Otto - riadiaci program v.2

From DT^2
Revision as of 10:45, 3 August 2018 by 158.195.189.186 (talk)
Jump to: navigation, search

Program umožňuje priame riadenie robota (aj cez BlueTooth). Teraz už funguje aj na pinoch 2,4 a môže sa naraz programovať aj komunikovať.

Na komunikáciu s robotom môžete použiť napr. program Putty: putty.exe.

klaves servo pin
a/q ľavá ruka 10
;/p pravá ruka 11
z/x ľavá noha 9
,/. pravá noha 6
d/c ľavá päta 5
k/m pravá päta 3
1/9 zníž/zvýš rýchlosť pohybu -
TXD BT 2
RXD BT 4
TRIG UZ 7
ECHO UZ 8
Sirena 12

Ďalej umožňuje

 • kalibrovať strednú polohu servomotorov (pomocou klávesu H)
  • pomocou + a - najdeme nulovu polohu serva
  • eneter ideme na dalsie servo
  • ukoncime E ulozenie do eprom
  • potvrdime Y
 • kalibrovať limity pre všetky stupne voľnosti (pomocou klávesu J), zobrazenie celej kalibrácie: kláves G
 • celú kalibráciu je možné zapísať do trvalej pamäte EEPROM pomocou klávesu E (používať opatrne!), po zapnutí sa automaticky načíta
 • pozdraví po klávese -, ruky dá hore na kláves R
 • načíta choreografiu po klávese @,
 • zobrazí načítanú choreografiu na kláves ? a
 • zatancuje načítanú choreografiu - kláves t.
 • Na klávesách 3-6 je možné nastaviť rôznu kombináciu (funkcie kombinacia1() - kombinacia4()).
 • Kláves U testuje ultrazvuk
 • Medzera resetne všetky servo motory do strednej polohy.
 1 #include <Servo.h>
 2 #include <EEPROM.h>
 3 
 4 #define ECHO_BT_TO_USB 1
 5 
 6 #define US_TRIG 7
 7 #define US_ECHO 8
 8 
 9 #define BT_RX  2 
 10 #define BT_TX  4
 11 
 12 #define SIRENA 12
 13 
 14 //maximalna dlzka choreografie
 15 #define CHOREO_LEN 200
 16 
 17 // cisla pinov, kde su zapojene servo motory
 18 #define PIN_SERVO_LAVA_RUKA  10 
 19 #define PIN_SERVO_PRAVA_RUKA 11
 20 #define PIN_SERVO_LAVA_NOHA  9
 21 #define PIN_SERVO_PRAVA_NOHA 6
 22 #define PIN_SERVO_LAVA_PATA  5
 23 #define PIN_SERVO_PRAVA_PATA 3
 24 
 25 #define S1 3
 26 #define S2 5
 27 #define S3 6
 28 #define S4 9
 29 #define S5 10
 30 #define S6 11
 31 #define SIRENA 12
 32 
 33 //maximalna dlzka choreografie
 34 #define CHOREO_LEN 200
 35 
 36 // tu su serva cislovane 1-6
 37 #define SERVO_LAVA_RUKA  5 
 38 #define SERVO_PRAVA_RUKA 6
 39 #define SERVO_LAVA_NOHA  4
 40 #define SERVO_PRAVA_NOHA 3
 41 #define SERVO_LAVA_PATA  2
 42 #define SERVO_PRAVA_PATA 1
 43 
 44 // ak su niektore serva naopak, je tu jednotka
 45 uint8_t servo_invertovane[6] = {0, 0, 1, 1, 0, 1};
 46 
 47 // znaky, ktorymi sa ovladaju jednotlive stupne volnosti
 48 char znaky_zmien[] = {'a', 'q', ';', 'p', 'z', 'x', ',', '.', 'd', 'c', 'k', 'm' };
 49 // co robia jednotlive znaky (znamienko urcuje smer)
 50 int8_t zmeny[] = {SERVO_LAVA_RUKA, -SERVO_LAVA_RUKA, 
 51          SERVO_PRAVA_RUKA, -SERVO_PRAVA_RUKA, 
 52          -SERVO_LAVA_NOHA, SERVO_LAVA_NOHA, 
 53          -SERVO_PRAVA_NOHA, SERVO_PRAVA_NOHA, 
 54          SERVO_LAVA_PATA, -SERVO_LAVA_PATA, 
 55          SERVO_PRAVA_PATA, -SERVO_PRAVA_PATA }; 
 56 
 57 // sem si mozno ulozit svoju kalibraciu
 58 //uint8_t prednastavena_kalibracia[] = { 78, 69, 83, 80, 50, 67 };
 59 uint8_t prednastavena_kalibracia[] = { 90, 90, 90, 90, 90, 90 };
 60 
 61 uint8_t dolny_limit[] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
 62 uint8_t horny_limit[] = {180, 180, 180, 180, 180, 180};
 63 
 64 Servo s[6];
 65 
 66 uint16_t ch_time[CHOREO_LEN];
 67 uint8_t ch_servo[CHOREO_LEN];
 68 uint8_t ch_val[CHOREO_LEN];
 69 int ch_len;
 70 uint8_t kalib[6];
 71 int stav[6];
 72 int krok;
 73 
 74 void setup() {
 75  Serial.begin(9600);
 76  init_serial(9600);
 77  init_ultrasonic();
 78 
 79  randomSeed(analogRead(1));
 80  s[0].attach(PIN_SERVO_PRAVA_PATA);
 81  s[1].attach(PIN_SERVO_LAVA_PATA);
 82  s[2].attach(PIN_SERVO_PRAVA_NOHA);
 83  s[3].attach(PIN_SERVO_LAVA_NOHA);
 84  s[4].attach(PIN_SERVO_PRAVA_RUKA);
 85  s[5].attach(PIN_SERVO_LAVA_RUKA);
 86  precitaj_kalibraciu_z_EEPROM();
 87  for (int i = 0; i < 6; i++)
 88  {
 89   kalib[i] = prednastavena_kalibracia[i];
 90   stav[i] = kalib[i];
 91   s[i].write(stav[i]);
 92  }
 93  ch_len = 0;
 94  krok = 7;
 95  ahoj();
 96  ruky2();
 97  delay(100); 
 98  serial_println("\r\n Otto DTDT");
 99 }
100 
101 void loop() {
102  char z = -1;
103  if (serial_available()) z = serial_read();
104 #ifdef ECHO_BT_TO_USB
105   if (Serial.available()) z = Serial.read();
106 #endif 
107  
108  if (z != -1)
109  { 
110   if (pohyb_znakom(z)) return;  
111   else if (pohyb_kombinacia(z)) return; 
112   else if (z == '@') nacitaj_choreografiu();
113   else if (z == '?') vypis_choreografiu();
114   else if (z == 't') zatancuj_choreografiu();
115   else if (z == '-') ahoj();
116   else if (z == ' ') reset();
117   else if (z == 'H') kalibruj();
118   else if (z == 'J') nastav_limity();
119   else if (z == 'G') vypis_kalibraciu();
120   else if (z == 'L') nacitaj_kalibraciu();
121   else if (z == 'E') zapis_kalibraciu_do_EEPROM();
122   else if (z == 'R') ruky();
123   else if (z == '9') zvys_krok();
124   else if (z == '1') zniz_krok();
125   else if (z == 'U') test_ultrazvuk();
126  }
127  int16_t d = measure_distance();
128  if (d < 10) menu_ultrasonic_request();
129 }
130 
131 void test_ultrazvuk()
132 {
133  int i = 0;
134  while ((serial_available() == 0) && (Serial.available() == 0))
135  {
136   serial_println_num(measure_distance());
137   delay(100);
138  }
139  serial_read();
140 }
141 
142 void menu_ultrasonic_request()
143 {
144  uint32_t tm = millis();
145  int d = measure_distance();
146  while ((millis() - tm < 3000) && (d < 15)) 
147  {
148   delay(10);
149   d = measure_distance();
150  }
151  if (d < 15)
152   ultrasonic_menu();
153 }
154 
155 void ultrasonic_menu()
156 {
157  int selection = 0;
158  tone(SIRENA, 880, 200);
159  
160  do { 
161   int count = 0;
162   do { 
163    int32_t d = measure_distance();
164    if (d == 10000) continue;
165    if (d >= 20) count++;
166    else count = 0;
167    delay(10);
168   } while (!serial_available() && !Serial.available() && (count < 20));
169   
170   tone(SIRENA, 440, 200);
171   uint32_t tm = millis();
172   while ((measure_distance() > 15) && (millis() - tm < 1500) && !serial_available() && !Serial.available()) delay(10);
173   if (millis() - tm >= 1500) 
174   {
175    tone(SIRENA, 2000, 50);
176    menu_command(selection);
177    return;
178   }    
179   selection++;
180   for (int i = 0; i < selection; i++)
181   {
182    tone(SIRENA, 1261, 50);
183    delay(250);
184   }
185  } while (!serial_available() && !Serial.available());
186  while (serial_available()) serial_read();
187  while (Serial.available()) Serial.read();
188 }
189 
190 void menu_command(int cmd)
191 {
192  serial_println_num(cmd);
193 }
194 
195 void precitaj_kalibraciu_z_EEPROM()
196 {
197  uint8_t value = EEPROM.read(1);
198  if (value != '~') return;
199  for (int i = 2; i < 8; i++)
200   prednastavena_kalibracia[i - 2] = EEPROM.read(i);
201  for (int i = 0; i < 6; i++)
202   dolny_limit[i] = EEPROM.read(i + 9);
203  for (int i = 0; i < 6; i++)
204   horny_limit[i] = EEPROM.read(i + 15);  
205 }
206 
207 char read_char()
208 {
209  while (!serial_available() && !Serial.available());
210  if (serial_available()) return serial_read();
211  else return Serial.read();
212 }
213 
214 void zapis_kalibraciu_do_EEPROM()
215 {
216  serial_print("Naozaj chces zapisat kalibraciu do EEPROM? [Y/n]: ");
217  char odpoved = read_char();
218  serial_println_char(odpoved);
219  if (odpoved == 'Y') 
220  {
221   EEPROM.write(1, '~');
222   for (int i = 2; i < 8; i++)
223    EEPROM.write(i, kalib[i - 2]);
224   for (int i = 0; i < 6; i++)
225    EEPROM.write(9 + i, dolny_limit[i]);
226   for (int i = 0; i < 6; i++)
227    EEPROM.write(15 + i, horny_limit[i]);
228   serial_println("ok");
229  }
230 }
231 
232 void pipni()
233 {
234  tone(SIRENA, 1568, 50);
235  delay(100);
236  tone(SIRENA, 1357, 50);
237 }
238 
239 void ruky()
240 {
241  int odloz_krok = krok;
242  delay(500);
243  krok = 90;
244  pohyb(SERVO_LAVA_RUKA);  
245  pohyb(SERVO_PRAVA_RUKA);
246  delay(1000);
247  krok = 180;
248  pohyb(-SERVO_LAVA_RUKA);  
249  pohyb(-SERVO_PRAVA_RUKA);
250  delay(1000);
251  krok = odloz_krok;
252  pipni();
253 }
254 
255 void ruky2()
256 {
257  int odloz_krok = krok;
258  delay(500);
259  krok = 180;
260  pohyb(SERVO_LAVA_RUKA);  
261  pohyb(SERVO_PRAVA_RUKA);
262  delay(1000);
263  krok = 90;
264  pohyb(-SERVO_LAVA_RUKA);  
265  pohyb(-SERVO_PRAVA_RUKA);
266  delay(1000);
267  krok = odloz_krok;
268  pipni();
269 }
270 
271 void ahoj()
272 {
273  tone(SIRENA, 1568, 50);
274  delay(70);
275  tone(SIRENA, 1175, 30);
276  delay(50);
277  tone(SIRENA, 880, 30);
278  delay(50);
279  tone(SIRENA, 1047, 50);
280  delay(70);
281  tone(SIRENA, 1245, 30);
282  delay(150);
283  tone(SIRENA, 1568, 50);
284  delay(100);
285  if (random(10) > 4) tone(SIRENA, 1357, 50);
286  else tone(SIRENA, 1047, 50);
287 }
288 
289 void nastav_koncatinu(int8_t servo, uint8_t poloha)
290 {
291  int8_t srv = (servo > 0)?servo:-servo;
292  srv--;
293  poloha += kalib[srv] - 90;
294  if (poloha > 180) poloha = 180;
295  if (poloha < 0) poloha = 0;
296  stav[srv] = poloha;
297  s[srv].write(stav[srv]);
298 }
299 
300 void pohyb(int8_t servo)
301 {
302  int8_t srv = (servo > 0)?servo:-servo;
303  srv--;
304  if (servo_invertovane[srv]) servo = -servo;
305  if (servo > 0)
306  {
307   if (stav[srv] <= horny_limit[srv] - krok) stav[srv] += krok;
308   else stav[srv] = horny_limit[srv];
309   s[srv].write(stav[srv]);
310  }
311  else if (servo < 0)
312  {
313   if (stav[srv] >= dolny_limit[srv] + krok) stav[srv] -= krok; 
314   else stav[srv] = dolny_limit[srv];
315   s[srv].write(stav[srv]);   
316  }
317 }
318 
319 uint8_t pohyb_znakom(char z)
320 {
321  for (int i = 0; i < 12; i++)
322  {
323   if (z == znaky_zmien[i])
324   {
325    int8_t servo = zmeny[i];
326    pohyb(servo);
327   }
328  }
329 }
330 
331 void kombinacia1()
332 {
333  pohyb(SERVO_LAVA_NOHA);
334  pohyb(-SERVO_PRAVA_PATA);
335 }
336 
337 void kombinacia2()
338 {
339  pohyb(SERVO_PRAVA_NOHA);
340  pohyb(-SERVO_LAVA_PATA);
341 }
342 
343 void kombinacia3()
344 {
345  pohyb(SERVO_LAVA_RUKA); 
346  pohyb(SERVO_PRAVA_RUKA); 
347 }
348 
349 void kombinacia4()
350 {
351  pohyb(-SERVO_LAVA_RUKA); 
352  pohyb(-SERVO_PRAVA_RUKA); 
353 }
354 
355 int pohyb_kombinacia(char z)
356 {
357  if (z == '3') kombinacia1();
358  else if (z == '4') kombinacia2();
359  else if (z == '5') kombinacia3();
360  else if (z == '6') kombinacia4();
361  else return 0;
362  return 1;
363 }
364 
365 int nacitajCislo()
366 {
367  int num = 0;
368  int z;
369  do {
370   z = serial_read();
371   if (z == '#') while (z != 13) z = serial_read();
372  } while ((z < '0') || (z > '9'));
373  while ((z >= '0') && (z <= '9'))
374  {
375   num *= 10;
376   num += (z - '0');
377   do { z = serial_read(); if (z == -1) delayMicroseconds(10); } while (z < 0);
378  }
379  return num;
380 }
381 
382 void nacitaj_choreografiu()
383 {
384  ch_len = 0;
385  int tm;
386  do { 
387   tm = nacitajCislo();
388   ch_time[ch_len] = tm;
389   ch_servo[ch_len] = nacitajCislo();
390   ch_val[ch_len] = nacitajCislo();
391   ch_len++;
392  if (ch_len == CHOREO_LEN) break;
393  } while (tm > 0);
394  pipni(); 
395 }
396 
397 void vypis_choreografiu()
398 {
399  for (int i = 0; i < ch_len; i++)
400  {
401   serial_print_num(ch_time[i]);
402   serial_print(" ");
403   serial_print_num(ch_servo[i]);
404   serial_print(" ");
405   serial_println_num(ch_val[i]);   
406  }
407  pipni();
408 }
409 
410 void zatancuj_choreografiu()
411 {
412  for (int i = 0; i < ch_len; i++)
413  {
414   delay(ch_time[i]);
415   nastav_koncatinu(ch_servo[i], ch_val[i]);
416  }
417  if (ch_len > 0) stav[ch_servo[ch_len - 1]] = ch_val[ch_len - 1];
418  pipni();
419 }
420 
421 void reset()
422 {
423  for (int i = 0; i < 6; i++) 
424  {
425   stav[i] = kalib[i];
426   s[i].write(kalib[i]);
427  }
428  pipni();
429 }
430 
431 uint8_t nalad_hodnotu_serva(uint8_t servo, uint8_t hodnota)
432 {
433   serial_print(" (+/-/ENTER): ");
434   serial_println_num(hodnota);
435   s[servo].write(hodnota);
436   char z;
437   do {
438    z = read_char();
439    if ((z == '+') && (hodnota < 180)) hodnota++;
440    else if ((z == '-') && (hodnota > 0)) hodnota--; 
441    if ((z == '+') || (z == '-'))
442    {
443     serial_print_num(hodnota); serial_print_char('\r'); 
444     s[servo].write(hodnota);
445    }
446   } while (z != 13);
447   return hodnota;
448 }
449 
450 void kalibruj()
451 {
452  for (int i = 0; i < 6; i++)
453  {
454   serial_print_num(i);
455   kalib[i] = nalad_hodnotu_serva(i, kalib[i]);
456   serial_print_num(i);
457   serial_print(": ");
458   serial_println_num(kalib[i]);
459  }
460  for (int i = 0; i < 6; i++) { serial_print_num(kalib[i]); serial_print(" "); }
461  serial_println("ok");
462  pipni();
463 }
464 
465 void nastav_limity()
466 {
467  for (int i = 0; i < 6; i++)
468  {
469   serial_print_num(i);
470   serial_print("dolny");
471   dolny_limit[i] = nalad_hodnotu_serva(i, dolny_limit[i]);
472   serial_print_num(i);
473   serial_print(" dolny: ");
474   serial_println_num(dolny_limit[i]);
475   s[i].write(kalib[i]);
476 
477   serial_print_num(i);
478   serial_print("horny");
479   horny_limit[i] = nalad_hodnotu_serva(i, horny_limit[i]);
480   serial_print_num(i);
481   serial_print(" horny: ");
482   serial_println_num(horny_limit[i]);
483   s[i].write(kalib[i]);
484  }
485  for (int i = 0; i < 6; i++) { serial_print_num(dolny_limit[i]); serial_print("-"); serial_print_num(horny_limit[i]); serial_print(" "); }
486  serial_println("ok");
487  pipni();
488 }
489 
490 void vypis_kalibraciu()
491 {
492  serial_print("stredy: ");
493  for (int i = 0; i < 6; i++) { serial_print_num(kalib[i]); serial_print(" "); }
494  serial_println();
495  serial_print("dolny limit: ");
496  for (int i = 0; i < 6; i++) { serial_print_num(dolny_limit[i]); serial_print(" "); }
497  serial_println();
498  serial_print("horny limit: ");
499  for (int i = 0; i < 6; i++) { serial_print_num(horny_limit[i]); serial_print(" "); }
500  serial_println();
501 }
502 
503 void nacitaj_kalibraciu()
504 {
505  int tm;
506  for (int i = 0; i < 6; i++) 
507   kalib[i] = nacitajCislo();
508  vypis_kalibraciu();
509  serial_println("ok");
510  pipni();
511 }
512 
513 void zvys_krok()
514 {
515  if (krok < 180) krok++;
516  serial_print("krok: ");
517  serial_println_num(krok);
518 }
519 
520 void zniz_krok()
521 {
522  if (krok > 0) krok--;
523  serial_print("krok: ");
524  serial_println_num(krok);
525 }
526 
527 // nasleduje softverova implementacia serioveho portu
528 #define SERIAL_STATE_IDLE   0
529 #define SERIAL_STATE_RECEIVING 1
530 #define SERIAL_BUFFER_LENGTH  20
531 
532 static volatile uint8_t serial_state;
533 static uint8_t serial_buffer[SERIAL_BUFFER_LENGTH];
534 static volatile uint8_t serial_buf_wp, serial_buf_rp;
535 
536 static volatile uint8_t receiving_byte;
537 
538 static volatile uint32_t time_startbit_noticed;
539 static volatile uint8_t next_bit_order;
540 static volatile uint8_t waiting_stop_bit;
541 static uint16_t one_byte_duration;
542 static uint16_t one_bit_duration;
543 static uint16_t one_bit_write_duration;
544 static uint16_t half_of_one_bit_duration;
545 
546 void init_serial(uint32_t baud_rate)
547 {
548  pinMode(2, INPUT);
549  pinMode(4, OUTPUT);
550  
551  serial_state = SERIAL_STATE_IDLE;
552  
553  one_byte_duration = 9500000 / baud_rate;
554  one_bit_duration = 1000000 / baud_rate;
555  one_bit_write_duration = one_bit_duration - 1;
556  half_of_one_bit_duration = 500000 / baud_rate;
557  
558  PCMSK2 |= 4; //PCINT18;
559  PCIFR &= ~4; //PCIF2;
560  PCICR |= 4; // PCIE2;
561 }
562 
563 ISR(PCINT2_vect)
564 {
565  uint32_t tm = micros();
566  if (serial_state == SERIAL_STATE_IDLE)
567  {  
568   time_startbit_noticed = tm;
569   serial_state = SERIAL_STATE_RECEIVING;
570   receiving_byte = 0xFF;
571   next_bit_order = 0;
572  }
573  else if (tm - time_startbit_noticed > one_byte_duration)
574  {
575    serial_buffer[serial_buf_wp] = receiving_byte;
576    serial_buf_wp++;
577    if (serial_buf_wp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_wp = 0;
578    time_startbit_noticed = tm;
579    receiving_byte = 0xFF;
580    next_bit_order = 0;
581  }
582  else if (PIND & 4) 
583  {
584   int8_t new_next_bit_order = (tm - time_startbit_noticed - half_of_one_bit_duration) / one_bit_duration;
585   while (next_bit_order < new_next_bit_order)
586   { 
587     receiving_byte &= ~(1 << next_bit_order);
588     next_bit_order++;
589   }
590   if (next_bit_order == 8)
591   { 
592     serial_buffer[serial_buf_wp] = receiving_byte;
593     serial_buf_wp++;
594     if (serial_buf_wp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_wp = 0;
595     serial_state = SERIAL_STATE_IDLE;
596   }    
597  } else 
598    next_bit_order = (tm - time_startbit_noticed - half_of_one_bit_duration) / one_bit_duration;
599 }
600 
601 uint8_t serial_available()
602 {
603  cli();
604  if (serial_buf_rp != serial_buf_wp) 
605  {
606   sei();
607   return 1;
608  }
609  if (serial_state == SERIAL_STATE_RECEIVING)
610  {
611   uint32_t tm = micros();
612   if (tm - time_startbit_noticed > one_byte_duration)
613   {   
614    serial_state = SERIAL_STATE_IDLE;
615    serial_buffer[serial_buf_wp] = receiving_byte;
616    serial_buf_wp++;
617    if (serial_buf_wp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_wp = 0;
618    sei();
619    return 1;
620   }
621  }
622  sei();
623  return 0;
624 }
625 
626 int16_t serial_read()
627 {
628  cli();
629  if (serial_buf_rp != serial_buf_wp)
630  {
631   uint8_t ch = serial_buffer[serial_buf_rp];
632   serial_buf_rp++;
633   if (serial_buf_rp == SERIAL_BUFFER_LENGTH) serial_buf_rp = 0;
634   sei();
635   return ch;
636  }
637 
638  if (serial_state == SERIAL_STATE_RECEIVING)
639  {
640   uint32_t tm = micros();
641   if (tm - time_startbit_noticed > one_byte_duration)
642   {
643    uint8_t ch = receiving_byte;
644    serial_state = SERIAL_STATE_IDLE; 
645    sei();
646    return ch;
647   }
648  }
649  sei();
650  return -1;
651 }
652 
653 void serial_write(uint8_t ch)
654 {
655 #ifdef ECHO_BT_TO_USB
656  Serial.print((char)ch);
657 #endif
658  PORTD &= ~16;
659  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
660  for (uint8_t i = 0; i < 8; i++)
661  {
662   if (ch & 1) PORTD |= 16;
663   else PORTD &= ~16;
664   ch >>= 1;
665   delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
666  }
667  PORTD |= 16;
668  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
669  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
670  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
671  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
672  delayMicroseconds(one_bit_write_duration);
673 }
674 
675 uint16_t serial_readln(uint8_t *ln, uint16_t max_length)
676 {
677  uint16_t len;
678  uint16_t ch;
679  do {
680   ch = serial_read();
681   if (ch == 13) continue;
682  } while (ch == -1);
683 
684  do {
685   if ((ch != 13) && (ch != 10) && (ch != -1)) 
686   {
687    *(ln++) = ch;
688    max_length--;
689    len++;
690   }  
691   ch = serial_read();
692  } while ((ch != 13) && max_length);
693  *ln = 0;
694  return len;
695 }
696 
697 void serial_print_num(int32_t number)
698 {
699  if (number < 0) 
700  {
701   serial_write('-');
702   number = -number;
703  }
704  int32_t rad = 1;
705  while (number / rad) rad *= 10;
706  if (number > 0) rad /= 10;
707  while (rad)
708  {
709   serial_write((char)('0' + (number / rad)));
710   number -= (number / rad) * rad;
711   rad /= 10;
712  } 
713 }
714 
715 void serial_print_char(char ch)
716 {
717  serial_write(ch); 
718 }
719 
720 void serial_print(const uint8_t *str)
721 {
722  while (*str) serial_write(*(str++));
723 }
724 
725 void serial_println(const uint8_t *str)
726 {
727  serial_print(str);
728  serial_write(13);
729  serial_write(10);
730 }
731 
732 void serial_println_num(int32_t number)
733 {
734  serial_print_num(number);
735  serial_println();
736 }
737 
738 void serial_println_char(char ch)
739 {
740  serial_write(ch);
741  serial_println();
742 }
743 
744 void serial_println()
745 {
746  serial_write(13);
747  serial_write(10);
748 }
749 
750 // nasleduje citanie z utltazvukoveho senzora
751 
752 static volatile uint32_t pulse_start;
753 static volatile int16_t distance;
754 static volatile uint8_t new_distance;
755 
756 void init_ultrasonic()
757 {
758  pinMode(US_ECHO, INPUT);
759  pinMode(US_TRIG, OUTPUT);
760  
761  PCMSK0 |= 1; //PCINT0;
762  PCIFR &= ~1; //PCIF0;
763  PCICR |= 1; // PCIE0; 
764 }
765 
766 ISR(PCINT0_vect)
767 {
768  if (PINB & 1) pulse_start = micros();
769  else 
770  {
771   distance = (int16_t)((micros() - pulse_start) / 58);
772   new_distance = 1;
773  }
774 }
775 
776 void start_distance_measurement()
777 {
778  distance = 10000;
779  new_distance = 0;
780  digitalWrite(US_TRIG, HIGH);
781  delayMicroseconds(10);
782  digitalWrite(US_TRIG, LOW);
783 }
784 
785 void wait_for_distance_measurement_to_complete()
786 {
787  uint8_t counter = 0;
788  while ((counter < 20) && !new_distance) 
789  {
790   delay(1);
791   counter++;
792  }
793  if (counter == 20)
794  {
795   pinMode(US_ECHO, OUTPUT);
796   digitalWrite(US_ECHO, HIGH);
797   delayMicroseconds(10);
798   digitalWrite(US_ECHO, LOW);
799   pinMode(US_ECHO, INPUT); 
800   delayMicroseconds(5);
801   distance = 10000;
802  }
803 }
804 
805 int16_t measure_distance()
806 {
807  start_distance_measurement();
808  wait_for_distance_measurement_to_complete();
809  return distance;
810 }