Otto - riadiaci program v.2

From DT^2
Revision as of 06:59, 3 August 2018 by Admin (talk | contribs) (Created page with "Program umožňuje priame riadenie robota (aj cez BlueTooth). Teraz už funguje aj na pinoch 2,4 a môže sa naraz programovať aj komunikovať. Na komunikáciu s robotom mô...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Program umožňuje priame riadenie robota (aj cez BlueTooth). Teraz už funguje aj na pinoch 2,4 a môže sa naraz programovať aj komunikovať.

Na komunikáciu s robotom môžete použiť napr. program Putty: putty.exe.

klaves servo pin
a/q ľavá ruka 10
;/p pravá ruka 11
z/x ľavá noha 9
,/. pravá noha 6
d/c ľavá päta 5
k/m pravá päta 3
1/9 zníž/zvýš rýchlosť pohybu -
TXD BT 2
RXD BT 4
TRIG UZ 7
ECHO UZ 8
Sirena 12

Ďalej umožňuje

 • kalibrovať strednú polohu servomotorov (pomocou klávesu H)
  • pomocou + a - najdeme nulovu polohu serva
  • eneter ideme na dalsie servo
  • ukoncime E ulozenie do eprom
  • potvrdime Y
 • kalibrovať limity pre všetky stupne voľnosti (pomocou klávesu J), zobrazenie celej kalibrácie: kláves G
 • celú kalibráciu je možné zapísať do trvalej pamäte EEPROM pomocou klávesu E (používať opatrne!), po zapnutí sa automaticky načíta
 • pozdraví po klávese -, ruky dá hore na kláves R
 • načíta choreografiu po klávese @,
 • zobrazí načítanú choreografiu na kláves ? a
 • zatancuje načítanú choreografiu - kláves t.
 • Na klávesách 3-6 je možné nastaviť rôznu kombináciu (funkcie kombinacia1() - kombinacia4()).
 • Kláves U testuje ultrazvuk
 • Medzera resetne všetky servo motory do strednej polohy.

Pre komunikáciu na pinoch 0,1 pomocou bežného sériového portu treba pridať riadok #define pc Serial a zakomentovať riadky pc.begin(...); a SoftwareSerial pc(...)

 1 #include <Servo.h>
 2 #include <EEPROM.h>
 3 
 4 #define US_TRIG 7
 5 #define US_ECHO 8
 6 
 7 #define BT_RX  2 
 8 #define BT_TX  4
 9 
 10 #define SIRENA 12
 11 
 12 //maximalna dlzka choreografie
 13 #define CHOREO_LEN 200
 14 
 15 // cisla pinov, kde su zapojene servo motory
 16 #define PIN_SERVO_LAVA_RUKA  10 
 17 #define PIN_SERVO_PRAVA_RUKA 11
 18 #define PIN_SERVO_LAVA_NOHA  9
 19 #define PIN_SERVO_PRAVA_NOHA 6
 20 #define PIN_SERVO_LAVA_PATA  5
 21 #define PIN_SERVO_PRAVA_PATA 3
 22 
 23 #define S1 3
 24 #define S2 5
 25 #define S3 6
 26 #define S4 9
 27 #define S5 10
 28 #define S6 11
 29 #define SIRENA 12
 30 
 31 //maximalna dlzka choreografie
 32 #define CHOREO_LEN 200
 33 
 34 // tu su serva cislovane 1-6
 35 #define SERVO_LAVA_RUKA  5 
 36 #define SERVO_PRAVA_RUKA 6
 37 #define SERVO_LAVA_NOHA  4
 38 #define SERVO_PRAVA_NOHA 3
 39 #define SERVO_LAVA_PATA  2
 40 #define SERVO_PRAVA_PATA 1
 41 
 42 // ak su niektore serva naopak, je tu jednotka
 43 uint8_t servo_invertovane[6] = {0, 0, 1, 1, 0, 1};
 44 
 45 // znaky, ktorymi sa ovladaju jednotlive stupne volnosti
 46 char znaky_zmien[] = {'a', 'q', ';', 'p', 'z', 'x', ',', '.', 'd', 'c', 'k', 'm' };
 47 // co robia jednotlive znaky (znamienko urcuje smer)
 48 int8_t zmeny[] = {SERVO_LAVA_RUKA, -SERVO_LAVA_RUKA, 
 49          SERVO_PRAVA_RUKA, -SERVO_PRAVA_RUKA, 
 50          -SERVO_LAVA_NOHA, SERVO_LAVA_NOHA, 
 51          -SERVO_PRAVA_NOHA, SERVO_PRAVA_NOHA, 
 52          SERVO_LAVA_PATA, -SERVO_LAVA_PATA, 
 53          SERVO_PRAVA_PATA, -SERVO_PRAVA_PATA }; 
 54 
 55 // sem si mozno ulozit svoju kalibraciu
 56 //uint8_t prednastavena_kalibracia[] = { 78, 69, 83, 80, 50, 67 };
 57 uint8_t prednastavena_kalibracia[] = { 90, 90, 90, 90, 90, 90 };
 58 
 59 uint8_t dolny_limit[] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
 60 uint8_t horny_limit[] = {180, 180, 180, 180, 180, 180};
 61 
 62 Servo s[6];
 63 
 64 uint16_t ch_time[CHOREO_LEN];
 65 uint8_t ch_servo[CHOREO_LEN];
 66 uint8_t ch_val[CHOREO_LEN];
 67 int ch_len;
 68 uint8_t kalib[6];
 69 int stav[6];
 70 int krok;
 71 
 72 void setup() {
 73  Serial.begin(9600);
 74  init_serial(9600);
 75  init_ultrasonic();
 76 
 77  randomSeed(analogRead(1));
 78  s[0].attach(PIN_SERVO_PRAVA_PATA);
 79  s[1].attach(PIN_SERVO_LAVA_PATA);
 80  s[2].attach(PIN_SERVO_PRAVA_NOHA);
 81  s[3].attach(PIN_SERVO_LAVA_NOHA);
 82  s[4].attach(PIN_SERVO_PRAVA_RUKA);
 83  s[5].attach(PIN_SERVO_LAVA_RUKA);
 84  precitaj_kalibraciu_z_EEPROM();
 85  for (int i = 0; i < 6; i++)
 86  {
 87   kalib[i] = prednastavena_kalibracia[i];
 88   stav[i] = kalib[i];
 89   s[i].write(stav[i]);
 90  }
 91  ch_len = 0;
 92  krok = 7;
 93  ahoj();
 94  ruky();
 95  delay(100); 
 96  serial_println("\r\n Otto DTDT");
 97 }
 98 
 99 void loop() {
100  if (serial_available())
101  { 
102   char z = serial_read();
103   if (pohyb_znakom(z)) return;  
104   else if (pohyb_kombinacia(z)) return; 
105   else if (z == '@') nacitaj_choreografiu();
106   else if (z == '?') vypis_choreografiu();
107   else if (z == 't') zatancuj_choreografiu();
108   else if (z == '-') ahoj();
109   else if (z == ' ') reset();
110   else if (z == 'H') kalibruj();
111   else if (z == 'J') nastav_limity();
112   else if (z == 'G') vypis_kalibraciu();
113   else if (z == 'L') nacitaj_kalibraciu();
114   else if (z == 'E') zapis_kalibraciu_do_EEPROM();
115   else if (z == 'R') ruky();
116   else if (z == '9') zvys_krok();
117   else if (z == '1') zniz_krok();
118   else if (z == 'U') test_ultrazvuk();
119  }
120  int16_t d = measure_distance();
121  if (d < 10) menu_ultrasonic_request();
122 }
123 
124 void test_ultrazvuk()
125 {
126  while (serial_available() == 0)
127  {
128   serial_println_num(measure_distance());
129   delay(100);
130  }
131  serial_read();
132 }
133 
134 void menu_ultrasonic_request()
135 {
136  uint32_t tm = millis();
137  while ((millis() - tm < 3000) && (measure_distance() < 10)) delay(10);
138  if (measure_distance() < 15)
139   ultrasonic_menu();
140 }
141 
142 void ultrasonic_menu()
143 {
144  int selection = 0;
145  tone(SIRENA, 880, 200);
146  
147  do { 
148   int count = 0;
149   do { 
150    if (measure_distance() >= 20) count++;
151    else count = 0;
152    delay(10);
153   } while (count < 20);
154   
155   tone(SIRENA, 440, 200);
156   uint32_t tm = millis();
157   while ((measure_distance() > 15) && (millis() - tm < 1500)) delay(10);
158   if (millis() - tm >= 1500) 
159   {
160    tone(SIRENA, 2000, 50);
161    menu_command(selection);
162    return;
163   }    
164   selection++;
165   for (int i = 0; i < selection; i++)
166   {
167    tone(SIRENA, 1261, 50);
168    delay(250);
169   }
170  } while (1);
171 }
172 
173 void menu_command(int cmd)
174 {
175  serial_println_num(cmd);
176 }
177 
178 void precitaj_kalibraciu_z_EEPROM()
179 {
180  uint8_t value = EEPROM.read(1);
181  if (value != '~') return;
182  for (int i = 2; i < 8; i++)
183   prednastavena_kalibracia[i - 2] = EEPROM.read(i);
184  for (int i = 0; i < 6; i++)
185   dolny_limit[i] = EEPROM.read(i + 9);
186  for (int i = 0; i < 6; i++)
187   horny_limit[i] = EEPROM.read(i + 15);  
188 }
189 
190 void zapis_kalibraciu_do_EEPROM()
191 {
192  serial_print("Naozaj chces zapisat kalibraciu do EEPROM? [Y/n]: ");
193  while (!serial_available());
194  char odpoved = serial_read();
195  serial_println_char(odpoved);
196  if (odpoved == 'Y') 
197  {
198   EEPROM.write(1, '~');
199   for (int i = 2; i < 8; i++)
200    EEPROM.write(i, kalib[i - 2]);
201   for (int i = 0; i < 6; i++)
202    EEPROM.write(9 + i, dolny_limit[i]);
203   for (int i = 0; i < 6; i++)
204    EEPROM.write(15 + i, horny_limit[i]);
205   serial_println("ok");
206  }
207 }
208 
209 void pipni()
210 {
211  tone(SIRENA, 1568, 50);
212  delay(100);
213  tone(SIRENA, 1357, 50);
214 }
215 
216 void ruky()
217 {
218  int odloz_krok = krok;
219  delay(500);
220  krok = 90;
221  pohyb(SERVO_LAVA_RUKA);  
222  pohyb(SERVO_PRAVA_RUKA);
223  delay(1000);
224  krok = 180;
225  pohyb(-SERVO_LAVA_RUKA);  
226  pohyb(-SERVO_PRAVA_RUKA);
227  delay(1000);
228  krok = odloz_krok;
229  pipni();
230 }
231 
232 void ahoj()
233 {
234  tone(SIRENA, 1568, 50);
235  delay(70);
236  tone(SIRENA, 1175, 30);
237  delay(50);
238  tone(SIRENA, 880, 30);
239  delay(50);
240  tone(SIRENA, 1047, 50);
241  delay(70);
242  tone(SIRENA, 1245, 30);
243  delay(150);
244  tone(SIRENA, 1568, 50);
245  delay(100);
246  if (random(10) > 4) tone(SIRENA, 1357, 50);
247  else tone(SIRENA, 1047, 50);
248 }
249 
250 void nastav_koncatinu(int8_t servo, uint8_t poloha)
251 {
252  int8_t srv = (servo > 0)?servo:-servo;
253  srv--;
254  poloha += kalib[srv] - 90;
255  if (poloha > 180) poloha = 180;
256  if (poloha < 0) poloha = 0;
257  stav[srv] = poloha;
258  s[srv].write(stav[srv]);
259 }
260 
261 void pohyb(int8_t servo)
262 {
263  int8_t srv = (servo > 0)?servo:-servo;
264  srv--;
265  if (servo_invertovane[srv]) servo = -servo;
266  if (servo > 0)
267  {
268   if (stav[srv] <= horny_limit[srv] - krok) stav[srv] += krok;
269   else stav[srv] = horny_limit[srv];
270   s[srv].write(stav[srv]);
271  }
272  else if (servo < 0)
273  {
274   if (stav[srv] >= dolny_limit[srv] + krok) stav[srv] -= krok; 
275   else stav[srv] = dolny_limit[srv];
276   s[srv].write(stav[srv]);   
277  }
278 }
279 
280 uint8_t pohyb_znakom(char z)
281 {
282  for (int i = 0; i < 12; i++)
283  {
284   if (z == znaky_zmien[i])
285   {
286    int8_t servo = zmeny[i];
287    pohyb(servo);
288   }
289  }
290 }
291 
292 void kombinacia1()
293 {
294  pohyb(SERVO_LAVA_NOHA);
295  pohyb(-SERVO_PRAVA_PATA);
296 }
297 
298 void kombinacia2()
299 {
300  pohyb(SERVO_PRAVA_NOHA);
301  pohyb(-SERVO_LAVA_PATA);
302 }
303 
304 void kombinacia3()
305 {
306  pohyb(SERVO_LAVA_RUKA); 
307  pohyb(SERVO_PRAVA_RUKA); 
308 }
309 
310 void kombinacia4()
311 {
312  pohyb(-SERVO_LAVA_RUKA); 
313  pohyb(-SERVO_PRAVA_RUKA); 
314 }
315 
316 int pohyb_kombinacia(char z)
317 {
318  if (z == '3') kombinacia1();
319  else if (z == '4') kombinacia2();
320  else if (z == '5') kombinacia3();
321  else if (z == '6') kombinacia4();
322  else return 0;
323  return 1;
324 }
325 
326 int nacitajCislo()
327 {
328  int num = 0;
329  int z;
330  do {
331   z = serial_read();
332   if (z == '#') while (z != 13) z = serial_read();
333  } while ((z < '0') || (z > '9'));
334  while ((z >= '0') && (z <= '9'))
335  {
336   num *= 10;
337   num += (z - '0');
338   do { z = serial_read(); if (z == -1) delayMicroseconds(10); } while (z < 0);
339  }
340  return num;
341 }
342 
343 void nacitaj_choreografiu()
344 {
345  ch_len = 0;
346  int tm;
347  do { 
348   tm = nacitajCislo();
349   ch_time[ch_len] = tm;
350   ch_servo[ch_len] = nacitajCislo();
351   ch_val[ch_len] = nacitajCislo();
352   ch_len++;
353  if (ch_len == CHOREO_LEN) break;
354  } while (tm > 0);
355  pipni(); 
356 }
357 
358 void vypis_choreografiu()
359 {
360  for (int i = 0; i < ch_len; i++)
361  {
362   serial_print_num(ch_time[i]);
363   serial_print(" ");
364   serial_print_num(ch_servo[i]);
365   serial_print(" ");
366   serial_println_num(ch_val[i]);   
367  }
368  pipni();
369 }
370 
371 void zatancuj_choreografiu()
372 {
373  for (int i = 0; i < ch_len; i++)
374  {
375   delay(ch_time[i]);
376   nastav_koncatinu(ch_servo[i], ch_val[i]);
377  }
378  if (ch_len > 0) stav[ch_servo[ch_len - 1]] = ch_val[ch_len - 1];
379  pipni();
380 }
381 
382 void reset()
383 {
384  for (int i = 0; i < 6; i++) 
385  {
386   stav[i] = kalib[i];
387   s[i].write(kalib[i]);
388  }
389  pipni();
390 }
391 
392 uint8_t nalad_hodnotu_serva(uint8_t servo, uint8_t hodnota)
393 {
394   serial_print(" (+/-/ENTER): ");
395   serial_println_num(hodnota);
396   s[servo].write(hodnota);
397   char z;
398   do {
399    z = serial_read();
400    if ((z == '+') && (hodnota < 180)) hodnota++;
401    else if ((z == '-') && (hodnota > 0)) hodnota--; 
402    if ((z == '+') || (z == '-'))
403    {
404     serial_print_num(hodnota); serial_print_char('\r'); 
405     s[servo].write(hodnota);
406    }
407   } while (z != 13);
408   return hodnota;
409 }
410 
411 void kalibruj()
412 {
413  for (int i = 0; i < 6; i++)
414  {
415   serial_print_num(i);
416   kalib[i] = nalad_hodnotu_serva(i, kalib[i]);
417   serial_print_num(i);
418   serial_print(": ");
419   serial_println_num(kalib[i]);
420  }
421  for (int i = 0; i < 6; i++) { serial_print_num(kalib[i]); serial_print(" "); }
422  serial_println("ok");
423  pipni();
424 }
425 
426 void nastav_limity()
427 {
428  for (int i = 0; i < 6; i++)
429  {
430   serial_print_num(i);
431   serial_print("dolny");
432   dolny_limit[i] = nalad_hodnotu_serva(i, dolny_limit[i]);
433   serial_print_num(i);
434   serial_print(" dolny: ");
435   serial_println_num(dolny_limit[i]);
436   s[i].write(kalib[i]);
437 
438   serial_print_num(i);
439   serial_print("horny");
440   horny_limit[i] = nalad_hodnotu_serva(i, horny_limit[i]);
441   serial_print_num(i);
442   serial_print(" horny: ");
443   serial_println_num(horny_limit[i]);
444   s[i].write(kalib[i]);
445  }
446  for (int i = 0; i < 6; i++) { serial_print_num(dolny_limit[i]); serial_print("-"); serial_print_num(horny_limit[i]); serial_print(" "); }
447  serial_println("ok");
448  pipni();
449 }
450 
451 void vypis_kalibraciu()
452 {
453  serial_print("stredy: ");
454  for (int i = 0; i < 6; i++) { serial_print_num(kalib[i]); serial_print(" "); }
455  serial_println();
456  serial_print("dolny limit: ");
457  for (int i = 0; i < 6; i++) { serial_print_num(dolny_limit[i]); serial_print(" "); }
458  serial_println();
459  serial_print("horny limit: ");
460  for (int i = 0; i < 6; i++) { serial_print_num(horny_limit[i]); serial_print(" "); }
461  serial_println();
462 }
463 
464 void nacitaj_kalibraciu()
465 {
466  int tm;
467  for (int i = 0; i < 6; i++) 
468   kalib[i] = nacitajCislo();
469  vypis_kalibraciu();
470  serial_println("ok");
471  pipni();
472 }
473 
474 void zvys_krok()
475 {
476  if (krok < 180) krok++;
477  serial_print("krok: ");
478  serial_println_num(krok);
479 }
480 
481 void zniz_krok()
482 {
483  if (krok > 0) krok--;
484  serial_print("krok: ");
485  serial_println_num(krok);
486 }
487 
488 // nasleduje softverova implementacia serioveho portu
489 #define SERIAL_STATE_IDLE   0
490 #define SERIAL_STATE_RECEIVING 1
491 #define SERIAL_BUFFER_LENGTH  20
492 
493 static volatile uint8_t serial_state;
494 static uint8_t serial_buffer[SERIAL_BUFFER_LENGTH];
495 static volatile uint8_t serial_buf_wp, serial_buf_rp;
496 
497 static volatile uint8_t receiving_byte;
498 
499 static volatile uint32_t time_startbit_noticed;
500 static volatile uint8_t next_bit_order;
501 static volatile uint8_t waiting_stop_bit;
502 static uint16_t one_byte_duration;
503 static uint16_t one_bit_duration;
504 static uint16_t one_bit_write_duration;
505 static uint16_t half_of_one_bit_duration;
506 
507 void init_serial(uint32_t baud_rate)
508 {
509  pinMode(2, INPUT);
510  pinMode(4, OUTPUT);
511  
512  serial_state = SERIAL_STATE_IDLE;
513  
514  one_byte_duration = 9500000 / baud_rate;
515  one_bit_duration = 1000000 / baud_rate;
516  one_bit_write_duration = one_bit_duration - 5;
517  half_of_one_bit_duration = 500000 / baud_rate;
518  
519  PCMSK2 |= 4; //PCINT18;
520  PCIFR &= ~4; //PCIF2;
521  PCICR |= 4; // PCIE2;
522 }
523 
524 ISR(PCINT2_vect)
525 {
526  uint32_t tm = micros();
527  if (serial_state == SERIAL_STATE_IDLE)
528  {  
529   time_startbit_noticed = tm;
530   serial_state = SERIAL_STATE_RECEIVING;
531   receiving_byte = 0xFF;
532   next_bit_order = 0;
533  }
534  else if (tm - time_startbit_noticed > one_byte_duration)
535  {
536    serial_buffer[serial_buf_wp] = receiving_byte;
537    serial_buf_wp++;
538    if (serial_buf_wp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_wp = 0;
539    time_startbit_noticed = tm;
540    receiving_byte = 0xFF;
541    next_bit_order = 0;
542  }
543  else if (PIND & 4) 
544  {
545   int8_t new_next_bit_order = (tm - time_startbit_noticed - half_of_one_bit_duration) / one_bit_duration;
546   while (next_bit_order < new_next_bit_order)
547   { 
548     receiving_byte &= ~(1 << next_bit_order);
549     next_bit_order++;
550   }
551   if (next_bit_order == 8)
552   { 
553     serial_buffer[serial_buf_wp] = receiving_byte;
554     serial_buf_wp++;
555     if (serial_buf_wp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_wp = 0;
556     serial_state = SERIAL_STATE_IDLE;
557   }    
558  } else 
559    next_bit_order = (tm - time_startbit_noticed - half_of_one_bit_duration) / one_bit_duration;
560 }
561 
562 uint8_t serial_available()
563 {
564  cli();
565  if (serial_buf_rp != serial_buf_wp) 
566  {
567   sei();
568   return 1;
569  }
570  if (serial_state == SERIAL_STATE_RECEIVING)
571  {
572   uint32_t tm = micros();
573   if (tm - time_startbit_noticed > one_byte_duration)
574   {   
575    serial_state = SERIAL_STATE_IDLE;
576    serial_buffer[serial_buf_wp] = receiving_byte;
577    serial_buf_wp++;
578    if (serial_buf_wp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_wp = 0;
579    sei();
580    return 1;
581   }
582  }
583  sei();
584  return 0;
585 }
586 
587 int16_t serial_read()
588 {
589  cli();
590  if (serial_buf_rp != serial_buf_wp)
591  {
592   uint8_t ch = serial_buffer[serial_buf_rp];
593   serial_buf_rp++;
594   if (serial_buf_rp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_rp = 0;
595   sei();
596   return ch;
597  }
598 
599  if (serial_state == SERIAL_STATE_RECEIVING)
600  {
601   uint32_t tm = micros();
602   if (tm - time_startbit_noticed > one_byte_duration)
603   {
604    uint8_t ch = receiving_byte;
605    serial_state = SERIAL_STATE_IDLE; 
606    sei();
607    return ch;
608   }
609  }
610  sei();
611  return -1;
612 }
613 
614 void serial_write(uint8_t ch)
615 {
616  PORTD &= ~16;
617  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
618  for (uint8_t i = 0; i < 8; i++)
619  {
620   if (ch & 1) PORTD |= 16;
621   else PORTD &= ~16;
622   ch >>= 1;
623   delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
624  }
625  PORTD |= 16;
626  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
627  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
628  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
629 }
630 
631 uint16_t serial_readln(uint8_t *ln, uint16_t max_length)
632 {
633  uint16_t len;
634  uint16_t ch;
635  do {
636   ch = serial_read();
637   if (ch == 13) continue;
638  } while (ch == -1);
639 
640  do {
641   if ((ch != 13) && (ch != 10) && (ch != -1)) 
642   {
643    *(ln++) = ch;
644    max_length--;
645    len++;
646   }  
647   ch = serial_read();
648  } while ((ch != 13) && max_length);
649  *ln = 0;
650  return len;
651 }
652 
653 void serial_print_num(int number)
654 {
655  if (number < 0) 
656  {
657   serial_write('-');
658   number = -number;
659  }
660  int rad = 1;
661  while (number / rad) rad *= 10;
662  if (number > 0) rad /= 10;
663  while (rad)
664  {
665   serial_write((char)('0' + (number / rad)));
666   number -= (number / rad) * rad;
667   rad /= 10;
668  } 
669 }
670 
671 void serial_print_char(char ch)
672 {
673  serial_write(ch); 
674 }
675 
676 void serial_print(const uint8_t *str)
677 {
678  while (*str) serial_write(*(str++));
679 }
680 
681 void serial_println(const uint8_t *str)
682 {
683  serial_print(str);
684  serial_write(13);
685  serial_write(10);
686 }
687 
688 void serial_println_num(int number)
689 {
690  serial_print_num(number);
691  serial_println();
692 }
693 
694 void serial_println_char(char ch)
695 {
696  serial_write(ch);
697  serial_println();
698 }
699 
700 void serial_println()
701 {
702  serial_write(13);
703  serial_write(10);
704 }
705 
706 // nasleduje citanie z utltazvukoveho senzora
707 
708 static volatile uint32_t pulse_start;
709 static volatile int16_t distance;
710 static volatile uint8_t new_distance;
711 
712 void init_ultrasonic()
713 {
714  pinMode(US_ECHO, INPUT);
715  pinMode(US_TRIG, OUTPUT);
716  
717  PCMSK0 |= 1; //PCINT0;
718  PCIFR &= ~1; //PCIF0;
719  PCICR |= 1; // PCIE0; 
720 }
721 
722 ISR(PCINT0_vect)
723 {
724  if (PINB & 1) pulse_start = micros();
725  else 
726  {
727   distance = (int16_t)((micros() - pulse_start) / 58);
728   new_distance = 1;
729  }
730 }
731 
732 void start_distance_measurement()
733 {
734  distance = -1;
735  new_distance = 0;
736  digitalWrite(US_TRIG, HIGH);
737  delayMicroseconds(10);
738  digitalWrite(US_TRIG, LOW);
739 }
740 
741 void wait_for_distance_measurement_to_complete()
742 {
743  uint8_t counter = 0;
744  while ((counter < 20) && !new_distance) 
745  {
746   delay(1);
747   counter++;
748  }
749 }
750 
751 uint16_t measure_distance()
752 {
753  start_distance_measurement();
754  wait_for_distance_measurement_to_complete();
755  return distance;
756 }