Otto - riadiaci program v.2

From DT^2
Revision as of 10:20, 3 August 2018 by 158.195.189.186 (talk)
Jump to: navigation, search

Program umožňuje priame riadenie robota (aj cez BlueTooth). Teraz už funguje aj na pinoch 2,4 a môže sa naraz programovať aj komunikovať.

Na komunikáciu s robotom môžete použiť napr. program Putty: putty.exe.

klaves servo pin Kalibracia
a/q ľavá ruka 10 4
;/p pravá ruka 11 5
z/x ľavá noha 9 3
,/. pravá noha 6 2
d/c ľavá päta 5 1
k/m pravá päta 3 0
1/9 zníž/zvýš rýchlosť pohybu -
TXD BT 2
RXD BT 4
TRIG UZ 7
ECHO UZ 8
Sirena 12

Ďalej umožňuje

 • kalibrovať strednú polohu servomotorov (pomocou klávesu H)
  • pomocou + a - najdeme nulovu polohu serva
  • eneter ideme na dalsie servo
  • ukoncime E ulozenie do eprom
  • potvrdime Y
 • kalibrovať limity pre všetky stupne voľnosti (pomocou klávesu J), zobrazenie celej kalibrácie: kláves G
 • celú kalibráciu je možné zapísať do trvalej pamäte EEPROM pomocou klávesu E (používať opatrne!), po zapnutí sa automaticky načíta
 • pozdraví po klávese -, ruky dá hore na kláves R
 • načíta choreografiu po klávese @,
 • zobrazí načítanú choreografiu na kláves ? a
 • zatancuje načítanú choreografiu - kláves t.
 • Na klávesách 3-6 je možné nastaviť rôznu kombináciu (funkcie kombinacia1() - kombinacia4()).
 • Kláves U testuje ultrazvuk
 • Medzera resetne všetky servo motory do strednej polohy.
 1 #include <Servo.h>
 2 #include <EEPROM.h>
 3 
 4 #define ECHO_BT_TO_USB 1
 5 
 6 #define US_TRIG 7
 7 #define US_ECHO 8
 8 
 9 #define BT_RX  2 
 10 #define BT_TX  4
 11 
 12 #define SIRENA 12
 13 
 14 //maximalna dlzka choreografie
 15 #define CHOREO_LEN 200
 16 
 17 // cisla pinov, kde su zapojene servo motory
 18 #define PIN_SERVO_LAVA_RUKA  10 
 19 #define PIN_SERVO_PRAVA_RUKA 11
 20 #define PIN_SERVO_LAVA_NOHA  9
 21 #define PIN_SERVO_PRAVA_NOHA 6
 22 #define PIN_SERVO_LAVA_PATA  5
 23 #define PIN_SERVO_PRAVA_PATA 3
 24 
 25 #define S1 3
 26 #define S2 5
 27 #define S3 6
 28 #define S4 9
 29 #define S5 10
 30 #define S6 11
 31 #define SIRENA 12
 32 
 33 //maximalna dlzka choreografie
 34 #define CHOREO_LEN 200
 35 
 36 // tu su serva cislovane 1-6
 37 #define SERVO_LAVA_RUKA  5 
 38 #define SERVO_PRAVA_RUKA 6
 39 #define SERVO_LAVA_NOHA  4
 40 #define SERVO_PRAVA_NOHA 3
 41 #define SERVO_LAVA_PATA  2
 42 #define SERVO_PRAVA_PATA 1
 43 
 44 // ak su niektore serva naopak, je tu jednotka
 45 uint8_t servo_invertovane[6] = {0, 0, 1, 1, 0, 1};
 46 
 47 // znaky, ktorymi sa ovladaju jednotlive stupne volnosti
 48 char znaky_zmien[] = {'a', 'q', ';', 'p', 'z', 'x', ',', '.', 'd', 'c', 'k', 'm' };
 49 // co robia jednotlive znaky (znamienko urcuje smer)
 50 int8_t zmeny[] = {SERVO_LAVA_RUKA, -SERVO_LAVA_RUKA, 
 51          SERVO_PRAVA_RUKA, -SERVO_PRAVA_RUKA, 
 52          -SERVO_LAVA_NOHA, SERVO_LAVA_NOHA, 
 53          -SERVO_PRAVA_NOHA, SERVO_PRAVA_NOHA, 
 54          SERVO_LAVA_PATA, -SERVO_LAVA_PATA, 
 55          SERVO_PRAVA_PATA, -SERVO_PRAVA_PATA }; 
 56 
 57 // sem si mozno ulozit svoju kalibraciu
 58 //uint8_t prednastavena_kalibracia[] = { 78, 69, 83, 80, 50, 67 };
 59 uint8_t prednastavena_kalibracia[] = { 90, 90, 90, 90, 90, 90 };
 60 
 61 uint8_t dolny_limit[] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
 62 uint8_t horny_limit[] = {180, 180, 180, 180, 180, 180};
 63 
 64 Servo s[6];
 65 
 66 uint16_t ch_time[CHOREO_LEN];
 67 uint8_t ch_servo[CHOREO_LEN];
 68 uint8_t ch_val[CHOREO_LEN];
 69 int ch_len;
 70 uint8_t kalib[6];
 71 int stav[6];
 72 int krok;
 73 
 74 void setup() {
 75  Serial.begin(9600);
 76  init_serial(9600);
 77  init_ultrasonic();
 78 
 79  randomSeed(analogRead(1));
 80  s[0].attach(PIN_SERVO_PRAVA_PATA);
 81  s[1].attach(PIN_SERVO_LAVA_PATA);
 82  s[2].attach(PIN_SERVO_PRAVA_NOHA);
 83  s[3].attach(PIN_SERVO_LAVA_NOHA);
 84  s[4].attach(PIN_SERVO_PRAVA_RUKA);
 85  s[5].attach(PIN_SERVO_LAVA_RUKA);
 86  precitaj_kalibraciu_z_EEPROM();
 87  for (int i = 0; i < 6; i++)
 88  {
 89   kalib[i] = prednastavena_kalibracia[i];
 90   stav[i] = kalib[i];
 91   s[i].write(stav[i]);
 92  }
 93  ch_len = 0;
 94  krok = 7;
 95  ahoj();
 96  ruky2();
 97  delay(100); 
 98  serial_println("\r\n Otto DTDT");
 99 }
100 
101 void loop() {
102  char z = -1;
103  if (serial_available()) z = serial_read();
104 #ifdef ECHO_BT_TO_USB
105   if (Serial.available()) z = Serial.read();
106 #endif 
107  
108  if (z != -1)
109  { 
110   if (pohyb_znakom(z)) return;  
111   else if (pohyb_kombinacia(z)) return; 
112   else if (z == '@') nacitaj_choreografiu();
113   else if (z == '?') vypis_choreografiu();
114   else if (z == 't') zatancuj_choreografiu();
115   else if (z == '-') ahoj();
116   else if (z == ' ') reset();
117   else if (z == 'H') kalibruj();
118   else if (z == 'J') nastav_limity();
119   else if (z == 'G') vypis_kalibraciu();
120   else if (z == 'L') nacitaj_kalibraciu();
121   else if (z == 'E') zapis_kalibraciu_do_EEPROM();
122   else if (z == 'R') ruky();
123   else if (z == '9') zvys_krok();
124   else if (z == '1') zniz_krok();
125   else if (z == 'U') test_ultrazvuk();
126  }
127  int16_t d = measure_distance();
128  if (d < 10) menu_ultrasonic_request();
129 }
130 
131 void test_ultrazvuk()
132 {
133  int i = 0;
134  while ((serial_available() == 0) && (Serial.available() == 0))
135  {
136   serial_println_num(measure_distance());
137   delay(100);
138  }
139  serial_read();
140 }
141 
142 void menu_ultrasonic_request()
143 {
144  uint32_t tm = millis();
145  int d = measure_distance();
146  int count;
147  while ((millis() - tm < 3000) && (d < 15) & (count < 10)) 
148  {
149   delay(10);
150   d = measure_distance();
151   if (d == 10000) count++;
152   else count = 0;
153  }
154  if (millis() - tm >= 3000)
155   ultrasonic_menu();
156 }
157 
158 void ultrasonic_menu()
159 {
160  int selection = 0;
161  tone(SIRENA, 880, 200);
162  
163  do { 
164   int count = 0;
165   do { 
166    int32_t d = measure_distance();
167    if (d == 10000) continue;
168    if (d >= 20) count++;
169    else count = 0;
170    delay(10);
171   } while (!serial_available() && !Serial.available() && (count < 20));
172   
173   tone(SIRENA, 440, 200);
174   uint32_t tm = millis();
175   while ((measure_distance() > 15) && (millis() - tm < 1500) && !serial_available() && !Serial.available()) delay(10);
176   if (millis() - tm >= 1500) 
177   {
178    tone(SIRENA, 2000, 50);
179    menu_command(selection);
180    return;
181   }    
182   selection++;
183   for (int i = 0; i < selection; i++)
184   {
185    tone(SIRENA, 1261, 50);
186    delay(250);
187   }
188  } while (!serial_available() && !Serial.available());
189  while (serial_available()) serial_read();
190  while (Serial.available()) Serial.read();
191 }
192 
193 void menu_command(int cmd)
194 {
195  if (cmd == 2) ahoj();
196  serial_println_num(cmd);
197 }
198 
199 void precitaj_kalibraciu_z_EEPROM()
200 {
201  uint8_t value = EEPROM.read(1);
202  if (value != '~') return;
203  for (int i = 2; i < 8; i++)
204   prednastavena_kalibracia[i - 2] = EEPROM.read(i);
205  for (int i = 0; i < 6; i++)
206   dolny_limit[i] = EEPROM.read(i + 9);
207  for (int i = 0; i < 6; i++)
208   horny_limit[i] = EEPROM.read(i + 15);  
209 }
210 
211 char read_char()
212 {
213  while (!serial_available() && !Serial.available());
214  if (serial_available()) return serial_read();
215  else return Serial.read();
216 }
217 
218 void zapis_kalibraciu_do_EEPROM()
219 {
220  serial_print("Naozaj chces zapisat kalibraciu do EEPROM? [Y/n]: ");
221  char odpoved = read_char();
222  serial_println_char(odpoved);
223  if (odpoved == 'Y') 
224  {
225   EEPROM.write(1, '~');
226   for (int i = 2; i < 8; i++)
227    EEPROM.write(i, kalib[i - 2]);
228   for (int i = 0; i < 6; i++)
229    EEPROM.write(9 + i, dolny_limit[i]);
230   for (int i = 0; i < 6; i++)
231    EEPROM.write(15 + i, horny_limit[i]);
232   serial_println("ok");
233  }
234 }
235 
236 void pipni()
237 {
238  tone(SIRENA, 1568, 50);
239  delay(100);
240  tone(SIRENA, 1357, 50);
241 }
242 
243 void ruky()
244 {
245  int odloz_krok = krok;
246  delay(500);
247  krok = 90;
248  pohyb(SERVO_LAVA_RUKA);  
249  pohyb(SERVO_PRAVA_RUKA);
250  delay(1000);
251  krok = 180;
252  pohyb(-SERVO_LAVA_RUKA);  
253  pohyb(-SERVO_PRAVA_RUKA);
254  delay(1000);
255  krok = odloz_krok;
256  pipni();
257 }
258 
259 void ruky2()
260 {
261  int odloz_krok = krok;
262  delay(500);
263  krok = 180;
264  pohyb(SERVO_LAVA_RUKA);  
265  pohyb(SERVO_PRAVA_RUKA);
266  delay(1000);
267  krok = 90;
268  pohyb(-SERVO_LAVA_RUKA);  
269  pohyb(-SERVO_PRAVA_RUKA);
270  delay(1000);
271  krok = odloz_krok;
272  pipni();
273 }
274 
275 void ahoj()
276 {
277  tone(SIRENA, 1568, 50);
278  delay(70);
279  tone(SIRENA, 1175, 30);
280  delay(50);
281  tone(SIRENA, 880, 30);
282  delay(50);
283  tone(SIRENA, 1047, 50);
284  delay(70);
285  tone(SIRENA, 1245, 30);
286  delay(150);
287  tone(SIRENA, 1568, 50);
288  delay(100);
289  if (random(10) > 4) tone(SIRENA, 1357, 50);
290  else tone(SIRENA, 1047, 50);
291 }
292 
293 void nastav_koncatinu(int8_t servo, uint8_t poloha)
294 {
295  int8_t srv = (servo > 0)?servo:-servo;
296  srv--;
297  poloha += kalib[srv] - 90;
298  if (poloha > 180) poloha = 180;
299  if (poloha < 0) poloha = 0;
300  stav[srv] = poloha;
301  s[srv].write(stav[srv]);
302 }
303 
304 void pohyb(int8_t servo)
305 {
306  int8_t srv = (servo > 0)?servo:-servo;
307  srv--;
308  if (servo_invertovane[srv]) servo = -servo;
309  if (servo > 0)
310  {
311   if (stav[srv] <= horny_limit[srv] - krok) stav[srv] += krok;
312   else stav[srv] = horny_limit[srv];
313   s[srv].write(stav[srv]);
314  }
315  else if (servo < 0)
316  {
317   if (stav[srv] >= dolny_limit[srv] + krok) stav[srv] -= krok; 
318   else stav[srv] = dolny_limit[srv];
319   s[srv].write(stav[srv]);   
320  }
321 }
322 
323 uint8_t pohyb_znakom(char z)
324 {
325  for (int i = 0; i < 12; i++)
326  {
327   if (z == znaky_zmien[i])
328   {
329    int8_t servo = zmeny[i];
330    pohyb(servo);
331   }
332  }
333 }
334 
335 void kombinacia1()
336 {
337  pohyb(SERVO_LAVA_NOHA);
338  pohyb(-SERVO_PRAVA_PATA);
339 }
340 
341 void kombinacia2()
342 {
343  pohyb(SERVO_PRAVA_NOHA);
344  pohyb(-SERVO_LAVA_PATA);
345 }
346 
347 void kombinacia3()
348 {
349  pohyb(SERVO_LAVA_RUKA); 
350  pohyb(SERVO_PRAVA_RUKA); 
351 }
352 
353 void kombinacia4()
354 {
355  pohyb(-SERVO_LAVA_RUKA); 
356  pohyb(-SERVO_PRAVA_RUKA); 
357 }
358 
359 int pohyb_kombinacia(char z)
360 {
361  if (z == '3') kombinacia1();
362  else if (z == '4') kombinacia2();
363  else if (z == '5') kombinacia3();
364  else if (z == '6') kombinacia4();
365  else return 0;
366  return 1;
367 }
368 
369 int nacitajCislo()
370 {
371  int num = 0;
372  int z;
373  do {
374   z = read_char();
375   if (z == '#') while (z != 13) z = read_char();
376  } while ((z < '0') || (z > '9'));
377  while ((z >= '0') && (z <= '9'))
378  {
379   num *= 10;
380   num += (z - '0');
381   do { z = read_char(); if (z == -1) delayMicroseconds(10); } while (z < 0);
382  }
383  return num;
384 }
385 
386 void nacitaj_choreografiu()
387 {
388  ch_len = 0;
389  int tm;
390  do { 
391   tm = nacitajCislo();
392   ch_time[ch_len] = tm;
393   ch_servo[ch_len] = nacitajCislo();
394   ch_val[ch_len] = nacitajCislo();
395   ch_len++;
396  if (ch_len == CHOREO_LEN) break;
397  } while (tm > 0);
398  pipni(); 
399 }
400 
401 void vypis_choreografiu()
402 {
403  for (int i = 0; i < ch_len; i++)
404  {
405   serial_print_num(ch_time[i]);
406   serial_print(" ");
407   serial_print_num(ch_servo[i]);
408   serial_print(" ");
409   serial_println_num(ch_val[i]);   
410  }
411  pipni();
412 }
413 
414 void zatancuj_choreografiu()
415 {
416  for (int i = 0; i < ch_len - 1; i++)
417  {
418   delay(ch_time[i]);
419   nastav_koncatinu(ch_servo[i], ch_val[i]);
420  }
421  if (ch_len > 0) stav[ch_servo[ch_len - 1]] = ch_val[ch_len - 1];
422  pipni();
423 }
424 
425 void reset()
426 {
427  for (int i = 0; i < 6; i++) 
428  {
429   stav[i] = kalib[i];
430   s[i].write(kalib[i]);
431  }
432  pipni();
433 }
434 
435 uint8_t nalad_hodnotu_serva(uint8_t servo, uint8_t hodnota)
436 {
437   serial_print(" (+/-/ENTER): ");
438   serial_println_num(hodnota);
439   s[servo].write(hodnota);
440   char z;
441   do {
442    z = read_char();
443    if ((z == '+') && (hodnota < 180)) hodnota++;
444    else if ((z == '-') && (hodnota > 0)) hodnota--; 
445    if ((z == '+') || (z == '-'))
446    {
447     serial_print_num(hodnota); serial_print_char('\r'); 
448     s[servo].write(hodnota);
449    }
450   } while (z != 13);
451   return hodnota;
452 }
453 
454 void kalibruj()
455 {
456  for (int i = 0; i < 6; i++)
457  {
458   serial_print_num(i);
459   kalib[i] = nalad_hodnotu_serva(i, kalib[i]);
460   serial_print_num(i);
461   serial_print(": ");
462   serial_println_num(kalib[i]);
463  }
464  for (int i = 0; i < 6; i++) { serial_print_num(kalib[i]); serial_print(" "); }
465  serial_println("ok");
466  pipni();
467 }
468 
469 void nastav_limity()
470 {
471  for (int i = 0; i < 6; i++)
472  {
473   serial_print_num(i);
474   serial_print("dolny");
475   dolny_limit[i] = nalad_hodnotu_serva(i, dolny_limit[i]);
476   serial_print_num(i);
477   serial_print(" dolny: ");
478   serial_println_num(dolny_limit[i]);
479   s[i].write(kalib[i]);
480 
481   serial_print_num(i);
482   serial_print("horny");
483   horny_limit[i] = nalad_hodnotu_serva(i, horny_limit[i]);
484   serial_print_num(i);
485   serial_print(" horny: ");
486   serial_println_num(horny_limit[i]);
487   s[i].write(kalib[i]);
488  }
489  for (int i = 0; i < 6; i++) { serial_print_num(dolny_limit[i]); serial_print("-"); serial_print_num(horny_limit[i]); serial_print(" "); }
490  serial_println("ok");
491  pipni();
492 }
493 
494 void vypis_kalibraciu()
495 {
496  serial_print("stredy: ");
497  for (int i = 0; i < 6; i++) { serial_print_num(kalib[i]); serial_print(" "); }
498  serial_println();
499  serial_print("dolny limit: ");
500  for (int i = 0; i < 6; i++) { serial_print_num(dolny_limit[i]); serial_print(" "); }
501  serial_println();
502  serial_print("horny limit: ");
503  for (int i = 0; i < 6; i++) { serial_print_num(horny_limit[i]); serial_print(" "); }
504  serial_println();
505 }
506 
507 void nacitaj_kalibraciu()
508 {
509  int tm;
510  for (int i = 0; i < 6; i++) 
511   kalib[i] = nacitajCislo();
512  vypis_kalibraciu();
513  serial_println("ok");
514  pipni();
515 }
516 
517 void zvys_krok()
518 {
519  if (krok < 180) krok++;
520  serial_print("krok: ");
521  serial_println_num(krok);
522 }
523 
524 void zniz_krok()
525 {
526  if (krok > 0) krok--;
527  serial_print("krok: ");
528  serial_println_num(krok);
529 }
530 
531 // nasleduje softverova implementacia serioveho portu
532 #define SERIAL_STATE_IDLE   0
533 #define SERIAL_STATE_RECEIVING 1
534 #define SERIAL_BUFFER_LENGTH  20
535 
536 static volatile uint8_t serial_state;
537 static uint8_t serial_buffer[SERIAL_BUFFER_LENGTH];
538 static volatile uint8_t serial_buf_wp, serial_buf_rp;
539 
540 static volatile uint8_t receiving_byte;
541 
542 static volatile uint32_t time_startbit_noticed;
543 static volatile uint8_t next_bit_order;
544 static volatile uint8_t waiting_stop_bit;
545 static uint16_t one_byte_duration;
546 static uint16_t one_bit_duration;
547 static uint16_t one_bit_write_duration;
548 static uint16_t half_of_one_bit_duration;
549 
550 void init_serial(uint32_t baud_rate)
551 {
552  pinMode(2, INPUT);
553  pinMode(4, OUTPUT);
554  
555  serial_state = SERIAL_STATE_IDLE;
556  
557  one_byte_duration = 9500000 / baud_rate;
558  one_bit_duration = 1000000 / baud_rate;
559  one_bit_write_duration = one_bit_duration - 1;
560  half_of_one_bit_duration = 500000 / baud_rate;
561  
562  PCMSK2 |= 4; //PCINT18;
563  PCIFR &= ~4; //PCIF2;
564  PCICR |= 4; // PCIE2;
565 }
566 
567 ISR(PCINT2_vect)
568 {
569  uint32_t tm = micros();
570  if (serial_state == SERIAL_STATE_IDLE)
571  {  
572   time_startbit_noticed = tm;
573   serial_state = SERIAL_STATE_RECEIVING;
574   receiving_byte = 0xFF;
575   next_bit_order = 0;
576  }
577  else if (tm - time_startbit_noticed > one_byte_duration)
578  {
579    serial_buffer[serial_buf_wp] = receiving_byte;
580    serial_buf_wp++;
581    if (serial_buf_wp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_wp = 0;
582    time_startbit_noticed = tm;
583    receiving_byte = 0xFF;
584    next_bit_order = 0;
585  }
586  else if (PIND & 4) 
587  {
588   int8_t new_next_bit_order = (tm - time_startbit_noticed - half_of_one_bit_duration) / one_bit_duration;
589   while (next_bit_order < new_next_bit_order)
590   { 
591     receiving_byte &= ~(1 << next_bit_order);
592     next_bit_order++;
593   }
594   if (next_bit_order == 8)
595   { 
596     serial_buffer[serial_buf_wp] = receiving_byte;
597     serial_buf_wp++;
598     if (serial_buf_wp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_wp = 0;
599     serial_state = SERIAL_STATE_IDLE;
600   }    
601  } else 
602    next_bit_order = (tm - time_startbit_noticed - half_of_one_bit_duration) / one_bit_duration;
603 }
604 
605 uint8_t serial_available()
606 {
607  cli();
608  if (serial_buf_rp != serial_buf_wp) 
609  {
610   sei();
611   return 1;
612  }
613  if (serial_state == SERIAL_STATE_RECEIVING)
614  {
615   uint32_t tm = micros();
616   if (tm - time_startbit_noticed > one_byte_duration)
617   {   
618    serial_state = SERIAL_STATE_IDLE;
619    serial_buffer[serial_buf_wp] = receiving_byte;
620    serial_buf_wp++;
621    if (serial_buf_wp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_wp = 0;
622    sei();
623    return 1;
624   }
625  }
626  sei();
627  return 0;
628 }
629 
630 int16_t serial_read()
631 {
632  cli();
633  if (serial_buf_rp != serial_buf_wp)
634  {
635   uint8_t ch = serial_buffer[serial_buf_rp];
636   serial_buf_rp++;
637   if (serial_buf_rp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_rp = 0;
638   sei();
639   return ch;
640  }
641 
642  if (serial_state == SERIAL_STATE_RECEIVING)
643  {
644   uint32_t tm = micros();
645   if (tm - time_startbit_noticed > one_byte_duration)
646   {
647    uint8_t ch = receiving_byte;
648    serial_state = SERIAL_STATE_IDLE; 
649    sei();
650    return ch;
651   }
652  }
653  sei();
654  return -1;
655 }
656 
657 void serial_write(uint8_t ch)
658 {
659 #ifdef ECHO_BT_TO_USB
660  Serial.print((char)ch);
661 #endif
662  PORTD &= ~16;
663  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
664  for (uint8_t i = 0; i < 8; i++)
665  {
666   if (ch & 1) PORTD |= 16;
667   else PORTD &= ~16;
668   ch >>= 1;
669   delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
670  }
671  PORTD |= 16;
672  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
673  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
674  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
675  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
676  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
677 }
678 
679 uint16_t serial_readln(uint8_t *ln, uint16_t max_length)
680 {
681  uint16_t len;
682  uint16_t ch;
683  do {
684   ch = serial_read();
685   if (ch == 13) continue;
686  } while (ch == -1);
687 
688  do {
689   if ((ch != 13) && (ch != 10) && (ch != -1)) 
690   {
691    *(ln++) = ch;
692    max_length--;
693    len++;
694   }  
695   ch = serial_read();
696  } while ((ch != 13) && max_length);
697  *ln = 0;
698  return len;
699 }
700 
701 void serial_print_num(int32_t number)
702 {
703  if (number < 0) 
704  {
705   serial_write('-');
706   number = -number;
707  }
708  int32_t rad = 1;
709  while (number / rad) rad *= 10;
710  if (number > 0) rad /= 10;
711  while (rad)
712  {
713   serial_write((char)('0' + (number / rad)));
714   number -= (number / rad) * rad;
715   rad /= 10;
716  } 
717 }
718 
719 void serial_print_char(char ch)
720 {
721  serial_write(ch); 
722 }
723 
724 void serial_print(const uint8_t *str)
725 {
726  while (*str) serial_write(*(str++));
727 }
728 
729 void serial_println(const uint8_t *str)
730 {
731  serial_print(str);
732  serial_write(13);
733  serial_write(10);
734 }
735 
736 void serial_println_num(int32_t number)
737 {
738  serial_print_num(number);
739  serial_println();
740 }
741 
742 void serial_println_char(char ch)
743 {
744  serial_write(ch);
745  serial_println();
746 }
747 
748 void serial_println()
749 {
750  serial_write(13);
751  serial_write(10);
752 }
753 
754 // nasleduje citanie z utltazvukoveho senzora
755 
756 static volatile uint32_t pulse_start;
757 static volatile int16_t distance;
758 static volatile uint8_t new_distance;
759 
760 void init_ultrasonic()
761 {
762  pinMode(US_ECHO, INPUT);
763  pinMode(US_TRIG, OUTPUT);
764  
765  PCMSK0 |= 1; //PCINT0;
766  PCIFR &= ~1; //PCIF0;
767  PCICR |= 1; // PCIE0; 
768 }
769 
770 ISR(PCINT0_vect)
771 {
772  if (PINB & 1) pulse_start = micros();
773  else 
774  {
775   distance = (int16_t)((micros() - pulse_start) / 58);
776   new_distance = 1;
777  }
778 }
779 
780 void start_distance_measurement()
781 {
782  distance = 10000;
783  new_distance = 0;
784  digitalWrite(US_TRIG, HIGH);
785  delayMicroseconds(10);
786  digitalWrite(US_TRIG, LOW);
787 }
788 
789 void wait_for_distance_measurement_to_complete()
790 {
791  uint8_t counter = 0;
792  while ((counter < 20) && !new_distance) 
793  {
794   delay(1);
795   counter++;
796  }
797  if (counter == 20)
798  {
799   pinMode(US_ECHO, OUTPUT);
800   digitalWrite(US_ECHO, HIGH);
801   delayMicroseconds(10);
802   digitalWrite(US_ECHO, LOW);
803   pinMode(US_ECHO, INPUT); 
804   delayMicroseconds(5);
805   distance = 10000;
806  }
807 }
808 
809 int16_t measure_distance()
810 {
811  start_distance_measurement();
812  wait_for_distance_measurement_to_complete();
813  return distance;
814 }