Difference between revisions of "Otto - riadiaci program v.4"

From DT^2
Jump to: navigation, search
m
m
Line 146: Line 146:
 
#define PIN_SERVO_LAVA_PATA  5
 
#define PIN_SERVO_LAVA_PATA  5
 
#define PIN_SERVO_PRAVA_PATA  3
 
#define PIN_SERVO_PRAVA_PATA  3
 
#define S1 3
 
#define S2 5
 
#define S3 6
 
#define S4 9
 
#define S5 10
 
#define S6 11
 
  
 
// tu su serva cislovane 1-6
 
// tu su serva cislovane 1-6

Revision as of 09:40, 12 August 2018

Program umožňuje priame riadenie robota (aj cez BlueTooth). Teraz už funguje aj na pinoch 2,4 a môže sa naraz programovať aj komunikovať.

Na komunikáciu s robotom môžete použiť napr. program Putty: putty.exe.

Pripojenie na vývody Arduina:

signál pin
ľavá ruka 10
pravá ruka 11
ľavá noha 9
pravá noha 6
ľavá päta 5
pravá päta 3
TXD BlueTooth 2
RXD BlueTooth 4
TRIG Ultrazvuk 7
ECHO Ultrazvuk 8
Sirena 12

1 HC-SR04 Front Back.jpeg

Číslovanie serva v choreografii:

servo číslo serva v choreografii
ľavá ruka 5
pravá ruka 6
ľavá noha 4
pravá noha 3
ľavá päta 2
pravá päta 1
klaves servo/funkcia
a/q ľavá ruka
;/p pravá ruka
z/x ľavá noha
,/. pravá noha
d/c ľavá päta
k/m pravá päta
1/9 zníž/zvýš rýchlosť pohybu
H kalibrovať strednú polohu servomotorov
 • pomocou + a - nájdeme strednú polohu serva
 • enter potvrdí hodnotu a pokračuje sa ďalším servom
 • kalibrácia sa po vypnutí nezapamätá, pokiaľ ju neuložíte do EEPROM (pozri nižšie)
J kalibrovať limity pre všetky stupne voľnosti (len pre priame riadenie)
G zobrazenie celej kalibrácie
E celú kalibráciu je možné zapísať do trvalej pamäte EEPROM (používať opatrne! - dá sa prepísať najviac 100000-krát), po zapnutí sa automaticky načíta, treba potvrdiť veľkým Y
minus zvukový pozdrav
R ruky hore-dole
@ načítanie choreografie, pozri príklady a formát
? zobrazí načítanú choreografiu (kontrola po @)
t zatancuje načítanú choreografiu
U testuje ultrazvuk
S zobrazí aktuálnu polohu servomotorov (vhodné pri ladení choreografie)
medzera reset všetkých motorov do strednej polohy
3,...,6 zmiešaný pohyb (treba nastaviť vo funkciách kombinacia1() - kombinacia4())
v,b,n,j,h,g,f,s,l,o,i,u,y,r,e,w zvukové efekty 1-16
TAB,*,/,+ zahrá melódiu 1-4
W zapísať choreografiu do EEPROM (opatrne)
C načítať choreografiu z EEPROM
X formátovať EEPROM na zápis choreografií (opatrne)
V vypni/zapni režim nudy
A automatický štart choreografie po zapnutí

Pozrite si (a skopírujte si) príklady choreografií: Otto - príklady choreografií

Download: otto4.ino

  1 #include <Servo.h>
  2 #include <EEPROM.h>
  3 #include <avr/pgmspace.h>
  4 
  5 #define ECHO_BT_TO_USB 1
  6 
  7 #define US_TRIG 7
  8 #define US_ECHO 8
  9 
 10 #define BT_RX  2
 11 #define BT_TX  4
 12 
 13 #define SIRENA 12
 14 
 15 //maximalna dlzka choreografie
 16 #define CHOREO_LEN 200
 17 
 18 #define CAS_OTTO_SA_ZACNE_NUDIT 9000
 19 
 20 // cisla pinov, kde su zapojene servo motory
 21 #define PIN_SERVO_LAVA_RUKA  10
 22 #define PIN_SERVO_PRAVA_RUKA 11
 23 #define PIN_SERVO_LAVA_NOHA  9
 24 #define PIN_SERVO_PRAVA_NOHA 6
 25 #define PIN_SERVO_LAVA_PATA  5
 26 #define PIN_SERVO_PRAVA_PATA 3
 27 
 28 // tu su serva cislovane 1-6
 29 #define SERVO_LAVA_RUKA  5
 30 #define SERVO_PRAVA_RUKA 6
 31 #define SERVO_LAVA_NOHA  4
 32 #define SERVO_PRAVA_NOHA 3
 33 #define SERVO_LAVA_PATA  2
 34 #define SERVO_PRAVA_PATA 1
 35 
 36 // ak su niektore serva naopak, je tu jednotka
 37 uint8_t servo_invertovane[6] = {0, 0, 0, 0, 0, 0};
 38 
 39 // znaky, ktorymi sa ovladaju jednotlive stupne volnosti
 40 char znaky_zmien[] = {'a', 'q', ';', 'p', 'z', 'x', ',', '.', 'd', 'c', 'k', 'm' };
 41 // co robia jednotlive znaky (znamienko urcuje smer)
 42 int8_t zmeny[] = {-SERVO_LAVA_RUKA, SERVO_LAVA_RUKA,
 43          SERVO_PRAVA_RUKA, -SERVO_PRAVA_RUKA,
 44          -SERVO_LAVA_NOHA, SERVO_LAVA_NOHA,
 45          -SERVO_PRAVA_NOHA, SERVO_PRAVA_NOHA,
 46          SERVO_LAVA_PATA, -SERVO_LAVA_PATA,
 47          -SERVO_PRAVA_PATA, SERVO_PRAVA_PATA
 48         };
 49 
 50 // sem si mozno ulozit svoju kalibraciu
 51 uint8_t prednastavena_kalibracia[] = { 90, 90, 90, 90, 90, 90 };
 52 
 53 uint8_t dolny_limit[] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
 54 uint8_t horny_limit[] = {180, 180, 180, 180, 180, 180};
 55 
 56 Servo s[6];
 57 
 58 uint16_t ch_time[CHOREO_LEN];
 59 uint8_t ch_servo[CHOREO_LEN];
 60 uint8_t ch_val[CHOREO_LEN];
 61 int ch_len;
 62 uint8_t kalib[6];
 63 int stav[6];
 64 int krok;
 65 uint8_t spomalenie;
 66 uint8_t auto_start;
 67 
 68 static volatile int16_t distance;
 69 static uint32_t cas_ked_naposledy_stlacil;
 70 static uint8_t vypni_nudu;
 71 
 72 void setup() {
 73  Serial.begin(9600);
 74  init_tone2();
 75  init_serial(57600);
 76  init_ultrasonic();
 77 
 78  randomSeed(analogRead(1));
 79  s[0].attach(PIN_SERVO_PRAVA_PATA);
 80  s[1].attach(PIN_SERVO_LAVA_PATA);
 81  s[2].attach(PIN_SERVO_PRAVA_NOHA);
 82  s[3].attach(PIN_SERVO_LAVA_NOHA);
 83  s[4].attach(PIN_SERVO_LAVA_RUKA);
 84  s[5].attach(PIN_SERVO_PRAVA_RUKA);
 85  precitaj_kalibraciu_z_EEPROM();
 86  for (int i = 0; i < 6; i++)
 87  {
 88   kalib[i] = prednastavena_kalibracia[i];
 89   stav[i] = kalib[i];
 90   s[i].write(stav[i]);
 91  }
 92  ch_len = 0;
 93  krok = 7;
 94  vypni_nudu = 0;
 95  spomalenie = 6;
 96  ahoj();
 97  ruky();
 98  delay(100);
 99  serial_println_flash(PSTR("\r\n Otto DTDT"));
 100  if (auto_start > 0) 
 101  {
 102   delay(7000);
 103   while (serial_available()) serial_read();
 104   while (Serial.available()) Serial.read();
 105   precitaj_choreografiu_z_EEPROM(auto_start);
 106   zatancuj_choreografiu(ch_time, ch_servo, ch_val, ch_len);
 107  }
 108  cas_ked_naposledy_stlacil = millis();
 109 }
 110 
 111 void loop() {
 112  char z = -1;
 113  if (serial_available()) z = serial_read();
 114 #ifdef ECHO_BT_TO_USB
 115  if (Serial.available()) z = Serial.read();
 116 #endif
 117 
 118  if (z != -1)
 119  {
 120   cas_ked_naposledy_stlacil = millis();
 121   if (pohyb_znakom(z)) return;
 122   else if (pohyb_kombinacia(z)) return;
 123   else if (vydaj_zvukovy_efekt(z)) return;
 124   else if (ma_zahrat_melodiu(z)) return;
 125   else if (z == '@') nacitaj_choreografiu();
 126   else if (z == '?') vypis_choreografiu();
 127   else if (z == 't') zatancuj_choreografiu(ch_time, ch_servo, ch_val, ch_len);
 128   else if (z == '-') ahoj();
 129   else if (z == ' ') reset();
 130   else if (z == 'H') kalibruj();
 131   else if (z == 'J') nastav_limity();
 132   else if (z == 'G') vypis_kalibraciu();
 133   else if (z == 'L') nacitaj_kalibraciu();
 134   else if (z == 'E') zapis_kalibraciu_do_EEPROM();
 135   else if (z == 'R') ruky();
 136   else if (z == '9') zvys_krok();
 137   else if (z == '1') zniz_krok();
 138   else if (z == '8') zvys_spomalenie();
 139   else if (z == '7') zniz_spomalenie();
 140   else if (z == 'U') test_ultrazvuk();
 141   else if (z == 'S') zobraz_stav();
 142   else if (z == 'W') skus_zapisat_choreografiu_do_EEPROM();
 143   else if (z == 'X') skus_naformatovat_EEPROM_choreografie();
 144   else if (z == 'C') skus_nacitat_choreografiu_z_EEPROM();
 145   else if (z == 'A') nastav_automaticky_start();
 146   else if (z == 'V') prepni_nudu();
 147  }
 148  int16_t d = measure_distance();
 149  if (d < 10) menu_ultrasonic_request();
 150 
 151  skus_ci_sa_nenudi();
 152 }
 153 
 154 void nastav_automaticky_start()
 155 {
 156  serial_print_flash(PSTR("Automaticky start [1,2,3, 0=vypni]:"));
 157  char z;
 158  do { z = read_char(); } while ((z < '0') || (z > '3'));
 159  if (z == '0') EEPROM.write(1, '~');
 160  else EEPROM.write(1, z);
 161  serial_println_char(z);
 162 }
 163 
 164 void prepni_nudu()
 165 {
 166  vypni_nudu ^= 1;
 167  serial_print_flash(PSTR("ticho:"));
 168  serial_println_num(vypni_nudu);
 169 }
 170 
 171 void skus_ci_sa_nenudi()
 172 {
 173  if ((millis() - cas_ked_naposledy_stlacil > CAS_OTTO_SA_ZACNE_NUDIT) && !vypni_nudu)
 174  {
 175   uint8_t rnd = random(21);
 176   switch (rnd)
 177   {
 178    case 0: zatancuj_choreografiu(ch_time, ch_servo, ch_val, ch_len); break;
 179    case 1: zahraj_melodiu(1); break;
 180    case 2: zahraj_melodiu(2); break;
 181    case 3: zahraj_melodiu(3); break;
 182    case 4: zahraj_melodiu(4); break;
 183    case 5: for (int i = 0; i < 20; i++)
 184     {
 185      rnd = random(16) + 1;
 186      zvukovy_efekt(rnd);
 187     }
 188     break;
 189    default: zvukovy_efekt(rnd - 5); break;
 190   }
 191   cas_ked_naposledy_stlacil = millis();
 192  }
 193 }
 194 
 195 const uint8_t klavesy_efektov[] PROGMEM = {'v', 'b', 'n', 'j', 'h', 'g', 'f', 's', 'l', 'o', 'i', 'u', 'y', 'r', 'e', 'w'};
 196 #define POCET_KLAVES_EFEKTOV 16
 197 
 198 uint8_t vydaj_zvukovy_efekt(char z)
 199 {
 200  for (int i = 0; i < POCET_KLAVES_EFEKTOV; i++)
 201   if (z == pgm_read_byte(klavesy_efektov + i))
 202   {
 203    zvukovy_efekt(i + 1);
 204    return 1;
 205   }
 206  return 0;
 207 }
 208 
 209 uint8_t ma_zahrat_melodiu(char z)
 210 {
 211  if (z == 9) zahraj_melodiu(1);
 212  else if (z == '*') zahraj_melodiu(2);
 213  else if (z == '/') zahraj_melodiu(3);
 214  else if (z == '+') zahraj_melodiu(4);
 215  else if (z == 27) zastav_melodiu();
 216 }
 217 
 218 void efekt1()
 219 {
 220  uint16_t fre = 100;
 221  for (int i = 0; i < 200; i++)
 222  {
 223   tone2(fre, 2);
 224   fre += 10;
 225   delay(2);
 226  }
 227 }
 228 
 229 void efekt2()
 230 {
 231  uint16_t fre = 2060;
 232  for (int i = 0; i < 200; i++)
 233  {
 234   tone2(fre, 2);
 235   fre -= 10;
 236   delay(2);
 237  }
 238 }
 239 
 240 void efekt3()
 241 {
 242  uint16_t fre;
 243  for (int i = 0; i < 200; i++)
 244  {
 245   fre = random(3000) + 20;
 246   tone2(fre, 2);
 247   delay(2);
 248  }
 249 }
 250 
 251 void efekt4()
 252 {
 253  uint16_t fre = 100;
 254  for (int i = 0; i < 200; i++)
 255  {
 256   (i & 1) ? tone2(fre, 2) : tone2(2100 - fre, 2);
 257   fre += 10;
 258   delay(2);
 259  }
 260 }
 261 
 262 void efekt5()
 263 {
 264  uint16_t fre = 100;
 265  for (int i = 0; i < 100; i++)
 266  {
 267   (i & 1) ? tone2(fre, 4) : tone2(2100 - fre, 4);
 268   fre += 20;
 269   delay(4);
 270  }
 271 }
 272 
 273 void efekt6()
 274 {
 275  uint16_t d = 12;
 276  for (int i = 0; i < 20; i++)
 277  {
 278   tone2(1760, 10);
 279   delay(d);
 280   d += 3;
 281  }
 282 }
 283 
 284 void efekt7()
 285 {
 286  for (int i = 0; i < 40; i++)
 287  {
 288   if (i & 1) tone2(1760, 10);
 289   delay(10);
 290  }
 291 }
 292 
 293 void efekt8()
 294 {
 295  uint16_t d = 72;
 296  for (int i = 0; i < 20; i++)
 297  {
 298   tone2(1760, 10);
 299   delay(d);
 300   d -= 3;
 301  }
 302 }
 303 
 304 void efekt9()
 305 {
 306  float fre = 3500;
 307  while (fre > 30)
 308  {
 309   tone2((uint16_t)fre, 2);
 310   fre *= 0.97;
 311   delay(2);
 312  }
 313 }
 314 
 315 void efekt10()
 316 {
 317  float fre = 30;
 318  while (fre < 3000)
 319  {
 320   tone2((uint16_t)fre, 2);
 321   fre *= 1.03;
 322   delay(2);
 323  }
 324 }
 325 
 326 void efekt11()
 327 {
 328  uint16_t fre = 3500;
 329  uint16_t d = 42;
 330  for (int i = 0; i < 20; i++)
 331  {
 332   tone2(fre, d);
 333   fre -= 165;
 334   delay(d);
 335   d -= 2;
 336  }
 337 }
 338 
 339 void efekt12()
 340 {
 341  float fre = 110;
 342  uint8_t d = 42;
 343  for (int i = 0; i < 20; i++)
 344  {
 345   tone2(fre, d);
 346   fre += 165;
 347   delay(d);
 348   d -= 2;
 349  }
 350 }
 351 
 352 void efekt13()
 353 {
 354  uint16_t fre = 3400;
 355  uint8_t d = 200;
 356  uint8_t delta = 1;
 357  for (int i = 0; i < 20; i++)
 358  {
 359   tone2(fre, d);
 360   fre -= 165;
 361   delay(d);
 362   d -= delta;
 363   delta++;
 364  }
 365  tone2(110, 1000);
 366  delay(1000);
 367 }
 368 
 369 void efekt14()
 370 {
 371  uint16_t fre = 880;
 372  int16_t d = 20;
 373  for (int i = 0; i < 20; i++)
 374  {
 375   tone2(fre, d);
 376   delay(d);
 377   fre += random(50) - 25;
 378   d += random(10) - 5;
 379   if (d < 0) d = 1;
 380  }
 381 }
 382 
 383 void efekt15()
 384 {
 385  uint16_t fre = 440;
 386  int16_t d = 20;
 387  for (int i = 0; i < 20; i++)
 388  {
 389   tone2(fre, d);
 390   delay(d);
 391   fre += random(25) - 12;
 392   d += random(10) - 5;
 393   if (d < 0) d = 1;
 394  }
 395 }
 396 
 397 void efekt16()
 398 {
 399  uint16_t fre = 1760;
 400  int16_t d = 20;
 401  for (int i = 0; i < 20; i++)
 402  {
 403   tone2(fre, d);
 404   delay(d);
 405   fre += random(100) - 50;
 406   d += random(10) - 5;
 407   if (d < 0) d = 1;
 408  }
 409 }
 410 
 411 void zvukovy_efekt(uint8_t cislo)
 412 {
 413  switch (cislo) {
 414   case 1: efekt1(); break;
 415   case 2: efekt2(); break;
 416   case 3: efekt3(); break;
 417   case 4: efekt4(); break;
 418   case 5: efekt5(); break;
 419   case 6: efekt6(); break;
 420   case 7: efekt7(); break;
 421   case 8: efekt8(); break;
 422   case 9: efekt9(); break;
 423   case 10: efekt10(); break;
 424   case 11: efekt11(); break;
 425   case 12: efekt12(); break;
 426   case 13: efekt13(); break;
 427   case 14: efekt14(); break;
 428   case 15: efekt15(); break;
 429   case 16: efekt16(); break;
 430  }
 431 }
 432 
 433 void test_ultrazvuk()
 434 {
 435  int i = 0;
 436  while ((serial_available() == 0) && (Serial.available() == 0))
 437  {
 438   serial_println_num(measure_distance());
 439   delay(100);
 440  }
 441  serial_read();
 442 }
 443 
 444 void menu_ultrasonic_request()
 445 {
 446  uint32_t tm = millis();
 447  int d = measure_distance();
 448  int count = 0;
 449  int count2 = 0;
 450  while ((millis() - tm < 1500) && ((d < 15) || (count2 < 5)) && (count < 10))
 451  {
 452   delay(10);
 453   d = measure_distance();
 454   if (d == 10000) count++;
 455   else count = 0;
 456   if (d >= 15) count2++;
 457   else count2 = 0;
 458   if (serial_available() || Serial.available()) return;
 459  }
 460  if (millis() - tm >= 1500)
 461  {
 462   ultrasonic_menu();
 463   cas_ked_naposledy_stlacil = millis();
 464  }
 465 }
 466 
 467 void ultrasonic_menu()
 468 {
 469  int selection = 0;
 470  tone2( 880, 200);
 471 
 472  do {
 473   int count = 0;
 474   do {
 475    int32_t d = measure_distance();
 476    if (d == 10000) continue;
 477    if (d >= 20) count++;
 478    else count = 0;
 479    delay(10);
 480   } while (!serial_available() && !Serial.available() && (count < 20));
 481 
 482   tone2( 440, 200);
 483   uint32_t tm = millis();
 484   while ((measure_distance() > 15) && (millis() - tm < 1500) && !serial_available() && !Serial.available()) delay(10);
 485   if (millis() - tm >= 1500)
 486   {
 487    tone2( 2000, 50);
 488    menu_command(selection);
 489    return;
 490   }
 491   selection++;
 492   for (int i = 0; i < selection; i++)
 493   {
 494    tone2( 1261, 50);
 495    delay(250);
 496   }
 497  } while (!serial_available() && !Serial.available());
 498  while (serial_available()) serial_read();
 499  while (Serial.available()) Serial.read();
 500 }
 501 
 502 void menu_command(int cmd)
 503 {
 504  if (cmd == 1) vpred();
 505  if (cmd == 2) {
 506   precitaj_choreografiu_z_EEPROM(1);
 507   zatancuj_choreografiu(ch_time, ch_servo, ch_val, ch_len);
 508  }
 509  if (cmd == 3) {
 510   precitaj_choreografiu_z_EEPROM(2);
 511   zatancuj_choreografiu(ch_time, ch_servo, ch_val, ch_len);
 512  }
 513  if (cmd == 4) {
 514   precitaj_choreografiu_z_EEPROM(3);
 515   zatancuj_choreografiu(ch_time, ch_servo, ch_val, ch_len);
 516  }
 517  if (cmd == 5) zahraj_melodiu(1);
 518  if (cmd == 6) melodia_jedna_druhej();
 519  if (cmd == 7) ahoj();
 520  if (cmd == 9) zahraj_melodiu(2);
 521  if (cmd == 9) zahraj_melodiu(3);
 522  if (cmd == 10) zahraj_melodiu(4);
 523 }
 524 
 525 void melodia_jedna_druhej()
 526 {
 527  for (int i = 0; i < 2; i++)
 528  {
 529   tone2(262, 200);
 530   delay(200);
 531   tone2(330, 200);
 532   delay(200);
 533 
 534   tone2(262, 200);
 535   delay(200);
 536   tone2(330, 200);
 537   delay(200);
 538 
 539   tone2(392, 400);
 540   delay(400);
 541 
 542   tone2(392, 400);
 543   delay(400);
 544  }
 545 }
 546 
 547 // chodza pre vacsieho dreveneho robota
 548 uint16_t chor_time[] = {500, 100, 1, 1, 100, 1, 1, 1, 100, 1, 1, 1, 100, 1, 100, 1, 1, 0};
 549 uint8_t chor_servo[] = {11, 1, 2, 6, 4, 3, 6, 5, 1, 2, 6, 5, 3, 4, 1, 2, 9, 0};
 550 uint8_t chor_val[] = {1, 48, 69, 180, 104, 104, 90, 0, 111, 146, 0, 90, 62, 69, 48, 69, 2, 0};
 551 uint8_t chor_len = 18;
 552 
 553 void vpred()
 554 {
 555  while ((measure_distance() > 30) && !serial_available() && !Serial.available())
 556   zatancuj_choreografiu(chor_time, chor_servo, chor_val, chor_len);
 557  pipni();
 558  reset();
 559 }
 560 
 561 void skus_zapisat_choreografiu_do_EEPROM()
 562 {
 563  serial_print_flash(PSTR("Cislo? [1-3]: "));
 564  char odpoved = read_char();
 565  if ((odpoved < '1') || (odpoved > '3')) return;
 566  serial_println_char(odpoved);
 567  uint8_t cislo = odpoved - '0';
 568 
 569  serial_print_flash(PSTR("Zapisat choreografiu do EEPROM c."));
 570  serial_print_char(odpoved);
 571  serial_print_flash(PSTR("? [Y/n]: "));
 572  odpoved = read_char();
 573  serial_println_char(odpoved);
 574  if (odpoved == 'Y')
 575   zapis_choreografiu_do_EEPROM(cislo);
 576 }
 577 
 578 void skus_nacitat_choreografiu_z_EEPROM()
 579 {
 580  serial_print_flash(PSTR("Cislo? [1-3]: "));
 581  char odpoved = read_char();
 582  if ((odpoved < '1') || (odpoved > '3')) return;
 583  serial_println_char(odpoved);
 584  uint8_t cislo = odpoved - '0';
 585 
 586  serial_print_flash(PSTR("Precitat choreografiu z EEPROM c."));
 587  serial_print_char(odpoved);
 588  serial_print_flash(PSTR("? [Y/n]: "));
 589  odpoved = read_char();
 590  serial_println_char(odpoved);
 591  if (odpoved == 'Y')
 592   precitaj_choreografiu_z_EEPROM(cislo);
 593 }
 594 
 595 void skus_naformatovat_EEPROM_choreografie()
 596 {
 597  serial_print_flash(PSTR("Formatovat EEPROM choreografii? [Y/n]:"));
 598  char odpoved = read_char();
 599  serial_println_char(odpoved);
 600  if (odpoved == 'Y')
 601   naformatuj_EEPROM_choreografie();
 602 }
 603 
 604 //EEPROM MAP:
 605 // 0: slot number where choreography 3 starts (B3. Real address = B3 x 4)
 606 // 1: marker '~' indicates calibration is already stored in EEPROM and will be loaded on startup
 607 //      '1', '2', '3' indicate the same, but choreography 1,2, or 3 is automatically launched on startup
 608 // 2-8: servo calibration (central points to be used instead of default 90)
 609 // 9-14: lower limit for direct control for all 6 servos
 610 // 15-20: upper limit for direct control for all 6 servos
 611 // 21:  number of steps in choreography 1 (L1) 0=choreography not in memory
 612 // 22:  number of steps in choreography 2 (L2) 0=not in memory
 613 // 23:  number of steps in choreography 3 (L3) 0=not in memory
 614 // 24..(L1 x 4 + 23)    choreography1 tuplets (uint16,uint8,uint8) x L1
 615 // (1024 - L2 x 4)..1023  choreography2 same as above
 616 // B3 x 4..(B3 x 4 + L3 x 4 - 1) choreography 3 same as above
 617 void zapis_choreografiu_do_EEPROM(int slot)
 618 {
 619  uint8_t b3 = EEPROM.read(0);
 620  uint8_t len1 = EEPROM.read(21);
 621  uint8_t len2 = EEPROM.read(22);
 622  uint8_t len3 = EEPROM.read(23);
 623  uint16_t wp = 65535;
 624 
 625  if ((len1 > CHOREO_LEN) || (len2 > CHOREO_LEN) || (len3 > CHOREO_LEN) || (b3 > 250 - len3) || ((len1 > b3) && (b3 != 0)) || (len3 + b3 > 250 - len2) || (len1 + len2 > 250))
 626   b3 = len1 = len2 = len3 = 0;
 627 
 628  if (slot == 1)
 629  {
 630   if (((ch_len < b3) || (len3 == 0)) && (ch_len + len2 + len3 <= 250))
 631   {
 632    EEPROM.write(21, ch_len);
 633    wp = 24;
 634   }
 635  }
 636  else if (slot == 2)
 637  {
 638   if ((250 - b3 - len3 > ch_len) && (ch_len + len1 + len3 <= 250))
 639   {
 640    EEPROM.write(22, ch_len);
 641    wp = 1000 - ch_len * 4;
 642   }
 643  }
 644  else if (slot == 3)
 645  {
 646   if (ch_len + len1 + len2 <= 250)
 647   {
 648    EEPROM.write(23, ch_len);
 649    EEPROM.write(0, (len1 - len2) / 2 + 125);
 650    wp = 4 * ((len1 - len2) / 2 + 125);
 651   }
 652  }
 653 
 654  if (wp == 65535)
 655   serial_println_flash(PSTR("not enough space"));
 656  else
 657  {
 658   for (int i = 0; i < ch_len; i++)
 659   {
 660    EEPROM.write(wp + 4 * i, ch_time[i] & 255);
 661    EEPROM.write(wp + 1 + 4 * i, ch_time[i] >> 8);
 662    EEPROM.write(wp + 2 + 4 * i, ch_servo[i]);
 663    EEPROM.write(wp + 3 + 4 * i, ch_val[i]);
 664   }
 665   serial_println_flash(PSTR("ok"));
 666  }
 667 }
 668 
 669 void precitaj_choreografiu_z_EEPROM(uint8_t slot)
 670 {
 671  uint8_t b3 = EEPROM.read(0);
 672  uint8_t len1 = EEPROM.read(21);
 673  uint8_t len2 = EEPROM.read(22);
 674  uint8_t len3 = EEPROM.read(23);
 675  uint16_t rp = 65535;
 676  if ((len1 > CHOREO_LEN) || (len2 > CHOREO_LEN) || (len3 > CHOREO_LEN) || (b3 > 250 - len3) || ((len1 > b3) && (b3 != 0)) || (len3 + b3 > 250 - len2) || (len1 + len2 > 250))
 677   b3 = len1 = len2 = len3 = 0;
 678 
 679  if (slot == 1)
 680  {
 681   if (len1 > 0)
 682   {
 683    rp = 24;
 684    ch_len = len1;
 685   }
 686  }
 687  else if (slot == 2)
 688  {
 689   if (len2 > 0)
 690   {
 691    ch_len = len2;
 692    rp = 1000 - ch_len * 4;
 693   }
 694  }
 695  else if (slot == 3)
 696  {
 697   if (len3 > 0)
 698   {
 699    rp = b3 * 4;
 700    ch_len = len3;
 701   }
 702  }
 703 
 704  if (rp == 65535)
 705   serial_println_flash(PSTR("couldn't"));
 706  else
 707  {
 708   for (int i = 0; i < ch_len; i++)
 709   {
 710    ch_time[i] = ((uint16_t)EEPROM.read(rp + 4 * i)) |
 711          (((uint16_t)EEPROM.read(rp + 1 + 4 * i)) << 8);
 712    ch_servo[i] = EEPROM.read(rp + 2 + 4 * i);
 713    ch_val[i] = EEPROM.read(rp + 3 + 4 * i);
 714   }
 715   serial_println_flash(PSTR("ok"));
 716   pipni();
 717  }
 718 }
 719 
 720 void naformatuj_EEPROM_choreografie()
 721 {
 722  EEPROM.write(0, 0);
 723  EEPROM.write(21, 0);
 724  EEPROM.write(22, 0);
 725  EEPROM.write(23, 0);
 726  serial_println_flash(PSTR("ok"));
 727  pipni();
 728 }
 729 
 730 void precitaj_kalibraciu_z_EEPROM()
 731 {
 732  uint8_t value = EEPROM.read(1);
 733  if ((value != '~') && (value != '1') && (value != '2') && (value != '3')) return;
 734  if (value != '~') auto_start = value - '0';
 735  else auto_start = 0;
 736  for (int i = 2; i < 8; i++)
 737  {
 738   int16_t k = EEPROM.read(i);
 739   if (k > 127) servo_invertovane[i - 2] = 1;
 740   else servo_invertovane[i - 2] = 0;
 741   k &= 127;
 742   prednastavena_kalibracia[i - 2] = k + (90-63);
 743  }
 744  for (int i = 0; i < 6; i++)
 745   dolny_limit[i] = EEPROM.read(i + 9);
 746  for (int i = 0; i < 6; i++)
 747   horny_limit[i] = EEPROM.read(i + 15);
 748 }
 749 
 750 char read_char()
 751 {
 752  while (!serial_available() && !Serial.available());
 753  if (serial_available()) return serial_read();
 754  else return Serial.read();
 755 }
 756 
 757 void zapis_kalibraciu_do_EEPROM()
 758 {
 759  serial_print_flash(PSTR("Naozaj chces zapisat kalibraciu do EEPROM? [Y/n]: "));
 760  char odpoved = read_char();
 761  serial_println_char(odpoved);
 762  if (odpoved == 'Y')
 763  {
 764   char kalib_state = EEPROM.read(1);
 765   if ((kalib_state == '~') || ((kalib_state >= '1') && (kalib_state <= '3')))
 766    EEPROM.write(1, kalib_state);
 767   else EEPROM.write(1, '~');
 768   for (int i = 2; i < 8; i++)
 769   {
 770    int16_t k = kalib[i - 2] - (90-63);
 771    if (k < 0) k = 0;
 772    else if (k > 127) k = 127;
 773    if (servo_invertovane[i - 2]) k += 128;   
 774    EEPROM.write(i, (uint8_t)k);
 775   }
 776   for (int i = 0; i < 6; i++)
 777    EEPROM.write(9 + i, dolny_limit[i]);
 778   for (int i = 0; i < 6; i++)
 779    EEPROM.write(15 + i, horny_limit[i]);
 780   serial_println_flash(PSTR("ok"));
 781  }
 782 }
 783 
 784 void pipni()
 785 {
 786  tone2( 1568, 50);
 787  delay(100);
 788  tone2( 1357, 50);
 789 }
 790 
 791 void ruky()
 792 {
 793  uint8_t odloz_spomalenie = spomalenie;
 794  spomalenie = 0;
 795  nastav_koncatinu(5, 0);
 796  nastav_koncatinu(6, 0);
 797  delay(1000);
 798  nastav_koncatinu(5, 90);
 799  nastav_koncatinu(6, 90);
 800  spomalenie = odloz_spomalenie;
 801  delay(1000);
 802  pipni();
 803 }
 804 
 805 void ahoj()
 806 {
 807  tone2( 1568, 50);
 808  delay(70);
 809  tone2( 1175, 30);
 810  delay(50);
 811  tone2( 880, 30);
 812  delay(50);
 813  tone2( 1047, 50);
 814  delay(70);
 815  tone2( 1245, 30);
 816  delay(150);
 817  tone2( 1568, 50);
 818  delay(100);
 819  if (random(10) > 4) tone2( 1357, 50);
 820  else tone2( 1047, 50);
 821 }
 822 
 823 void nastav_koncatinu(int8_t srv, uint8_t poloha)
 824 {
 825  int8_t delta;
 826  srv--;
 827 
 828  if (servo_invertovane[srv]) poloha = 180 - poloha;
 829  
 830  if ((int16_t)poloha + (int16_t)kalib[srv] - 90 < 0) poloha = 0;
 831  else poloha += kalib[srv] - 90;
 832  
 833  if (poloha > 180) poloha = 180;
 834 
 835  if (spomalenie == 0) {
 836   stav[srv] = poloha;
 837   s[srv].write(stav[srv]);
 838  }
 839  else { 
 840   if (stav[srv] < poloha) delta = 1;
 841   else delta = -1;
 842   while (stav[srv] != poloha)
 843   {
 844    stav[srv] += delta;
 845    s[srv].write(stav[srv]);
 846    delay(spomalenie);
 847   }
 848  }
 849 }
 850 
 851 void zobraz_stav()
 852 {
 853  for (int i = 0; i < 6; i++)
 854  {
 855   serial_print_flash(PSTR("S")); serial_print_num(i + 1); serial_print_flash(PSTR(": ")); serial_println_num(stav[i] - kalib[i] + 90);
 856  }
 857  serial_println_flash(PSTR("---"));
 858  pipni();
 859 }
 860 
 861 void pohyb(int8_t servo)
 862 {
 863  int8_t srv = (servo > 0) ? servo : -servo;
 864  srv--;
 865  if (servo_invertovane[srv]) servo = -servo;
 866  if (servo > 0)
 867  {
 868   if (stav[srv] <= horny_limit[srv] - krok) stav[srv] += krok;
 869   else stav[srv] = horny_limit[srv];
 870   s[srv].write(stav[srv]);
 871  }
 872  else if (servo < 0)
 873  {
 874   if (stav[srv] >= dolny_limit[srv] + krok) stav[srv] -= krok;
 875   else stav[srv] = dolny_limit[srv];
 876   s[srv].write(stav[srv]);
 877  }
 878 }
 879 
 880 uint8_t pohyb_znakom(char z)
 881 {
 882  for (int i = 0; i < 12; i++)
 883  {
 884   if (z == znaky_zmien[i])
 885   {
 886    int8_t servo = zmeny[i];
 887    pohyb(servo);
 888   }
 889  }
 890 }
 891 
 892 void kombinacia1()
 893 {
 894  pohyb(SERVO_LAVA_NOHA);
 895  pohyb(-SERVO_PRAVA_PATA);
 896 }
 897 
 898 void kombinacia2()
 899 {
 900  pohyb(SERVO_PRAVA_NOHA);
 901  pohyb(-SERVO_LAVA_PATA);
 902 }
 903 
 904 void kombinacia3()
 905 {
 906  pohyb(SERVO_LAVA_RUKA);
 907  pohyb(SERVO_PRAVA_RUKA);
 908 }
 909 
 910 void kombinacia4()
 911 {
 912  pohyb(-SERVO_LAVA_RUKA);
 913  pohyb(-SERVO_PRAVA_RUKA);
 914 }
 915 
 916 int pohyb_kombinacia(char z)
 917 {
 918  if (z == '3') kombinacia1();
 919  else if (z == '4') kombinacia2();
 920  else if (z == '5') kombinacia3();
 921  else if (z == '6') kombinacia4();
 922  else return 0;
 923  return 1;
 924 }
 925 
 926 int nacitajCislo()
 927 {
 928  int num = 0;
 929  int z;
 930  do {
 931   z = read_char();
 932   if (z == '#') while (z != 13) z = read_char();
 933  } while ((z < '0') || (z > '9'));
 934  while ((z >= '0') && (z <= '9'))
 935  {
 936   num *= 10;
 937   num += (z - '0');
 938   do {
 939    z = read_char();
 940    if (z == -1) delayMicroseconds(10);
 941   } while (z < 0);
 942  }
 943  return num;
 944 }
 945 
 946 void nacitaj_choreografiu()
 947 {
 948  ch_len = 0;
 949  int tm;
 950  do {
 951   tm = nacitajCislo();
 952   ch_time[ch_len] = tm;
 953   ch_servo[ch_len] = nacitajCislo();
 954   ch_val[ch_len] = nacitajCislo();
 955   ch_len++;
 956   if (ch_len == CHOREO_LEN) break;
 957  } while (tm > 0);
 958  pipni();
 959 }
 960 
 961 void vypis_choreografiu()
 962 {
 963  for (int i = 0; i < ch_len; i++)
 964  {
 965   serial_print_num(ch_time[i]);
 966   serial_print(" ");
 967   serial_print_num(ch_servo[i]);
 968   serial_print(" ");
 969   serial_println_num(ch_val[i]);
 970  }
 971  serial_println_flash(PSTR("---"));
 972  pipni();
 973 }
 974 
 975 uint32_t koniec_tanca;
 976 
 977 void zatancuj_choreografiu(uint16_t *ch_time, uint8_t *ch_servo, uint8_t *ch_val, int ch_len )
 978 {
 979  koniec_tanca = millis() + 3600000;
 980  for (int i = 0; i < ch_len - 1; i++)
 981  {
 982   delay(ch_time[i]);
 983   if (millis() > koniec_tanca) break; 
 984   if (ch_servo[i] < 7) nastav_koncatinu(ch_servo[i], ch_val[i]);
 985   else i = specialny_prikaz(i, ch_servo[i], ch_val[i]);
 986   if (serial_available() || Serial.available()) break;
 987  }
 988  pipni();
 989 }
 990 
 991 int specialny_prikaz(uint16_t i, uint8_t prikaz, uint8_t argument)
 992 {
 993  if (prikaz == 8) koniec_tanca = millis() + 1000 * (uint32_t)argument; 
 994  else if (prikaz == 9) return ((int)argument) - 1;
 995  else if (prikaz == 10) spomalenie = argument;
 996  else if (prikaz == 11) zahraj_melodiu(argument);
 997  else if (prikaz == 12) zvukovy_efekt(argument);
 998  return i;
 999 }
1000 
1001 void reset()
1002 {
1003  for (int i = 0; i < 6; i++)
1004  {
1005   stav[i] = kalib[i];
1006   s[i].write(kalib[i]);
1007   delay(300);
1008  }
1009  pipni();
1010 }
1011 
1012 uint8_t nalad_hodnotu_serva(uint8_t servo, uint8_t hodnota, uint8_t min_hodnota, uint8_t max_hodnota)
1013 {
1014  serial_print_flash(PSTR(" (+/-/ENTER): "));
1015  serial_println_num(hodnota);
1016  s[servo].write(hodnota);
1017  char z;
1018  do {
1019   z = read_char();
1020   if ((z == '+') && (hodnota < max_hodnota)) hodnota++;
1021   else if ((z == '-') && (hodnota > min_hodnota)) hodnota--;
1022   if ((z == '+') || (z == '-'))
1023   {
1024    serial_print_num(hodnota); serial_print_char('\r');
1025    s[servo].write(hodnota);
1026   }
1027  } while (z != 13);
1028  return hodnota;
1029 }
1030 
1031 void kalibruj()
1032 {
1033  for (int i = 0; i < 6; i++)
1034  {
1035   serial_print_num(i);
1036   kalib[i] = nalad_hodnotu_serva(i, kalib[i], 90-63, 90+63);
1037   serial_print_num(i);
1038   serial_print(": ");
1039   serial_println_num(kalib[i]);
1040  }
1041  for (int i = 0; i < 6; i++) {
1042   serial_print_num(kalib[i]);
1043   serial_print(" ");
1044  }
1045  serial_print_flash(PSTR(" Chyt robota zozadu za telo (ENTER):"));
1046  char z;
1047  do { z = read_char(); } while (z != 13);
1048  serial_println(z);
1049 
1050  serial_print_flash(PSTR("*** Nasledujuce koncatiny su lave/prave z pohladu robota.\r\nAk to nesedi, treba prehodit kabliky servo!\r\n"));
1051 
1052  for (int i = 0; i < 6; i++) servo_invertovane[i] = 0;
1053 
1054  nastav_koncatinu(SERVO_PRAVA_PATA, 0);
1055  serial_print_flash(PSTR("Prava pata: je von alebo dnu? (V/D):"));
1056  do { z = read_char(); } while ((z != 'V') && (z != 'D'));
1057  serial_println_char(z);
1058  nastav_koncatinu(SERVO_PRAVA_PATA, 90);
1059  if (z == 'D') servo_invertovane[SERVO_PRAVA_PATA - 1] = 0;
1060  else servo_invertovane[SERVO_PRAVA_PATA - 1] = 1;
1061  
1062  nastav_koncatinu(SERVO_LAVA_PATA, 0);
1063  serial_print_flash(PSTR("Lava pata: je von alebo dnu? (V/D):"));
1064  do { z = read_char(); } while ((z != 'V') && (z != 'D'));
1065  serial_println_char(z);
1066  nastav_koncatinu(SERVO_LAVA_PATA, 90);
1067  if (z == 'V') servo_invertovane[SERVO_LAVA_PATA - 1] = 0;
1068  else servo_invertovane[SERVO_LAVA_PATA - 1] = 1;
1069  
1070  nastav_koncatinu(SERVO_PRAVA_NOHA, 0);
1071  serial_print_flash(PSTR("Prava noha: vpredu je pata alebo spicka? (P/S):"));
1072  do { z = read_char(); } while ((z != 'P') && (z != 'S'));
1073  serial_println_char(z);
1074  nastav_koncatinu(SERVO_PRAVA_NOHA, 90);
1075  if (z == 'P') servo_invertovane[SERVO_PRAVA_NOHA - 1] = 1;
1076  else servo_invertovane[SERVO_PRAVA_NOHA - 1] = 0;
1077 
1078  nastav_koncatinu(SERVO_LAVA_NOHA, 0);
1079  serial_print_flash(PSTR("Lava noha: vpredu je pata alebo spicka? (P/S):"));
1080  do { z = read_char(); } while ((z != 'P') && (z != 'S'));
1081  serial_println_char(z);
1082  nastav_koncatinu(SERVO_LAVA_NOHA, 90);
1083  if (z == 'S') servo_invertovane[SERVO_LAVA_NOHA - 1] = 1;
1084  else servo_invertovane[SERVO_LAVA_NOHA - 1] = 0;
1085  
1086  nastav_koncatinu(SERVO_PRAVA_RUKA, 0);
1087  serial_print_flash(PSTR("Prava ruka: je hore alebo dole? (H/D):"));
1088  do { z = read_char(); } while ((z != 'H') && (z != 'D'));
1089  serial_println_char(z);
1090  nastav_koncatinu(SERVO_PRAVA_RUKA, 90);
1091  if (z == 'H') servo_invertovane[SERVO_PRAVA_RUKA - 1] = 1;
1092  else servo_invertovane[SERVO_PRAVA_RUKA - 1] = 0;
1093 
1094  nastav_koncatinu(SERVO_LAVA_RUKA, 0);
1095  serial_print_flash(PSTR("Lava ruka: je hore alebo dole? (H/D):"));
1096  do { z = read_char(); } while ((z != 'H') && (z != 'D'));
1097  serial_println_char(z);
1098  nastav_koncatinu(SERVO_LAVA_RUKA, 90);
1099  if (z == 'D') servo_invertovane[SERVO_PRAVA_RUKA - 1] = 0;
1100  else servo_invertovane[SERVO_PRAVA_RUKA - 1] = 1;
1101 
1102  serial_println_flash(PSTR("ok"));
1103  pipni();
1104 }
1105 
1106 void nastav_limity()
1107 {
1108  for (int i = 0; i < 6; i++)
1109  {
1110   serial_print_num(i);
1111   serial_print_flash(PSTR("dolny"));
1112   dolny_limit[i] = nalad_hodnotu_serva(i, dolny_limit[i], 0, 180);
1113   serial_print_num(i);
1114   serial_print_flash(PSTR(" dolny: "));
1115   serial_println_num(dolny_limit[i]);
1116   s[i].write(kalib[i]);
1117 
1118   serial_print_num(i);
1119   serial_print_flash(PSTR("horny"));
1120   horny_limit[i] = nalad_hodnotu_serva(i, horny_limit[i], 0, 180);
1121   serial_print_num(i);
1122   serial_print_flash(PSTR(" horny: "));
1123   serial_println_num(horny_limit[i]);
1124   s[i].write(kalib[i]);
1125  }
1126  for (int i = 0; i < 6; i++) {
1127   serial_print_num(dolny_limit[i]);
1128   serial_print("-");
1129   serial_print_num(horny_limit[i]);
1130   serial_print(" ");
1131  }
1132  serial_println_flash(PSTR("ok"));
1133  pipni();
1134 }
1135 
1136 void vypis_kalibraciu()
1137 {
1138  serial_print_flash(PSTR("stredy: "));
1139  for (int i = 0; i < 6; i++) {
1140   serial_print_num(kalib[i]);
1141   serial_print(" ");
1142  }
1143  serial_println();
1144  
1145  serial_print_flash(PSTR("invertovane servo: "));
1146  for (int i = 0; i < 6; i++)
1147  {
1148   serial_print_num(servo_invertovane[i]);
1149   serial_print_char(' ');
1150  }
1151  serial_println();
1152   
1153  serial_print_flash(PSTR("dolny limit: "));
1154  for (int i = 0; i < 6; i++) {
1155   serial_print_num(dolny_limit[i]);
1156   serial_print(" ");
1157  }
1158  serial_println();
1159  serial_print_flash(PSTR("horny limit: "));
1160  for (int i = 0; i < 6; i++) {
1161   serial_print_num(horny_limit[i]);
1162   serial_print(" ");
1163  }
1164  serial_println();
1165 }
1166 
1167 void nacitaj_kalibraciu()
1168 {
1169  int tm;
1170  for (int i = 0; i < 6; i++)
1171   kalib[i] = nacitajCislo();
1172  vypis_kalibraciu();
1173  serial_println_flash(PSTR("ok"));
1174  pipni();
1175 }
1176 
1177 void zvys_krok()
1178 {
1179  if (krok < 180) krok++;
1180  serial_print_flash(PSTR("krok: "));
1181  serial_println_num(krok);
1182 }
1183 
1184 void zniz_krok()
1185 {
1186  if (krok > 0) krok--;
1187  serial_print_flash(PSTR("krok: "));
1188  serial_println_num(krok);
1189 }
1190 
1191 void zniz_spomalenie()
1192 {
1193  if (spomalenie > 0) spomalenie--;
1194  serial_print_flash(PSTR("spomalenie: "));
1195  serial_println_num(spomalenie);
1196 }
1197 
1198 void zvys_spomalenie()
1199 {
1200  if (spomalenie < 100) spomalenie++;
1201  serial_print_flash(PSTR("spomalenie: "));
1202  serial_println_num(spomalenie);
1203 }
1204 
1205 // nasleduje softverova implementacia serioveho portu
1206 #define SERIAL_STATE_IDLE   0
1207 #define SERIAL_STATE_RECEIVING 1
1208 #define SERIAL_BUFFER_LENGTH  20
1209 
1210 static volatile uint8_t serial_state;
1211 static uint8_t serial_buffer[SERIAL_BUFFER_LENGTH];
1212 static volatile uint8_t serial_buf_wp, serial_buf_rp;
1213 
1214 static volatile uint8_t receiving_byte;
1215 
1216 static volatile uint32_t time_startbit_noticed;
1217 static volatile uint8_t next_bit_order;
1218 static volatile uint8_t waiting_stop_bit;
1219 static uint16_t one_byte_duration;
1220 static uint16_t one_bit_duration;
1221 static uint16_t one_bit_write_duration;
1222 static uint16_t half_of_one_bit_duration;
1223 
1224 void init_serial(uint32_t baud_rate)
1225 {
1226  pinMode(2, INPUT);
1227  pinMode(4, OUTPUT);
1228 
1229  serial_state = SERIAL_STATE_IDLE;
1230 
1231  one_byte_duration = 9500000 / baud_rate;
1232  one_bit_duration = 1000000 / baud_rate;
1233  one_bit_write_duration = one_bit_duration - 1;
1234  half_of_one_bit_duration = 500000 / baud_rate;
1235 
1236  PCMSK2 |= 4; //PCINT18;
1237  PCIFR &= ~4; //PCIF2;
1238  PCICR |= 4; // PCIE2;
1239 }
1240 
1241 ISR(PCINT2_vect)
1242 {
1243  uint32_t tm = micros();
1244  if (serial_state == SERIAL_STATE_IDLE)
1245  {
1246   time_startbit_noticed = tm;
1247   serial_state = SERIAL_STATE_RECEIVING;
1248   receiving_byte = 0xFF;
1249   next_bit_order = 0;
1250  }
1251  else if (tm - time_startbit_noticed > one_byte_duration)
1252  {
1253   serial_buffer[serial_buf_wp] = receiving_byte;
1254   serial_buf_wp++;
1255   if (serial_buf_wp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_wp = 0;
1256   time_startbit_noticed = tm;
1257   receiving_byte = 0xFF;
1258   next_bit_order = 0;
1259  }
1260  else if (PIND & 4)
1261  {
1262   int8_t new_next_bit_order = (tm - time_startbit_noticed - half_of_one_bit_duration) / one_bit_duration;
1263   while (next_bit_order < new_next_bit_order)
1264   {
1265    receiving_byte &= ~(1 << next_bit_order);
1266    next_bit_order++;
1267   }
1268   if (next_bit_order == 8)
1269   {
1270    serial_buffer[serial_buf_wp] = receiving_byte;
1271    serial_buf_wp++;
1272    if (serial_buf_wp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_wp = 0;
1273    serial_state = SERIAL_STATE_IDLE;
1274   }
1275  } else
1276   next_bit_order = (tm - time_startbit_noticed - half_of_one_bit_duration) / one_bit_duration;
1277 }
1278 
1279 uint8_t serial_available()
1280 {
1281  cli();
1282  if (serial_buf_rp != serial_buf_wp)
1283  {
1284   sei();
1285   return 1;
1286  }
1287  if (serial_state == SERIAL_STATE_RECEIVING)
1288  {
1289   uint32_t tm = micros();
1290   if (tm - time_startbit_noticed > one_byte_duration)
1291   {
1292    serial_state = SERIAL_STATE_IDLE;
1293    serial_buffer[serial_buf_wp] = receiving_byte;
1294    serial_buf_wp++;
1295    if (serial_buf_wp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_wp = 0;
1296    sei();
1297    return 1;
1298   }
1299  }
1300  sei();
1301  return 0;
1302 }
1303 
1304 int16_t serial_read()
1305 {
1306  cli();
1307  if (serial_buf_rp != serial_buf_wp)
1308  {
1309   uint8_t ch = serial_buffer[serial_buf_rp];
1310   serial_buf_rp++;
1311   if (serial_buf_rp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_rp = 0;
1312   sei();
1313   return ch;
1314  }
1315 
1316  if (serial_state == SERIAL_STATE_RECEIVING)
1317  {
1318   uint32_t tm = micros();
1319   if (tm - time_startbit_noticed > one_byte_duration)
1320   {
1321    uint8_t ch = receiving_byte;
1322    serial_state = SERIAL_STATE_IDLE;
1323    sei();
1324    return ch;
1325   }
1326  }
1327  sei();
1328  return -1;
1329 }
1330 
1331 void serial_write(uint8_t ch)
1332 {
1333 #ifdef ECHO_BT_TO_USB
1334  Serial.print((char)ch);
1335 #endif
1336  PORTD &= ~16;
1337  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1338  for (uint8_t i = 0; i < 8; i++)
1339  {
1340   if (ch & 1) PORTD |= 16;
1341   else PORTD &= ~16;
1342   ch >>= 1;
1343   delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1344  }
1345  PORTD |= 16;
1346  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1347  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1348  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1349  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1350  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1351 }
1352 
1353 uint16_t serial_readln(uint8_t *ln, uint16_t max_length)
1354 {
1355  uint16_t len;
1356  uint16_t ch;
1357  do {
1358   ch = serial_read();
1359   if (ch == 13) continue;
1360  } while (ch == -1);
1361 
1362  do {
1363   if ((ch != 13) && (ch != 10) && (ch != -1))
1364   {
1365    *(ln++) = ch;
1366    max_length--;
1367    len++;
1368   }
1369   ch = serial_read();
1370  } while ((ch != 13) && max_length);
1371  *ln = 0;
1372  return len;
1373 }
1374 
1375 void serial_print_num(int32_t number)
1376 {
1377  if (number < 0)
1378  {
1379   serial_write('-');
1380   number = -number;
1381  }
1382  int32_t rad = 1;
1383  while (number / rad) rad *= 10;
1384  if (number > 0) rad /= 10;
1385  while (rad)
1386  {
1387   serial_write((char)('0' + (number / rad)));
1388   number -= (number / rad) * rad;
1389   rad /= 10;
1390  }
1391 }
1392 
1393 void serial_print_char(char ch)
1394 {
1395  serial_write(ch);
1396 }
1397 
1398 void serial_print(const uint8_t *str)
1399 {
1400  while (*str) serial_write(*(str++));
1401 }
1402 
1403 void serial_println(const uint8_t *str)
1404 {
1405  serial_print(str);
1406  serial_write(13);
1407  serial_write(10);
1408 }
1409 
1410 void serial_print_flash(const uint8_t PROGMEM *str)
1411 {
1412  int ln = strlen_P(str);
1413  for (int i = 0; i < ln; i++)
1414   serial_write(pgm_read_byte(str + i));
1415 }
1416 
1417 void serial_println_flash(const uint8_t PROGMEM *str)
1418 {
1419  serial_print_flash(str);
1420  serial_write(13);
1421  serial_write(10);
1422 }
1423 
1424 void serial_println_num(int32_t number)
1425 {
1426  serial_print_num(number);
1427  serial_println();
1428 }
1429 
1430 void serial_println_char(char ch)
1431 {
1432  serial_write(ch);
1433  serial_println();
1434 }
1435 
1436 void serial_println()
1437 {
1438  serial_write(13);
1439  serial_write(10);
1440 }
1441 
1442 // nasleduje citanie z utltazvukoveho senzora
1443 
1444 static volatile uint32_t pulse_start;
1445 static volatile uint8_t new_distance;
1446 
1447 void init_ultrasonic()
1448 {
1449  pinMode(US_ECHO, INPUT);
1450  pinMode(US_TRIG, OUTPUT);
1451 
1452  PCMSK0 |= 1; //PCINT0;
1453  PCIFR &= ~1; //PCIF0;
1454  PCICR |= 1; // PCIE0;
1455 }
1456 
1457 ISR(PCINT0_vect)
1458 {
1459  if (PINB & 1) pulse_start = micros();
1460  else
1461  {
1462   distance = (int16_t)((micros() - pulse_start) / 58);
1463   new_distance = 1;
1464  }
1465 }
1466 
1467 void start_distance_measurement()
1468 {
1469  distance = 10000;
1470  new_distance = 0;
1471  digitalWrite(US_TRIG, HIGH);
1472  delayMicroseconds(10);
1473  digitalWrite(US_TRIG, LOW);
1474 }
1475 
1476 void wait_for_distance_measurement_to_complete()
1477 {
1478  uint8_t counter = 0;
1479  while ((counter < 20) && !new_distance)
1480  {
1481   delay(1);
1482   counter++;
1483  }
1484  if (counter == 20)
1485  {
1486   pinMode(US_ECHO, OUTPUT);
1487   digitalWrite(US_ECHO, HIGH);
1488   delayMicroseconds(10);
1489   digitalWrite(US_ECHO, LOW);
1490   pinMode(US_ECHO, INPUT);
1491   delayMicroseconds(5);
1492   distance = 10000;
1493  }
1494 }
1495 
1496 int16_t measure_distance()
1497 {
1498  start_distance_measurement();
1499  wait_for_distance_measurement_to_complete();
1500  return distance;
1501 }
1502 
1503 //-------------------------------- nasleduje prehravanie melodie a hranie cez timer2 v pozadi
1504 #define SIRENE_PORT PORTB
1505 #define SIRENE_DDR  DDRB
1506 #define SIRENE_PIN  4
1507 
1508 #define FIS3 2960
1509 #define G3 3136
1510 
1511 float octave_4[] = { 2093.00, 2217.46, 2349.32, 2489.02, 2637.02, 2793.83, 2959.96, 3135.96, 3322.44, 3520.00, 3729.31, 3951.07 };
1512 
1513 //popcorn
1514 uint16_t dlzka_melodia[] = {0, 386, 26, 281, 217};
1515 const uint8_t melodia1[] PROGMEM = { 252, 50, 149, 49,
1516                   28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 49,
1517                   28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 149,
1518                   40, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 36, 49, 99, 40, 49, 99,
1519                   28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 49,
1520                   28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 149,
1521                   40, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99,
1522                   49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99,
1523                   49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99, 149 ,
1524                   47, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 47, 49, 99,
1525                   49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99,
1526                   49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99, 149 ,
1527                   47, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99
1528                  };
1529 
1530 //kohutik jarabi
1531 const uint8_t melodia2[] PROGMEM = { 252, 150, 119, 121, 173, 174, 124, 124, 124, 123, 171, 173, 123, 123, 123, 121, 169, 171, 121, 121, 121, 123, 171, 169, 119, 119 };
1532 
1533 // kankán
1534 const uint8_t melodia3[] PROGMEM = { 252, 100,
1535                   251, 1, 184, 1, 32, 126, 149, 251, 1, 184, 1, 32, 126, 149, 251, 1, 184, 1, 32, 126, 251, 1, 184, 1, 32, 126, 251, 1, 184, 1, 32, 126, 251, 1, 184, 1, 32, 126,
1536                   64, 71, 71, 73, 71, 69, 69, 73, 74, 78, 81, 78, 78, 76, 251, 1, 184, 1, 32, 126, 78, 68, 68, 78, 76, 69, 69, 73, 73, 71, 73, 71, 85, 83, 85, 83,
1537                   64, 71, 71, 73, 71, 69, 69, 73, 74, 78, 81, 78, 78, 76, 251, 1, 184, 1, 32, 126, 78, 68, 68, 78, 76, 69, 69, 73, 73, 71, 73, 71, 71, 69, 119,
1538                   135, 131, 128, 126, 75, 76, 78, 80, 81, 76, 80, 76, 81, 76, 80, 76, 81, 76, 80, 76, 81, 76, 80, 76,
1539                   251, 2, 11, 3, 16, 19, 251, 1, 4, 3, 16, 19,
1540                   251, 1, 4, 3, 16, 19, 251, 1, 4, 3, 16, 19,
1541                   251, 1, 4, 3, 16, 19, 251, 1, 4, 3, 16, 19,
1542                   251, 1, 4, 3, 16, 19, 251, 1, 4, 3, 16, 19,
1543                   174, 88, 91, 90, 88, 143, 143, 93, 95, 90, 91, 138, 138, 88, 91, 90, 88, 86, 86, 85, 83, 81, 79, 78, 76,
1544                   174, 88, 91, 90, 88, 143, 143, 93, 95, 90, 91, 138, 138, 88, 91, 90, 88, 86, 93, 89, 90, 136,
1545                   64, 71, 71, 73, 71, 69, 69, 73, 74, 78, 81, 78, 78, 76, 251, 1, 184, 1, 32, 126,
1546                   78, 76, 126, 78, 76, 126, 78, 76, 126, 78, 76, 126, 78, 76, 126, 78, 76, 126,
1547                   78, 76, 78, 76, 78, 76, 78, 76,
1548                   131, 119, 119, 119, 169
1549                  };
1550 
1551 //labutie jazero
1552 const uint8_t melodia4[] PROGMEM = {
1553  252, 220, 66, 69, 73, 69, 66, 69, 73, 69, 66, 69, 73, 69, 66, 69, 73, 69,
1554  185, 78, 80, 81, 83, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 78, 81, 78, 73, 81, 178,
1555  99, 83, 81, 80,
1556  185, 78, 80, 81, 83, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 78, 81, 78, 73, 81, 178,
1557  149, 128, 130, 131, 133, 85, 86, 251, 6, 32, 3, 8, 86, 135, 86, 88, 251, 6, 224, 3, 8, 88, 136, 88, 90, 251, 7, 184, 3, 8, 90, 85, 81, 80, 78,
1558  130, 131, 133, 85, 86, 251, 6, 32, 3, 8, 86, 135, 86, 88, 251, 6, 224, 3, 8, 88, 136, 88, 90, 251, 7, 73, 3, 8, 86, 133, 86, 91, 251, 7, 184, 3, 8, 87, 251, 7, 184, 3, 8, 85,
1559  185, 78, 80, 81, 83, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 78, 81, 78, 73, 81, 178,
1560  99, 83, 81, 80,
1561  185, 78, 80, 81, 83, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 78, 81, 78, 73, 81, 178
1562 };
1563 
1564 volatile int16_t music_speed = 800 / 16;
1565 
1566 volatile PGM_P current_note ;
1567 volatile uint16_t notes_remaining;
1568 
1569 void zahraj_melodiu(uint8_t cislo)
1570 {
1571  if (cislo == 0) {
1572   zastav_melodiu();
1573   return;
1574  }
1575 
1576  if (cislo == 1) current_note = melodia1;
1577  else if (cislo == 2) current_note = melodia2;
1578  else if (cislo == 3) current_note = melodia3;
1579  else if (cislo == 4) current_note = melodia4;
1580  notes_remaining = dlzka_melodia[cislo];
1581 
1582  next_note();
1583 }
1584 
1585 void next_note()
1586 {
1587  uint16_t freq, dur;
1588  if (!notes_remaining) return;
1589  otto_translate_tone_flash(&freq, &dur);
1590  tone2(freq, dur);
1591 }
1592 
1593 void otto_translate_tone_flash(uint16_t *freq, uint16_t *del)
1594 {
1595  do {
1596   uint8_t n = pgm_read_byte(current_note);
1597   if (n == 251)
1598   {
1599    current_note++;
1600    uint8_t f1 = pgm_read_byte(current_note);
1601    current_note++;
1602    uint8_t f2 = pgm_read_byte(current_note);
1603    current_note++;
1604    uint8_t d1 = pgm_read_byte(current_note);
1605    current_note++;
1606    uint8_t d2 = pgm_read_byte(current_note);
1607    *freq = (f1 << 8) + f2;
1608    *del = (music_speed * 16 * (long)d1) / d2;
1609    notes_remaining -= 4;
1610   }
1611   else if (n == 252)
1612   {
1613    current_note++;
1614    music_speed = pgm_read_byte(current_note);
1615    current_note++;
1616    notes_remaining -= 2;
1617    continue;
1618   }
1619   else if (n == 254)
1620   {
1621    *freq = FIS3;
1622    *del = music_speed;
1623   }
1624   else if (n == 255)
1625   {
1626    *freq = G3;
1627    *del = music_speed;
1628   }
1629   else
1630   {
1631    uint8_t len = n / 50;
1632    *del = music_speed;
1633    while (len--) *del *= 2;
1634    n = n % 50;
1635    if (n != 49)
1636    {
1637     uint8_t octave = (n + 5) / 12;
1638     n = (n + 5) % 12;
1639     float ffreq = octave_4[n];
1640     octave = 4 - octave;
1641     while (octave > 0)
1642     {
1643      ffreq /= 2.0;
1644      octave--;
1645     }
1646     *freq = (uint16_t)ffreq;
1647    }
1648    else *freq = 0;
1649   }
1650   notes_remaining--;
1651   current_note++;
1652   break;
1653  } while (1);
1654 }
1655 
1656 static volatile uint8_t tone2_state;
1657 static volatile uint8_t tone2_pause;
1658 static volatile uint32_t tone2_len;
1659 
1660 void init_tone2()
1661 {
1662  notes_remaining = 0;
1663  tone2_pause = 0;
1664  TCCR2A = 2;
1665  TCCR2B = 0;
1666  TIMSK2 = 2;
1667  SIRENE_DDR |= (1 << SIRENE_PIN);
1668 }
1669 
1670 
1671 ISR(TIMER2_COMPA_vect)
1672 {
1673  if (!tone2_pause)
1674  {
1675   if (tone2_state)
1676   {
1677    SIRENE_PORT |= (1 << SIRENE_PIN);
1678    tone2_state = 0;
1679   }
1680   else
1681   {
1682    SIRENE_PORT &= ~(1 << SIRENE_PIN);
1683    tone2_state = 1;
1684   }
1685  }
1686  if ((--tone2_len) == 0)
1687  {
1688   TCCR2B = 0;
1689   tone2_pause = 0;
1690   next_note();
1691  }
1692 }
1693 
1694 void tone2(uint16_t freq, uint16_t duration)
1695 {
1696  uint32_t period = ((uint32_t)1000000) / (uint32_t)freq;
1697 
1698  if (freq >= 977) // prescaler 32
1699  {
1700   tone2_state = 0;
1701   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1702   if (tone2_len == 0) tone2_len++;
1703   TCNT2 = 0;
1704   OCR2A = (uint8_t) (250000 / (uint32_t)freq);
1705   TCCR2B = 3;
1706  }
1707  else if (freq >= 488) // prescaler 64
1708  {
1709   tone2_state = 0;
1710   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1711   if (tone2_len == 0) tone2_len++;
1712   TCNT2 = 0;
1713   OCR2A = (uint8_t) (125000 / (uint32_t)freq);
1714   TCCR2B = 4;
1715  }
1716  else if (freq >= 244) // prescaler 128
1717  {
1718   tone2_state = 0;
1719   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1720   if (tone2_len == 0) tone2_len++;
1721   TCNT2 = 0;
1722   OCR2A = (uint8_t) (62500 / (uint32_t)freq);
1723   TCCR2B = 5;
1724  }
1725  else if (freq >= 122) //prescaler 256
1726  {
1727   tone2_state = 0;
1728   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1729   if (tone2_len == 0) tone2_len++;
1730   TCNT2 = 0;
1731   OCR2A = (uint8_t) (31250 / (uint32_t)freq);
1732   TCCR2B = 6;
1733  }
1734  else if (freq >= 30) //prescaler 1024
1735  {
1736   tone2_state = 0;
1737   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1738   if (tone2_len == 0) tone2_len++;
1739   TCNT2 = 0;
1740   OCR2A = (uint8_t) (7813 / (uint32_t)freq);
1741   TCCR2B = 7;
1742  }
1743  else if (freq == 0)
1744  {
1745   tone2_pause = 1;
1746   tone2_state = 0;
1747   period = 1000000 / 500;
1748   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1749   TCNT2 = 0;
1750   OCR2A = (uint8_t) (125000 / (uint32_t)500);
1751   TCCR2B = 4;
1752  }
1753  else
1754  {
1755   TCCR2B = 0;
1756  }
1757 }
1758 
1759 void zastav_melodiu()
1760 {
1761  notes_remaining = 0;
1762 }