Mokrarosa

From DT^2
Revision as of 09:29, 11 August 2019 by Palo (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Robot MoKraRosA (MOdulárny KRAhulský RObot S Arduinom) je témou ročníka 2019.

Ukážky:

Plávanie:

Chôdza a súboj:

Kotrmelce:

Ukážky z druhého turnusu: