3D

From DT^2
Revision as of 18:56, 2 August 2018 by Dominika (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Základy modelovania sme získali v programe Thinkercad. Je to online nástroj dostupný pre všetkých. Pomocou základných príkazov sme dokázali modelovať komplexné objekty.