 'u', 'y', 'r', 'e', 'w'};
 196 #define POCET_KLAVES_EFEKTOV 16
 197 
 198 uint8_t vydaj_zvukovy_efekt(char z)
 199 {
 200  for (int i = 0; i < POCET_KLAVES_EFEKTOV; i++)
 201   if (z == pgm_read_byte(klavesy_efektov + i))
 202   {
 203    zvukovy_efekt(i + 1);
 204    return 1;
 205   }
 206  return 0;
 207 }
 208 
 209 uint8_t ma_zahrat_melodiu(char z)
 210 {
 211  if (z == 9) zahraj_melodiu(1);
 212  else if (z == '*') zahraj_melodiu(2);
 213  else if (z == '/') zahraj_melodiu(3);
 214  else if (z == '+') zahraj_melodiu(4);
 215  else if (z == 27) zastav_melodiu();
 216 }
 217 
 218 void efekt1()
 219 {
 220  uint16_t fre = 100;
 221  for (int i = 0; i < 200; i++)
 222  {
 223   tone2(fre, 2);
 224   fre += 10;
 225   delay(2);
 226  }
 227 }
 228 
 229 void efekt2()
 230 {
 231  uint16_t fre = 2060;
 232  for (int i = 0; i < 200; i++)
 233  {
 234   tone2(fre, 2);
 235   fre -= 10;
 236   delay(2);
 237  }
 238 }
 239 
 240 void efekt3()
 241 {
 242  uint16_t fre;
 243  for (int i = 0; i < 200; i++)
 244  {
 245   fre = random(3000) + 20;
 246   tone2(fre, 2);
 247   delay(2);
 248  }
 249 }
 250 
 251 void efekt4()
 252 {
 253  uint16_t fre = 100;
 254  for (int i = 0; i < 200; i++)
 255  {
 256   (i & 1) ? tone2(fre, 2) : tone2(2100 - fre, 2);
 257   fre += 10;
 258   delay(2);
 259  }
 260 }
 261 
 262 void efekt5()
 263 {
 264  uint16_t fre = 100;
 265  for (int i = 0; i < 100; i++)
 266  {
 267   (i & 1) ? tone2(fre, 4) : tone2(2100 - fre, 4);
 268   fre += 20;
 269   delay(4);
 270  }
 271 }
 272 
 273 void efekt6()
 274 {
 275  uint16_t d = 12;
 276  for (int i = 0; i < 20; i++)
 277  {
 278   tone2(1760, 10);
 279   delay(d);
 280   d += 3;
 281  }
 282 }
 283 
 284 void efekt7()
 285 {
 286  for (int i = 0; i < 40; i++)
 287  {
 288   if (i & 1) tone2(1760, 10);
 289   delay(10);
 290  }
 291 }
 292 
 293 void efekt8()
 294 {
 295  uint16_t d = 72;
 296  for (int i = 0; i < 20; i++)
 297  {
 298   tone2(1760, 10);
 299   delay(d);
 300   d -= 3;
 301  }
 302 }
 303 
 304 void efekt9()
 305 {
 306  float fre = 3500;
 307  while (fre > 30)
 308  {
 309   tone2((uint16_t)fre, 2);
 310   fre *= 0.97;
 311   delay(2);
 312  }
 313 }
 314 
 315 void efekt10()
 316 {
 317  float fre = 30;
 318  while (fre < 3000)
 319  {
 320   tone2((uint16_t)fre, 2);
 321   fre *= 1.03;
 322   delay(2);
 323  }
 324 }
 325 
 326 void efekt11()
 327 {
 328  uint16_t fre = 3500;
 329  uint16_t d = 42;
 330  for (int i = 0; i < 20; i++)
 331  {
 332   tone2(fre, d);
 333   fre -= 165;
 334   delay(d);
 335   d -= 2;
 336  }
 337 }
 338 
 339 void efekt12()
 340 {
 341  float fre = 110;
 342  uint8_t d = 42;
 343  for (int i = 0; i < 20; i++)
 344  {
 345   tone2(fre, d);
 346   fre += 165;
 347   delay(d);
 348   d -= 2;
 349  }
 350 }
 351 
 352 void efekt13()
 353 {
 354  uint16_t fre = 3400;
 355  uint8_t d = 200;
 356  uint8_t delta = 1;
 357  for (int i = 0; i < 20; i++)
 358  {
 359   tone2(fre, d);
 360   fre -= 165;
 361   delay(d);
 362   d -= delta;
 363   delta++;
 364  }
 365  tone2(110, 1000);
 366  delay(1000);
 367 }
 368 
 369 void efekt14()
 370 {
 371  uint16_t fre = 880;
 372  int16_t d = 20;
 373  for (int i = 0; i < 20; i++)
 374  {
 375   tone2(fre, d);
 376   delay(d);
 377   fre += random(50) - 25;
 378   d += random(10) - 5;
 379   if (d < 0) d = 1;
 380  }
 381 }
 382 
 383 void efekt15()
 384 {
 385  uint16_t fre = 440;
 386  int16_t d = 20;
 387  for (int i = 0; i < 20; i++)
 388  {
 389   tone2(fre, d);
 390   delay(d);
 391   fre += random(25) - 12;
 392   d += random(10) - 5;
 393   if (d < 0) d = 1;
 394  }
 395 }
 396 
 397 void efekt16()
 398 {
 399  uint16_t fre = 1760;
 400  int16_t d = 20;
 401  for (int i = 0; i < 20; i++)
 402  {
 403   tone2(fre, d);
 404   delay(d);
 405   fre += random(100) - 50;
 406   d += random(10) - 5;
 407   if (d < 0) d = 1;
 408  }
 409 }
 410 
 411 void zvukovy_efekt(uint8_t cislo)
 412 {
 413  switch (cislo) {
 414   case 1: efekt1(); break;
 415   case 2: efekt2(); break;
 416   case 3: efekt3(); break;
 417   case 4: efekt4(); break;
 418   case 5: efekt5(); break;
 419   case 6: efekt6(); break;
 420   case 7: efekt7(); break;
 421   case 8: efekt8(); break;
 422   case 9: efekt9(); break;
 423   case 10: efekt10(); break;
 424   case 11: efekt11(); break;
 425   case 12: efekt12(); break;
 426   case 13: efekt13(); break;
 427   case 14: efekt14(); break;
 428   case 15: efekt15(); break;
 429   case 16: efekt16(); break;
 430  }
 431 }
 432 
 433 void test_ultrazvuk()
 434 {
 435  int i = 0;
 436  while ((serial_available() == 0) && (Serial.available() == 0))
 437  {
 438   serial_println_num(measure_distance());
 439   delay(100);
 440  }
 441  serial_read();
 442 }
 443 
 444 void menu_ultrasonic_request()
 445 {
 446  uint32_t tm = millis();
 447  int d = measure_distance();
 448  int count = 0;
 449  int count2 = 0;
 450  while ((millis() - tm < 1500) && ((d < 15) || (count2 < 5)) && (count < 10))
 451  {
 452   delay(10);
 453   d = measure_distance();
 454   if (d == 10000) count++;
 455   else count = 0;
 456   if (d >= 15) count2++;
 457   else count2 = 0;
 458   if (serial_available() || Serial.available()) return;
 459  }
 460  if (millis() - tm >= 1500)
 461  {
 462   ultrasonic_menu();
 463   cas_ked_naposledy_stlacil = millis();
 464  }
 465 }
 466 
 467 void ultrasonic_menu()
 468 {
 469  int selection = 0;
 470  tone2( 880, 200);
 471 
 472  do {
 473   int count = 0;
 474   do {
 475    int32_t d = measure_distance();
 476    if (d == 10000) continue;
 477    if (d >= 20) count++;
 478    else count = 0;
 479    delay(10);
 480   } while (!serial_available() && !Serial.available() && (count < 20));
 481 
 482   tone2( 440, 200);
 483   uint32_t tm = millis();
 484   while ((measure_distance() > 15) && (millis() - tm < 1500) && !serial_available() && !Serial.available()) delay(10);
 485   if (millis() - tm >= 1500)
 486   {
 487    tone2( 2000, 50);
 488    menu_command(selection);
 489    return;
 490   }
 491   selection++;
 492   for (int i = 0; i < selection; i++)
 493   {
 494    tone2( 1261, 50);
 495    delay(250);
 496   }
 497  } while (!serial_available() && !Serial.available());
 498  while (serial_available()) serial_read();
 499  while (Serial.available()) Serial.read();
 500 }
 501 
 502 void menu_command(int cmd)
 503 {
 504  if (cmd == 1) vpred();
 505  if (cmd == 2) {
 506   precitaj_choreografiu_z_EEPROM(1);
 507   zatancuj_choreografiu(ch_time, ch_servo, ch_val, ch_len);
 508  }
 509  if (cmd == 3) {
 510   precitaj_choreografiu_z_EEPROM(2);
 511   zatancuj_choreografiu(ch_time, ch_servo, ch_val, ch_len);
 512  }
 513  if (cmd == 4) {
 514   precitaj_choreografiu_z_EEPROM(3);
 515   zatancuj_choreografiu(ch_time, ch_servo, ch_val, ch_len);
 516  }
 517  if (cmd == 5) zahraj_melodiu(1);
 518  if (cmd == 6) melodia_jedna_druhej();
 519  if (cmd == 7) ahoj();
 520  if (cmd == 9) zahraj_melodiu(2);
 521  if (cmd == 9) zahraj_melodiu(3);
 522  if (cmd == 10) zahraj_melodiu(4);
 523 }
 524 
 525 void melodia_jedna_druhej()
 526 {
 527  for (int i = 0; i < 2; i++)
 528  {
 529   tone2(262, 200);
 530   delay(200);
 531   tone2(330, 200);
 532   delay(200);
 533 
 534   tone2(262, 200);
 535   delay(200);
 536   tone2(330, 200);
 537   delay(200);
 538 
 539   tone2(392, 400);
 540   delay(400);
 541 
 542   tone2(392, 400);
 543   delay(400);
 544  }
 545 }
 546 
 547 // chodza pre vacsieho dreveneho robota
 548 uint16_t chor_time[] = {500, 100, 1, 1, 100, 1, 1, 1, 100, 1, 1, 1, 100, 1, 100, 1, 1, 0};
 549 uint8_t chor_servo[] = {11, 1, 2, 6, 4, 3, 6, 5, 1, 2, 6, 5, 3, 4, 1, 2, 9, 0};
 550 uint8_t chor_val[] = {1, 48, 69, 180, 104, 104, 90, 0, 111, 146, 0, 90, 62, 69, 48, 69, 2, 0};
 551 uint8_t chor_len = 18;
 552 
 553 void vpred()
 554 {
 555  while ((measure_distance() > 30) && !serial_available() && !Serial.available())
 556   zatancuj_choreografiu(chor_time, chor_servo, chor_val, chor_len);
 557  pipni();
 558  reset();
 559 }
 560 
 561 void skus_zapisat_choreografiu_do_EEPROM()
 562 {
 563  serial_print_flash(PSTR("Cislo? [1-3]: "));
 564  char odpoved = read_char();
 565  if ((odpoved < '1') || (odpoved > '3')) return;
 566  serial_println_char(odpoved);
 567  uint8_t cislo = odpoved - '0';
 568 
 569  serial_print_flash(PSTR("Zapisat choreografiu do EEPROM c."));
 570  serial_print_char(odpoved);
 571  serial_print_flash(PSTR("? [Y/n]: "));
 572  odpoved = read_char();
 573  serial_println_char(odpoved);
 574  if (odpoved == 'Y')
 575   zapis_choreografiu_do_EEPROM(cislo);
 576 }
 577 
 578 void skus_nacitat_choreografiu_z_EEPROM()
 579 {
 580  serial_print_flash(PSTR("Cislo? [1-3]: "));
 581  char odpoved = read_char();
 582  if ((odpoved < '1') || (odpoved > '3')) return;
 583  serial_println_char(odpoved);
 584  uint8_t cislo = odpoved - '0';
 585 
 586  serial_print_flash(PSTR("Precitat choreografiu z EEPROM c."));
 587  serial_print_char(odpoved);
 588  serial_print_flash(PSTR("? [Y/n]: "));
 589  odpoved = read_char();
 590  serial_println_char(odpoved);
 591  if (odpoved == 'Y')
 592   precitaj_choreografiu_z_EEPROM(cislo);
 593 }
 594 
 595 void skus_naformatovat_EEPROM_choreografie()
 596 {
 597  serial_print_flash(PSTR("Formatovat EEPROM choreografii? [Y/n]:"));
 598  char odpoved = read_char();
 599  serial_println_char(odpoved);
 600  if (odpoved == 'Y')
 601   naformatuj_EEPROM_choreografie();
 602 }
 603 
 604 //EEPROM MAP:
 605 // 0: slot number where choreography 3 starts (B3. Real address = B3 x 4)
 606 // 1: marker '~' indicates calibration is already stored in EEPROM and will be loaded on startup
 607 //      '1', '2', '3' indicate the same, but choreography 1,2, or 3 is automatically launched on startup
 608 // 2-8: servo calibration (central points to be used instead of default 90)
 609 //    they are shifted by (90-63) and the range is (90-63)...0 till (90+63)...127
 610 //    bit 7 (value 128) indicates servo is inverted
 611 // 9-14: lower limit for direct control for all 6 servos
 612 // 15-20: upper limit for direct control for all 6 servos
 613 // 21:  number of steps in choreography 1 (L1) 0=choreography not in memory
 614 // 22:  number of steps in choreography 2 (L2) 0=not in memory
 615 // 23:  number of steps in choreography 3 (L3) 0=not in memory
 616 // 24..(L1 x 4 + 23)    choreography1 tuplets (uint16,uint8,uint8) x L1
 617 // (1024 - L2 x 4)..1023  choreography2 same as above
 618 // B3 x 4..(B3 x 4 + L3 x 4 - 1) choreography 3 same as above
 619 void zapis_choreografiu_do_EEPROM(int slot)
 620 {
 621  uint8_t b3 = EEPROM.read(0);
 622  uint8_t len1 = EEPROM.read(21);
 623  uint8_t len2 = EEPROM.read(22);
 624  uint8_t len3 = EEPROM.read(23);
 625  uint16_t wp = 65535;
 626 
 627  if ((len1 > CHOREO_LEN) || (len2 > CHOREO_LEN) || (len3 > CHOREO_LEN) || (b3 > 250 - len3) || ((len1 > b3) && (b3 != 0)) || (len3 + b3 > 250 - len2) || (len1 + len2 > 250))
 628   b3 = len1 = len2 = len3 = 0;
 629 
 630  if (slot == 1)
 631  {
 632   if (((ch_len < b3) || (len3 == 0)) && (ch_len + len2 + len3 <= 250))
 633   {
 634    EEPROM.write(21, ch_len);
 635    wp = 24;
 636   }
 637  }
 638  else if (slot == 2)
 639  {
 640   if ((250 - b3 - len3 > ch_len) && (ch_len + len1 + len3 <= 250))
 641   {
 642    EEPROM.write(22, ch_len);
 643    wp = 1000 - ch_len * 4;
 644   }
 645  }
 646  else if (slot == 3)
 647  {
 648   if (ch_len + len1 + len2 <= 250)
 649   {
 650    EEPROM.write(23, ch_len);
 651    EEPROM.write(0, (len1 - len2) / 2 + 125);
 652    wp = 4 * ((len1 - len2) / 2 + 125);
 653   }
 654  }
 655 
 656  if (wp == 65535)
 657   serial_println_flash(PSTR("not enough space"));
 658  else
 659  {
 660   for (int i = 0; i < ch_len; i++)
 661   {
 662    EEPROM.write(wp + 4 * i, ch_time[i] & 255);
 663    EEPROM.write(wp + 1 + 4 * i, ch_time[i] >> 8);
 664    EEPROM.write(wp + 2 + 4 * i, ch_servo[i]);
 665    EEPROM.write(wp + 3 + 4 * i, ch_val[i]);
 666   }
 667   serial_println_flash(PSTR("ok"));
 668  }
 669 }
 670 
 671 void precitaj_choreografiu_z_EEPROM(uint8_t slot)
 672 {
 673  uint8_t b3 = EEPROM.read(0);
 674  uint8_t len1 = EEPROM.read(21);
 675  uint8_t len2 = EEPROM.read(22);
 676  uint8_t len3 = EEPROM.read(23);
 677  uint16_t rp = 65535;
 678  if ((len1 > CHOREO_LEN) || (len2 > CHOREO_LEN) || (len3 > CHOREO_LEN) || (b3 > 250 - len3) || ((len1 > b3) && (b3 != 0)) || (len3 + b3 > 250 - len2) || (len1 + len2 > 250))
 679   b3 = len1 = len2 = len3 = 0;
 680 
 681  if (slot == 1)
 682  {
 683   if (len1 > 0)
 684   {
 685    rp = 24;
 686    ch_len = len1;
 687   }
 688  }
 689  else if (slot == 2)
 690  {
 691   if (len2 > 0)
 692   {
 693    ch_len = len2;
 694    rp = 1000 - ch_len * 4;
 695   }
 696  }
 697  else if (slot == 3)
 698  {
 699   if (len3 > 0)
 700   {
 701    rp = b3 * 4;
 702    ch_len = len3;
 703   }
 704  }
 705 
 706  if (rp == 65535)
 707   serial_println_flash(PSTR("couldn't"));
 708  else
 709  {
 710   for (int i = 0; i < ch_len; i++)
 711   {
 712    ch_time[i] = ((uint16_t)EEPROM.read(rp + 4 * i)) |
 713          (((uint16_t)EEPROM.read(rp + 1 + 4 * i)) << 8);
 714    ch_servo[i] = EEPROM.read(rp + 2 + 4 * i);
 715    ch_val[i] = EEPROM.read(rp + 3 + 4 * i);
 716   }
 717   serial_println_flash(PSTR("ok"));
 718   pipni();
 719  }
 720 }
 721 
 722 void naformatuj_EEPROM_choreografie()
 723 {
 724  EEPROM.write(0, 0);
 725  EEPROM.write(21, 0);
 726  EEPROM.write(22, 0);
 727  EEPROM.write(23, 0);
 728  serial_println_flash(PSTR("ok"));
 729  pipni();
 730 }
 731 
 732 void precitaj_kalibraciu_z_EEPROM()
 733 {
 734  uint8_t value = EEPROM.read(1);
 735  if ((value != '~') && (value != '1') && (value != '2') && (value != '3')) return;
 736  if (value != '~') auto_start = value - '0';
 737  else auto_start = 0;
 738  for (int i = 2; i < 8; i++)
 739  {
 740   int16_t k = EEPROM.read(i);
 741   if (k > 127) servo_invertovane[i - 2] = 1;
 742   else servo_invertovane[i - 2] = 0;
 743   k &= 127;
 744   prednastavena_kalibracia[i - 2] = k + (90-63);
 745  }
 746  for (int i = 0; i < 6; i++)
 747   dolny_limit[i] = EEPROM.read(i + 9);
 748  for (int i = 0; i < 6; i++)
 749   horny_limit[i] = EEPROM.read(i + 15);
 750 }
 751 
 752 char read_char()
 753 {
 754  while (!serial_available() && !Serial.available());
 755  if (serial_available()) return serial_read();
 756  else return Serial.read();
 757 }
 758 
 759 void zapis_kalibraciu_do_EEPROM()
 760 {
 761  serial_print_flash(PSTR("Naozaj chces zapisat kalibraciu do EEPROM? [Y/n]: "));
 762  char odpoved = read_char();
 763  serial_println_char(odpoved);
 764  if (odpoved == 'Y')
 765  {
 766   char kalib_state = EEPROM.read(1);
 767   if ((kalib_state == '~') || ((kalib_state >= '1') && (kalib_state <= '3')))
 768    EEPROM.write(1, kalib_state);
 769   else EEPROM.write(1, '~');
 770   for (int i = 2; i < 8; i++)
 771   {
 772    int16_t k = kalib[i - 2] - (90-63);
 773    if (k < 0) k = 0;
 774    else if (k > 127) k = 127;
 775    if (servo_invertovane[i - 2]) k += 128;   
 776    EEPROM.write(i, (uint8_t)k);
 777   }
 778   for (int i = 0; i < 6; i++)
 779    EEPROM.write(9 + i, dolny_limit[i]);
 780   for (int i = 0; i < 6; i++)
 781    EEPROM.write(15 + i, horny_limit[i]);
 782   serial_println_flash(PSTR("ok"));
 783  }
 784 }
 785 
 786 void pipni()
 787 {
 788  tone2( 1568, 50);
 789  delay(100);
 790  tone2( 1357, 50);
 791 }
 792 
 793 void ruky()
 794 {
 795  uint8_t odloz_spomalenie = spomalenie;
 796  spomalenie = 0;
 797  nastav_koncatinu(5, 0);
 798  nastav_koncatinu(6, 0);
 799  delay(1000);
 800  nastav_koncatinu(5, 90);
 801  nastav_koncatinu(6, 90);
 802  spomalenie = odloz_spomalenie;
 803  delay(1000);
 804  pipni();
 805 }
 806 
 807 void ahoj()
 808 {
 809  tone2( 1568, 50);
 810  delay(70);
 811  tone2( 1175, 30);
 812  delay(50);
 813  tone2( 880, 30);
 814  delay(50);
 815  tone2( 1047, 50);
 816  delay(70);
 817  tone2( 1245, 30);
 818  delay(150);
 819  tone2( 1568, 50);
 820  delay(100);
 821  if (random(10) > 4) tone2( 1357, 50);
 822  else tone2( 1047, 50);
 823 }
 824 
 825 void nastav_koncatinu(int8_t srv, uint8_t poloha)
 826 {
 827  int8_t delta;
 828  srv--;
 829 
 830  if (servo_invertovane[srv]) poloha = 180 - poloha;
 831  
 832  if ((int16_t)poloha + (int16_t)kalib[srv] - 90 < 0) poloha = 0;
 833  else poloha += kalib[srv] - 90;
 834  
 835  if (poloha > 180) poloha = 180;
 836 
 837  if (spomalenie == 0) {
 838   stav[srv] = poloha;
 839   s[srv].write(stav[srv]);
 840  }
 841  else { 
 842   if (stav[srv] < poloha) delta = 1;
 843   else delta = -1;
 844   while (stav[srv] != poloha)
 845   {
 846    stav[srv] += delta;
 847    s[srv].write(stav[srv]);
 848    delay(spomalenie);
 849   }
 850  }
 851 }
 852 
 853 void zobraz_stav()
 854 {
 855  for (int i = 0; i < 6; i++)
 856  {
 857   serial_print_flash(PSTR("S")); serial_print_num(i + 1); serial_print_flash(PSTR(": ")); serial_println_num(stav[i] - kalib[i] + 90);
 858  }
 859  serial_println_flash(PSTR("---"));
 860  pipni();
 861 }
 862 
 863 void pohyb(int8_t servo)
 864 {
 865  int8_t srv = (servo > 0) ? servo : -servo;
 866  srv--;
 867  if (servo_invertovane[srv]) servo = -servo;
 868  if (servo > 0)
 869  {
 870   if (stav[srv] <= horny_limit[srv] - krok) stav[srv] += krok;
 871   else stav[srv] = horny_limit[srv];
 872   s[srv].write(stav[srv]);
 873  }
 874  else if (servo < 0)
 875  {
 876   if (stav[srv] >= dolny_limit[srv] + krok) stav[srv] -= krok;
 877   else stav[srv] = dolny_limit[srv];
 878   s[srv].write(stav[srv]);
 879  }
 880 }
 881 
 882 uint8_t pohyb_znakom(char z)
 883 {
 884  for (int i = 0; i < 12; i++)
 885  {
 886   if (z == znaky_zmien[i])
 887   {
 888    int8_t servo = zmeny[i];
 889    pohyb(servo);
 890   }
 891  }
 892 }
 893 
 894 void kombinacia1()
 895 {
 896  pohyb(SERVO_LAVA_NOHA);
 897  pohyb(-SERVO_PRAVA_PATA);
 898 }
 899 
 900 void kombinacia2()
 901 {
 902  pohyb(SERVO_PRAVA_NOHA);
 903  pohyb(-SERVO_LAVA_PATA);
 904 }
 905 
 906 void kombinacia3()
 907 {
 908  pohyb(SERVO_LAVA_RUKA);
 909  pohyb(SERVO_PRAVA_RUKA);
 910 }
 911 
 912 void kombinacia4()
 913 {
 914  pohyb(-SERVO_LAVA_RUKA);
 915  pohyb(-SERVO_PRAVA_RUKA);
 916 }
 917 
 918 int pohyb_kombinacia(char z)
 919 {
 920  if (z == '3') kombinacia1();
 921  else if (z == '4') kombinacia2();
 922  else if (z == '5') kombinacia3();
 923  else if (z == '6') kombinacia4();
 924  else return 0;
 925  return 1;
 926 }
 927 
 928 int nacitajCislo()
 929 {
 930  int num = 0;
 931  int z;
 932  do {
 933   z = read_char();
 934   if (z == '#') while (z != 13) z = read_char();
 935  } while ((z < '0') || (z > '9'));
 936  while ((z >= '0') && (z <= '9'))
 937  {
 938   num *= 10;
 939   num += (z - '0');
 940   do {
 941    z = read_char();
 942    if (z == -1) delayMicroseconds(10);
 943   } while (z < 0);
 944  }
 945  return num;
 946 }
 947 
 948 void nacitaj_choreografiu()
 949 {
 950  ch_len = 0;
 951  int tm;
 952  do {
 953   tm = nacitajCislo();
 954   ch_time[ch_len] = tm;
 955   ch_servo[ch_len] = nacitajCislo();
 956   ch_val[ch_len] = nacitajCislo();
 957   ch_len++;
 958   if (ch_len == CHOREO_LEN) break;
 959  } while (tm > 0);
 960  pipni();
 961 }
 962 
 963 void vypis_choreografiu()
 964 {
 965  for (int i = 0; i < ch_len; i++)
 966  {
 967   serial_print_num(ch_time[i]);
 968   serial_print(" ");
 969   serial_print_num(ch_servo[i]);
 970   serial_print(" ");
 971   serial_println_num(ch_val[i]);
 972  }
 973  serial_println_flash(PSTR("---"));
 974  pipni();
 975 }
 976 
 977 uint32_t koniec_tanca;
 978 
 979 void zatancuj_choreografiu(uint16_t *ch_time, uint8_t *ch_servo, uint8_t *ch_val, int ch_len )
 980 {
 981  koniec_tanca = millis() + 3600000;
 982  for (int i = 0; i < ch_len - 1; i++)
 983  {
 984   delay(ch_time[i]);
 985   if (millis() > koniec_tanca) break; 
 986   if (ch_servo[i] < 7) nastav_koncatinu(ch_servo[i], ch_val[i]);
 987   else i = specialny_prikaz(i, ch_servo[i], ch_val[i]);
 988   if (serial_available() || Serial.available()) break;
 989  }
 990  pipni();
 991 }
 992 
 993 int specialny_prikaz(uint16_t i, uint8_t prikaz, uint8_t argument)
 994 {
 995  if (prikaz == 8) koniec_tanca = millis() + 1000 * (uint32_t)argument; 
 996  else if (prikaz == 9) return ((int)argument) - 1;
 997  else if (prikaz == 10) spomalenie = argument;
 998  else if (prikaz == 11) zahraj_melodiu(argument);
 999  else if (prikaz == 12) zvukovy_efekt(argument);
1000  return i;
1001 }
1002 
1003 void reset()
1004 {
1005  for (int i = 0; i < 6; i++)
1006  {
1007   stav[i] = kalib[i];
1008   s[i].write(kalib[i]);
1009   delay(300);
1010  }
1011  pipni();
1012 }
1013 
1014 uint8_t nalad_hodnotu_serva(uint8_t servo, uint8_t hodnota, uint8_t min_hodnota, uint8_t max_hodnota)
1015 {
1016  serial_print_flash(PSTR(" (+/-/ENTER): "));
1017  serial_println_num(hodnota);
1018  s[servo].write(hodnota);
1019  char z;
1020  do {
1021   z = read_char();
1022   if ((z == '+') && (hodnota < max_hodnota)) hodnota++;
1023   else if ((z == '-') && (hodnota > min_hodnota)) hodnota--;
1024   if ((z == '+') || (z == '-'))
1025   {
1026    serial_print_num(hodnota); serial_print_char('\r');
1027    s[servo].write(hodnota);
1028   }
1029  } while (z != 13);
1030  return hodnota;
1031 }
1032 
1033 void kalibruj()
1034 {
1035  for (int i = 0; i < 6; i++)
1036  {
1037   serial_print_num(i);
1038   kalib[i] = nalad_hodnotu_serva(i, kalib[i], 90-63, 90+63);
1039   serial_print_num(i);
1040   serial_print(": ");
1041   serial_println_num(kalib[i]);
1042  }
1043  for (int i = 0; i < 6; i++) {
1044   serial_print_num(kalib[i]);
1045   serial_print(" ");
1046  }
1047  serial_print_flash(PSTR(" Chyt robota zozadu za telo (ENTER):"));
1048  char z;
1049  do { z = read_char(); } while (z != 13);
1050  serial_println(z);
1051 
1052  serial_print_flash(PSTR("*** Nasledujuce koncatiny su lave/prave z pohladu robota.\r\nAk to nesedi, treba prehodit kabliky servo!\r\n"));
1053 
1054  for (int i = 0; i < 6; i++) servo_invertovane[i] = 0;
1055 
1056  nastav_koncatinu(SERVO_PRAVA_PATA, 0);
1057  serial_print_flash(PSTR("Prava pata: je von alebo dnu? (V/D):"));
1058  do { z = read_char(); } while ((z != 'V') && (z != 'D'));
1059  serial_println_char(z);
1060  nastav_koncatinu(SERVO_PRAVA_PATA, 90);
1061  if (z == 'D') servo_invertovane[SERVO_PRAVA_PATA - 1] = 0;
1062  else servo_invertovane[SERVO_PRAVA_PATA - 1] = 1;
1063  
1064  nastav_koncatinu(SERVO_LAVA_PATA, 0);
1065  serial_print_flash(PSTR("Lava pata: je von alebo dnu? (V/D):"));
1066  do { z = read_char(); } while ((z != 'V') && (z != 'D'));
1067  serial_println_char(z);
1068  nastav_koncatinu(SERVO_LAVA_PATA, 90);
1069  if (z == 'V') servo_invertovane[SERVO_LAVA_PATA - 1] = 0;
1070  else servo_invertovane[SERVO_LAVA_PATA - 1] = 1;
1071  
1072  nastav_koncatinu(SERVO_PRAVA_NOHA, 0);
1073  serial_print_flash(PSTR("Prava noha: vpredu je pata alebo spicka? (P/S):"));
1074  do { z = read_char(); } while ((z != 'P') && (z != 'S'));
1075  serial_println_char(z);
1076  nastav_koncatinu(SERVO_PRAVA_NOHA, 90);
1077  if (z == 'P') servo_invertovane[SERVO_PRAVA_NOHA - 1] = 1;
1078  else servo_invertovane[SERVO_PRAVA_NOHA - 1] = 0;
1079 
1080  nastav_koncatinu(SERVO_LAVA_NOHA, 0);
1081  serial_print_flash(PSTR("Lava noha: vpredu je pata alebo spicka? (P/S):"));
1082  do { z = read_char(); } while ((z != 'P') && (z != 'S'));
1083  serial_println_char(z);
1084  nastav_koncatinu(SERVO_LAVA_NOHA, 90);
1085  if (z == 'S') servo_invertovane[SERVO_LAVA_NOHA - 1] = 1;
1086  else servo_invertovane[SERVO_LAVA_NOHA - 1] = 0;
1087  
1088  nastav_koncatinu(SERVO_PRAVA_RUKA, 0);
1089  serial_print_flash(PSTR("Prava ruka: je hore alebo dole? (H/D):"));
1090  do { z = read_char(); } while ((z != 'H') && (z != 'D'));
1091  serial_println_char(z);
1092  nastav_koncatinu(SERVO_PRAVA_RUKA, 90);
1093  if (z == 'H') servo_invertovane[SERVO_PRAVA_RUKA - 1] = 1;
1094  else servo_invertovane[SERVO_PRAVA_RUKA - 1] = 0;
1095 
1096  nastav_koncatinu(SERVO_LAVA_RUKA, 0);
1097  serial_print_flash(PSTR("Lava ruka: je hore alebo dole? (H/D):"));
1098  do { z = read_char(); } while ((z != 'H') && (z != 'D'));
1099  serial_println_char(z);
1100  nastav_koncatinu(SERVO_LAVA_RUKA, 90);
1101  if (z == 'D') servo_invertovane[SERVO_PRAVA_RUKA - 1] = 0;
1102  else servo_invertovane[SERVO_PRAVA_RUKA - 1] = 1;
1103 
1104  serial_println_flash(PSTR("ok"));
1105  pipni();
1106 }
1107 
1108 void nastav_limity()
1109 {
1110  for (int i = 0; i < 6; i++)
1111  {
1112   serial_print_num(i);
1113   serial_print_flash(PSTR("dolny"));
1114   dolny_limit[i] = nalad_hodnotu_serva(i, dolny_limit[i], 0, 180);
1115   serial_print_num(i);
1116   serial_print_flash(PSTR(" dolny: "));
1117   serial_println_num(dolny_limit[i]);
1118   s[i].write(kalib[i]);
1119 
1120   serial_print_num(i);
1121   serial_print_flash(PSTR("horny"));
1122   horny_limit[i] = nalad_hodnotu_serva(i, horny_limit[i], 0, 180);
1123   serial_print_num(i);
1124   serial_print_flash(PSTR(" horny: "));
1125   serial_println_num(horny_limit[i]);
1126   s[i].write(kalib[i]);
1127  }
1128  for (int i = 0; i < 6; i++) {
1129   serial_print_num(dolny_limit[i]);
1130   serial_print("-");
1131   serial_print_num(horny_limit[i]);
1132   serial_print(" ");
1133  }
1134  serial_println_flash(PSTR("ok"));
1135  pipni();
1136 }
1137 
1138 void vypis_kalibraciu()
1139 {
1140  serial_print_flash(PSTR("stredy: "));
1141  for (int i = 0; i < 6; i++) {
1142   serial_print_num(kalib[i]);
1143   serial_print(" ");
1144  }
1145  serial_println();
1146  
1147  serial_print_flash(PSTR("invertovane servo: "));
1148  for (int i = 0; i < 6; i++)
1149  {
1150   serial_print_num(servo_invertovane[i]);
1151   serial_print_char(' ');
1152  }
1153  serial_println();
1154   
1155  serial_print_flash(PSTR("dolny limit: "));
1156  for (int i = 0; i < 6; i++) {
1157   serial_print_num(dolny_limit[i]);
1158   serial_print(" ");
1159  }
1160  serial_println();
1161  serial_print_flash(PSTR("horny limit: "));
1162  for (int i = 0; i < 6; i++) {
1163   serial_print_num(horny_limit[i]);
1164   serial_print(" ");
1165  }
1166  serial_println();
1167 }
1168 
1169 void nacitaj_kalibraciu()
1170 {
1171  int tm;
1172  for (int i = 0; i < 6; i++)
1173   kalib[i] = nacitajCislo();
1174  vypis_kalibraciu();
1175  serial_println_flash(PSTR("ok"));
1176  pipni();
1177 }
1178 
1179 void zvys_krok()
1180 {
1181  if (krok < 180) krok++;
1182  serial_print_flash(PSTR("krok: "));
1183  serial_println_num(krok);
1184 }
1185 
1186 void zniz_krok()
1187 {
1188  if (krok > 0) krok--;
1189  serial_print_flash(PSTR("krok: "));
1190  serial_println_num(krok);
1191 }
1192 
1193 void zniz_spomalenie()
1194 {
1195  if (spomalenie > 0) spomalenie--;
1196  serial_print_flash(PSTR("spomalenie: "));
1197  serial_println_num(spomalenie);
1198 }
1199 
1200 void zvys_spomalenie()
1201 {
1202  if (spomalenie < 100) spomalenie++;
1203  serial_print_flash(PSTR("spomalenie: "));
1204  serial_println_num(spomalenie);
1205 }
1206 
1207 // nasleduje softverova implementacia serioveho portu
1208 #define SERIAL_STATE_IDLE   0
1209 #define SERIAL_STATE_RECEIVING 1
1210 #define SERIAL_BUFFER_LENGTH  20
1211 
1212 static volatile uint8_t serial_state;
1213 static uint8_t serial_buffer[SERIAL_BUFFER_LENGTH];
1214 static volatile uint8_t serial_buf_wp, serial_buf_rp;
1215 
1216 static volatile uint8_t receiving_byte;
1217 
1218 static volatile uint32_t time_startbit_noticed;
1219 static volatile uint8_t next_bit_order;
1220 static volatile uint8_t waiting_stop_bit;
1221 static uint16_t one_byte_duration;
1222 static uint16_t one_bit_duration;
1223 static uint16_t one_bit_write_duration;
1224 static uint16_t half_of_one_bit_duration;
1225 
1226 void init_serial(uint32_t baud_rate)
1227 {
1228  pinMode(2, INPUT);
1229  pinMode(4, OUTPUT);
1230 
1231  serial_state = SERIAL_STATE_IDLE;
1232 
1233  one_byte_duration = 9500000 / baud_rate;
1234  one_bit_duration = 1000000 / baud_rate;
1235  one_bit_write_duration = one_bit_duration - 1;
1236  half_of_one_bit_duration = 500000 / baud_rate;
1237 
1238  PCMSK2 |= 4; //PCINT18;
1239  PCIFR &= ~4; //PCIF2;
1240  PCICR |= 4; // PCIE2;
1241 }
1242 
1243 ISR(PCINT2_vect)
1244 {
1245  uint32_t tm = micros();
1246  if (serial_state == SERIAL_STATE_IDLE)
1247  {
1248   time_startbit_noticed = tm;
1249   serial_state = SERIAL_STATE_RECEIVING;
1250   receiving_byte = 0xFF;
1251   next_bit_order = 0;
1252  }
1253  else if (tm - time_startbit_noticed > one_byte_duration)
1254  {
1255   serial_buffer[serial_buf_wp] = receiving_byte;
1256   serial_buf_wp++;
1257   if (serial_buf_wp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_wp = 0;
1258   time_startbit_noticed = tm;
1259   receiving_byte = 0xFF;
1260   next_bit_order = 0;
1261  }
1262  else if (PIND & 4)
1263  {
1264   int8_t new_next_bit_order = (tm - time_startbit_noticed - half_of_one_bit_duration) / one_bit_duration;
1265   while (next_bit_order < new_next_bit_order)
1266   {
1267    receiving_byte &= ~(1 << next_bit_order);
1268    next_bit_order++;
1269   }
1270   if (next_bit_order == 8)
1271   {
1272    serial_buffer[serial_buf_wp] = receiving_byte;
1273    serial_buf_wp++;
1274    if (serial_buf_wp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_wp = 0;
1275    serial_state = SERIAL_STATE_IDLE;
1276   }
1277  } else
1278   next_bit_order = (tm - time_startbit_noticed - half_of_one_bit_duration) / one_bit_duration;
1279 }
1280 
1281 uint8_t serial_available()
1282 {
1283  cli();
1284  if (serial_buf_rp != serial_buf_wp)
1285  {
1286   sei();
1287   return 1;
1288  }
1289  if (serial_state == SERIAL_STATE_RECEIVING)
1290  {
1291   uint32_t tm = micros();
1292   if (tm - time_startbit_noticed > one_byte_duration)
1293   {
1294    serial_state = SERIAL_STATE_IDLE;
1295    serial_buffer[serial_buf_wp] = receiving_byte;
1296    serial_buf_wp++;
1297    if (serial_buf_wp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_wp = 0;
1298    sei();
1299    return 1;
1300   }
1301  }
1302  sei();
1303  return 0;
1304 }
1305 
1306 int16_t serial_read()
1307 {
1308  cli();
1309  if (serial_buf_rp != serial_buf_wp)
1310  {
1311   uint8_t ch = serial_buffer[serial_buf_rp];
1312   serial_buf_rp++;
1313   if (serial_buf_rp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_rp = 0;
1314   sei();
1315   return ch;
1316  }
1317 
1318  if (serial_state == SERIAL_STATE_RECEIVING)
1319  {
1320   uint32_t tm = micros();
1321   if (tm - time_startbit_noticed > one_byte_duration)
1322   {
1323    uint8_t ch = receiving_byte;
1324    serial_state = SERIAL_STATE_IDLE;
1325    sei();
1326    return ch;
1327   }
1328  }
1329  sei();
1330  return -1;
1331 }
1332 
1333 void serial_write(uint8_t ch)
1334 {
1335 #ifdef ECHO_BT_TO_USB
1336  Serial.print((char)ch);
1337 #endif
1338  PORTD &= ~16;
1339  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1340  for (uint8_t i = 0; i < 8; i++)
1341  {
1342   if (ch & 1) PORTD |= 16;
1343   else PORTD &= ~16;
1344   ch >>= 1;
1345   delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1346  }
1347  PORTD |= 16;
1348  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1349  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1350  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1351  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1352  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1353 }
1354 
1355 uint16_t serial_readln(uint8_t *ln, uint16_t max_length)
1356 {
1357  uint16_t len;
1358  uint16_t ch;
1359  do {
1360   ch = serial_read();
1361   if (ch == 13) continue;
1362  } while (ch == -1);
1363 
1364  do {
1365   if ((ch != 13) && (ch != 10) && (ch != -1))
1366   {
1367    *(ln++) = ch;
1368    max_length--;
1369    len++;
1370   }
1371   ch = serial_read();
1372  } while ((ch != 13) && max_length);
1373  *ln = 0;
1374  return len;
1375 }
1376 
1377 void serial_print_num(int32_t number)
1378 {
1379  if (number < 0)
1380  {
1381   serial_write('-');
1382   number = -number;
1383  }
1384  int32_t rad = 1;
1385  while (number / rad) rad *= 10;
1386  if (number > 0) rad /= 10;
1387  while (rad)
1388  {
1389   serial_write((char)('0' + (number / rad)));
1390   number -= (number / rad) * rad;
1391   rad /= 10;
1392  }
1393 }
1394 
1395 void serial_print_char(char ch)
1396 {
1397  serial_write(ch);
1398 }
1399 
1400 void serial_print(const uint8_t *str)
1401 {
1402  while (*str) serial_write(*(str++));
1403 }
1404 
1405 void serial_println(const uint8_t *str)
1406 {
1407  serial_print(str);
1408  serial_write(13);
1409  serial_write(10);
1410 }
1411 
1412 void serial_print_flash(const uint8_t PROGMEM *str)
1413 {
1414  int ln = strlen_P(str);
1415  for (int i = 0; i < ln; i++)
1416   serial_write(pgm_read_byte(str + i));
1417 }
1418 
1419 void serial_println_flash(const uint8_t PROGMEM *str)
1420 {
1421  serial_print_flash(str);
1422  serial_write(13);
1423  serial_write(10);
1424 }
1425 
1426 void serial_println_num(int32_t number)
1427 {
1428  serial_print_num(number);
1429  serial_println();
1430 }
1431 
1432 void serial_println_char(char ch)
1433 {
1434  serial_write(ch);
1435  serial_println();
1436 }
1437 
1438 void serial_println()
1439 {
1440  serial_write(13);
1441  serial_write(10);
1442 }
1443 
1444 // nasleduje citanie z utltazvukoveho senzora
1445 
1446 static volatile uint32_t pulse_start;
1447 static volatile uint8_t new_distance;
1448 
1449 void init_ultrasonic()
1450 {
1451  pinMode(US_ECHO, INPUT);
1452  pinMode(US_TRIG, OUTPUT);
1453 
1454  PCMSK0 |= 1; //PCINT0;
1455  PCIFR &= ~1; //PCIF0;
1456  PCICR |= 1; // PCIE0;
1457 }
1458 
1459 ISR(PCINT0_vect)
1460 {
1461  if (PINB & 1) pulse_start = micros();
1462  else
1463  {
1464   distance = (int16_t)((micros() - pulse_start) / 58);
1465   new_distance = 1;
1466  }
1467 }
1468 
1469 void start_distance_measurement()
1470 {
1471  distance = 10000;
1472  new_distance = 0;
1473  digitalWrite(US_TRIG, HIGH);
1474  delayMicroseconds(10);
1475  digitalWrite(US_TRIG, LOW);
1476 }
1477 
1478 void wait_for_distance_measurement_to_complete()
1479 {
1480  uint8_t counter = 0;
1481  while ((counter < 20) && !new_distance)
1482  {
1483   delay(1);
1484   counter++;
1485  }
1486  if (counter == 20)
1487  {
1488   pinMode(US_ECHO, OUTPUT);
1489   digitalWrite(US_ECHO, HIGH);
1490   delayMicroseconds(10);
1491   digitalWrite(US_ECHO, LOW);
1492   pinMode(US_ECHO, INPUT);
1493   delayMicroseconds(5);
1494   distance = 10000;
1495  }
1496 }
1497 
1498 int16_t measure_distance()
1499 {
1500  start_distance_measurement();
1501  wait_for_distance_measurement_to_complete();
1502  return distance;
1503 }
1504 
1505 //-------------------------------- nasleduje prehravanie melodie a hranie cez timer2 v pozadi
1506 #define SIRENE_PORT PORTB
1507 #define SIRENE_DDR  DDRB
1508 #define SIRENE_PIN  4
1509 
1510 #define FIS3 2960
1511 #define G3 3136
1512 
1513 float octave_4[] = { 2093.00, 2217.46, 2349.32, 2489.02, 2637.02, 2793.83, 2959.96, 3135.96, 3322.44, 3520.00, 3729.31, 3951.07 };
1514 
1515 //popcorn
1516 uint16_t dlzka_melodia[] = {0, 386, 26, 281, 217};
1517 const uint8_t melodia1[] PROGMEM = { 252, 50, 149, 49,
1518                   28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 49,
1519                   28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 149,
1520                   40, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 36, 49, 99, 40, 49, 99,
1521                   28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 49,
1522                   28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 149,
1523                   40, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99,
1524                   49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99,
1525                   49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99, 149 ,
1526                   47, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 47, 49, 99,
1527                   49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99,
1528                   49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99, 149 ,
1529                   47, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99
1530                  };
1531 
1532 //kohutik jarabi
1533 const uint8_t melodia2[] PROGMEM = { 252, 150, 119, 121, 173, 174, 124, 124, 124, 123, 171, 173, 123, 123, 123, 121, 169, 171, 121, 121, 121, 123, 171, 169, 119, 119 };
1534 
1535 // kankán
1536 const uint8_t melodia3[] PROGMEM = { 252, 100,
1537                   251, 1, 184, 1, 32, 126, 149, 251, 1, 184, 1, 32, 126, 149, 251, 1, 184, 1, 32, 126, 251, 1, 184, 1, 32, 126, 251, 1, 184, 1, 32, 126, 251, 1, 184, 1, 32, 126,
1538                   64, 71, 71, 73, 71, 69, 69, 73, 74, 78, 81, 78, 78, 76, 251, 1, 184, 1, 32, 126, 78, 68, 68, 78, 76, 69, 69, 73, 73, 71, 73, 71, 85, 83, 85, 83,
1539                   64, 71, 71, 73, 71, 69, 69, 73, 74, 78, 81, 78, 78, 76, 251, 1, 184, 1, 32, 126, 78, 68, 68, 78, 76, 69, 69, 73, 73, 71, 73, 71, 71, 69, 119,
1540                   135, 131, 128, 126, 75, 76, 78, 80, 81, 76, 80, 76, 81, 76, 80, 76, 81, 76, 80, 76, 81, 76, 80, 76,
1541                   251, 2, 11, 3, 16, 19, 251, 1, 4, 3, 16, 19,
1542                   251, 1, 4, 3, 16, 19, 251, 1, 4, 3, 16, 19,
1543                   251, 1, 4, 3, 16, 19, 251, 1, 4, 3, 16, 19,
1544                   251, 1, 4, 3, 16, 19, 251, 1, 4, 3, 16, 19,
1545                   174, 88, 91, 90, 88, 143, 143, 93, 95, 90, 91, 138, 138, 88, 91, 90, 88, 86, 86, 85, 83, 81, 79, 78, 76,
1546                   174, 88, 91, 90, 88, 143, 143, 93, 95, 90, 91, 138, 138, 88, 91, 90, 88, 86, 93, 89, 90, 136,
1547                   64, 71, 71, 73, 71, 69, 69, 73, 74, 78, 81, 78, 78, 76, 251, 1, 184, 1, 32, 126,
1548                   78, 76, 126, 78, 76, 126, 78, 76, 126, 78, 76, 126, 78, 76, 126, 78, 76, 126,
1549                   78, 76, 78, 76, 78, 76, 78, 76,
1550                   131, 119, 119, 119, 169
1551                  };
1552 
1553 //labutie jazero
1554 const uint8_t melodia4[] PROGMEM = {
1555  252, 220, 66, 69, 73, 69, 66, 69, 73, 69, 66, 69, 73, 69, 66, 69, 73, 69,
1556  185, 78, 80, 81, 83, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 78, 81, 78, 73, 81, 178,
1557  99, 83, 81, 80,
1558  185, 78, 80, 81, 83, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 78, 81, 78, 73, 81, 178,
1559  149, 128, 130, 131, 133, 85, 86, 251, 6, 32, 3, 8, 86, 135, 86, 88, 251, 6, 224, 3, 8, 88, 136, 88, 90, 251, 7, 184, 3, 8, 90, 85, 81, 80, 78,
1560  130, 131, 133, 85, 86, 251, 6, 32, 3, 8, 86, 135, 86, 88, 251, 6, 224, 3, 8, 88, 136, 88, 90, 251, 7, 73, 3, 8, 86, 133, 86, 91, 251, 7, 184, 3, 8, 87, 251, 7, 184, 3, 8, 85,
1561  185, 78, 80, 81, 83, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 78, 81, 78, 73, 81, 178,
1562  99, 83, 81, 80,
1563  185, 78, 80, 81, 83, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 78, 81, 78, 73, 81, 178
1564 };
1565 
1566 volatile int16_t music_speed = 800 / 16;
1567 
1568 volatile PGM_P current_note ;
1569 volatile uint16_t notes_remaining;
1570 
1571 void zahraj_melodiu(uint8_t cislo)
1572 {
1573  if (cislo == 0) {
1574   zastav_melodiu();
1575   return;
1576  }
1577 
1578  if (cislo == 1) current_note = melodia1;
1579  else if (cislo == 2) current_note = melodia2;
1580  else if (cislo == 3) current_note = melodia3;
1581  else if (cislo == 4) current_note = melodia4;
1582  notes_remaining = dlzka_melodia[cislo];
1583 
1584  next_note();
1585 }
1586 
1587 void next_note()
1588 {
1589  uint16_t freq, dur;
1590  if (!notes_remaining) return;
1591  otto_translate_tone_flash(&freq, &dur);
1592  tone2(freq, dur);
1593 }
1594 
1595 void otto_translate_tone_flash(uint16_t *freq, uint16_t *del)
1596 {
1597  do {
1598   uint8_t n = pgm_read_byte(current_note);
1599   if (n == 251)
1600   {
1601    current_note++;
1602    uint8_t f1 = pgm_read_byte(current_note);
1603    current_note++;
1604    uint8_t f2 = pgm_read_byte(current_note);
1605    current_note++;
1606    uint8_t d1 = pgm_read_byte(current_note);
1607    current_note++;
1608    uint8_t d2 = pgm_read_byte(current_note);
1609    *freq = (f1 << 8) + f2;
1610    *del = (music_speed * 16 * (long)d1) / d2;
1611    notes_remaining -= 4;
1612   }
1613   else if (n == 252)
1614   {
1615    current_note++;
1616    music_speed = pgm_read_byte(current_note);
1617    current_note++;
1618    notes_remaining -= 2;
1619    continue;
1620   }
1621   else if (n == 254)
1622   {
1623    *freq = FIS3;
1624    *del = music_speed;
1625   }
1626   else if (n == 255)
1627   {
1628    *freq = G3;
1629    *del = music_speed;
1630   }
1631   else
1632   {
1633    uint8_t len = n / 50;
1634    *del = music_speed;
1635    while (len--) *del *= 2;
1636    n = n % 50;
1637    if (n != 49)
1638    {
1639     uint8_t octave = (n + 5) / 12;
1640     n = (n + 5) % 12;
1641     float ffreq = octave_4[n];
1642     octave = 4 - octave;
1643     while (octave > 0)
1644     {
1645      ffreq /= 2.0;
1646      octave--;
1647     }
1648     *freq = (uint16_t)ffreq;
1649    }
1650    else *freq = 0;
1651   }
1652   notes_remaining--;
1653   current_note++;
1654   break;
1655  } while (1);
1656 }
1657 
1658 static volatile uint8_t tone2_state;
1659 static volatile uint8_t tone2_pause;
1660 static volatile uint32_t tone2_len;
1661 
1662 void init_tone2()
1663 {
1664  notes_remaining = 0;
1665  tone2_pause = 0;
1666  TCCR2A = 2;
1667  TCCR2B = 0;
1668  TIMSK2 = 2;
1669  SIRENE_DDR |= (1 << SIRENE_PIN);
1670 }
1671 
1672 
1673 ISR(TIMER2_COMPA_vect)
1674 {
1675  if (!tone2_pause)
1676  {
1677   if (tone2_state)
1678   {
1679    SIRENE_PORT |= (1 << SIRENE_PIN);
1680    tone2_state = 0;
1681   }
1682   else
1683   {
1684    SIRENE_PORT &= ~(1 << SIRENE_PIN);
1685    tone2_state = 1;
1686   }
1687  }
1688  if ((--tone2_len) == 0)
1689  {
1690   TCCR2B = 0;
1691   tone2_pause = 0;
1692   next_note();
1693  }
1694 }
1695 
1696 void tone2(uint16_t freq, uint16_t duration)
1697 {
1698  uint32_t period = ((uint32_t)1000000) / (uint32_t)freq;
1699 
1700  if (freq >= 977) // prescaler 32
1701  {
1702   tone2_state = 0;
1703   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1704   if (tone2_len == 0) tone2_len++;
1705   TCNT2 = 0;
1706   OCR2A = (uint8_t) (250000 / (uint32_t)freq);
1707   TCCR2B = 3;
1708  }
1709  else if (freq >= 488) // prescaler 64
1710  {
1711   tone2_state = 0;
1712   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1713   if (tone2_len == 0) tone2_len++;
1714   TCNT2 = 0;
1715   OCR2A = (uint8_t) (125000 / (uint32_t)freq);
1716   TCCR2B = 4;
1717  }
1718  else if (freq >= 244) // prescaler 128
1719  {
1720   tone2_state = 0;
1721   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1722   if (tone2_len == 0) tone2_len++;
1723   TCNT2 = 0;
1724   OCR2A = (uint8_t) (62500 / (uint32_t)freq);
1725   TCCR2B = 5;
1726  }
1727  else if (freq >= 122) //prescaler 256
1728  {
1729   tone2_state = 0;
1730   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1731   if (tone2_len == 0) tone2_len++;
1732   TCNT2 = 0;
1733   OCR2A = (uint8_t) (31250 / (uint32_t)freq);
1734   TCCR2B = 6;
1735  }
1736  else if (freq >= 30) //prescaler 1024
1737  {
1738   tone2_state = 0;
1739   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1740   if (tone2_len == 0) tone2_len++;
1741   TCNT2 = 0;
1742   OCR2A = (uint8_t) (7813 / (uint32_t)freq);
1743   TCCR2B = 7;
1744  }
1745  else if (freq == 0)
1746  {
1747   tone2_pause = 1;
1748   tone2_state = 0;
1749   period = 1000000 / 500;
1750   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1751   TCNT2 = 0;
1752   OCR2A = (uint8_t) (125000 / (uint32_t)500);
1753   TCCR2B = 4;
1754  }
1755  else
1756  {
1757   TCCR2B = 0;
1758  }
1759 }
1760 
1761 void zastav_melodiu()
1762 {
1763  notes_remaining = 0;
1764 }