Otto - riadiaci program v.2

From DT^2
Revision as of 11:01, 3 August 2018 by 158.195.189.186 (talk)
Jump to: navigation, search

Program umožňuje priame riadenie robota (aj cez BlueTooth). Teraz už funguje aj na pinoch 2,4 a môže sa naraz programovať aj komunikovať.

Na komunikáciu s robotom môžete použiť napr. program Putty: putty.exe.

klaves servo pin Kalibracia
a/q ľavá ruka 10 4
;/p pravá ruka 11 5
z/x ľavá noha 9 3
,/. pravá noha 6 2
d/c ľavá päta 5 1
k/m pravá päta 3 0
1/9 zníž/zvýš rýchlosť pohybu -
TXD BT 2
RXD BT 4
TRIG UZ 7
ECHO UZ 8
Sirena 12

Ďalej umožňuje

 • kalibrovať strednú polohu servomotorov (pomocou klávesu H)
  • pomocou + a - najdeme nulovu polohu serva
  • eneter ideme na dalsie servo
  • ukoncime E ulozenie do eprom
  • potvrdime Y
 • kalibrovať limity pre všetky stupne voľnosti (pomocou klávesu J), zobrazenie celej kalibrácie: kláves G
 • celú kalibráciu je možné zapísať do trvalej pamäte EEPROM pomocou klávesu E (používať opatrne!), po zapnutí sa automaticky načíta
 • pozdraví po klávese -, ruky dá hore na kláves R
 • načíta choreografiu po klávese @,
 • zobrazí načítanú choreografiu na kláves ? a
 • zatancuje načítanú choreografiu - kláves t.
 • Na klávesách 3-6 je možné nastaviť rôznu kombináciu (funkcie kombinacia1() - kombinacia4()).
 • Kláves U testuje ultrazvuk
 • Medzera resetne všetky servo motory do strednej polohy.
 1 #include <Servo.h>
 2 #include <EEPROM.h>
 3 
 4 #define ECHO_BT_TO_USB 1
 5 
 6 #define US_TRIG 7
 7 #define US_ECHO 8
 8 
 9 #define BT_RX  2 
 10 #define BT_TX  4
 11 
 12 #define SIRENA 12
 13 
 14 //maximalna dlzka choreografie
 15 #define CHOREO_LEN 200
 16 
 17 // cisla pinov, kde su zapojene servo motory
 18 #define PIN_SERVO_LAVA_RUKA  10 
 19 #define PIN_SERVO_PRAVA_RUKA 11
 20 #define PIN_SERVO_LAVA_NOHA  9
 21 #define PIN_SERVO_PRAVA_NOHA 6
 22 #define PIN_SERVO_LAVA_PATA  5
 23 #define PIN_SERVO_PRAVA_PATA 3
 24 
 25 #define S1 3
 26 #define S2 5
 27 #define S3 6
 28 #define S4 9
 29 #define S5 10
 30 #define S6 11
 31 #define SIRENA 12
 32 
 33 //maximalna dlzka choreografie
 34 #define CHOREO_LEN 200
 35 
 36 // tu su serva cislovane 1-6
 37 #define SERVO_LAVA_RUKA  5 
 38 #define SERVO_PRAVA_RUKA 6
 39 #define SERVO_LAVA_NOHA  4
 40 #define SERVO_PRAVA_NOHA 3
 41 #define SERVO_LAVA_PATA  2
 42 #define SERVO_PRAVA_PATA 1
 43 
 44 // ak su niektore serva naopak, je tu jednotka
 45 uint8_t servo_invertovane[6] = {0, 0, 1, 1, 0, 1};
 46 
 47 // znaky, ktorymi sa ovladaju jednotlive stupne volnosti
 48 char znaky_zmien[] = {'a', 'q', ';', 'p', 'z', 'x', ',', '.', 'd', 'c', 'k', 'm' };
 49 // co robia jednotlive znaky (znamienko urcuje smer)
 50 int8_t zmeny[] = {SERVO_LAVA_RUKA, -SERVO_LAVA_RUKA, 
 51          SERVO_PRAVA_RUKA, -SERVO_PRAVA_RUKA, 
 52          -SERVO_LAVA_NOHA, SERVO_LAVA_NOHA, 
 53          -SERVO_PRAVA_NOHA, SERVO_PRAVA_NOHA, 
 54          SERVO_LAVA_PATA, -SERVO_LAVA_PATA, 
 55          SERVO_PRAVA_PATA, -SERVO_PRAVA_PATA }; 
 56 
 57 // sem si mozno ulozit svoju kalibraciu
 58 //uint8_t prednastavena_kalibracia[] = { 78, 69, 83, 80, 50, 67 };
 59 uint8_t prednastavena_kalibracia[] = { 90, 90, 90, 90, 90, 90 };
 60 
 61 uint8_t dolny_limit[] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
 62 uint8_t horny_limit[] = {180, 180, 180, 180, 180, 180};
 63 
 64 Servo s[6];
 65 
 66 uint16_t ch_time[CHOREO_LEN];
 67 uint8_t ch_servo[CHOREO_LEN];
 68 uint8_t ch_val[CHOREO_LEN];
 69 int ch_len;
 70 uint8_t kalib[6];
 71 int stav[6];
 72 int krok;
 73 
 74 void setup() {
 75  Serial.begin(9600);
 76  init_serial(9600);
 77  init_ultrasonic();
 78 
 79  randomSeed(analogRead(1));
 80  s[0].attach(PIN_SERVO_PRAVA_PATA);
 81  s[1].attach(PIN_SERVO_LAVA_PATA);
 82  s[2].attach(PIN_SERVO_PRAVA_NOHA);
 83  s[3].attach(PIN_SERVO_LAVA_NOHA);
 84  s[4].attach(PIN_SERVO_PRAVA_RUKA);
 85  s[5].attach(PIN_SERVO_LAVA_RUKA);
 86  precitaj_kalibraciu_z_EEPROM();
 87  for (int i = 0; i < 6; i++)
 88  {
 89   kalib[i] = prednastavena_kalibracia[i];
 90   stav[i] = kalib[i];
 91   s[i].write(stav[i]);
 92  }
 93  ch_len = 0;
 94  krok = 7;
 95  ahoj();
 96  ruky2();
 97  delay(100); 
 98  serial_println("\r\n Otto DTDT");
 99 }
100 
101 void loop() {
102  char z = -1;
103  if (serial_available()) z = serial_read();
104 #ifdef ECHO_BT_TO_USB
105   if (Serial.available()) z = Serial.read();
106 #endif 
107  
108  if (z != -1)
109  { 
110   if (pohyb_znakom(z)) return;  
111   else if (pohyb_kombinacia(z)) return; 
112   else if (z == '@') nacitaj_choreografiu();
113   else if (z == '?') vypis_choreografiu();
114   else if (z == 't') zatancuj_choreografiu();
115   else if (z == '-') ahoj();
116   else if (z == ' ') reset();
117   else if (z == 'H') kalibruj();
118   else if (z == 'J') nastav_limity();
119   else if (z == 'G') vypis_kalibraciu();
120   else if (z == 'L') nacitaj_kalibraciu();
121   else if (z == 'E') zapis_kalibraciu_do_EEPROM();
122   else if (z == 'R') ruky();
123   else if (z == '9') zvys_krok();
124   else if (z == '1') zniz_krok();
125   else if (z == 'U') test_ultrazvuk();
126  }
127  int16_t d = measure_distance();
128  if (d < 10) menu_ultrasonic_request();
129 }
130 
131 void test_ultrazvuk()
132 {
133  int i = 0;
134  while ((serial_available() == 0) && (Serial.available() == 0))
135  {
136   serial_println_num(measure_distance());
137   delay(100);
138  }
139  serial_read();
140 }
141 
142 void menu_ultrasonic_request()
143 {
144  uint32_t tm = millis();
145  int d = measure_distance();
146  int count;
147  while ((millis() - tm < 3000) && (d < 15) & (count < 10)) 
148  {
149   delay(10);
150   d = measure_distance();
151   if (d == 10000) count++;
152   else count = 0;
153  }
154  if (millis() - tm >= 3000)
155   ultrasonic_menu();
156 }
157 
158 void ultrasonic_menu()
159 {
160  int selection = 0;
161  tone(SIRENA, 880, 200);
162  
163  do { 
164   int count = 0;
165   do { 
166    int32_t d = measure_distance();
167    if (d == 10000) continue;
168    if (d >= 20) count++;
169    else count = 0;
170    delay(10);
171   } while (!serial_available() && !Serial.available() && (count < 20));
172   
173   tone(SIRENA, 440, 200);
174   uint32_t tm = millis();
175   while ((measure_distance() > 15) && (millis() - tm < 1500) && !serial_available() && !Serial.available()) delay(10);
176   if (millis() - tm >= 1500) 
177   {
178    tone(SIRENA, 2000, 50);
179    menu_command(selection);
180    return;
181   }    
182   selection++;
183   for (int i = 0; i < selection; i++)
184   {
185    tone(SIRENA, 1261, 50);
186    delay(250);
187   }
188  } while (!serial_available() && !Serial.available());
189  while (serial_available()) serial_read();
190  while (Serial.available()) Serial.read();
191 }
192 
193 void menu_command(int cmd)
194 {
195  serial_println_num(cmd);
196 }
197 
198 void precitaj_kalibraciu_z_EEPROM()
199 {
200  uint8_t value = EEPROM.read(1);
201  if (value != '~') return;
202  for (int i = 2; i < 8; i++)
203   prednastavena_kalibracia[i - 2] = EEPROM.read(i);
204  for (int i = 0; i < 6; i++)
205   dolny_limit[i] = EEPROM.read(i + 9);
206  for (int i = 0; i < 6; i++)
207   horny_limit[i] = EEPROM.read(i + 15);  
208 }
209 
210 char read_char()
211 {
212  while (!serial_available() && !Serial.available());
213  if (serial_available()) return serial_read();
214  else return Serial.read();
215 }
216 
217 void zapis_kalibraciu_do_EEPROM()
218 {
219  serial_print("Naozaj chces zapisat kalibraciu do EEPROM? [Y/n]: ");
220  char odpoved = read_char();
221  serial_println_char(odpoved);
222  if (odpoved == 'Y') 
223  {
224   EEPROM.write(1, '~');
225   for (int i = 2; i < 8; i++)
226    EEPROM.write(i, kalib[i - 2]);
227   for (int i = 0; i < 6; i++)
228    EEPROM.write(9 + i, dolny_limit[i]);
229   for (int i = 0; i < 6; i++)
230    EEPROM.write(15 + i, horny_limit[i]);
231   serial_println("ok");
232  }
233 }
234 
235 void pipni()
236 {
237  tone(SIRENA, 1568, 50);
238  delay(100);
239  tone(SIRENA, 1357, 50);
240 }
241 
242 void ruky()
243 {
244  int odloz_krok = krok;
245  delay(500);
246  krok = 90;
247  pohyb(SERVO_LAVA_RUKA);  
248  pohyb(SERVO_PRAVA_RUKA);
249  delay(1000);
250  krok = 180;
251  pohyb(-SERVO_LAVA_RUKA);  
252  pohyb(-SERVO_PRAVA_RUKA);
253  delay(1000);
254  krok = odloz_krok;
255  pipni();
256 }
257 
258 void ruky2()
259 {
260  int odloz_krok = krok;
261  delay(500);
262  krok = 180;
263  pohyb(SERVO_LAVA_RUKA);  
264  pohyb(SERVO_PRAVA_RUKA);
265  delay(1000);
266  krok = 90;
267  pohyb(-SERVO_LAVA_RUKA);  
268  pohyb(-SERVO_PRAVA_RUKA);
269  delay(1000);
270  krok = odloz_krok;
271  pipni();
272 }
273 
274 void ahoj()
275 {
276  tone(SIRENA, 1568, 50);
277  delay(70);
278  tone(SIRENA, 1175, 30);
279  delay(50);
280  tone(SIRENA, 880, 30);
281  delay(50);
282  tone(SIRENA, 1047, 50);
283  delay(70);
284  tone(SIRENA, 1245, 30);
285  delay(150);
286  tone(SIRENA, 1568, 50);
287  delay(100);
288  if (random(10) > 4) tone(SIRENA, 1357, 50);
289  else tone(SIRENA, 1047, 50);
290 }
291 
292 void nastav_koncatinu(int8_t servo, uint8_t poloha)
293 {
294  int8_t srv = (servo > 0)?servo:-servo;
295  srv--;
296  poloha += kalib[srv] - 90;
297  if (poloha > 180) poloha = 180;
298  if (poloha < 0) poloha = 0;
299  stav[srv] = poloha;
300  s[srv].write(stav[srv]);
301 }
302 
303 void pohyb(int8_t servo)
304 {
305  int8_t srv = (servo > 0)?servo:-servo;
306  srv--;
307  if (servo_invertovane[srv]) servo = -servo;
308  if (servo > 0)
309  {
310   if (stav[srv] <= horny_limit[srv] - krok) stav[srv] += krok;
311   else stav[srv] = horny_limit[srv];
312   s[srv].write(stav[srv]);
313  }
314  else if (servo < 0)
315  {
316   if (stav[srv] >= dolny_limit[srv] + krok) stav[srv] -= krok; 
317   else stav[srv] = dolny_limit[srv];
318   s[srv].write(stav[srv]);   
319  }
320 }
321 
322 uint8_t pohyb_znakom(char z)
323 {
324  for (int i = 0; i < 12; i++)
325  {
326   if (z == znaky_zmien[i])
327   {
328    int8_t servo = zmeny[i];
329    pohyb(servo);
330   }
331  }
332 }
333 
334 void kombinacia1()
335 {
336  pohyb(SERVO_LAVA_NOHA);
337  pohyb(-SERVO_PRAVA_PATA);
338 }
339 
340 void kombinacia2()
341 {
342  pohyb(SERVO_PRAVA_NOHA);
343  pohyb(-SERVO_LAVA_PATA);
344 }
345 
346 void kombinacia3()
347 {
348  pohyb(SERVO_LAVA_RUKA); 
349  pohyb(SERVO_PRAVA_RUKA); 
350 }
351 
352 void kombinacia4()
353 {
354  pohyb(-SERVO_LAVA_RUKA); 
355  pohyb(-SERVO_PRAVA_RUKA); 
356 }
357 
358 int pohyb_kombinacia(char z)
359 {
360  if (z == '3') kombinacia1();
361  else if (z == '4') kombinacia2();
362  else if (z == '5') kombinacia3();
363  else if (z == '6') kombinacia4();
364  else return 0;
365  return 1;
366 }
367 
368 int nacitajCislo()
369 {
370  int num = 0;
371  int z;
372  do {
373   z = serial_read();
374   if (z == '#') while (z != 13) z = serial_read();
375  } while ((z < '0') || (z > '9'));
376  while ((z >= '0') && (z <= '9'))
377  {
378   num *= 10;
379   num += (z - '0');
380   do { z = serial_read(); if (z == -1) delayMicroseconds(10); } while (z < 0);
381  }
382  return num;
383 }
384 
385 void nacitaj_choreografiu()
386 {
387  ch_len = 0;
388  int tm;
389  do { 
390   tm = nacitajCislo();
391   ch_time[ch_len] = tm;
392   ch_servo[ch_len] = nacitajCislo();
393   ch_val[ch_len] = nacitajCislo();
394   ch_len++;
395  if (ch_len == CHOREO_LEN) break;
396  } while (tm > 0);
397  pipni(); 
398 }
399 
400 void vypis_choreografiu()
401 {
402  for (int i = 0; i < ch_len; i++)
403  {
404   serial_print_num(ch_time[i]);
405   serial_print(" ");
406   serial_print_num(ch_servo[i]);
407   serial_print(" ");
408   serial_println_num(ch_val[i]);   
409  }
410  pipni();
411 }
412 
413 void zatancuj_choreografiu()
414 {
415  for (int i = 0; i < ch_len - 1; i++)
416  {
417   delay(ch_time[i]);
418   nastav_koncatinu(ch_servo[i], ch_val[i]);
419  }
420  if (ch_len > 0) stav[ch_servo[ch_len - 1]] = ch_val[ch_len - 1];
421  pipni();
422 }
423 
424 void reset()
425 {
426  for (int i = 0; i < 6; i++) 
427  {
428   stav[i] = kalib[i];
429   s[i].write(kalib[i]);
430  }
431  pipni();
432 }
433 
434 uint8_t nalad_hodnotu_serva(uint8_t servo, uint8_t hodnota)
435 {
436   serial_print(" (+/-/ENTER): ");
437   serial_println_num(hodnota);
438   s[servo].write(hodnota);
439   char z;
440   do {
441    z = read_char();
442    if ((z == '+') && (hodnota < 180)) hodnota++;
443    else if ((z == '-') && (hodnota > 0)) hodnota--; 
444    if ((z == '+') || (z == '-'))
445    {
446     serial_print_num(hodnota); serial_print_char('\r'); 
447     s[servo].write(hodnota);
448    }
449   } while (z != 13);
450   return hodnota;
451 }
452 
453 void kalibruj()
454 {
455  for (int i = 0; i < 6; i++)
456  {
457   serial_print_num(i);
458   kalib[i] = nalad_hodnotu_serva(i, kalib[i]);
459   serial_print_num(i);
460   serial_print(": ");
461   serial_println_num(kalib[i]);
462  }
463  for (int i = 0; i < 6; i++) { serial_print_num(kalib[i]); serial_print(" "); }
464  serial_println("ok");
465  pipni();
466 }
467 
468 void nastav_limity()
469 {
470  for (int i = 0; i < 6; i++)
471  {
472   serial_print_num(i);
473   serial_print("dolny");
474   dolny_limit[i] = nalad_hodnotu_serva(i, dolny_limit[i]);
475   serial_print_num(i);
476   serial_print(" dolny: ");
477   serial_println_num(dolny_limit[i]);
478   s[i].write(kalib[i]);
479 
480   serial_print_num(i);
481   serial_print("horny");
482   horny_limit[i] = nalad_hodnotu_serva(i, horny_limit[i]);
483   serial_print_num(i);
484   serial_print(" horny: ");
485   serial_println_num(horny_limit[i]);
486   s[i].write(kalib[i]);
487  }
488  for (int i = 0; i < 6; i++) { serial_print_num(dolny_limit[i]); serial_print("-"); serial_print_num(horny_limit[i]); serial_print(" "); }
489  serial_println("ok");
490  pipni();
491 }
492 
493 void vypis_kalibraciu()
494 {
495  serial_print("stredy: ");
496  for (int i = 0; i < 6; i++) { serial_print_num(kalib[i]); serial_print(" "); }
497  serial_println();
498  serial_print("dolny limit: ");
499  for (int i = 0; i < 6; i++) { serial_print_num(dolny_limit[i]); serial_print(" "); }
500  serial_println();
501  serial_print("horny limit: ");
502  for (int i = 0; i < 6; i++) { serial_print_num(horny_limit[i]); serial_print(" "); }
503  serial_println();
504 }
505 
506 void nacitaj_kalibraciu()
507 {
508  int tm;
509  for (int i = 0; i < 6; i++) 
510   kalib[i] = nacitajCislo();
511  vypis_kalibraciu();
512  serial_println("ok");
513  pipni();
514 }
515 
516 void zvys_krok()
517 {
518  if (krok < 180) krok++;
519  serial_print("krok: ");
520  serial_println_num(krok);
521 }
522 
523 void zniz_krok()
524 {
525  if (krok > 0) krok--;
526  serial_print("krok: ");
527  serial_println_num(krok);
528 }
529 
530 // nasleduje softverova implementacia serioveho portu
531 #define SERIAL_STATE_IDLE   0
532 #define SERIAL_STATE_RECEIVING 1
533 #define SERIAL_BUFFER_LENGTH  20
534 
535 static volatile uint8_t serial_state;
536 static uint8_t serial_buffer[SERIAL_BUFFER_LENGTH];
537 static volatile uint8_t serial_buf_wp, serial_buf_rp;
538 
539 static volatile uint8_t receiving_byte;
540 
541 static volatile uint32_t time_startbit_noticed;
542 static volatile uint8_t next_bit_order;
543 static volatile uint8_t waiting_stop_bit;
544 static uint16_t one_byte_duration;
545 static uint16_t one_bit_duration;
546 static uint16_t one_bit_write_duration;
547 static uint16_t half_of_one_bit_duration;
548 
549 void init_serial(uint32_t baud_rate)
550 {
551  pinMode(2, INPUT);
552  pinMode(4, OUTPUT);
553  
554  serial_state = SERIAL_STATE_IDLE;
555  
556  one_byte_duration = 9500000 / baud_rate;
557  one_bit_duration = 1000000 / baud_rate;
558  one_bit_write_duration = one_bit_duration - 1;
559  half_of_one_bit_duration = 500000 / baud_rate;
560  
561  PCMSK2 |= 4; //PCINT18;
562  PCIFR &= ~4; //PCIF2;
563  PCICR |= 4; // PCIE2;
564 }
565 
566 ISR(PCINT2_vect)
567 {
568  uint32_t tm = micros();
569  if (serial_state == SERIAL_STATE_IDLE)
570  {  
571   time_startbit_noticed = tm;
572   serial_state = SERIAL_STATE_RECEIVING;
573   receiving_byte = 0xFF;
574   next_bit_order = 0;
575  }
576  else if (tm - time_startbit_noticed > one_byte_duration)
577  {
578    serial_buffer[serial_buf_wp] = receiving_byte;
579    serial_buf_wp++;
580    if (serial_buf_wp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_wp = 0;
581    time_startbit_noticed = tm;
582    receiving_byte = 0xFF;
583    next_bit_order = 0;
584  }
585  else if (PIND & 4) 
586  {
587   int8_t new_next_bit_order = (tm - time_startbit_noticed - half_of_one_bit_duration) / one_bit_duration;
588   while (next_bit_order < new_next_bit_order)
589   { 
590     receiving_byte &= ~(1 << next_bit_order);
591     next_bit_order++;
592   }
593   if (next_bit_order == 8)
594   { 
595     serial_buffer[serial_buf_wp] = receiving_byte;
596     serial_buf_wp++;
597     if (serial_buf_wp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_wp = 0;
598     serial_state = SERIAL_STATE_IDLE;
599   }    
600  } else 
601    next_bit_order = (tm - time_startbit_noticed - half_of_one_bit_duration) / one_bit_duration;
602 }
603 
604 uint8_t serial_available()
605 {
606  cli();
607  if (serial_buf_rp != serial_buf_wp) 
608  {
609   sei();
610   return 1;
611  }
612  if (serial_state == SERIAL_STATE_RECEIVING)
613  {
614   uint32_t tm = micros();
615   if (tm - time_startbit_noticed > one_byte_duration)
616   {   
617    serial_state = SERIAL_STATE_IDLE;
618    serial_buffer[serial_buf_wp] = receiving_byte;
619    serial_buf_wp++;
620    if (serial_buf_wp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_wp = 0;
621    sei();
622    return 1;
623   }
624  }
625  sei();
626  return 0;
627 }
628 
629 int16_t serial_read()
630 {
631  cli();
632  if (serial_buf_rp != serial_buf_wp)
633  {
634   uint8_t ch = serial_buffer[serial_buf_rp];
635   serial_buf_rp++;
636   if (serial_buf_rp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_rp = 0;
637   sei();
638   return ch;
639  }
640 
641  if (serial_state == SERIAL_STATE_RECEIVING)
642  {
643   uint32_t tm = micros();
644   if (tm - time_startbit_noticed > one_byte_duration)
645   {
646    uint8_t ch = receiving_byte;
647    serial_state = SERIAL_STATE_IDLE; 
648    sei();
649    return ch;
650   }
651  }
652  sei();
653  return -1;
654 }
655 
656 void serial_write(uint8_t ch)
657 {
658 #ifdef ECHO_BT_TO_USB
659  Serial.print((char)ch);
660 #endif
661  PORTD &= ~16;
662  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
663  for (uint8_t i = 0; i < 8; i++)
664  {
665   if (ch & 1) PORTD |= 16;
666   else PORTD &= ~16;
667   ch >>= 1;
668   delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
669  }
670  PORTD |= 16;
671  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
672  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
673  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
674  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
675  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
676 }
677 
678 uint16_t serial_readln(uint8_t *ln, uint16_t max_length)
679 {
680  uint16_t len;
681  uint16_t ch;
682  do {
683   ch = serial_read();
684   if (ch == 13) continue;
685  } while (ch == -1);
686 
687  do {
688   if ((ch != 13) && (ch != 10) && (ch != -1)) 
689   {
690    *(ln++) = ch;
691    max_length--;
692    len++;
693   }  
694   ch = serial_read();
695  } while ((ch != 13) && max_length);
696  *ln = 0;
697  return len;
698 }
699 
700 void serial_print_num(int32_t number)
701 {
702  if (number < 0) 
703  {
704   serial_write('-');
705   number = -number;
706  }
707  int32_t rad = 1;
708  while (number / rad) rad *= 10;
709  if (number > 0) rad /= 10;
710  while (rad)
711  {
712   serial_write((char)('0' + (number / rad)));
713   number -= (number / rad) * rad;
714   rad /= 10;
715  } 
716 }
717 
718 void serial_print_char(char ch)
719 {
720  serial_write(ch); 
721 }
722 
723 void serial_print(const uint8_t *str)
724 {
725  while (*str) serial_write(*(str++));
726 }
727 
728 void serial_println(const uint8_t *str)
729 {
730  serial_print(str);
731  serial_write(13);
732  serial_write(10);
733 }
734 
735 void serial_println_num(int32_t number)
736 {
737  serial_print_num(number);
738  serial_println();
739 }
740 
741 void serial_println_char(char ch)
742 {
743  serial_write(ch);
744  serial_println();
745 }
746 
747 void serial_println()
748 {
749  serial_write(13);
750  serial_write(10);
751 }
752 
753 // nasleduje citanie z utltazvukoveho senzora
754 
755 static volatile uint32_t pulse_start;
756 static volatile int16_t distance;
757 static volatile uint8_t new_distance;
758 
759 void init_ultrasonic()
760 {
761  pinMode(US_ECHO, INPUT);
762  pinMode(US_TRIG, OUTPUT);
763  
764  PCMSK0 |= 1; //PCINT0;
765  PCIFR &= ~1; //PCIF0;
766  PCICR |= 1; // PCIE0; 
767 }
768 
769 ISR(PCINT0_vect)
770 {
771  if (PINB & 1) pulse_start = micros();
772  else 
773  {
774   distance = (int16_t)((micros() - pulse_start) / 58);
775   new_distance = 1;
776  }
777 }
778 
779 void start_distance_measurement()
780 {
781  distance = 10000;
782  new_distance = 0;
783  digitalWrite(US_TRIG, HIGH);
784  delayMicroseconds(10);
785  digitalWrite(US_TRIG, LOW);
786 }
787 
788 void wait_for_distance_measurement_to_complete()
789 {
790  uint8_t counter = 0;
791  while ((counter < 20) && !new_distance) 
792  {
793   delay(1);
794   counter++;
795  }
796  if (counter == 20)
797  {
798   pinMode(US_ECHO, OUTPUT);
799   digitalWrite(US_ECHO, HIGH);
800   delayMicroseconds(10);
801   digitalWrite(US_ECHO, LOW);
802   pinMode(US_ECHO, INPUT); 
803   delayMicroseconds(5);
804   distance = 10000;
805  }
806 }
807 
808 int16_t measure_distance()
809 {
810  start_distance_measurement();
811  wait_for_distance_measurement_to_complete();
812  return distance;
813 }