Difference between revisions of "Otto - riadiaci program v.4"

From DT^2
Jump to: navigation, search
m
Line 31: Line 31:
 
|Sirena||12
 
|Sirena||12
 
|}   
 
|}   
 +
 +
[[file:1_HC-SR04_Front_Back.jpeg]]
  
 
Číslovanie serva v choreografii:
 
Číslovanie serva v choreografii:

Revision as of 11:29, 10 August 2018

Program umožňuje priame riadenie robota (aj cez BlueTooth). Teraz už funguje aj na pinoch 2,4 a môže sa naraz programovať aj komunikovať.

Na komunikáciu s robotom môžete použiť napr. program Putty: putty.exe.

Pripojenie na vývody Arduina:

servo pin
ľavá ruka 10
pravá ruka 11
ľavá noha 9
pravá noha 6
ľavá päta 5
pravá päta 3
TXD BlueTooth 2
RXD BlueTooth 4
TRIG Ultrazvuk 7
ECHO Ultrazvuk 8
Sirena 12

1 HC-SR04 Front Back.jpeg

Číslovanie serva v choreografii:

servo číslo serva v choreografii
ľavá ruka 5
pravá ruka 6
ľavá noha 4
pravá noha 3
ľavá päta 2
pravá päta 1
klaves servo/funkcia
a/q ľavá ruka
;/p pravá ruka
z/x ľavá noha
,/. pravá noha
d/c ľavá päta
k/m pravá päta
1/9 zníž/zvýš rýchlosť pohybu
H kalibrovať strednú polohu servomotorov
 • pomocou + a - nájdeme strednú polohu serva
 • enter potvrdí hodnotu a pokračuje sa ďalším servom
 • kalibrácia sa po vypnutí nezapamätá, pokiaľ ju neuložíte do EEPROM (pozri nižšie)
J kalibrovať limity pre všetky stupne voľnosti (len pre priame riadenie)
G zobrazenie celej kalibrácie
E celú kalibráciu je možné zapísať do trvalej pamäte EEPROM (používať opatrne! - dá sa prepísať najviac 100000-krát), po zapnutí sa automaticky načíta, treba potvrdiť veľkým Y
minus zvukový pozdrav
R ruky hore-dole
@ načítanie choreografie, pozri príklady a formát
? zobrazí načítanú choreografiu (kontrola po @)
t zatancuje načítanú choreografiu
U testuje ultrazvuk
S zobrazí aktuálnu polohu servomotorov (vhodné pri laden
medzera reset všetkých motorov do strednej polohy
3,...,6 zmiešaný pohyb (treba nastaviť vo funkciách kombinacia1() - kombinacia4())
v,b,n,j,h,g,f,s,l,o,i,u,y,r,e,w zvukové efekty 1-16
TAB,*,/,+ zahrá melódiu 1-4
W zapísať choreografiu do EEPROM (opatrne)
C načítať choreografiu z EEPROM
X formátovať EEPROM na zápis choreografií (opatrne)
V vypni/zapni režim nudy

Pozrite si (a skopírujte si) príklady choreografií: Otto - príklady choreografií

Download: otto4.ino

  1 #include <Servo.h>
  2 #include <EEPROM.h>
  3 #include <avr/pgmspace.h>
  4 
  5 #define ECHO_BT_TO_USB 1
  6 
  7 #define US_TRIG 7
  8 #define US_ECHO 8
  9 
 10 #define BT_RX  2 
 11 #define BT_TX  4
 12 
 13 #define SIRENA 12
 14 
 15 //maximalna dlzka choreografie
 16 #define CHOREO_LEN 200
 17 
 18 #define CAS_OTTO_SA_ZACNE_NUDIT 9000
 19 
 20 // cisla pinov, kde su zapojene servo motory
 21 #define PIN_SERVO_LAVA_RUKA  10 
 22 #define PIN_SERVO_PRAVA_RUKA 11
 23 #define PIN_SERVO_LAVA_NOHA  9
 24 #define PIN_SERVO_PRAVA_NOHA 6
 25 #define PIN_SERVO_LAVA_PATA  5
 26 #define PIN_SERVO_PRAVA_PATA 3
 27 
 28 #define S1 3
 29 #define S2 5
 30 #define S3 6
 31 #define S4 9
 32 #define S5 10
 33 #define S6 11
 34 
 35 // tu su serva cislovane 1-6
 36 #define SERVO_LAVA_RUKA  5 
 37 #define SERVO_PRAVA_RUKA 6
 38 #define SERVO_LAVA_NOHA  4
 39 #define SERVO_PRAVA_NOHA 3
 40 #define SERVO_LAVA_PATA  2
 41 #define SERVO_PRAVA_PATA 1
 42 
 43 // ak su niektore serva naopak, je tu jednotka
 44 uint8_t servo_invertovane[6] = {0, 0, 1, 1, 0, 1};
 45 
 46 // znaky, ktorymi sa ovladaju jednotlive stupne volnosti
 47 char znaky_zmien[] = {'a', 'q', ';', 'p', 'z', 'x', ',', '.', 'd', 'c', 'k', 'm' };
 48 // co robia jednotlive znaky (znamienko urcuje smer)
 49 int8_t zmeny[] = {SERVO_LAVA_RUKA, -SERVO_LAVA_RUKA, 
 50          SERVO_PRAVA_RUKA, -SERVO_PRAVA_RUKA, 
 51          -SERVO_LAVA_NOHA, SERVO_LAVA_NOHA, 
 52          -SERVO_PRAVA_NOHA, SERVO_PRAVA_NOHA, 
 53          SERVO_LAVA_PATA, -SERVO_LAVA_PATA, 
 54          SERVO_PRAVA_PATA, -SERVO_PRAVA_PATA }; 
 55 
 56 // sem si mozno ulozit svoju kalibraciu
 57 uint8_t prednastavena_kalibracia[] = { 90, 90, 90, 90, 90, 90 };
 58 
 59 uint8_t dolny_limit[] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
 60 uint8_t horny_limit[] = {180, 180, 180, 180, 180, 180};
 61 
 62 Servo s[6];
 63 
 64 uint16_t ch_time[CHOREO_LEN];
 65 uint8_t ch_servo[CHOREO_LEN];
 66 uint8_t ch_val[CHOREO_LEN];
 67 int ch_len;
 68 uint8_t kalib[6];
 69 int stav[6];
 70 int krok;
 71 uint8_t spomalenie;
 72 
 73 static volatile int16_t distance;
 74 static uint32_t cas_ked_naposledy_stlacil;
 75 static uint8_t vypni_nudu;
 76 
 77 void setup() {
 78  Serial.begin(9600);
 79  init_tone2();
 80  init_serial(9600);
 81  init_ultrasonic();
 82 
 83  randomSeed(analogRead(1));
 84  s[0].attach(PIN_SERVO_PRAVA_PATA);
 85  s[1].attach(PIN_SERVO_LAVA_PATA);
 86  s[2].attach(PIN_SERVO_PRAVA_NOHA);
 87  s[3].attach(PIN_SERVO_LAVA_NOHA);
 88  s[4].attach(PIN_SERVO_LAVA_RUKA);
 89  s[5].attach(PIN_SERVO_PRAVA_RUKA);
 90  precitaj_kalibraciu_z_EEPROM();
 91  for (int i = 0; i < 6; i++)
 92  {
 93   kalib[i] = prednastavena_kalibracia[i];
 94   stav[i] = kalib[i];
 95   s[i].write(stav[i]);
 96  }
 97  ch_len = 0;
 98  krok = 7;
 99  vypni_nudu = 0;
 100  spomalenie = 6;
 101  ahoj();
 102  ruky2();
 103  delay(100); 
 104  serial_println_flash(PSTR("\r\n Otto DTDT"));
 105  cas_ked_naposledy_stlacil = millis();
 106 }
 107 
 108 void loop() {
 109  char z = -1;
 110  if (serial_available()) z = serial_read();
 111 #ifdef ECHO_BT_TO_USB
 112   if (Serial.available()) z = Serial.read();
 113 #endif 
 114  
 115  if (z != -1)
 116  { 
 117   cas_ked_naposledy_stlacil = millis();
 118   if (pohyb_znakom(z)) return;  
 119   else if (pohyb_kombinacia(z)) return; 
 120   else if (vydaj_zvukovy_efekt(z)) return;
 121   else if (ma_zahrat_melodiu(z)) return;
 122   else if (z == '@') nacitaj_choreografiu();
 123   else if (z == '?') vypis_choreografiu();
 124   else if (z == 't') zatancuj_choreografiu(ch_time, ch_servo, ch_val, ch_len);
 125   else if (z == '-') ahoj();
 126   else if (z == ' ') reset();
 127   else if (z == 'H') kalibruj();
 128   else if (z == 'J') nastav_limity();
 129   else if (z == 'G') vypis_kalibraciu();
 130   else if (z == 'L') nacitaj_kalibraciu();
 131   else if (z == 'E') zapis_kalibraciu_do_EEPROM();
 132   else if (z == 'R') ruky();
 133   else if (z == '9') zvys_krok();
 134   else if (z == '1') zniz_krok();
 135   else if (z == '8') zvys_spomalenie();
 136   else if (z == '7') zniz_spomalenie();
 137   else if (z == 'U') test_ultrazvuk();
 138   else if (z == 'S') zobraz_stav();
 139   else if (z == 'W') skus_zapisat_choreografiu_do_EEPROM();
 140   else if (z == 'X') skus_naformatovat_EEPROM_choreografie();
 141   else if (z == 'C') skus_nacitat_choreografiu_z_EEPROM();
 142   else if (z == 'V') { vypni_nudu ^= 1; serial_print("ticho:"); serial_println(vypni_nudu); }
 143  }
 144  int16_t d = measure_distance();
 145  if (d < 10) menu_ultrasonic_request();
 146 
 147  skus_ci_sa_nenudi();
 148 }
 149 
 150 void skus_ci_sa_nenudi()
 151 {
 152  if ((millis() - cas_ked_naposledy_stlacil > CAS_OTTO_SA_ZACNE_NUDIT) && !vypni_nudu)
 153  {
 154   uint8_t rnd = random(21);
 155   switch (rnd)
 156   {
 157    case 0: zatancuj_choreografiu(ch_time, ch_servo, ch_val, ch_len); break;
 158    case 1: zahraj_melodiu(1); break;
 159    case 2: zahraj_melodiu(2); break;
 160    case 3: zahraj_melodiu(3); break;
 161    case 4: zahraj_melodiu(4); break;
 162    case 5: for (int i = 0; i < 20; i++)
 163        {
 164         rnd = random(16) + 1;
 165         zvukovy_efekt(rnd);
 166        }
 167        break;
 168    default: zvukovy_efekt(rnd - 5); break;
 169   }
 170   cas_ked_naposledy_stlacil = millis();
 171  }
 172 }
 173 
 174 const uint8_t klavesy_efektov[] PROGMEM = {'v', 'b', 'n', 'j', 'h', 'g', 'f', 's', 'l', 'o', 'i', 'u', 'y', 'r', 'e', 'w'};
 175 #define POCET_KLAVES_EFEKTOV 16
 176 
 177 uint8_t vydaj_zvukovy_efekt(char z)
 178 {
 179  for (int i = 0; i < POCET_KLAVES_EFEKTOV; i++)
 180   if (z == pgm_read_byte(klavesy_efektov + i)) 
 181   {
 182    zvukovy_efekt(i + 1);
 183    return 1;
 184   }
 185  return 0;
 186 }
 187 
 188 uint8_t ma_zahrat_melodiu(char z)
 189 {
 190  if (z == 9) zahraj_melodiu(1);
 191  else if (z == '*') zahraj_melodiu(2);
 192  else if (z == '/') zahraj_melodiu(3);
 193  else if (z == '+') zahraj_melodiu(4);
 194  else if (z == 27) zastav_melodiu();
 195 }
 196 
 197 void efekt1()
 198 {
 199  uint16_t fre = 100;
 200  for (int i = 0; i < 200; i++)
 201  {
 202   tone2(fre, 2);
 203   fre += 10;
 204   delay(2); 
 205  }
 206 }
 207 
 208 void efekt2()
 209 {
 210  uint16_t fre = 2060;
 211  for (int i = 0; i < 200; i++)
 212  {
 213   tone2(fre, 2);
 214   fre -= 10;
 215   delay(2);
 216  }
 217 }
 218 
 219 void efekt3()
 220 {
 221  uint16_t fre;
 222  for (int i = 0; i < 200; i++)
 223  {
 224   fre = random(3000) + 20;
 225   tone2(fre, 2);  
 226   delay(2); 
 227  }
 228 }
 229 
 230 void efekt4()
 231 {
 232  uint16_t fre = 100;
 233  for (int i = 0; i < 200; i++)
 234  {
 235   (i&1) ? tone2(fre, 2) : tone2(2100 - fre, 2);
 236   fre += 10;
 237   delay(2); 
 238  }
 239 }
 240 
 241 void efekt5()
 242 {
 243  uint16_t fre = 100;
 244  for (int i = 0; i < 100; i++)
 245  {
 246   (i&1) ? tone2(fre, 4) : tone2(2100 - fre, 4);
 247   fre += 20;
 248   delay(4); 
 249  }
 250 }
 251 
 252 void efekt6()
 253 {
 254  uint16_t d = 12;
 255  for (int i = 0; i < 20; i++)
 256  {
 257   tone2(1760, 10);  
 258   delay(d);
 259   d += 3;
 260  }
 261 }
 262 
 263 void efekt7()
 264 {
 265  for (int i = 0; i < 40; i++)
 266  {
 267   if (i&1) tone2(1760, 10);
 268   delay(10); 
 269  }
 270 }
 271 
 272 void efekt8()
 273 {
 274  uint16_t d = 72;
 275  for (int i = 0; i < 20; i++)
 276  {
 277   tone2(1760, 10);  
 278   delay(d);
 279   d -= 3;
 280  }
 281 }
 282 
 283 void efekt9()
 284 {
 285  float fre = 3500;
 286  while (fre > 30)
 287  {
 288   tone2((uint16_t)fre, 2);
 289   fre *= 0.97;  
 290   delay(2); 
 291  }
 292 }
 293 
 294 void efekt10()
 295 {
 296  float fre = 30;
 297  while (fre < 3000)
 298  {
 299   tone2((uint16_t)fre, 2);
 300   fre *= 1.03;  
 301   delay(2); 
 302  }
 303 }
 304 
 305 void efekt11()
 306 {
 307  uint16_t fre = 3500;
 308  uint16_t d = 42;
 309  for (int i = 0; i < 20; i++)
 310  {
 311   tone2(fre, d);
 312   fre -= 165; 
 313   delay(d);
 314   d -= 2;
 315  }
 316 }
 317 
 318 void efekt12()
 319 {
 320  float fre = 110;
 321  uint8_t d = 42;
 322  for (int i = 0; i < 20; i++)
 323  {
 324   tone2(fre, d);
 325   fre += 165; 
 326   delay(d);
 327   d -= 2;
 328  }
 329 }
 330 
 331 void efekt13()
 332 {
 333  uint16_t fre = 3400;
 334  uint8_t d = 200;
 335  uint8_t delta = 1;
 336  for (int i = 0; i < 20; i++)
 337  {
 338   tone2(fre, d);
 339   fre -= 165; 
 340   delay(d);
 341   d -= delta;
 342   delta++;
 343  }
 344  tone2(110, 1000);
 345  delay(1000);
 346 }
 347 
 348 void efekt14()
 349 {
 350  uint16_t fre = 880; 
 351  int16_t d = 20;
 352  for (int i = 0; i < 20; i++)
 353  {
 354   tone2(fre, d);
 355   delay(d);
 356   fre += random(50) - 25;
 357   d += random(10) - 5;
 358   if (d < 0) d = 1;
 359  }
 360 }
 361 
 362 void efekt15()
 363 {
 364  uint16_t fre = 440; 
 365  int16_t d = 20;
 366  for (int i = 0; i < 20; i++)
 367  {
 368   tone2(fre, d);
 369   delay(d);
 370   fre += random(25) - 12;
 371   d += random(10) - 5;
 372   if (d < 0) d = 1;
 373  }
 374 }
 375 
 376 void efekt16()
 377 {
 378  uint16_t fre = 1760; 
 379  int16_t d = 20;
 380  for (int i = 0; i < 20; i++)
 381  {
 382   tone2(fre, d);
 383   delay(d);
 384   fre += random(100) - 50;
 385   d += random(10) - 5;
 386   if (d < 0) d = 1;
 387  }
 388 }
 389 
 390 void zvukovy_efekt(uint8_t cislo)
 391 {
 392  switch (cislo) {
 393   case 1: efekt1(); break;
 394   case 2: efekt2(); break;
 395   case 3: efekt3(); break;
 396   case 4: efekt4(); break;
 397   case 5: efekt5(); break; 
 398   case 6: efekt6(); break; 
 399   case 7: efekt7(); break; 
 400   case 8: efekt8(); break; 
 401   case 9: efekt9(); break; 
 402   case 10: efekt10(); break; 
 403   case 11: efekt11(); break; 
 404   case 12: efekt12(); break;
 405   case 13: efekt13(); break; 
 406   case 14: efekt14(); break; 
 407   case 15: efekt15(); break; 
 408   case 16: efekt16(); break; 
 409  }
 410 }
 411 
 412 void test_ultrazvuk()
 413 {
 414  int i = 0;
 415  while ((serial_available() == 0) && (Serial.available() == 0))
 416  {
 417   serial_println_num(measure_distance());
 418   delay(100);
 419  }
 420  serial_read();
 421 }
 422 
 423 void menu_ultrasonic_request()
 424 {
 425  uint32_t tm = millis();
 426  int d = measure_distance();
 427  int count = 0;
 428  int count2 = 0;
 429  while ((millis() - tm < 1500) && ((d < 15) || (count2 < 5)) && (count < 10)) 
 430  {
 431   delay(10);
 432   d = measure_distance();
 433   if (d == 10000) count++;
 434   else count = 0;
 435   if (d >= 15) count2++;
 436   else count2 = 0;
 437   if (serial_available() || Serial.available()) return;
 438  }
 439  if (millis() - tm >= 1500)
 440  {
 441   ultrasonic_menu();
 442   cas_ked_naposledy_stlacil = millis();
 443  }
 444 }
 445 
 446 void ultrasonic_menu()
 447 {
 448  int selection = 0;
 449  tone2( 880, 200);
 450  
 451  do { 
 452   int count = 0;
 453   do { 
 454    int32_t d = measure_distance();
 455    if (d == 10000) continue;
 456    if (d >= 20) count++;
 457    else count = 0;
 458    delay(10);
 459   } while (!serial_available() && !Serial.available() && (count < 20));
 460   
 461   tone2( 440, 200);
 462   uint32_t tm = millis();
 463   while ((measure_distance() > 15) && (millis() - tm < 1500) && !serial_available() && !Serial.available()) delay(10);
 464   if (millis() - tm >= 1500) 
 465   {
 466    tone2( 2000, 50);
 467    menu_command(selection);
 468    return;
 469   }    
 470   selection++;
 471   for (int i = 0; i < selection; i++)
 472   {
 473    tone2( 1261, 50);
 474    delay(250);
 475   }
 476  } while (!serial_available() && !Serial.available());
 477  while (serial_available()) serial_read();
 478  while (Serial.available()) Serial.read();
 479 }
 480 
 481 void menu_command(int cmd)
 482 {
 483  if (cmd == 1) vpred();
 484  if (cmd == 2) { precitaj_choreografiu_z_EEPROM(1); zatancuj_choreografiu(ch_time, ch_servo, ch_val, ch_len); }
 485  if (cmd == 3) { precitaj_choreografiu_z_EEPROM(2); zatancuj_choreografiu(ch_time, ch_servo, ch_val, ch_len); }
 486  if (cmd == 4) { precitaj_choreografiu_z_EEPROM(3); zatancuj_choreografiu(ch_time, ch_servo, ch_val, ch_len); }
 487  if (cmd == 5) zahraj_melodiu(1);
 488  if (cmd == 6) melodia_jedna_druhej();
 489  if (cmd == 7) ahoj();
 490  if (cmd == 9) zahraj_melodiu(2);
 491  if (cmd == 9) zahraj_melodiu(3);
 492  if (cmd == 10) zahraj_melodiu(4);
 493 }
 494 
 495 void melodia_jedna_druhej()
 496 {
 497  for (int i = 0; i < 2; i++)
 498  {
 499   tone2(262, 200);
 500   delay(200);
 501   tone2(330, 200);
 502   delay(200);
 503  
 504   tone2(262, 200);
 505   delay(200);
 506   tone2(330, 200);
 507   delay(200);
 508  
 509   tone2(392, 400);
 510   delay(400);
 511  
 512   tone2(392, 400);
 513   delay(400);
 514  }
 515 }
 516 
 517 // chodza pre vacsieho dreveneho robota
 518 uint16_t chor_time[] = {500,100,1,1,100,1,1,1,100,1,1,1,100,1,100,1,1,0};
 519 uint8_t chor_servo[] = {11,1,2,6,4,3,6,5,1,2,6,5,3,4,1,2,9,0};
 520 uint8_t chor_val[] = {1,48,69,180,104,104,90,0,111,146,0,90,62,69,48,69,2,0};
 521 uint8_t chor_len = 18;
 522 
 523 void vpred()
 524 {
 525  while ((measure_distance() > 30) && !serial_available() && !Serial.available())
 526   zatancuj_choreografiu(chor_time, chor_servo, chor_val, chor_len);
 527  pipni();
 528  reset();
 529 }
 530 
 531 void skus_zapisat_choreografiu_do_EEPROM()
 532 {
 533  serial_print_flash(PSTR("Cislo? [1-3]: "));
 534  char odpoved = read_char();
 535  if ((odpoved < '1') || (odpoved > '3')) return;
 536  serial_println_char(odpoved);
 537  uint8_t cislo = odpoved - '0';
 538  
 539  serial_print_flash(PSTR("Zapisat choreografiu do EEPROM c."));
 540  serial_print_char(odpoved);
 541  serial_print_flash(PSTR("? [Y/n]: "));
 542  odpoved = read_char();
 543  serial_println_char(odpoved);
 544  if (odpoved == 'Y') 
 545   zapis_choreografiu_do_EEPROM(cislo);
 546 }
 547 
 548 void skus_nacitat_choreografiu_z_EEPROM()
 549 {
 550  serial_print_flash(PSTR("Cislo? [1-3]: "));
 551  char odpoved = read_char();
 552  if ((odpoved < '1') || (odpoved > '3')) return;
 553  serial_println_char(odpoved);
 554  uint8_t cislo = odpoved - '0';
 555  
 556  serial_print_flash(PSTR("Precitat choreografiu z EEPROM c."));
 557  serial_print_char(odpoved);
 558  serial_print_flash(PSTR("? [Y/n]: "));
 559  odpoved = read_char();
 560  serial_println_char(odpoved);
 561  if (odpoved == 'Y') 
 562   precitaj_choreografiu_z_EEPROM(cislo);
 563 }
 564 
 565 void skus_naformatovat_EEPROM_choreografie()
 566 {
 567  serial_print_flash(PSTR("Formatovat EEPROM choreografii? [Y/n]:"));
 568  char odpoved = read_char();
 569  serial_println_char(odpoved);
 570  if (odpoved == 'Y') 
 571   naformatuj_EEPROM_choreografie(); 
 572 }
 573 
 574 //EEPROM MAP:
 575 // 0: slot number where choreography 3 starts (B3. Real address = B3 x 4)
 576 // 1: marker '~' indicates calibration is already stored in EEPROM and will be loaded on startup
 577 // 2-8: servo calibration (central points to be used instead of default 90)
 578 // 9-14: lower limit for direct control for all 6 servos
 579 // 15-20: upper limit for direct control for all 6 servos
 580 // 21:  number of steps in choreography 1 (L1) 0=choreography not in memory
 581 // 22:  number of steps in choreography 2 (L2) 0=not in memory
 582 // 23:  number of steps in choreography 3 (L3) 0=not in memory
 583 // 24..(L1 x 4 + 23)    choreography1 tuplets (uint16,uint8,uint8) x L1
 584 // (1024 - L2 x 4)..1023  choreography2 same as above
 585 // B3 x 4..(B3 x 4 + L3 x 4 - 1) choreography 3 same as above
 586 void zapis_choreografiu_do_EEPROM(int slot)
 587 {
 588  uint8_t b3 = EEPROM.read(0);
 589  uint8_t len1 = EEPROM.read(21);
 590  uint8_t len2 = EEPROM.read(22);
 591  uint8_t len3 = EEPROM.read(23);
 592  uint16_t wp = 65535;
 593  
 594  if ((len1 > CHOREO_LEN) || (len2 > CHOREO_LEN) || (len3 > CHOREO_LEN) || (b3 > 250 - len3) || ((len1 > b3) && (b3 != 0)) || (len3 + b3 > 250 - len2) || (len1 + len2 > 250))
 595   b3 = len1 = len2 = len3 = 0;
 596  
 597  if (slot == 1)
 598  {
 599   if (((ch_len < b3) || (len3 == 0)) && (ch_len + len2 + len3 <= 250))
 600   {
 601    EEPROM.write(21, ch_len);
 602    wp = 24;
 603   }
 604  }
 605  else if (slot == 2)
 606  {
 607   if ((250 - b3 - len3 > ch_len) && (ch_len + len1 + len3 <= 250))
 608   {
 609    EEPROM.write(22, ch_len);
 610    wp = 1000 - ch_len * 4;
 611   }
 612  }
 613  else if (slot == 3)
 614  {
 615   if (ch_len + len1 + len2 <= 250)
 616   {
 617    EEPROM.write(23, ch_len);
 618    EEPROM.write(0, (len1 - len2) / 2 + 125);
 619    wp = 4 * ((len1 - len2) / 2 + 125);
 620   }
 621  }
 622 
 623  if (wp == 65535)
 624   serial_println_flash(PSTR("not enough space"));
 625  else
 626  {
 627    for (int i = 0; i < ch_len; i++)
 628    {
 629     EEPROM.write(wp + 4 * i, ch_time[i] & 255);
 630     EEPROM.write(wp + 1 + 4 * i, ch_time[i] >> 8);
 631     EEPROM.write(wp + 2 + 4 * i, ch_servo[i]);
 632     EEPROM.write(wp + 3 + 4 * i, ch_val[i]);
 633    }
 634    serial_println_flash(PSTR("ok"));
 635  }
 636 }
 637 
 638 void precitaj_choreografiu_z_EEPROM(uint8_t slot)
 639 {
 640  uint8_t b3 = EEPROM.read(0);
 641  uint8_t len1 = EEPROM.read(21);
 642  uint8_t len2 = EEPROM.read(22);
 643  uint8_t len3 = EEPROM.read(23);
 644  uint16_t rp = 65535;
 645  if ((len1 > CHOREO_LEN) || (len2 > CHOREO_LEN) || (len3 > CHOREO_LEN) || (b3 > 250 - len3) || ((len1 > b3) && (b3 != 0)) || (len3 + b3 > 250 - len2) || (len1 + len2 > 250))
 646   b3 = len1 = len2 = len3 = 0;
 647 
 648  if (slot == 1) 
 649  {
 650   if (len1 > 0) 
 651   {
 652    rp = 24;
 653    ch_len = len1;
 654   }  
 655  }
 656  else if (slot == 2)
 657  {
 658   if (len2 > 0) 
 659   {
 660    ch_len = len2;
 661    rp = 1000 - ch_len * 4;   
 662   }
 663  }
 664  else if (slot == 3)
 665  {
 666   if (len3 > 0) 
 667   {
 668    rp = b3 * 4;
 669    ch_len = len3;
 670   }  
 671  }
 672 
 673  if (rp == 65535)
 674   serial_println_flash(PSTR("couldn't"));
 675  else
 676  {
 677   for (int i = 0; i < ch_len; i++)
 678   {
 679     ch_time[i] = ((uint16_t)EEPROM.read(rp + 4 * i)) | 
 680           (((uint16_t)EEPROM.read(rp + 1 + 4 * i)) << 8);
 681     ch_servo[i] = EEPROM.read(rp + 2 + 4 * i);
 682     ch_val[i] = EEPROM.read(rp + 3 + 4 * i);
 683   }
 684   serial_println_flash(PSTR("ok"));
 685   pipni();
 686  }
 687 }
 688 
 689 void naformatuj_EEPROM_choreografie()
 690 {
 691  EEPROM.write(0, 0);
 692  EEPROM.write(21, 0);
 693  EEPROM.write(22, 0);
 694  EEPROM.write(23, 0);
 695  serial_println_flash(PSTR("ok"));
 696  pipni();
 697 }
 698 
 699 void precitaj_kalibraciu_z_EEPROM()
 700 {
 701  uint8_t value = EEPROM.read(1);
 702  if (value != '~') return;
 703  for (int i = 2; i < 8; i++)
 704   prednastavena_kalibracia[i - 2] = EEPROM.read(i);
 705  for (int i = 0; i < 6; i++)
 706   dolny_limit[i] = EEPROM.read(i + 9);
 707  for (int i = 0; i < 6; i++)
 708   horny_limit[i] = EEPROM.read(i + 15);  
 709 }
 710 
 711 char read_char()
 712 {
 713  while (!serial_available() && !Serial.available());
 714  if (serial_available()) return serial_read();
 715  else return Serial.read();
 716 }
 717 
 718 void zapis_kalibraciu_do_EEPROM()
 719 {
 720  serial_print_flash(PSTR("Naozaj chces zapisat kalibraciu do EEPROM? [Y/n]: "));
 721  char odpoved = read_char();
 722  serial_println_char(odpoved);
 723  if (odpoved == 'Y') 
 724  {
 725   EEPROM.write(1, '~');
 726   for (int i = 2; i < 8; i++)
 727    EEPROM.write(i, kalib[i - 2]);
 728   for (int i = 0; i < 6; i++)
 729    EEPROM.write(9 + i, dolny_limit[i]);
 730   for (int i = 0; i < 6; i++)
 731    EEPROM.write(15 + i, horny_limit[i]);
 732   serial_println_flash(PSTR("ok"));
 733  }
 734 }
 735 
 736 void pipni()
 737 {
 738  tone2( 1568, 50);
 739  delay(100);
 740  tone2( 1357, 50);
 741 }
 742 
 743 void ruky()
 744 {
 745  int odloz_krok = krok;
 746  delay(500);
 747  krok = 90;
 748  pohyb(SERVO_LAVA_RUKA);  
 749  pohyb(SERVO_PRAVA_RUKA);
 750  delay(1000);
 751  krok = 180;
 752  pohyb(-SERVO_LAVA_RUKA);  
 753  pohyb(-SERVO_PRAVA_RUKA);
 754  delay(1000);
 755  krok = odloz_krok;
 756  pipni();
 757 }
 758 
 759 void ruky2()
 760 {
 761  int odloz_krok = krok;
 762  delay(500);
 763  krok = 180;
 764  pohyb(SERVO_LAVA_RUKA);  
 765  pohyb(SERVO_PRAVA_RUKA);
 766  delay(1000);
 767  krok = 90;
 768  pohyb(-SERVO_LAVA_RUKA);  
 769  pohyb(-SERVO_PRAVA_RUKA);
 770  delay(1000);
 771  krok = odloz_krok;
 772  pipni();
 773 }
 774 
 775 void ahoj()
 776 {
 777  tone2( 1568, 50);
 778  delay(70);
 779  tone2( 1175, 30);
 780  delay(50);
 781  tone2( 880, 30);
 782  delay(50);
 783  tone2( 1047, 50);
 784  delay(70);
 785  tone2( 1245, 30);
 786  delay(150);
 787  tone2( 1568, 50);
 788  delay(100);
 789  if (random(10) > 4) tone2( 1357, 50);
 790  else tone2( 1047, 50);
 791 }
 792 
 793 void nastav_koncatinu(int8_t servo, uint8_t poloha)
 794 {
 795  int8_t delta;
 796  int8_t srv = (servo > 0)?servo:-servo;
 797  srv--;
 798  poloha += kalib[srv] - 90;
 799  if (poloha > 180) poloha = 180;
 800  if (poloha < 0) poloha = 0;
 801 
 802  if (stav[srv] < poloha) delta = 1;
 803  else delta = -1;
 804  while (stav[srv] != poloha)
 805  {
 806   stav[srv] +=delta;
 807   s[srv].write(stav[srv]);
 808   delay(spomalenie);
 809  }
 810 }
 811 
 812 void zobraz_stav()
 813 {
 814  for (int i = 0; i < 6; i++)
 815  {
 816   serial_print_flash(PSTR("S")); serial_print_num(i + 1); serial_print_flash(PSTR(": ")); serial_println_num(stav[i] - kalib[i] + 90);
 817  }
 818  serial_println_flash(PSTR("---"));
 819  pipni();
 820 }
 821 
 822 void pohyb(int8_t servo)
 823 {
 824  int8_t srv = (servo > 0)?servo:-servo;
 825  srv--;
 826  if (servo_invertovane[srv]) servo = -servo;
 827  if (servo > 0)
 828  {
 829   if (stav[srv] <= horny_limit[srv] - krok) stav[srv] += krok;
 830   else stav[srv] = horny_limit[srv];
 831   s[srv].write(stav[srv]);
 832  }
 833  else if (servo < 0)
 834  {
 835   if (stav[srv] >= dolny_limit[srv] + krok) stav[srv] -= krok; 
 836   else stav[srv] = dolny_limit[srv];
 837   s[srv].write(stav[srv]);   
 838  }
 839 }
 840 
 841 uint8_t pohyb_znakom(char z)
 842 {
 843  for (int i = 0; i < 12; i++)
 844  {
 845   if (z == znaky_zmien[i])
 846   {
 847    int8_t servo = zmeny[i];
 848    pohyb(servo);
 849   }
 850  }
 851 }
 852 
 853 void kombinacia1()
 854 {
 855  pohyb(SERVO_LAVA_NOHA);
 856  pohyb(-SERVO_PRAVA_PATA);
 857 }
 858 
 859 void kombinacia2()
 860 {
 861  pohyb(SERVO_PRAVA_NOHA);
 862  pohyb(-SERVO_LAVA_PATA);
 863 }
 864 
 865 void kombinacia3()
 866 {
 867  pohyb(SERVO_LAVA_RUKA); 
 868  pohyb(SERVO_PRAVA_RUKA); 
 869 }
 870 
 871 void kombinacia4()
 872 {
 873  pohyb(-SERVO_LAVA_RUKA); 
 874  pohyb(-SERVO_PRAVA_RUKA); 
 875 }
 876 
 877 int pohyb_kombinacia(char z)
 878 {
 879  if (z == '3') kombinacia1();
 880  else if (z == '4') kombinacia2();
 881  else if (z == '5') kombinacia3();
 882  else if (z == '6') kombinacia4();
 883  else return 0;
 884  return 1;
 885 }
 886 
 887 int nacitajCislo()
 888 {
 889  int num = 0;
 890  int z;
 891  do {
 892   z = read_char();
 893   if (z == '#') while (z != 13) z = read_char();
 894  } while ((z < '0') || (z > '9'));
 895  while ((z >= '0') && (z <= '9'))
 896  {
 897   num *= 10;
 898   num += (z - '0');
 899   do { z = read_char(); if (z == -1) delayMicroseconds(10); } while (z < 0);
 900  }
 901  return num;
 902 }
 903 
 904 void nacitaj_choreografiu()
 905 {
 906  ch_len = 0;
 907  int tm;
 908  do { 
 909   tm = nacitajCislo();
 910   ch_time[ch_len] = tm;
 911   ch_servo[ch_len] = nacitajCislo();
 912   ch_val[ch_len] = nacitajCislo();
 913   ch_len++;
 914  if (ch_len == CHOREO_LEN) break;
 915  } while (tm > 0);
 916  pipni(); 
 917 }
 918 
 919 void vypis_choreografiu()
 920 {
 921  for (int i = 0; i < ch_len; i++)
 922  {
 923   serial_print_num(ch_time[i]);
 924   serial_print(" ");
 925   serial_print_num(ch_servo[i]);
 926   serial_print(" ");
 927   serial_println_num(ch_val[i]);   
 928  }
 929  serial_println_flash(PSTR("---"));
 930  pipni();
 931 }
 932 
 933 void zatancuj_choreografiu(uint16_t *ch_time, uint8_t *ch_servo, uint8_t *ch_val, int ch_len )
 934 {
 935  for (int i = 0; i < ch_len - 1; i++)
 936  {
 937   delay(ch_time[i]);  
 938   if (ch_servo[i] < 9) nastav_koncatinu(ch_servo[i], ch_val[i]);
 939   else i = specialny_prikaz(i, ch_servo[i], ch_val[i]);  
 940   if (serial_available() || Serial.available()) break;
 941  }
 942  pipni();
 943 }
 944 
 945 int specialny_prikaz(uint16_t i, uint8_t prikaz, uint8_t argument)
 946 {
 947  if (prikaz == 9) return ((int)argument) - 1;
 948  else if (prikaz == 10) spomalenie = argument;
 949  else if (prikaz == 11) zahraj_melodiu(argument);
 950  else if (prikaz == 12) zvukovy_efekt(argument);
 951  return i;
 952 }
 953 
 954 void reset()
 955 {
 956  for (int i = 0; i < 6; i++) 
 957  {
 958   stav[i] = kalib[i];
 959   s[i].write(kalib[i]);
 960   delay(300);
 961  }
 962  pipni();
 963 }
 964 
 965 uint8_t nalad_hodnotu_serva(uint8_t servo, uint8_t hodnota)
 966 {
 967   serial_print_flash(PSTR(" (+/-/ENTER): "));
 968   serial_println_num(hodnota);
 969   s[servo].write(hodnota);
 970   char z;
 971   do {
 972    z = read_char();
 973    if ((z == '+') && (hodnota < 180)) hodnota++;
 974    else if ((z == '-') && (hodnota > 0)) hodnota--; 
 975    if ((z == '+') || (z == '-'))
 976    {
 977     serial_print_num(hodnota); serial_print_char('\r'); 
 978     s[servo].write(hodnota);
 979    }
 980   } while (z != 13);
 981   return hodnota;
 982 }
 983 
 984 void kalibruj()
 985 {
 986  for (int i = 0; i < 6; i++)
 987  {
 988   serial_print_num(i);
 989   kalib[i] = nalad_hodnotu_serva(i, kalib[i]);
 990   serial_print_num(i);
 991   serial_print(": ");
 992   serial_println_num(kalib[i]);
 993  }
 994  for (int i = 0; i < 6; i++) { serial_print_num(kalib[i]); serial_print(" "); }
 995  serial_println_flash(PSTR("ok"));
 996  pipni();
 997 }
 998 
 999 void nastav_limity()
1000 {
1001  for (int i = 0; i < 6; i++)
1002  {
1003   serial_print_num(i);
1004   serial_print_flash(PSTR("dolny"));
1005   dolny_limit[i] = nalad_hodnotu_serva(i, dolny_limit[i]);
1006   serial_print_num(i);
1007   serial_print_flash(PSTR(" dolny: "));
1008   serial_println_num(dolny_limit[i]);
1009   s[i].write(kalib[i]);
1010 
1011   serial_print_num(i);
1012   serial_print_flash(PSTR("horny"));
1013   horny_limit[i] = nalad_hodnotu_serva(i, horny_limit[i]);
1014   serial_print_num(i);
1015   serial_print_flash(PSTR(" horny: "));
1016   serial_println_num(horny_limit[i]);
1017   s[i].write(kalib[i]);
1018  }
1019  for (int i = 0; i < 6; i++) { serial_print_num(dolny_limit[i]); serial_print("-"); serial_print_num(horny_limit[i]); serial_print(" "); }
1020  serial_println_flash(PSTR("ok"));
1021  pipni();
1022 }
1023 
1024 void vypis_kalibraciu()
1025 {
1026  serial_print_flash(PSTR("stredy: "));
1027  for (int i = 0; i < 6; i++) { serial_print_num(kalib[i]); serial_print(" "); }
1028  serial_println();
1029  serial_print_flash(PSTR("dolny limit: "));
1030  for (int i = 0; i < 6; i++) { serial_print_num(dolny_limit[i]); serial_print(" "); }
1031  serial_println();
1032  serial_print_flash(PSTR("horny limit: "));
1033  for (int i = 0; i < 6; i++) { serial_print_num(horny_limit[i]); serial_print(" "); }
1034  serial_println();
1035 }
1036 
1037 void nacitaj_kalibraciu()
1038 {
1039  int tm;
1040  for (int i = 0; i < 6; i++) 
1041   kalib[i] = nacitajCislo();
1042  vypis_kalibraciu();
1043  serial_println_flash(PSTR("ok"));
1044  pipni();
1045 }
1046 
1047 void zvys_krok()
1048 {
1049  if (krok < 180) krok++;
1050  serial_print_flash(PSTR("krok: "));
1051  serial_println_num(krok);
1052 }
1053 
1054 void zniz_krok()
1055 {
1056  if (krok > 0) krok--;
1057  serial_print_flash(PSTR("krok: "));
1058  serial_println_num(krok);
1059 }
1060 
1061 void zniz_spomalenie()
1062 {
1063  if (spomalenie > 0) spomalenie--;
1064  serial_print_flash(PSTR("spomalenie: ")); 
1065  serial_println_num(spomalenie);
1066 }
1067 
1068 void zvys_spomalenie()
1069 {
1070  if (spomalenie < 100) spomalenie++;
1071  serial_print_flash(PSTR("spomalenie: "));
1072  serial_println_num(spomalenie);
1073 }
1074 
1075 // nasleduje softverova implementacia serioveho portu
1076 #define SERIAL_STATE_IDLE   0
1077 #define SERIAL_STATE_RECEIVING 1
1078 #define SERIAL_BUFFER_LENGTH  20
1079 
1080 static volatile uint8_t serial_state;
1081 static uint8_t serial_buffer[SERIAL_BUFFER_LENGTH];
1082 static volatile uint8_t serial_buf_wp, serial_buf_rp;
1083 
1084 static volatile uint8_t receiving_byte;
1085 
1086 static volatile uint32_t time_startbit_noticed;
1087 static volatile uint8_t next_bit_order;
1088 static volatile uint8_t waiting_stop_bit;
1089 static uint16_t one_byte_duration;
1090 static uint16_t one_bit_duration;
1091 static uint16_t one_bit_write_duration;
1092 static uint16_t half_of_one_bit_duration;
1093 
1094 void init_serial(uint32_t baud_rate)
1095 {
1096  pinMode(2, INPUT);
1097  pinMode(4, OUTPUT);
1098  
1099  serial_state = SERIAL_STATE_IDLE;
1100  
1101  one_byte_duration = 9500000 / baud_rate;
1102  one_bit_duration = 1000000 / baud_rate;
1103  one_bit_write_duration = one_bit_duration - 1;
1104  half_of_one_bit_duration = 500000 / baud_rate;
1105  
1106  PCMSK2 |= 4; //PCINT18;
1107  PCIFR &= ~4; //PCIF2;
1108  PCICR |= 4; // PCIE2;
1109 }
1110 
1111 ISR(PCINT2_vect)
1112 {
1113  uint32_t tm = micros();
1114  if (serial_state == SERIAL_STATE_IDLE)
1115  {  
1116   time_startbit_noticed = tm;
1117   serial_state = SERIAL_STATE_RECEIVING;
1118   receiving_byte = 0xFF;
1119   next_bit_order = 0;
1120  }
1121  else if (tm - time_startbit_noticed > one_byte_duration)
1122  {
1123    serial_buffer[serial_buf_wp] = receiving_byte;
1124    serial_buf_wp++;
1125    if (serial_buf_wp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_wp = 0;
1126    time_startbit_noticed = tm;
1127    receiving_byte = 0xFF;
1128    next_bit_order = 0;
1129  }
1130  else if (PIND & 4) 
1131  {
1132   int8_t new_next_bit_order = (tm - time_startbit_noticed - half_of_one_bit_duration) / one_bit_duration;
1133   while (next_bit_order < new_next_bit_order)
1134   { 
1135     receiving_byte &= ~(1 << next_bit_order);
1136     next_bit_order++;
1137   }
1138   if (next_bit_order == 8)
1139   { 
1140     serial_buffer[serial_buf_wp] = receiving_byte;
1141     serial_buf_wp++;
1142     if (serial_buf_wp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_wp = 0;
1143     serial_state = SERIAL_STATE_IDLE;
1144   }    
1145  } else 
1146    next_bit_order = (tm - time_startbit_noticed - half_of_one_bit_duration) / one_bit_duration;
1147 }
1148 
1149 uint8_t serial_available()
1150 {
1151  cli();
1152  if (serial_buf_rp != serial_buf_wp) 
1153  {
1154   sei();
1155   return 1;
1156  }
1157  if (serial_state == SERIAL_STATE_RECEIVING)
1158  {
1159   uint32_t tm = micros();
1160   if (tm - time_startbit_noticed > one_byte_duration)
1161   {   
1162    serial_state = SERIAL_STATE_IDLE;
1163    serial_buffer[serial_buf_wp] = receiving_byte;
1164    serial_buf_wp++;
1165    if (serial_buf_wp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_wp = 0;
1166    sei();
1167    return 1;
1168   }
1169  }
1170  sei();
1171  return 0;
1172 }
1173 
1174 int16_t serial_read()
1175 {
1176  cli();
1177  if (serial_buf_rp != serial_buf_wp)
1178  {
1179   uint8_t ch = serial_buffer[serial_buf_rp];
1180   serial_buf_rp++;
1181   if (serial_buf_rp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_rp = 0;
1182   sei();
1183   return ch;
1184  }
1185 
1186  if (serial_state == SERIAL_STATE_RECEIVING)
1187  {
1188   uint32_t tm = micros();
1189   if (tm - time_startbit_noticed > one_byte_duration)
1190   {
1191    uint8_t ch = receiving_byte;
1192    serial_state = SERIAL_STATE_IDLE; 
1193    sei();
1194    return ch;
1195   }
1196  }
1197  sei();
1198  return -1;
1199 }
1200 
1201 void serial_write(uint8_t ch)
1202 {
1203 #ifdef ECHO_BT_TO_USB
1204  Serial.print((char)ch);
1205 #endif
1206  PORTD &= ~16;
1207  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1208  for (uint8_t i = 0; i < 8; i++)
1209  {
1210   if (ch & 1) PORTD |= 16;
1211   else PORTD &= ~16;
1212   ch >>= 1;
1213   delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1214  }
1215  PORTD |= 16;
1216  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1217  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1218  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1219  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1220  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1221 }
1222 
1223 uint16_t serial_readln(uint8_t *ln, uint16_t max_length)
1224 {
1225  uint16_t len;
1226  uint16_t ch;
1227  do {
1228   ch = serial_read();
1229   if (ch == 13) continue;
1230  } while (ch == -1);
1231 
1232  do {
1233   if ((ch != 13) && (ch != 10) && (ch != -1)) 
1234   {
1235    *(ln++) = ch;
1236    max_length--;
1237    len++;
1238   }  
1239   ch = serial_read();
1240  } while ((ch != 13) && max_length);
1241  *ln = 0;
1242  return len;
1243 }
1244 
1245 void serial_print_num(int32_t number)
1246 {
1247  if (number < 0) 
1248  {
1249   serial_write('-');
1250   number = -number;
1251  }
1252  int32_t rad = 1;
1253  while (number / rad) rad *= 10;
1254  if (number > 0) rad /= 10;
1255  while (rad)
1256  {
1257   serial_write((char)('0' + (number / rad)));
1258   number -= (number / rad) * rad;
1259   rad /= 10;
1260  } 
1261 }
1262 
1263 void serial_print_char(char ch)
1264 {
1265  serial_write(ch); 
1266 }
1267 
1268 void serial_print(const uint8_t *str)
1269 {
1270  while (*str) serial_write(*(str++));
1271 }
1272 
1273 void serial_println(const uint8_t *str)
1274 {
1275  serial_print(str);
1276  serial_write(13);
1277  serial_write(10);
1278 }
1279 
1280 void serial_print_flash(const uint8_t PROGMEM *str)
1281 {
1282  int ln = strlen_P(str);
1283  for (int i = 0; i < ln; i++)
1284   serial_write(pgm_read_byte(str + i));
1285 }
1286 
1287 void serial_println_flash(const uint8_t PROGMEM *str)
1288 {
1289  serial_print_flash(str);
1290  serial_write(13);
1291  serial_write(10);
1292 }
1293 
1294 void serial_println_num(int32_t number)
1295 {
1296  serial_print_num(number);
1297  serial_println();
1298 }
1299 
1300 void serial_println_char(char ch)
1301 {
1302  serial_write(ch);
1303  serial_println();
1304 }
1305 
1306 void serial_println()
1307 {
1308  serial_write(13);
1309  serial_write(10);
1310 }
1311 
1312 // nasleduje citanie z utltazvukoveho senzora
1313 
1314 static volatile uint32_t pulse_start;
1315 static volatile uint8_t new_distance;
1316 
1317 void init_ultrasonic()
1318 {
1319  pinMode(US_ECHO, INPUT);
1320  pinMode(US_TRIG, OUTPUT);
1321  
1322  PCMSK0 |= 1; //PCINT0;
1323  PCIFR &= ~1; //PCIF0;
1324  PCICR |= 1; // PCIE0; 
1325 }
1326 
1327 ISR(PCINT0_vect)
1328 {
1329  if (PINB & 1) pulse_start = micros();
1330  else 
1331  {
1332   distance = (int16_t)((micros() - pulse_start) / 58);
1333   new_distance = 1;
1334  }
1335 }
1336 
1337 void start_distance_measurement()
1338 {
1339  distance = 10000;
1340  new_distance = 0;
1341  digitalWrite(US_TRIG, HIGH);
1342  delayMicroseconds(10);
1343  digitalWrite(US_TRIG, LOW);
1344 }
1345 
1346 void wait_for_distance_measurement_to_complete()
1347 {
1348  uint8_t counter = 0;
1349  while ((counter < 20) && !new_distance) 
1350  {
1351   delay(1);
1352   counter++;
1353  }
1354  if (counter == 20)
1355  {
1356   pinMode(US_ECHO, OUTPUT);
1357   digitalWrite(US_ECHO, HIGH);
1358   delayMicroseconds(10);
1359   digitalWrite(US_ECHO, LOW);
1360   pinMode(US_ECHO, INPUT); 
1361   delayMicroseconds(5);
1362   distance = 10000;
1363  }
1364 }
1365 
1366 int16_t measure_distance()
1367 {
1368  start_distance_measurement();
1369  wait_for_distance_measurement_to_complete();
1370  return distance;
1371 }
1372 
1373 //-------------------------------- nasleduje prehravanie melodie a hranie cez timer2 v pozadi
1374 #define SIRENE_PORT PORTB
1375 #define SIRENE_DDR  DDRB
1376 #define SIRENE_PIN  4
1377 
1378 #define FIS3 2960
1379 #define G3 3136
1380 
1381 float octave_4[] = { 2093.00, 2217.46, 2349.32, 2489.02, 2637.02, 2793.83, 2959.96, 3135.96, 3322.44, 3520.00, 3729.31, 3951.07 };
1382 
1383 //popcorn
1384 uint16_t dlzka_melodia[] = {0, 386, 26, 281, 217};
1385 const uint8_t melodia1[] PROGMEM = { 252, 50, 149, 49, 
1386 28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 49,
1387 28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 149,
1388 40, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 36, 49, 99, 40, 49, 99, 
1389 28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 49,
1390 28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 149,
1391 40, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99,
1392 49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99, 
1393 49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99, 149 ,
1394 47, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 47, 49, 99, 
1395 49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99, 
1396 49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99, 149 ,
1397 47, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99
1398 };
1399 
1400 //kohutik jarabi
1401 const uint8_t melodia2[] PROGMEM = { 252, 150, 119, 121, 173, 174, 124, 124, 124, 123, 171, 173, 123, 123, 123, 121, 169, 171, 121, 121, 121, 123, 171, 169, 119, 119 };
1402 
1403 // kankán
1404 const uint8_t melodia3[] PROGMEM = { 252, 100,
1405 251,1,184,1,32,126,149,251,1,184,1,32,126,149,251,1,184,1,32,126,251,1,184,1,32,126,251,1,184,1,32,126,251,1,184,1,32,126,
1406 64,71,71,73,71,69,69,73,74,78,81,78,78,76,251,1,184,1,32,126,78,68,68,78,76,69,69,73,73,71,73,71,85,83,85,83,
1407 64,71,71,73,71,69,69,73,74,78,81,78,78,76,251,1,184,1,32,126,78,68,68,78,76,69,69,73,73,71,73,71,71,69,119,
1408 135,131,128,126,75,76,78,80,81,76,80,76,81,76,80,76,81,76,80,76,81,76,80,76,
1409 251,2,11,3,16,19,251,1,4,3,16,19,
1410 251,1,4,3,16,19,251,1,4,3,16,19,
1411 251,1,4,3,16,19,251,1,4,3,16,19,
1412 251,1,4,3,16,19,251,1,4,3,16,19,
1413 174,88,91,90,88,143,143,93,95,90,91,138,138,88,91,90,88,86,86,85,83,81,79,78,76,
1414 174,88,91,90,88,143,143,93,95,90,91,138,138,88,91,90,88,86,93,89,90,136,
1415 64,71,71,73,71,69,69,73,74,78,81,78,78,76,251,1,184,1,32,126,
1416 78,76,126,78,76,126,78,76,126,78,76,126,78,76,126,78,76,126,
1417 78,76,78,76,78,76,78,76,
1418 131,119,119,119,169 };
1419 
1420 //labutie jazero
1421 const uint8_t melodia4[] PROGMEM = {
1422 252, 220, 66, 69, 73, 69, 66, 69, 73, 69, 66, 69, 73, 69, 66, 69, 73, 69,
1423 185, 78, 80, 81, 83, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 78, 81, 78, 73, 81, 178,
1424 99, 83, 81, 80, 
1425 185, 78, 80, 81, 83, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 78, 81, 78, 73, 81, 178,
1426 149, 128, 130, 131, 133, 85, 86, 251, 6, 32, 3, 8, 86, 135, 86, 88, 251, 6, 224, 3, 8, 88, 136, 88, 90, 251, 7, 184, 3, 8, 90, 85, 81, 80, 78, 
1427 130, 131, 133, 85, 86, 251, 6, 32, 3, 8, 86, 135, 86, 88, 251, 6, 224, 3, 8, 88, 136, 88, 90, 251, 7, 73, 3, 8, 86, 133, 86, 91, 251, 7, 184, 3, 8, 87, 251, 7, 184, 3, 8, 85,
1428 185, 78, 80, 81, 83, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 78, 81, 78, 73, 81, 178,
1429 99, 83, 81, 80, 
1430 185, 78, 80, 81, 83, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 81, 251, 5, 39, 3, 8, 78, 81, 78, 73, 81, 178 };
1431 
1432 volatile int16_t music_speed = 800 / 16;
1433 
1434 volatile PGM_P current_note ;
1435 volatile uint16_t notes_remaining;
1436 
1437 void zahraj_melodiu(uint8_t cislo)
1438 {
1439  if (cislo == 0) { zastav_melodiu(); return; }
1440  
1441  if (cislo == 1) current_note = melodia1;
1442  else if (cislo == 2) current_note = melodia2;
1443  else if (cislo == 3) current_note = melodia3;
1444  else if (cislo == 4) current_note = melodia4;
1445  notes_remaining = dlzka_melodia[cislo];
1446  
1447  next_note();
1448 }
1449 
1450 void next_note()
1451 {
1452  uint16_t freq, dur;
1453  if (!notes_remaining) return;
1454  otto_translate_tone_flash(&freq, &dur); 
1455  tone2(freq, dur);
1456 }
1457 
1458 void otto_translate_tone_flash(uint16_t *freq, uint16_t *del)
1459 {
1460  do {
1461  uint8_t n = pgm_read_byte(current_note); 
1462  if (n == 251)
1463  {
1464   current_note++;
1465   uint8_t f1 = pgm_read_byte(current_note);
1466   current_note++;
1467   uint8_t f2 = pgm_read_byte(current_note);
1468   current_note++;
1469   uint8_t d1 = pgm_read_byte(current_note);
1470   current_note++;
1471   uint8_t d2 = pgm_read_byte(current_note);  
1472   *freq = (f1 << 8) + f2;
1473   *del = (music_speed * 16 * (long)d1) / d2;
1474   notes_remaining -= 4;
1475  }
1476  else if (n == 252)
1477  {
1478   current_note++;
1479   music_speed = pgm_read_byte(current_note);
1480   current_note++;
1481   notes_remaining -= 2;
1482   continue;
1483  }
1484  else if (n == 254)
1485  {
1486   *freq = FIS3;
1487   *del = music_speed;
1488  }
1489  else if (n == 255)
1490  {
1491   *freq = G3;
1492   *del = music_speed;
1493  }
1494  else
1495  {
1496   uint8_t len = n / 50; 
1497   *del = music_speed;
1498   while (len--) *del *= 2;
1499   n = n % 50;
1500   if (n != 49)
1501   {
1502    uint8_t octave = (n + 5) / 12;
1503    n = (n + 5) % 12;
1504    float ffreq = octave_4[n];
1505    octave = 4 - octave;
1506    while (octave > 0)
1507    {
1508     ffreq /= 2.0;
1509     octave--; 
1510    }
1511   *freq = (uint16_t)ffreq;
1512   }
1513  else *freq = 0;
1514  }
1515  notes_remaining--;
1516  current_note++;
1517  break;
1518  } while(1);
1519 }
1520 
1521 static volatile uint8_t tone2_state;
1522 static volatile uint8_t tone2_pause;
1523 static volatile uint32_t tone2_len;
1524 
1525 void init_tone2()
1526 {
1527  notes_remaining = 0;
1528  tone2_pause = 0;
1529  TCCR2A = 2;
1530  TCCR2B = 0;
1531  TIMSK2 = 2;
1532  SIRENE_DDR |= (1 << SIRENE_PIN); 
1533 }
1534 
1535 
1536 ISR(TIMER2_COMPA_vect)
1537 {
1538  if (!tone2_pause)
1539  {
1540   if (tone2_state) 
1541   {
1542    SIRENE_PORT |= (1 << SIRENE_PIN);
1543    tone2_state = 0;
1544   }
1545   else 
1546   {
1547    SIRENE_PORT &= ~(1 << SIRENE_PIN);
1548    tone2_state = 1;
1549   }
1550  }
1551  if ((--tone2_len) == 0) 
1552  {
1553   TCCR2B = 0;
1554   tone2_pause = 0;
1555   next_note();
1556  }
1557 }
1558 
1559 void tone2(uint16_t freq, uint16_t duration)
1560 {
1561  uint32_t period = ((uint32_t)1000000) / (uint32_t)freq;
1562 
1563  if (freq >= 977) // prescaler 32
1564  {
1565   tone2_state = 0;
1566   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1567   if (tone2_len == 0) tone2_len++;
1568   TCNT2 = 0;
1569   OCR2A = (uint8_t) (250000 / (uint32_t)freq);
1570   TCCR2B = 3;
1571  }
1572  else if (freq >= 488) // prescaler 64
1573  {
1574   tone2_state = 0;
1575   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1576   if (tone2_len == 0) tone2_len++;
1577   TCNT2 = 0;
1578   OCR2A = (uint8_t) (125000 / (uint32_t)freq);
1579   TCCR2B = 4;  
1580  }
1581  else if (freq >= 244) // prescaler 128
1582  {
1583   tone2_state = 0;
1584   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1585   if (tone2_len == 0) tone2_len++;
1586   TCNT2 = 0;
1587   OCR2A = (uint8_t) (62500 / (uint32_t)freq);
1588   TCCR2B = 5;
1589  }
1590  else if (freq >= 122) //prescaler 256
1591  {
1592   tone2_state = 0;
1593   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1594   if (tone2_len == 0) tone2_len++;
1595   TCNT2 = 0;
1596   OCR2A = (uint8_t) (31250 / (uint32_t)freq);
1597   TCCR2B = 6;
1598  }
1599  else if (freq >= 30) //prescaler 1024
1600  {
1601   tone2_state = 0;
1602   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1603   if (tone2_len == 0) tone2_len++;
1604   TCNT2 = 0;
1605   OCR2A = (uint8_t) (7813 / (uint32_t)freq);
1606   TCCR2B = 7;
1607  }
1608  else if (freq == 0)
1609  {
1610   tone2_pause = 1;
1611   tone2_state = 0;
1612   period = 1000000 / 500;
1613   tone2_len = ((uint32_t)duration * (uint32_t)1000) * 2 / period;
1614   TCNT2 = 0;
1615   OCR2A = (uint8_t) (125000 / (uint32_t)500);
1616   TCCR2B = 4;
1617  }
1618  else
1619  {
1620   TCCR2B = 0;
1621  }
1622 }
1623 
1624 void zastav_melodiu()
1625 {
1626  notes_remaining = 0;
1627 }