Difference between revisions of "Otto - riadiaci program v.3"

From DT^2
Jump to: navigation, search
Line 3: Line 3:
  
 
Na komunikáciu s robotom môžete použiť napr. program Putty: [https://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/w64/putty.exe putty.exe].
 
Na komunikáciu s robotom môžete použiť napr. program Putty: [https://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/w64/putty.exe putty.exe].
 +
 +
Pripojenie na vývody Arduina:
  
 
{|class="wikitable"
 
{|class="wikitable"
!klaves!!servo!!pin!!číslo serva v choreografii
+
!servo!!pin!!
 +
|-
 +
|ľavá ruka ||10
 +
|-
 +
|pravá ruka||11
 +
|-
 +
|ľavá noha||9
 +
|-
 +
|pravá noha||6
 +
|-
 +
|ľavá päta||5
 
|-
 
|-
|a/q || ľavá ruka ||  10 ||5
+
|pravá päta||3
 
|-
 
|-
|;/p || pravá ruka||  11 ||6
+
|TXD BlueTooth||2
 
|-
 
|-
|z/x || ľavá noha  || 9 ||4
+
|RXD BlueTooth||4
 
|-
 
|-
|,/. || pravá noha || 6 ||3
+
|TRIG Ultrazvuk||7
 
|-
 
|-
|d/c || ľavá päta  || 5 ||2
+
|ECHO Ultrazvuk||8
 +
|-
 +
|Sirena||12
 +
|} 
 +
 
 +
Číslovanie serva v choreografii:
 +
 
 +
{|class="wikitable"
 +
!servo!!číslo serva v choreografii
 
|-
 
|-
|k/m || pravá päta || 3 ||1
+
|ľavá ruka || 5
 
|-
 
|-
|1/9 || zníž/zvýš rýchlosť pohybu || -
+
|pravá ruka|| 6
 
|-
 
|-
|TXD || BT|| 2
+
|ľavá noha || 4
 
|-
 
|-
|RXD || BT||4
+
|pravá noha || 3
 
|-
 
|-
|TRIG||UZ ||7
+
|ľavá päta  || 2
 
|-
 
|-
|ECHO||UZ||8
+
|pravá päta || 1
 
|-
 
|-
|Sirena|| ||12
 
 
|}   
 
|}   
  
Ďalej umožňuje
+
{|class="wikitable"
*kalibrovať strednú polohu servomotorov (pomocou klávesu '''H''')
+
!klaves!!servo/funkcia
** pomocou + a - nájdeme strednú polohu serva
+
|-
** enter potvrdí hodnotu a pokračuje sa ďalším servom  
+
|a/q || ľavá ruka
** kalibrácia sa po vypnutí nezapamätá, pokiaľ ju neuložíte do EEPROM (pozri nižšie)
+
|-
*kalibrovať limity pre všetky stupne voľnosti (pomocou klávesu '''J'''), zobrazenie celej kalibrácie: kláves '''G'''
+
|;/p || pravá ruka
*celú kalibráciu je možné zapísať do trvalej pamäte EEPROM pomocou klávesu '''E''' (používať opatrne! - dá sa prepísať najviac 100000-krát), po zapnutí sa automaticky načíta
+
|-
*pozdraví po klávese '''-''', ruky hore na kláves '''R'''
+
|z/x || ľavá noha
*načíta choreografiu po klávese '''@''',  
+
|-
*zobrazí načítanú choreografiu na kláves '''?''' a
+
|,/. || pravá noha
*zatancuje načítanú choreografiu - kláves '''t'''.
+
|-
*Na klávesách '''3-6''' je možné nastaviť rôznu kombináciu (funkcie kombinacia1() - kombinacia4()).
+
|d/c || ľavá päta
*Kláves '''U''' testuje ultrazvuk
+
|-
*Kláves '''S''' zobrazí aktuálnu polohu servomotorov
+
|k/m || pravá päta
*'''Medzera''' resetne všetky servo motory do strednej polohy.
+
|-
 +
|1/9 || zníž/zvýš rýchlosť pohybu
 +
|-
 +
|H || kalibrovať strednú polohu servomotorov<br>
 +
* pomocou + a - nájdeme strednú polohu serva
 +
* enter potvrdí hodnotu a pokračuje sa ďalším servom  
 +
* kalibrácia sa po vypnutí nezapamätá, pokiaľ ju neuložíte do EEPROM (pozri nižšie)
 +
|-
 +
|J || kalibrovať limity pre všetky stupne voľnosti (len pre priame riadenie)
 +
|-
 +
|G || zobrazenie celej kalibrácie
 +
|-
 +
|E || celú kalibráciu je možné zapísať do trvalej pamäte EEPROM (používať opatrne! - dá sa prepísať najviac 100000-krát), po zapnutí sa automaticky načíta
 +
|-
 +
|minus || zvukový pozdrav
 +
|-
 +
|R || ruky hore-dole
 +
|-
 +
|@ || načítanie choreografie, pozri [[Otto - príklady choreografií|príklady a formát]]
 +
|-
 +
|? || zobrazí načítanú choreografiu (kontrola po @)
 +
|-
 +
|t || zatancuje načítanú choreografiu
 +
|-
 +
|U || testuje ultrazvuk
 +
|-
 +
|S || zobrazí aktuálnu polohu servomotorov (vhodné pri laden
 +
|-
 +
|medzera || reset všetkých motorov do strednej polohy
 +
|-
 +
|3,...,6 || zmiešaný pohyb (treba nastaviť vo funkciách kombinacia1() - kombinacia4()
 +
|-
 +
|v,b,n,j,h,g,f,s,l,o,i,u,y,r,e,w || zvukové efekty 1-16
 +
|-
 +
|} 
  
 
Pozrite si (a skopírujte si) príklady choreografií: [[Otto - príklady choreografií]]
 
Pozrite si (a skopírujte si) príklady choreografií: [[Otto - príklady choreografií]]
 +
 +
Download: [[Media:otto3.ino|otto3.ino]]
  
 
<syntaxhighlight lang="C" line=line>
 
<syntaxhighlight lang="C" line=line>
 
#include <Servo.h>
 
#include <Servo.h>
 
#include <EEPROM.h>
 
#include <EEPROM.h>
 +
#include <avr/pgmspace.h>
  
 
#define ECHO_BT_TO_USB 1
 
#define ECHO_BT_TO_USB 1
Line 126: Line 182:
  
 
static volatile int16_t distance;
 
static volatile int16_t distance;
 
uint8_t *melodia;
 
uint16_t dlzka_melodie;
 
  
 
#define FIS3 2960
 
#define FIS3 2960
Line 136: Line 189:
 
int16_t music_speed;
 
int16_t music_speed;
  
uint16_t dlzka_popcorn = 390;
+
//popcorn
uint8_t popcorn[] = { 149, 49,  
+
uint16_t dlzka_melodia1 = 390;
 +
const uint8_t melodia1[] PROGMEM = { 149, 49,  
 
28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 49,
 
28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 49,
 
28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 149,
 
28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 149,
Line 156: Line 210:
 
   init_serial(9600);
 
   init_serial(9600);
 
   init_ultrasonic();
 
   init_ultrasonic();
 
  melodia = popcorn;
 
  dlzka_melodie = dlzka_popcorn;
 
  
 
   randomSeed(analogRead(1));
 
   randomSeed(analogRead(1));
Line 194: Line 245:
 
     if (pohyb_znakom(z)) return;   
 
     if (pohyb_znakom(z)) return;   
 
     else if (pohyb_kombinacia(z)) return;  
 
     else if (pohyb_kombinacia(z)) return;  
 +
    else if (vydaj_zvukovy_efekt(z)) return;
 
     else if (z == '@') nacitaj_choreografiu();
 
     else if (z == '@') nacitaj_choreografiu();
 
     else if (z == '?') vypis_choreografiu();
 
     else if (z == '?') vypis_choreografiu();
Line 211: Line 263:
 
     else if (z == 'U') test_ultrazvuk();
 
     else if (z == 'U') test_ultrazvuk();
 
     else if (z == 'S') zobraz_stav();
 
     else if (z == 'S') zobraz_stav();
 +
   
 
   }
 
   }
 
   int16_t d = measure_distance();
 
   int16_t d = measure_distance();
 
   if (d < 10) menu_ultrasonic_request();
 
   if (d < 10) menu_ultrasonic_request();
 +
}
 +
 +
const uint8_t klavesy_efektov[] PROGMEM = {'v', 'b', 'n', 'j', 'h', 'g', 'f', 's', 'l', 'o', 'i', 'u', 'y', 'r', 'e', 'w'};
 +
#define POCET_KLAVES_EFEKTOV 16
 +
 +
uint8_t vydaj_zvukovy_efekt(char z)
 +
{
 +
  for (int i = 0; i < POCET_KLAVES_EFEKTOV; i++)
 +
    if (z == pgm_read_byte_near(klavesy_efektov + i)) zvukovy_efekt(i + 1);
 
}
 
}
  
Line 228: Line 290:
 
   {
 
   {
 
     *freq = FIS3;
 
     *freq = FIS3;
*del = music_speed;
+
    *del = music_speed;
 
   }
 
   }
 
   else if (*note == 255)
 
   else if (*note == 255)
 
   {
 
   {
 
     *freq = G3;
 
     *freq = G3;
*del = music_speed;
+
    *del = music_speed;
 
   }
 
   }
 
   else
 
   else
Line 252: Line 314:
 
         octave--;   
 
         octave--;   
 
       }
 
       }
  *freq = (uint16_t)ffreq;
+
    *freq = (uint16_t)ffreq;
 
     }
 
     }
else *freq = 0;
+
  else *freq = 0;
 
   }
 
   }
 
}
 
}
Line 267: Line 329:
 
}
 
}
  
void zahraj_melodiu()  
+
void zahraj_melodiu1()  
 
{
 
{
 +
  uint8_t nota[5];
 
   music_speed = 800 / 16;
 
   music_speed = 800 / 16;
 
   for (int j = 0; j < 4; j++)
 
   for (int j = 0; j < 4; j++)
 
   {
 
   {
     for (int i = 0; i < dlzka_melodie; i++)
+
     for (int i = 0; i < dlzka_melodia1; i++)
 
     {
 
     {
       otto_tone(melodia + i);
+
       nota[0] = pgm_read_byte_near(melodia1 + i);
       if (melodia[i] == 251) i += 4;
+
       if (nota[0] == 251)
 +
      {
 +
        for (int k = 1; k < 5; k++)
 +
          nota[k] = pgm_read_byte_near(melodia1 + i + k);       
 +
        i += 4;
 +
      }
 +
      otto_tone(nota);     
 
     }
 
     }
    music_speed -= 150 / 16;
 
 
   }
 
   }
   delay(3000);
+
}
 +
 
 +
void efekt1()
 +
{
 +
  uint16_t fre = 100;
 +
  for (int i = 0; i < 200; i++)
 +
  {
 +
    tone(SIRENA, fre);
 +
    fre += 10;
 +
    delay(2);
 +
  }
 +
  noTone(SIRENA);
 +
}
 +
 
 +
void efekt2()
 +
{
 +
  uint16_t fre = 2000;
 +
  for (int i = 0; i < 200; i++)
 +
  {
 +
    tone(SIRENA, fre);
 +
    fre -= 10;
 +
    delay(2);
 +
  }
 +
  noTone(SIRENA);
 +
}
 +
 
 +
void efekt3()
 +
{
 +
  uint16_t fre;
 +
  for (int i = 0; i < 200; i++)
 +
  {
 +
    fre = random(3000) + 20;
 +
    tone(SIRENA, fre);   
 +
    delay(2);
 +
  }
 +
  noTone(SIRENA);
 +
}
 +
 
 +
void efekt4()
 +
{
 +
  uint16_t fre = 100;
 +
  for (int i = 0; i < 200; i++)
 +
  {
 +
    (i&1) ? tone(SIRENA, fre) : tone(SIRENA, 2100 - fre);
 +
    fre += 10;
 +
    delay(2);
 +
  }
 +
  noTone(SIRENA);
 +
}
 +
 
 +
void efekt5()
 +
{
 +
  uint16_t fre = 100;
 +
  for (int i = 0; i < 100; i++)
 +
  {
 +
    (i&1) ? tone(SIRENA, fre) : tone(SIRENA, 2100 - fre);
 +
    fre += 20;
 +
    delay(4);
 +
  }
 +
  noTone(SIRENA);
 +
}
 +
 
 +
void efekt6()
 +
{
 +
  uint16_t d = 12;
 +
  for (int i = 0; i < 20; i++)
 +
  {
 +
    tone(SIRENA, 1760, 10);   
 +
    delay(d);
 +
    d += 3;
 +
  }
 +
}
 +
 
 +
void efekt7()
 +
{
 +
  for (int i = 0; i < 40; i++)
 +
  {
 +
    (i&1) ? noTone(SIRENA): tone(SIRENA, 1760);
 +
    delay(10);
 +
  }
 +
  noTone(SIRENA);
 +
}
 +
 
 +
void efekt8()
 +
{
 +
  uint16_t d = 72;
 +
  for (int i = 0; i < 20; i++)
 +
  {
 +
    tone(SIRENA, 1760, 10);   
 +
    delay(d);
 +
    d -= 3;
 +
  }
 +
}
 +
 
 +
void efekt9()
 +
{
 +
  float fre = 3500;
 +
  while (fre > 15)
 +
   {
 +
    tone(SIRENA, (uint16_t)fre);
 +
    fre *= 0.97;   
 +
    delay(2);
 +
  }
 +
  noTone(SIRENA);
 +
}
 +
 
 +
void efekt10()
 +
{
 +
  float fre = 55;
 +
  while (fre < 3000)
 +
  {
 +
    tone(SIRENA, (uint16_t)fre);
 +
    fre *= 1.03;   
 +
    delay(2);
 +
  }
 +
  noTone(SIRENA);
 +
}
 +
 
 +
void efekt11()
 +
{
 +
  uint16_t fre = 3500;
 +
  uint16_t d = 42;
 +
  for (int i = 0; i < 20; i++)
 +
  {
 +
    tone(SIRENA, fre);
 +
    fre -= 165;
 +
    delay(d);
 +
    d -= 2;
 +
  }
 +
  noTone(SIRENA);
 +
}
 +
 
 +
void efekt12()
 +
{
 +
  float fre = 110;
 +
  uint8_t d = 42;
 +
  for (int i = 0; i < 20; i++)
 +
  {
 +
    tone(SIRENA, fre);
 +
    fre += 165;
 +
    delay(d);
 +
    d -= 2;
 +
  }
 +
  noTone(SIRENA);
 +
}
 +
 
 +
void efekt13()
 +
{
 +
  uint16_t fre = 3400;
 +
  uint8_t d = 200;
 +
  uint8_t delta = 1;
 +
  for (int i = 0; i < 20; i++)
 +
  {
 +
    tone(SIRENA, fre);
 +
    fre -= 165;
 +
    delay(d);
 +
    d -= delta;
 +
    delta++;
 +
  }
 +
  tone(SIRENA, 110);
 +
  delay(1000);
 +
  noTone(SIRENA);
 +
}
 +
 
 +
void efekt14()
 +
{
 +
  uint16_t fre = 880; 
 +
  int16_t d = 20;
 +
  for (int i = 0; i < 20; i++)
 +
  {
 +
    tone(SIRENA, fre);
 +
    delay(d);
 +
    fre += random(50) - 25;
 +
    d += random(10) - 5;
 +
    if (d < 0) d = 1;
 +
  }
 +
  noTone(SIRENA);
 +
}
 +
 
 +
void efekt15()
 +
{
 +
  uint16_t fre = 440; 
 +
  int16_t d = 20;
 +
  for (int i = 0; i < 20; i++)
 +
  {
 +
    tone(SIRENA, fre);
 +
    delay(d);
 +
    fre += random(25) - 12;
 +
    d += random(10) - 5;
 +
    if (d < 0) d = 1;
 +
  }
 +
  noTone(SIRENA);
 +
}
 +
 
 +
void efekt16()
 +
{
 +
  uint16_t fre = 1760; 
 +
  int16_t d = 20;
 +
  for (int i = 0; i < 20; i++)
 +
  {
 +
    tone(SIRENA, fre);
 +
    delay(d);
 +
    fre += random(100) - 50;
 +
    d += random(10) - 5;
 +
    if (d < 0) d = 1;
 +
  }
 +
  noTone(SIRENA);
 +
}
 +
 
 +
void zvukovy_efekt(uint8_t cislo)
 +
{
 +
  switch (cislo) {
 +
    case 1: efekt1(); break;
 +
    case 2: efekt2(); break;
 +
    case 3: efekt3(); break;
 +
    case 4: efekt4(); break;
 +
    case 5: efekt5(); break;
 +
    case 6: efekt6(); break;
 +
    case 7: efekt7(); break;
 +
    case 8: efekt8(); break;
 +
    case 9: efekt9(); break;
 +
    case 10: efekt10(); break;
 +
    case 11: efekt11(); break;
 +
    case 12: efekt12(); break;
 +
    case 13: efekt13(); break; 
 +
    case 14: efekt14(); break; 
 +
    case 15: efekt15(); break; 
 +
    case 16: efekt16(); break; 
 +
  }
 
}
 
}
  
Line 307: Line 603:
 
     if (d >= 15) count2++;
 
     if (d >= 15) count2++;
 
     else count2 = 0;
 
     else count2 = 0;
if (serial_available() || Serial.available()) return;
+
    if (serial_available() || Serial.available()) return;
 
   }
 
   }
 
   if (millis() - tm >= 1500)
 
   if (millis() - tm >= 1500)
Line 351: Line 647:
 
{
 
{
 
   if (cmd == 1) vpred();
 
   if (cmd == 1) vpred();
   if (cmd == 2) zahraj_melodiu();
+
   if (cmd == 2) zahraj_melodiu1();
 
   if (cmd == 3) melodia_jedna_druhej();
 
   if (cmd == 3) melodia_jedna_druhej();
 
   if (cmd == 4) ahoj();
 
   if (cmd == 4) ahoj();
Line 624: Line 920:
 
     serial_println_num(ch_val[i]);       
 
     serial_println_num(ch_val[i]);       
 
   }
 
   }
 +
  serial_println("---");
 
   pipni();
 
   pipni();
 
}
 
}
Line 632: Line 929:
 
   {
 
   {
 
     delay(ch_time[i]);
 
     delay(ch_time[i]);
     nastav_koncatinu(ch_servo[i], ch_val[i]);
+
     if (ch_servo[i] < 10) nastav_koncatinu(ch_servo[i], ch_val[i]);
 +
    else specialny_prikaz(ch_servo[i], ch_val[i]);
 
   }
 
   }
 
   pipni();
 
   pipni();
 
   while (serial_available()) serial_read();
 
   while (serial_available()) serial_read();
 
   while (Serial.available()) Serial.read();
 
   while (Serial.available()) Serial.read();
 +
}
 +
 +
void specialny_prikaz(uint8_t prikaz, uint8_t argument)
 +
{
 +
  if (prikaz == 10) spomalenie = argument;
 +
  else if (prikaz == 11) zacni_hrat_melodiu(argument);
 +
  else if (prikaz == 12) zvukovy_efekt(argument);
 +
}
 +
 +
void zacni_hrat_melodiu(uint8_t cislo)
 +
{
 +
 
 
}
 
}
  

Revision as of 22:11, 9 August 2018

Program umožňuje priame riadenie robota (aj cez BlueTooth). Teraz už funguje aj na pinoch 2,4 a môže sa naraz programovať aj komunikovať.

Na komunikáciu s robotom môžete použiť napr. program Putty: putty.exe.

Pripojenie na vývody Arduina:

servo pin
ľavá ruka 10
pravá ruka 11
ľavá noha 9
pravá noha 6
ľavá päta 5
pravá päta 3
TXD BlueTooth 2
RXD BlueTooth 4
TRIG Ultrazvuk 7
ECHO Ultrazvuk 8
Sirena 12

Číslovanie serva v choreografii:

servo číslo serva v choreografii
ľavá ruka 5
pravá ruka 6
ľavá noha 4
pravá noha 3
ľavá päta 2
pravá päta 1
klaves servo/funkcia
a/q ľavá ruka
;/p pravá ruka
z/x ľavá noha
,/. pravá noha
d/c ľavá päta
k/m pravá päta
1/9 zníž/zvýš rýchlosť pohybu
H kalibrovať strednú polohu servomotorov
 • pomocou + a - nájdeme strednú polohu serva
 • enter potvrdí hodnotu a pokračuje sa ďalším servom
 • kalibrácia sa po vypnutí nezapamätá, pokiaľ ju neuložíte do EEPROM (pozri nižšie)
J kalibrovať limity pre všetky stupne voľnosti (len pre priame riadenie)
G zobrazenie celej kalibrácie
E celú kalibráciu je možné zapísať do trvalej pamäte EEPROM (používať opatrne! - dá sa prepísať najviac 100000-krát), po zapnutí sa automaticky načíta
minus zvukový pozdrav
R ruky hore-dole
@ načítanie choreografie, pozri príklady a formát
? zobrazí načítanú choreografiu (kontrola po @)
t zatancuje načítanú choreografiu
U testuje ultrazvuk
S zobrazí aktuálnu polohu servomotorov (vhodné pri laden
medzera reset všetkých motorov do strednej polohy
3,...,6 zmiešaný pohyb (treba nastaviť vo funkciách kombinacia1() - kombinacia4()
v,b,n,j,h,g,f,s,l,o,i,u,y,r,e,w zvukové efekty 1-16

Pozrite si (a skopírujte si) príklady choreografií: Otto - príklady choreografií

Download: otto3.ino

  1 #include <Servo.h>
  2 #include <EEPROM.h>
  3 #include <avr/pgmspace.h>
  4 
  5 #define ECHO_BT_TO_USB 1
  6 
  7 #define US_TRIG 7
  8 #define US_ECHO 8
  9 
 10 #define BT_RX  2 
 11 #define BT_TX  4
 12 
 13 #define SIRENA 12
 14 
 15 //maximalna dlzka choreografie
 16 #define CHOREO_LEN 200
 17 
 18 // cisla pinov, kde su zapojene servo motory
 19 #define PIN_SERVO_LAVA_RUKA  10 
 20 #define PIN_SERVO_PRAVA_RUKA 11
 21 #define PIN_SERVO_LAVA_NOHA  9
 22 #define PIN_SERVO_PRAVA_NOHA 6
 23 #define PIN_SERVO_LAVA_PATA  5
 24 #define PIN_SERVO_PRAVA_PATA 3
 25 
 26 #define S1 3
 27 #define S2 5
 28 #define S3 6
 29 #define S4 9
 30 #define S5 10
 31 #define S6 11
 32 #define SIRENA 12
 33 
 34 //maximalna dlzka choreografie
 35 #define CHOREO_LEN 200
 36 
 37 // tu su serva cislovane 1-6
 38 #define SERVO_LAVA_RUKA  5 
 39 #define SERVO_PRAVA_RUKA 6
 40 #define SERVO_LAVA_NOHA  4
 41 #define SERVO_PRAVA_NOHA 3
 42 #define SERVO_LAVA_PATA  2
 43 #define SERVO_PRAVA_PATA 1
 44 
 45 // ak su niektore serva naopak, je tu jednotka
 46 uint8_t servo_invertovane[6] = {0, 0, 1, 1, 0, 1};
 47 
 48 // znaky, ktorymi sa ovladaju jednotlive stupne volnosti
 49 char znaky_zmien[] = {'a', 'q', ';', 'p', 'z', 'x', ',', '.', 'd', 'c', 'k', 'm' };
 50 // co robia jednotlive znaky (znamienko urcuje smer)
 51 int8_t zmeny[] = {SERVO_LAVA_RUKA, -SERVO_LAVA_RUKA, 
 52          SERVO_PRAVA_RUKA, -SERVO_PRAVA_RUKA, 
 53          -SERVO_LAVA_NOHA, SERVO_LAVA_NOHA, 
 54          -SERVO_PRAVA_NOHA, SERVO_PRAVA_NOHA, 
 55          SERVO_LAVA_PATA, -SERVO_LAVA_PATA, 
 56          SERVO_PRAVA_PATA, -SERVO_PRAVA_PATA }; 
 57 
 58 // sem si mozno ulozit svoju kalibraciu
 59 //uint8_t prednastavena_kalibracia[] = { 78, 69, 83, 80, 50, 67 };
 60 uint8_t prednastavena_kalibracia[] = { 90, 90, 90, 90, 90, 90 };
 61 
 62 uint8_t dolny_limit[] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
 63 uint8_t horny_limit[] = {180, 180, 180, 180, 180, 180};
 64 
 65 Servo s[6];
 66 
 67 uint16_t ch_time[CHOREO_LEN];
 68 uint8_t ch_servo[CHOREO_LEN];
 69 uint8_t ch_val[CHOREO_LEN];
 70 int ch_len;
 71 uint8_t kalib[6];
 72 int stav[6];
 73 int krok;
 74 uint8_t spomalenie;
 75 
 76 static volatile int16_t distance;
 77 
 78 #define FIS3 2960
 79 #define G3 3136
 80 
 81 float octave_4[] = { 2093.00, 2217.46, 2349.32, 2489.02, 2637.02, 2793.83, 2959.96, 3135.96, 3322.44, 3520.00, 3729.31, 3951.07 };
 82 int16_t music_speed;
 83 
 84 //popcorn
 85 uint16_t dlzka_melodia1 = 390;
 86 const uint8_t melodia1[] PROGMEM = { 149, 49, 
 87 28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 49,
 88 28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 149,
 89 40, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 36, 49, 99, 40, 49, 99, 
 90 28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 49,
 91 28, 31, 35, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 35, 49, 99, 31, 49, 99, 35, 49, 99, 28, 49, 99, 149,
 92 40, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 38, 49, 99, 40, 49, 99, 42, 49, 99, 43, 49, 99,
 93 49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99, 
 94 49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99, 149 ,
 95 40, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 47, 49, 99, 
 96 49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99, 
 97 49, 35, 38, 43, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 43, 49, 99, 38, 49, 99, 43, 49, 99, 35, 49, 99, 149 ,
 98 40, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 45, 49, 99, 47, 49, 99, 254, 49, 99, 255, 49, 99
 99 };
 100 
 101 void setup() {
 102  Serial.begin(9600);
 103  init_serial(9600);
 104  init_ultrasonic();
 105 
 106  randomSeed(analogRead(1));
 107  s[0].attach(PIN_SERVO_PRAVA_PATA);
 108  s[1].attach(PIN_SERVO_LAVA_PATA);
 109  s[2].attach(PIN_SERVO_PRAVA_NOHA);
 110  s[3].attach(PIN_SERVO_LAVA_NOHA);
 111  s[4].attach(PIN_SERVO_LAVA_RUKA);
 112  s[5].attach(PIN_SERVO_PRAVA_RUKA);
 113  precitaj_kalibraciu_z_EEPROM();
 114  for (int i = 0; i < 6; i++)
 115  {
 116   kalib[i] = prednastavena_kalibracia[i];
 117   stav[i] = kalib[i];
 118   s[i].write(stav[i]);
 119  }
 120  ch_len = 0;
 121  krok = 7;
 122  spomalenie = 6;
 123  ahoj();
 124  ruky2();
 125  delay(100); 
 126  serial_println("\r\n Otto DTDT");
 127 }
 128 
 129 void loop() {
 130  char z = -1;
 131  if (serial_available()) z = serial_read();
 132 #ifdef ECHO_BT_TO_USB
 133   if (Serial.available()) z = Serial.read();
 134 #endif 
 135  
 136  if (z != -1)
 137  { 
 138   if (pohyb_znakom(z)) return;  
 139   else if (pohyb_kombinacia(z)) return; 
 140   else if (vydaj_zvukovy_efekt(z)) return;
 141   else if (z == '@') nacitaj_choreografiu();
 142   else if (z == '?') vypis_choreografiu();
 143   else if (z == 't') zatancuj_choreografiu(ch_time, ch_servo, ch_val, ch_len);
 144   else if (z == '-') ahoj();
 145   else if (z == ' ') reset();
 146   else if (z == 'H') kalibruj();
 147   else if (z == 'J') nastav_limity();
 148   else if (z == 'G') vypis_kalibraciu();
 149   else if (z == 'L') nacitaj_kalibraciu();
 150   else if (z == 'E') zapis_kalibraciu_do_EEPROM();
 151   else if (z == 'R') ruky();
 152   else if (z == '9') zvys_krok();
 153   else if (z == '1') zniz_krok();
 154   else if (z == '8') zvys_spomalenie();
 155   else if (z == '7') zniz_spomalenie();
 156   else if (z == 'U') test_ultrazvuk();
 157   else if (z == 'S') zobraz_stav();
 158   
 159  }
 160  int16_t d = measure_distance();
 161  if (d < 10) menu_ultrasonic_request();
 162 }
 163 
 164 const uint8_t klavesy_efektov[] PROGMEM = {'v', 'b', 'n', 'j', 'h', 'g', 'f', 's', 'l', 'o', 'i', 'u', 'y', 'r', 'e', 'w'};
 165 #define POCET_KLAVES_EFEKTOV 16
 166 
 167 uint8_t vydaj_zvukovy_efekt(char z)
 168 {
 169  for (int i = 0; i < POCET_KLAVES_EFEKTOV; i++)
 170   if (z == pgm_read_byte_near(klavesy_efektov + i)) zvukovy_efekt(i + 1);
 171 }
 172 
 173 void otto_translate_tone(uint8_t *note, uint16_t *freq, uint16_t *del)
 174 {
 175  if (*note == 251)
 176  {
 177   *freq = ((*(note + 1)) << 8) + (*(note + 2));
 178   uint8_t d1 = *(note + 3);
 179   uint8_t d2 = *(note + 4);
 180   *del = (music_speed * 16 * (long)d1) / d2;
 181  }
 182  else if (*note == 254)
 183  {
 184   *freq = FIS3;
 185   *del = music_speed;
 186  }
 187  else if (*note == 255)
 188  {
 189   *freq = G3;
 190   *del = music_speed;
 191  }
 192  else
 193  {
 194   uint8_t len = *note / 50; 
 195   *del = music_speed;
 196   while (len--) *del *= 2;
 197   uint8_t n = *note % 50;
 198   if (n != 49)
 199   {
 200    uint8_t octave = (n + 5) / 12;
 201    n = (n + 5 ) % 12;
 202    float ffreq = octave_4[n];
 203    octave = 4 - octave;
 204    while (octave > 0)
 205    {
 206     ffreq /= 2.0;
 207     octave--; 
 208    }
 209   *freq = (uint16_t)ffreq;
 210   }
 211  else *freq = 0;
 212  }
 213 }
 214 
 215 void otto_tone(uint8_t *note)
 216 {
 217  uint16_t freq, d;
 218  otto_translate_tone(note, &freq, &d);
 219  if (freq) tone(SIRENA, freq); else noTone(SIRENA);
 220  delay(d);
 221  noTone(SIRENA);
 222 }
 223 
 224 void zahraj_melodiu1() 
 225 {
 226  uint8_t nota[5];
 227  music_speed = 800 / 16;
 228  for (int j = 0; j < 4; j++)
 229  {
 230   for (int i = 0; i < dlzka_melodia1; i++)
 231   {
 232    nota[0] = pgm_read_byte_near(melodia1 + i);
 233    if (nota[0] == 251)
 234    {
 235     for (int k = 1; k < 5; k++)
 236      nota[k] = pgm_read_byte_near(melodia1 + i + k);    
 237     i += 4;
 238    }
 239    otto_tone(nota);   
 240   }
 241  }
 242 }
 243 
 244 void efekt1()
 245 {
 246  uint16_t fre = 100;
 247  for (int i = 0; i < 200; i++)
 248  {
 249   tone(SIRENA, fre);
 250   fre += 10;
 251   delay(2); 
 252  }
 253  noTone(SIRENA);
 254 }
 255 
 256 void efekt2()
 257 {
 258  uint16_t fre = 2000;
 259  for (int i = 0; i < 200; i++)
 260  {
 261   tone(SIRENA, fre);
 262   fre -= 10;
 263   delay(2); 
 264  }
 265  noTone(SIRENA);
 266 }
 267 
 268 void efekt3()
 269 {
 270  uint16_t fre;
 271  for (int i = 0; i < 200; i++)
 272  {
 273   fre = random(3000) + 20;
 274   tone(SIRENA, fre);  
 275   delay(2); 
 276  }
 277  noTone(SIRENA);
 278 }
 279 
 280 void efekt4()
 281 {
 282  uint16_t fre = 100;
 283  for (int i = 0; i < 200; i++)
 284  {
 285   (i&1) ? tone(SIRENA, fre) : tone(SIRENA, 2100 - fre);
 286   fre += 10;
 287   delay(2); 
 288  }
 289  noTone(SIRENA);
 290 }
 291 
 292 void efekt5()
 293 {
 294  uint16_t fre = 100;
 295  for (int i = 0; i < 100; i++)
 296  {
 297   (i&1) ? tone(SIRENA, fre) : tone(SIRENA, 2100 - fre);
 298   fre += 20;
 299   delay(4); 
 300  }
 301  noTone(SIRENA);
 302 }
 303 
 304 void efekt6()
 305 {
 306  uint16_t d = 12;
 307  for (int i = 0; i < 20; i++)
 308  {
 309   tone(SIRENA, 1760, 10);  
 310   delay(d);
 311   d += 3;
 312  }
 313 }
 314 
 315 void efekt7()
 316 {
 317  for (int i = 0; i < 40; i++)
 318  {
 319   (i&1) ? noTone(SIRENA): tone(SIRENA, 1760);
 320   delay(10); 
 321  }
 322  noTone(SIRENA);
 323 }
 324 
 325 void efekt8()
 326 {
 327  uint16_t d = 72;
 328  for (int i = 0; i < 20; i++)
 329  {
 330   tone(SIRENA, 1760, 10);  
 331   delay(d);
 332   d -= 3;
 333  }
 334 }
 335 
 336 void efekt9()
 337 {
 338  float fre = 3500;
 339  while (fre > 15)
 340  {
 341   tone(SIRENA, (uint16_t)fre);
 342   fre *= 0.97;  
 343   delay(2); 
 344  }
 345  noTone(SIRENA);
 346 }
 347 
 348 void efekt10()
 349 {
 350  float fre = 55;
 351  while (fre < 3000)
 352  {
 353   tone(SIRENA, (uint16_t)fre);
 354   fre *= 1.03;  
 355   delay(2); 
 356  }
 357  noTone(SIRENA);
 358 }
 359 
 360 void efekt11()
 361 {
 362  uint16_t fre = 3500;
 363  uint16_t d = 42;
 364  for (int i = 0; i < 20; i++)
 365  {
 366   tone(SIRENA, fre);
 367   fre -= 165; 
 368   delay(d);
 369   d -= 2;
 370  }
 371  noTone(SIRENA);
 372 }
 373 
 374 void efekt12()
 375 {
 376  float fre = 110;
 377  uint8_t d = 42;
 378  for (int i = 0; i < 20; i++)
 379  {
 380   tone(SIRENA, fre);
 381   fre += 165; 
 382   delay(d);
 383   d -= 2;
 384  }
 385  noTone(SIRENA);
 386 }
 387 
 388 void efekt13()
 389 {
 390  uint16_t fre = 3400;
 391  uint8_t d = 200;
 392  uint8_t delta = 1;
 393  for (int i = 0; i < 20; i++)
 394  {
 395   tone(SIRENA, fre);
 396   fre -= 165; 
 397   delay(d);
 398   d -= delta;
 399   delta++;
 400  }
 401  tone(SIRENA, 110);
 402  delay(1000);
 403  noTone(SIRENA);
 404 }
 405 
 406 void efekt14()
 407 {
 408  uint16_t fre = 880; 
 409  int16_t d = 20;
 410  for (int i = 0; i < 20; i++)
 411  {
 412   tone(SIRENA, fre);
 413   delay(d);
 414   fre += random(50) - 25;
 415   d += random(10) - 5;
 416   if (d < 0) d = 1;
 417  }
 418  noTone(SIRENA);
 419 }
 420 
 421 void efekt15()
 422 {
 423  uint16_t fre = 440; 
 424  int16_t d = 20;
 425  for (int i = 0; i < 20; i++)
 426  {
 427   tone(SIRENA, fre);
 428   delay(d);
 429   fre += random(25) - 12;
 430   d += random(10) - 5;
 431   if (d < 0) d = 1;
 432  }
 433  noTone(SIRENA);
 434 }
 435 
 436 void efekt16()
 437 {
 438  uint16_t fre = 1760; 
 439  int16_t d = 20;
 440  for (int i = 0; i < 20; i++)
 441  {
 442   tone(SIRENA, fre);
 443   delay(d);
 444   fre += random(100) - 50;
 445   d += random(10) - 5;
 446   if (d < 0) d = 1;
 447  }
 448  noTone(SIRENA);
 449 }
 450 
 451 void zvukovy_efekt(uint8_t cislo)
 452 {
 453  switch (cislo) {
 454   case 1: efekt1(); break;
 455   case 2: efekt2(); break;
 456   case 3: efekt3(); break;
 457   case 4: efekt4(); break;
 458   case 5: efekt5(); break; 
 459   case 6: efekt6(); break; 
 460   case 7: efekt7(); break; 
 461   case 8: efekt8(); break; 
 462   case 9: efekt9(); break; 
 463   case 10: efekt10(); break; 
 464   case 11: efekt11(); break; 
 465   case 12: efekt12(); break;
 466   case 13: efekt13(); break; 
 467   case 14: efekt14(); break; 
 468   case 15: efekt15(); break; 
 469   case 16: efekt16(); break; 
 470  }
 471 }
 472 
 473 void test_ultrazvuk()
 474 {
 475  int i = 0;
 476  while ((serial_available() == 0) && (Serial.available() == 0))
 477  {
 478   serial_println_num(measure_distance());
 479   delay(100);
 480  }
 481  serial_read();
 482 }
 483 
 484 void menu_ultrasonic_request()
 485 {
 486  uint32_t tm = millis();
 487  int d = measure_distance();
 488  int count = 0;
 489  int count2 = 0;
 490  while ((millis() - tm < 1500) && ((d < 15) || (count2 < 5)) && (count < 10)) 
 491  {
 492   delay(10);
 493   d = measure_distance();
 494   if (d == 10000) count++;
 495   else count = 0;
 496   if (d >= 15) count2++;
 497   else count2 = 0;
 498   if (serial_available() || Serial.available()) return;
 499  }
 500  if (millis() - tm >= 1500)
 501   ultrasonic_menu();
 502 }
 503 
 504 void ultrasonic_menu()
 505 {
 506  int selection = 0;
 507  tone(SIRENA, 880, 200);
 508  
 509  do { 
 510   int count = 0;
 511   do { 
 512    int32_t d = measure_distance();
 513    if (d == 10000) continue;
 514    if (d >= 20) count++;
 515    else count = 0;
 516    delay(10);
 517   } while (!serial_available() && !Serial.available() && (count < 20));
 518   
 519   tone(SIRENA, 440, 200);
 520   uint32_t tm = millis();
 521   while ((measure_distance() > 15) && (millis() - tm < 1500) && !serial_available() && !Serial.available()) delay(10);
 522   if (millis() - tm >= 1500) 
 523   {
 524    tone(SIRENA, 2000, 50);
 525    menu_command(selection);
 526    return;
 527   }    
 528   selection++;
 529   for (int i = 0; i < selection; i++)
 530   {
 531    tone(SIRENA, 1261, 50);
 532    delay(250);
 533   }
 534  } while (!serial_available() && !Serial.available());
 535  while (serial_available()) serial_read();
 536  while (Serial.available()) Serial.read();
 537 }
 538 
 539 void menu_command(int cmd)
 540 {
 541  if (cmd == 1) vpred();
 542  if (cmd == 2) zahraj_melodiu1();
 543  if (cmd == 3) melodia_jedna_druhej();
 544  if (cmd == 4) ahoj();
 545  serial_println_num(cmd);
 546 }
 547 
 548 void melodia_jedna_druhej()
 549 {
 550  for (int i = 0; i < 2; i++)
 551  {
 552   tone(SIRENA, 262, 200);
 553   delay(200);
 554   tone(SIRENA, 330, 200);
 555   delay(200);
 556  
 557   tone(SIRENA, 262, 200);
 558   delay(200);
 559   tone(SIRENA, 330, 200);
 560   delay(200);
 561  
 562   tone(SIRENA, 392, 400);
 563   delay(400);
 564  
 565   tone(SIRENA, 392, 400);
 566   delay(400);
 567  }
 568  noTone(8);
 569 }
 570 
 571 // chodza pre vacsieho dreveneho robota
 572 uint16_t chor_time[] = {100,1,1,100,1,1,1,100,1,1,1,100,1,100,1,0};
 573 uint8_t chor_servo[] = {1,2,6,4,3,6,5,1,2,6,5,3,4,1,2,0};
 574 uint8_t chor_val[] = {48,69,180,104,104,90,0,111,146,0,90,62,69,48,69,0};
 575 uint8_t chor_len = 16;
 576 
 577 void vpred()
 578 {
 579  while (measure_distance() > 30)  
 580   zatancuj_choreografiu(chor_time, chor_servo, chor_val, chor_len);
 581  pipni();
 582  reset();
 583 }
 584 
 585 void precitaj_kalibraciu_z_EEPROM()
 586 {
 587  uint8_t value = EEPROM.read(1);
 588  if (value != '~') return;
 589  for (int i = 2; i < 8; i++)
 590   prednastavena_kalibracia[i - 2] = EEPROM.read(i);
 591  for (int i = 0; i < 6; i++)
 592   dolny_limit[i] = EEPROM.read(i + 9);
 593  for (int i = 0; i < 6; i++)
 594   horny_limit[i] = EEPROM.read(i + 15);  
 595 }
 596 
 597 char read_char()
 598 {
 599  while (!serial_available() && !Serial.available());
 600  if (serial_available()) return serial_read();
 601  else return Serial.read();
 602 }
 603 
 604 void zapis_kalibraciu_do_EEPROM()
 605 {
 606  serial_print("Naozaj chces zapisat kalibraciu do EEPROM? [Y/n]: ");
 607  char odpoved = read_char();
 608  serial_println_char(odpoved);
 609  if (odpoved == 'Y') 
 610  {
 611   EEPROM.write(1, '~');
 612   for (int i = 2; i < 8; i++)
 613    EEPROM.write(i, kalib[i - 2]);
 614   for (int i = 0; i < 6; i++)
 615    EEPROM.write(9 + i, dolny_limit[i]);
 616   for (int i = 0; i < 6; i++)
 617    EEPROM.write(15 + i, horny_limit[i]);
 618   serial_println("ok");
 619  }
 620 }
 621 
 622 void pipni()
 623 {
 624  tone(SIRENA, 1568, 50);
 625  delay(100);
 626  tone(SIRENA, 1357, 50);
 627 }
 628 
 629 void ruky()
 630 {
 631  int odloz_krok = krok;
 632  delay(500);
 633  krok = 90;
 634  pohyb(SERVO_LAVA_RUKA);  
 635  pohyb(SERVO_PRAVA_RUKA);
 636  delay(1000);
 637  krok = 180;
 638  pohyb(-SERVO_LAVA_RUKA);  
 639  pohyb(-SERVO_PRAVA_RUKA);
 640  delay(1000);
 641  krok = odloz_krok;
 642  pipni();
 643 }
 644 
 645 void ruky2()
 646 {
 647  int odloz_krok = krok;
 648  delay(500);
 649  krok = 180;
 650  pohyb(SERVO_LAVA_RUKA);  
 651  pohyb(SERVO_PRAVA_RUKA);
 652  delay(1000);
 653  krok = 90;
 654  pohyb(-SERVO_LAVA_RUKA);  
 655  pohyb(-SERVO_PRAVA_RUKA);
 656  delay(1000);
 657  krok = odloz_krok;
 658  pipni();
 659 }
 660 
 661 void ahoj()
 662 {
 663  tone(SIRENA, 1568, 50);
 664  delay(70);
 665  tone(SIRENA, 1175, 30);
 666  delay(50);
 667  tone(SIRENA, 880, 30);
 668  delay(50);
 669  tone(SIRENA, 1047, 50);
 670  delay(70);
 671  tone(SIRENA, 1245, 30);
 672  delay(150);
 673  tone(SIRENA, 1568, 50);
 674  delay(100);
 675  if (random(10) > 4) tone(SIRENA, 1357, 50);
 676  else tone(SIRENA, 1047, 50);
 677 }
 678 
 679 void nastav_koncatinu(int8_t servo, uint8_t poloha)
 680 {
 681  int8_t delta;
 682  int8_t srv = (servo > 0)?servo:-servo;
 683  srv--;
 684  poloha += kalib[srv] - 90;
 685  if (poloha > 180) poloha = 180;
 686  if (poloha < 0) poloha = 0;
 687 
 688  if (stav[srv] < poloha) delta = 1;
 689  else delta = -1;
 690  while (stav[srv] != poloha)
 691  {
 692   stav[srv] +=delta;
 693   s[srv].write(stav[srv]);
 694   delay(spomalenie);
 695  }
 696 }
 697 
 698 void zobraz_stav()
 699 {
 700  for (int i = 0; i < 6; i++)
 701  {
 702   serial_print("S"); serial_print_num(i + 1); serial_print(": "); serial_println_num(stav[i] - kalib[i] + 90);
 703  }
 704  serial_println("---");
 705  pipni();
 706 }
 707 
 708 void pohyb(int8_t servo)
 709 {
 710  int8_t srv = (servo > 0)?servo:-servo;
 711  srv--;
 712  if (servo_invertovane[srv]) servo = -servo;
 713  if (servo > 0)
 714  {
 715   if (stav[srv] <= horny_limit[srv] - krok) stav[srv] += krok;
 716   else stav[srv] = horny_limit[srv];
 717   s[srv].write(stav[srv]);
 718  }
 719  else if (servo < 0)
 720  {
 721   if (stav[srv] >= dolny_limit[srv] + krok) stav[srv] -= krok; 
 722   else stav[srv] = dolny_limit[srv];
 723   s[srv].write(stav[srv]);   
 724  }
 725 }
 726 
 727 uint8_t pohyb_znakom(char z)
 728 {
 729  for (int i = 0; i < 12; i++)
 730  {
 731   if (z == znaky_zmien[i])
 732   {
 733    int8_t servo = zmeny[i];
 734    pohyb(servo);
 735   }
 736  }
 737 }
 738 
 739 void kombinacia1()
 740 {
 741  pohyb(SERVO_LAVA_NOHA);
 742  pohyb(-SERVO_PRAVA_PATA);
 743 }
 744 
 745 void kombinacia2()
 746 {
 747  pohyb(SERVO_PRAVA_NOHA);
 748  pohyb(-SERVO_LAVA_PATA);
 749 }
 750 
 751 void kombinacia3()
 752 {
 753  pohyb(SERVO_LAVA_RUKA); 
 754  pohyb(SERVO_PRAVA_RUKA); 
 755 }
 756 
 757 void kombinacia4()
 758 {
 759  pohyb(-SERVO_LAVA_RUKA); 
 760  pohyb(-SERVO_PRAVA_RUKA); 
 761 }
 762 
 763 int pohyb_kombinacia(char z)
 764 {
 765  if (z == '3') kombinacia1();
 766  else if (z == '4') kombinacia2();
 767  else if (z == '5') kombinacia3();
 768  else if (z == '6') kombinacia4();
 769  else return 0;
 770  return 1;
 771 }
 772 
 773 int nacitajCislo()
 774 {
 775  int num = 0;
 776  int z;
 777  do {
 778   z = read_char();
 779   if (z == '#') while (z != 13) z = read_char();
 780  } while ((z < '0') || (z > '9'));
 781  while ((z >= '0') && (z <= '9'))
 782  {
 783   num *= 10;
 784   num += (z - '0');
 785   do { z = read_char(); if (z == -1) delayMicroseconds(10); } while (z < 0);
 786  }
 787  return num;
 788 }
 789 
 790 void nacitaj_choreografiu()
 791 {
 792  ch_len = 0;
 793  int tm;
 794  do { 
 795   tm = nacitajCislo();
 796   ch_time[ch_len] = tm;
 797   ch_servo[ch_len] = nacitajCislo();
 798   ch_val[ch_len] = nacitajCislo();
 799   ch_len++;
 800  if (ch_len == CHOREO_LEN) break;
 801  } while (tm > 0);
 802  pipni(); 
 803 }
 804 
 805 void vypis_choreografiu()
 806 {
 807  for (int i = 0; i < ch_len; i++)
 808  {
 809   serial_print_num(ch_time[i]);
 810   serial_print(" ");
 811   serial_print_num(ch_servo[i]);
 812   serial_print(" ");
 813   serial_println_num(ch_val[i]);   
 814  }
 815  serial_println("---");
 816  pipni();
 817 }
 818 
 819 void zatancuj_choreografiu(uint16_t *ch_time, uint8_t *ch_servo, uint8_t *ch_val, int ch_len )
 820 {
 821  for (int i = 0; i < ch_len - 1; i++)
 822  {
 823   delay(ch_time[i]);
 824   if (ch_servo[i] < 10) nastav_koncatinu(ch_servo[i], ch_val[i]);
 825   else specialny_prikaz(ch_servo[i], ch_val[i]);
 826  }
 827  pipni();
 828  while (serial_available()) serial_read();
 829  while (Serial.available()) Serial.read();
 830 }
 831 
 832 void specialny_prikaz(uint8_t prikaz, uint8_t argument)
 833 {
 834  if (prikaz == 10) spomalenie = argument;
 835  else if (prikaz == 11) zacni_hrat_melodiu(argument);
 836  else if (prikaz == 12) zvukovy_efekt(argument);
 837 }
 838 
 839 void zacni_hrat_melodiu(uint8_t cislo)
 840 {
 841  
 842 }
 843 
 844 void reset()
 845 {
 846  for (int i = 0; i < 6; i++) 
 847  {
 848   stav[i] = kalib[i];
 849   s[i].write(kalib[i]);
 850   delay(300);
 851  }
 852  pipni();
 853 }
 854 
 855 uint8_t nalad_hodnotu_serva(uint8_t servo, uint8_t hodnota)
 856 {
 857   serial_print(" (+/-/ENTER): ");
 858   serial_println_num(hodnota);
 859   s[servo].write(hodnota);
 860   char z;
 861   do {
 862    z = read_char();
 863    if ((z == '+') && (hodnota < 180)) hodnota++;
 864    else if ((z == '-') && (hodnota > 0)) hodnota--; 
 865    if ((z == '+') || (z == '-'))
 866    {
 867     serial_print_num(hodnota); serial_print_char('\r'); 
 868     s[servo].write(hodnota);
 869    }
 870   } while (z != 13);
 871   return hodnota;
 872 }
 873 
 874 void kalibruj()
 875 {
 876  for (int i = 0; i < 6; i++)
 877  {
 878   serial_print_num(i);
 879   kalib[i] = nalad_hodnotu_serva(i, kalib[i]);
 880   serial_print_num(i);
 881   serial_print(": ");
 882   serial_println_num(kalib[i]);
 883  }
 884  for (int i = 0; i < 6; i++) { serial_print_num(kalib[i]); serial_print(" "); }
 885  serial_println("ok");
 886  pipni();
 887 }
 888 
 889 void nastav_limity()
 890 {
 891  for (int i = 0; i < 6; i++)
 892  {
 893   serial_print_num(i);
 894   serial_print("dolny");
 895   dolny_limit[i] = nalad_hodnotu_serva(i, dolny_limit[i]);
 896   serial_print_num(i);
 897   serial_print(" dolny: ");
 898   serial_println_num(dolny_limit[i]);
 899   s[i].write(kalib[i]);
 900 
 901   serial_print_num(i);
 902   serial_print("horny");
 903   horny_limit[i] = nalad_hodnotu_serva(i, horny_limit[i]);
 904   serial_print_num(i);
 905   serial_print(" horny: ");
 906   serial_println_num(horny_limit[i]);
 907   s[i].write(kalib[i]);
 908  }
 909  for (int i = 0; i < 6; i++) { serial_print_num(dolny_limit[i]); serial_print("-"); serial_print_num(horny_limit[i]); serial_print(" "); }
 910  serial_println("ok");
 911  pipni();
 912 }
 913 
 914 void vypis_kalibraciu()
 915 {
 916  serial_print("stredy: ");
 917  for (int i = 0; i < 6; i++) { serial_print_num(kalib[i]); serial_print(" "); }
 918  serial_println();
 919  serial_print("dolny limit: ");
 920  for (int i = 0; i < 6; i++) { serial_print_num(dolny_limit[i]); serial_print(" "); }
 921  serial_println();
 922  serial_print("horny limit: ");
 923  for (int i = 0; i < 6; i++) { serial_print_num(horny_limit[i]); serial_print(" "); }
 924  serial_println();
 925 }
 926 
 927 void nacitaj_kalibraciu()
 928 {
 929  int tm;
 930  for (int i = 0; i < 6; i++) 
 931   kalib[i] = nacitajCislo();
 932  vypis_kalibraciu();
 933  serial_println("ok");
 934  pipni();
 935 }
 936 
 937 void zvys_krok()
 938 {
 939  if (krok < 180) krok++;
 940  serial_print("krok: ");
 941  serial_println_num(krok);
 942 }
 943 
 944 void zniz_krok()
 945 {
 946  if (krok > 0) krok--;
 947  serial_print("krok: ");
 948  serial_println_num(krok);
 949 }
 950 
 951 void zniz_spomalenie()
 952 {
 953  if (spomalenie > 0) spomalenie--;
 954  serial_print("spomalenie: "); 
 955  serial_println_num(spomalenie);
 956 }
 957 
 958 void zvys_spomalenie()
 959 {
 960  if (spomalenie < 100) spomalenie++;
 961  serial_print("spomalenie: ");
 962  serial_println_num(spomalenie);
 963 }
 964 
 965 // nasleduje softverova implementacia serioveho portu
 966 #define SERIAL_STATE_IDLE   0
 967 #define SERIAL_STATE_RECEIVING 1
 968 #define SERIAL_BUFFER_LENGTH  20
 969 
 970 static volatile uint8_t serial_state;
 971 static uint8_t serial_buffer[SERIAL_BUFFER_LENGTH];
 972 static volatile uint8_t serial_buf_wp, serial_buf_rp;
 973 
 974 static volatile uint8_t receiving_byte;
 975 
 976 static volatile uint32_t time_startbit_noticed;
 977 static volatile uint8_t next_bit_order;
 978 static volatile uint8_t waiting_stop_bit;
 979 static uint16_t one_byte_duration;
 980 static uint16_t one_bit_duration;
 981 static uint16_t one_bit_write_duration;
 982 static uint16_t half_of_one_bit_duration;
 983 
 984 void init_serial(uint32_t baud_rate)
 985 {
 986  pinMode(2, INPUT);
 987  pinMode(4, OUTPUT);
 988  
 989  serial_state = SERIAL_STATE_IDLE;
 990  
 991  one_byte_duration = 9500000 / baud_rate;
 992  one_bit_duration = 1000000 / baud_rate;
 993  one_bit_write_duration = one_bit_duration - 1;
 994  half_of_one_bit_duration = 500000 / baud_rate;
 995  
 996  PCMSK2 |= 4; //PCINT18;
 997  PCIFR &= ~4; //PCIF2;
 998  PCICR |= 4; // PCIE2;
 999 }
1000 
1001 ISR(PCINT2_vect)
1002 {
1003  uint32_t tm = micros();
1004  if (serial_state == SERIAL_STATE_IDLE)
1005  {  
1006   time_startbit_noticed = tm;
1007   serial_state = SERIAL_STATE_RECEIVING;
1008   receiving_byte = 0xFF;
1009   next_bit_order = 0;
1010  }
1011  else if (tm - time_startbit_noticed > one_byte_duration)
1012  {
1013    serial_buffer[serial_buf_wp] = receiving_byte;
1014    serial_buf_wp++;
1015    if (serial_buf_wp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_wp = 0;
1016    time_startbit_noticed = tm;
1017    receiving_byte = 0xFF;
1018    next_bit_order = 0;
1019  }
1020  else if (PIND & 4) 
1021  {
1022   int8_t new_next_bit_order = (tm - time_startbit_noticed - half_of_one_bit_duration) / one_bit_duration;
1023   while (next_bit_order < new_next_bit_order)
1024   { 
1025     receiving_byte &= ~(1 << next_bit_order);
1026     next_bit_order++;
1027   }
1028   if (next_bit_order == 8)
1029   { 
1030     serial_buffer[serial_buf_wp] = receiving_byte;
1031     serial_buf_wp++;
1032     if (serial_buf_wp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_wp = 0;
1033     serial_state = SERIAL_STATE_IDLE;
1034   }    
1035  } else 
1036    next_bit_order = (tm - time_startbit_noticed - half_of_one_bit_duration) / one_bit_duration;
1037 }
1038 
1039 uint8_t serial_available()
1040 {
1041  cli();
1042  if (serial_buf_rp != serial_buf_wp) 
1043  {
1044   sei();
1045   return 1;
1046  }
1047  if (serial_state == SERIAL_STATE_RECEIVING)
1048  {
1049   uint32_t tm = micros();
1050   if (tm - time_startbit_noticed > one_byte_duration)
1051   {   
1052    serial_state = SERIAL_STATE_IDLE;
1053    serial_buffer[serial_buf_wp] = receiving_byte;
1054    serial_buf_wp++;
1055    if (serial_buf_wp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_wp = 0;
1056    sei();
1057    return 1;
1058   }
1059  }
1060  sei();
1061  return 0;
1062 }
1063 
1064 int16_t serial_read()
1065 {
1066  cli();
1067  if (serial_buf_rp != serial_buf_wp)
1068  {
1069   uint8_t ch = serial_buffer[serial_buf_rp];
1070   serial_buf_rp++;
1071   if (serial_buf_rp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_rp = 0;
1072   sei();
1073   return ch;
1074  }
1075 
1076  if (serial_state == SERIAL_STATE_RECEIVING)
1077  {
1078   uint32_t tm = micros();
1079   if (tm - time_startbit_noticed > one_byte_duration)
1080   {
1081    uint8_t ch = receiving_byte;
1082    serial_state = SERIAL_STATE_IDLE; 
1083    sei();
1084    return ch;
1085   }
1086  }
1087  sei();
1088  return -1;
1089 }
1090 
1091 void serial_write(uint8_t ch)
1092 {
1093 #ifdef ECHO_BT_TO_USB
1094  Serial.print((char)ch);
1095 #endif
1096  PORTD &= ~16;
1097  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1098  for (uint8_t i = 0; i < 8; i++)
1099  {
1100   if (ch & 1) PORTD |= 16;
1101   else PORTD &= ~16;
1102   ch >>= 1;
1103   delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1104  }
1105  PORTD |= 16;
1106  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1107  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1108  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1109  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1110  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
1111 }
1112 
1113 uint16_t serial_readln(uint8_t *ln, uint16_t max_length)
1114 {
1115  uint16_t len;
1116  uint16_t ch;
1117  do {
1118   ch = serial_read();
1119   if (ch == 13) continue;
1120  } while (ch == -1);
1121 
1122  do {
1123   if ((ch != 13) && (ch != 10) && (ch != -1)) 
1124   {
1125    *(ln++) = ch;
1126    max_length--;
1127    len++;
1128   }  
1129   ch = serial_read();
1130  } while ((ch != 13) && max_length);
1131  *ln = 0;
1132  return len;
1133 }
1134 
1135 void serial_print_num(int32_t number)
1136 {
1137  if (number < 0) 
1138  {
1139   serial_write('-');
1140   number = -number;
1141  }
1142  int32_t rad = 1;
1143  while (number / rad) rad *= 10;
1144  if (number > 0) rad /= 10;
1145  while (rad)
1146  {
1147   serial_write((char)('0' + (number / rad)));
1148   number -= (number / rad) * rad;
1149   rad /= 10;
1150  } 
1151 }
1152 
1153 void serial_print_char(char ch)
1154 {
1155  serial_write(ch); 
1156 }
1157 
1158 void serial_print(const uint8_t *str)
1159 {
1160  while (*str) serial_write(*(str++));
1161 }
1162 
1163 void serial_println(const uint8_t *str)
1164 {
1165  serial_print(str);
1166  serial_write(13);
1167  serial_write(10);
1168 }
1169 
1170 void serial_println_num(int32_t number)
1171 {
1172  serial_print_num(number);
1173  serial_println();
1174 }
1175 
1176 void serial_println_char(char ch)
1177 {
1178  serial_write(ch);
1179  serial_println();
1180 }
1181 
1182 void serial_println()
1183 {
1184  serial_write(13);
1185  serial_write(10);
1186 }
1187 
1188 // nasleduje citanie z utltazvukoveho senzora
1189 
1190 static volatile uint32_t pulse_start;
1191 static volatile uint8_t new_distance;
1192 
1193 void init_ultrasonic()
1194 {
1195  pinMode(US_ECHO, INPUT);
1196  pinMode(US_TRIG, OUTPUT);
1197  
1198  PCMSK0 |= 1; //PCINT0;
1199  PCIFR &= ~1; //PCIF0;
1200  PCICR |= 1; // PCIE0; 
1201 }
1202 
1203 ISR(PCINT0_vect)
1204 {
1205  if (PINB & 1) pulse_start = micros();
1206  else 
1207  {
1208   distance = (int16_t)((micros() - pulse_start) / 58);
1209   new_distance = 1;
1210  }
1211 }
1212 
1213 void start_distance_measurement()
1214 {
1215  distance = 10000;
1216  new_distance = 0;
1217  digitalWrite(US_TRIG, HIGH);
1218  delayMicroseconds(10);
1219  digitalWrite(US_TRIG, LOW);
1220 }
1221 
1222 void wait_for_distance_measurement_to_complete()
1223 {
1224  uint8_t counter = 0;
1225  while ((counter < 20) && !new_distance) 
1226  {
1227   delay(1);
1228   counter++;
1229  }
1230  if (counter == 20)
1231  {
1232   pinMode(US_ECHO, OUTPUT);
1233   digitalWrite(US_ECHO, HIGH);
1234   delayMicroseconds(10);
1235   digitalWrite(US_ECHO, LOW);
1236   pinMode(US_ECHO, INPUT); 
1237   delayMicroseconds(5);
1238   distance = 10000;
1239  }
1240 }
1241 
1242 int16_t measure_distance()
1243 {
1244  start_distance_measurement();
1245  wait_for_distance_measurement_to_complete();
1246  return distance;
1247 }