Revision history of "Archív 2018 - Ostatné"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 08:56, 29 July 2019Palo (talk | contribs). . (714 bytes) (+714). . (Created page with "== Hry == ===Jul 2018=== *V pondelok sme sa hrali: uhol pohľadu a rovnoramenné trojuholníky, jeden-dva-tri-štyri-päääť a klavíristické prsty :-). *V utorok sme sa h...")