Revision history of "Arduino - projekt 6 - Melodická hra"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 03:18, 30 July 2018Admin (talk | contribs). . (815 bytes) (+815). . (Created page with "[ naspäť ] V záverečnom z našich základných projektov si vyskúšame naprogramovať jednoduchú hru. Arduino bude hrať náhodné tóny. Použijeme na to...")